He Kaashandel «De Slonte K oe", liange§tr« 44f Telef# 114, NT EXTRA TREIXEX, P. OUOES. Ridderstraat, fllkmaar. C.YERHEUS, Uurwerkmaker, De Lange de Moraaz, 1 Bezoekt den Uitverkoop Alkmaarsch Warenhuis. Magazijnen Fnidsen en Mient, Telf. 417. DAMES- HEEREN- en KINDERSCHOENEN. Banketbakkerij. Golden Thee nniHivnp Deventer Machinefabriek, maïzena V\ ter gelegenheid van de KERMIS te HEILOO. "Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET" i&LOtt viest Aanbevelend, W. DE WAAL, Kaas- en Botephandel. DE GOUDEM BRÏLi. M. KATER, - MIENT 17. Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij. Lijn HAARLEM—ALKMAAR. Op ZOÜOUC! 31 JIILB 1910 zullen behalve de treinen, vermeld op de dienstregeling, de volgende extra treinen loopen tu s sell on A A..JFL en voorheen J. L. NERING BöGEL Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels yoor elk bedrijf. REPARATIE-INRICHTING, FEUILLETON. Hef nest van den sperwer. GONO Salonboot met glasbeschutting aan dek. I)ejFusswohl-Schoen F. FEIJEN, Payglop, Telel 205, Alkmaar. Steeds voorradig in van G. W. VAN DER VEEN, Ned. Spaar- en Incasso-Bank. Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde Maandag 1 Augustus 1910, j LE1VERT OF» EEEIOSM i Pnik beste EDAMMER KAASf 1.10 per stut Zeer goede f 1.— VOLVETTE f 1.30 VOLVETTE MEIKAAS1 1.40 VOLVETTE KRUID-EDAMMER KAAS I 1.40 ZUIVER HOLLANDSCH LEVERT OP HBÜBM VOLVETTE GOUDSCHE KAASf 0.45 de 5 ons. OUDE en BELEGEN LEIDSCHE KAAS f 0.40 de 5 ons. Steeds verkrijgbaar de FIJNSTE ROOMBOTER nit de Znivel- boerderij van MAREES ZOON (e Beverwijk. Heerlijke KEUKENB0TER vanaf 50 cent de 5 ons. VERSUHE KIPPENEIEREN, (marktprijs), 2 maal per week versche aanvoer. Het alom bekende K 0 E V E T is ook steeds verkrijgbaar in „De Bonte Koe". ZUIVER HOLLANDSCH I 3ESZ. O ES V E3 "J? Het PRIMA KOEVET nit „De Bonte Koe" kost 38 cent de 5 ons, 5 pond 36 cent de 5 ons, 10 pond 34 cent de 5 ons. WELLINGTONPLATEN CADETPL ATEN a DIAPOSITIEFPLATEN OPALPLATEN. Nieuw! V CELLOIDINPAPIER SOLIOPAPIER Papier au Citrate d' argent. GASLICHTPAPIER AD 5R0L-IC0SÏNE - HAUFF URANIUMVERSTERKER, Prima KLEURFJXEERBAD. GROOTE KEUZE CARTONS. V ZUIGGAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk eebied. - ACHTERSTRAAT B 21 - Administration, Wissels, Coupons, schrijven kapitalen Grootboek in en af. is De Beste. HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN, ZWAKKEN EN GEZONDEN LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6-8 - 10 -12 2 30 4 6- 7.30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 - 9 30 - 11.30 2.15 - 4 - 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - 10.15 -12.15 2.15 - 4.15 - 615 - \ÏÏTE Van Haarlem naar Zaandam 10.15 -12.15 - 2.15 - 415 - 6.15 - 815 - ÏÏ)T~ Extra op Zondag. i— uur. uur. HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Rnime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. Alkmaarsche Jongens, Waagjes, Kaasdragerljes, Cadettenbrood, Kennemermoppen Inspecteur: G. ROSKAMP Gz, des namiddags te één uur, Harddraverijen op Nijenburg in de Beukenlaai bij de Ronde 0 J.*** <8 O V •%pe Vertrek van Alkmaar 's middags Aankomst te Heiloo 2.40 2.55 4 4.15 5.15 5.30 6.40 6.55 8.— 8.15 9.15 9.30 10.40 10.55 12 12.15 door naar Velsen (remise). Vertrek van Heiloo 's middags Aankomst te Alkmaar 3.15 3.30 4.35 4.50 5.55 0.10 7.15 7.30 8.35 8.50 9.55 10.10 11.15 11.36 GEE8TERSD1GEL 34e, ALKMAAR, beveelt zich aan voor de levering en plaatsing van Bepaaldelijk ook voor H.II. IJzel-handelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale aftlccling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men vrage prijs. Begrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt. MEN LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OXIDES, daar vindt men groote, keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Naast VROOM DREESMANN. - EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES OROZT, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 26) „Mijn toekomst hangt geheel van uwe goedwillig heid af. Ik heb geen stuiver meer, dien ik den mijne kan nopmen. Als gij met Sue trouwt...." „Dan kan ik voor u zorgen!" viel hij haar ruw in de rede. „Wat zou ik nu voor u kunnen doen? Met mijx ne financien is het nog treuriger gesteld, dan met de uwe. Dus, mijn waarde, als gij iets weet, dat tof be vordering mijper plannen kaïn dienen, laat dan de vrees voor de toekomst u niet weerhouden, mij uwe hulp te verleenen." „Ik dacht daareven aan iets dat Lambert voorgoed verhinderen zou, zich hier te vertoonen, zelfs bij zijne naaste verwanten." „En dat is?" „Eerloosheid." „Eerloosheid?" riep hij uit. „Goed bedacht!" „Eerloos moet hij worden door iets dat verachtelijk, schandelijk, laag is, zóó gemeen, dat zelfs Sue hem den rug zal toewenden. en hij niet meer onder ha re oogen zal durven komen, nu niet en in der eenwig- heid niet!" Hij keek haar scherp, onderzoekend aan, als wilde hij hare gedachten lezen. „Gij hebt dus iets bedacht, dat hem dat maken zou. Zeg op, wat is het?" zeide hij gebiedend. „Mijn huis in Londen", fluisterde zij. „Gij zijt dus niet bang, om daar weer een speelbank te openen?" „liet mocht wat!' zeide zij, de schouders geringach- te ALKMAAR. Vanaf nieuwste kleuren stoffen Verkrijgbaar bij J. H. WITTERS, Alkmaar tend ophalende. „De spionnen van den Protector zien scherp bracht hij in, om haar moed te sterken en haar ver langen om hem te helpen. „BahNa twee jaar weg geweest te zijn, denken ze niet meer aan mijn huis!" „H'm, hutx geheugen is goed.en de nieuwe wet ten zijn dubbel gestreng!" „We zullen voorzichtig zijn." „Maar hoe kunt ge het uwe oude bezoekers laten, weten? Zij zijn overal verspreid." „Mylord Walterton is nog altijd dezelfde, en Sir James zou er alles aan wagen, om een avond naar hartelust te kunnen dobbelen. Als ik hen even waar schuw, dan hebben we iederen avond zooveel liefheb bers als we kunnen verlangen." „Het is goed bedacht, Editha!" zeide hij goedkeu rend. „Maar we moeten er geen gras over laten groei en. Wilt ge morgen naar Londen gaan?" „Als ge dat goedvindt, dan ga ik morgen." „Ge kunt met de diligence van Dover gaan, dan kunt ge tegen den avond in de stad zijn. Schrijf dan terstond aan Lord Walterton en aan Sir James Over bury. Vraag een meisje voor de bediening aan de Alverstone's en verzoek de Heeren, voor de veiligheid hun lijfknecht mee te brengen. Daar zullen zij toch niet op tegen hebben?" „Op tegen hebben?" herhaalde zij, met een fijn lachje. „Zeker niet!" „Daar het vandaag Dinsdag- is, kunt ge uwe eerste receptie Vrijdag houden. Alles kan tegen dien tijd klaar zijn." „Natuurlijk „Dat is dus afgesproken. Vrijdag- kom ik dan ook in Londen, in gezelschap van mijn secretaris, Mijnheer Richard Lambert. Gaarne zullen wij als genoodigden komen en ons compliment maken aan onze beminnelij ke gastvrouw, in hare woning in de Bathstraat." „Ik zal zorgen, dat alles in orde is. Waar noodig, moet gij meehelpen. Endieott is bij de hand, en zal mijn orders opvolgen. Let maar op hem. En als Lam bert maar een kaart aanneemt v^n die bank houdt. Ziet de Prijsnoteringen. behoudt steeds zijn uiodel, laat zich vaker en beter repareeren, is lenig en dunrzamer en aangenaam aan den voet. Alleen verkrijgbaar bij Prospectus op aanvraag gratis. neemt ieder mede een trommeltje met mooi stadsgezielit, gevuld met COWISEÜR, TETEFOOJf 74, CUISINIER. Wie in de eerste vier klassen uitloot, ontvangt ongevraagd, onmiddellijk, nog denzelfden dag, gratis, franco en in gesloten couvert zijn nieuw nummer, geldig voor dezelfde klasse. Van der Wondestr. 51, ATKMAAR. TE HUUR gevraagd te ALKMAAR of omstre ken een WINKETHUIS op netten stand, ge schikt voor bovengenoemd doel. Uitvoerige inlichtingen omtrent huis enz. Br. fr. lett. O 163, bureau van dit blad. „Hij zal zelf de bank houden, daar doe ik een eed op! Maak gij maar alles met Endicot in orde." „En, Marmaduke, ik bid je, laat me niet in handen vallen van de agenten der politie, of van de spionnen van Lord Cromwell! Bedenk, wat dat voor mij zou zijn!" smeekte zij met dringenden ernst. „Stellig- en zeker!" zeide hij weer met dien schor ren, wreeden lach. „Allerminst eene geeseling, om dat gij de Heeren opnieuw voor de dobbelpartij sa menbracht. Neen, de waarschuwing, om toch voor zichtig te zijn, behoefde ik niet te geven aan mijne mooie Editha, die met de politie al vroeger kennis maakte en tenauw'ernood aan de schandpaal ont kwam." Waarschijnlijk had zij op dat oogenblik schatten willen geven als zij er over had' kunnen beschik ken indien zij zich daardoor had kunnen vrijmaken van haren zwager, van wiens genadebrood zij moest leven. Ofschoon zij van jongsaf een genotzieke per soonlijkheid was geweest, het slecht-zijn lag niet in haar aard. De nood had haar gedrongen met Marma duke samen te gaan. En toen zij in bedroevende om standigheden Verkeerde, was hij wel vriendelijk tegen haar geweest en zander hem zou zij van honger en kommer zijn bezweken, want de roos was verwelkt en haar loopbaan als actrice had zij, om onbekende rede nen, moeten prijs geven, en toen de politie, op zekeren dag, een inval deed in haar huis en daar de bewijzen vond, dat zij hare gasten geregeld liet. dobbelen, was zij ternauwernood aan de celstraf ontkomen. Daardoor v-ist zij maar al te goed wat zij waagde met haar voorstel aan Marmaduke, om, al was het maar voor enkele dagen, haar speelzaal weer te ope nen. En dat te meer, omdat de Lord Protector de straf op de speelbanken verscherpt had en zij ditmaal als recidiviste zonder genade publiek zou worden ge- geeseld. Toch had zij dit alles gewaagd, om hem te helpen. Uit liefde? Verre van dat! Maar zij was er volkomen zeker van, dat hij haar met een aalmoes zou afsche pen, wanneer hij eerst maar het fortuin van Lady Sue in zijn bezit had, en zij was slim genoeg om te begrij- li ter gelegenheid van de Kermis te HEITOO. van paarden, uitsluitend uit de Gemeente. Teden hebben op vertoon van kaarten van lidmaatschap v r R e n toegang met hunne huisgenooten op een gereserveerd gedeelte met zitplaatsen. E ar T R E voor NIET-LEDEN f 0,25. AANGIFTE vdrtr MAANDAG 1 AUGUSTUS 1910 des voormiddags 10 uur bij het BESTUUR. Zie verder aanplakbiljetten J. MULDER, President. W. P. SWART, Vice-president. P. VAN 'T VEER, Secretaris. J. ROSKAM, "Penningmeester. pen, dat hoe meer zij zoo mogelijk achter de scher men zich inliet met zijn onteerende en strafbare handelingen, zij ook des te meer hem zou kunnen dwingen, om haar zooveel te geven, dat zij als Me vrouw de Chavasse zou kunnen leven. Het woord „chantage" bestond in die dagen nog niet, maar de nu strafbare daad, kende men toenmaals wel, en wat Edi tha van plan was, kwam feitelijk op hetzelfde neer. Onderwijl zij nu in angst zat over wat zij waagde, was Marmaduke uitgelaten, opgewonden en brutaal, als had hij de millioenen reeds in zijn bezit. Het plan, in haar brein opgekomen, had hij in het zijne uitgewerkt, en hij twijfelde niet, of hij zou niet alleen zijn floel bereiken piet Sue, maar zich teevens wreken op Lambert, die hem' in den weg had durven staan. „Mijn waarde Editha", zeide hij, opgewonden vroo- lijk, „uw plan is onverbeterlijk, en ik voel mij zoo ge lukkig-, alsof de millioenen al in mijne macht waren." „In onze macht, bedoelt gij, Marmaduke", zeide zij nadrukkelijk. „Natuurlijk, onze macht, mijne hoogvereerde!" zei hij met een valschen lach, dien zij als onopgemerkt liet voorbijgaan. „Wat het mijne is, komt ook u toe. Ben ik niet aan u verbonden door de onverbreekbare banden der innigste dankbaarheid?" „Ik ga dus morgen met ons wagentje tot Dover en dan verder per diligence. Het veiligst zal echter zijn, dat gij 'u niet weer als Prins laat zien voor ge uit Londen terug zijt. Gij kunt mij immers wel reisgeld geven? Zonder geld kan ik ook in de stad niets doen." ,,Ik zal u alles geven, mijn Waarde Editha, wat ik in huis heb", zeide hij, nu vleiend, „alles en alles, onge veer honderd gulden. tot de gelukkige dag aan breekt, dat ik u eenige millioenen zal kunnen aanbie den." (Wordt vervolgd.) •i«Buu{[Y 8} uoo2 io+soQ -gui.i8jj uba -jpmooig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4