BTAUBNIE I) WH. BUITENLAN D. av ulrf hedenrmddas- kwart over twee de onderhande- j Te Weert kreeg een anderhalf-jarig meisje een 5e. dat de leeftijd onder welken kinderen geen ,g „at;Phecitnren I ketel kokende soep over haar lichaam. Het kindje beid mogen verrichten, worde gesteld op 14 jaar, 6e. dat de leeftijdgrens, vastgesteld voor „jeugdige personen, worde gebracht op 18 jaar, 7e. dat üe uitzonderingsbepaling m art. 1 der Ar beidswet voor landbouw, tuinbouw, boschbouw, vee houderij en veenderij vervalle Gemengd nieuws. UIT WIEKIN GEK WAARD. 1610—1910. De feestelijkheden begonnen gisteren met eene ope ningsrede door den Dijkgraaf, den heer J. L. F. Gro- neman. Alvorens deze uit te spreken, herinnerde hij er aan, dat we heden niet alleen een Polderfeest kunnen vie ren, maar dat het vandaag ook de verjaardag is van onze^beminde Koningin-Moeder, waarom hij voorstel de per telegram een gelukwenscb te zenden aan H. M. de Koningin, II. M. de Koningin-Moeder en Z. K. H. den Prins, hetgeen met volle instemming beantwoord wordt. Spreker noemde het alleszins gewettigd, het 300- jarig bestaan van onzen Polder feestelijk te herden ken, die weliswaar niet tot de grootste polders van Noord-Holland behoort, maar zeer zeker wel tot de vruchtbaarste. Heeft Helmers den lof bezongen van den later ingedijkten Beemster en Purmer, de onze staat in menig opzicht met die twee gelijk, in andeie opzichten overtreft hij die. Spreker staaft dit met argumenten, waarvan zeker het voornaamste mag ge noemd worden, dat onze polder een eigen bemaling heeft en dus niet afhankelijk is van andere polderbe sturen, waardoor men steeds meester kan zijn dank zij het uitstekend stoomgemaal van het water, ook bij de meest natte herfsten. Op een gelijk bundertal worden zeker in onze provincie nergens meer runde ren en schapen gehouden dan hier. En dat ons vee uitstekend is, bewijzen wel de vele bekronningen^ op tentoonstellingen. Dus wel redenen om het 300-jarig bestaan te vieren. Hierop werd de geschiedenis van den polder in breede trekken door spreker gegeven zijn indijking, verdeeling enz. Als iets eigenaardigs er uit willen we noemen de Regtdagen door Dijkgraaf en Heemraden gehouden, waarbij spreker duidelijk liet uitkomen o. m., dat deze heeren recht spraken over bijv. molenaars of andere dienstbaren van den polder; dat ze vergunning gaven aan vreemdelingen, om inwoners van den polder te worden, hetzij voor korter of langer tijd. Ook ontbo den die heeren in tijd van oorlog de weerbare mannen en wapenden ze en gaven ze een vaandel, o. a. in 1785, dat nog bestaat en thans in het tentoonstellingsge bouw zichtbaar is. Dat de Polder zeer vrijgevig was, bleek in 1864, toen hij kerk, pastorie en grondi benevens een gift in geld ar,n kerkvoogden en notabelen afstond. Ook in 1869, toen hij de in 1867 gebouwde school en onderwijzers woning aan de gemeente schonk, terwijl deze in 1870 het Armhuis van den Polder kreeg. Dit en meer belangwekkends gaf spreker ons in zijne rede, die luide werd toegejuicht. Hierop verkreeg Dr. D. Bax het woord, ter overrei reiking van het tegeltableau. Deze schetste den merkwaardigen tijd omstreeks het jaar 1610, de liefde tot de vrijheid, de groote mannen op velerlei gebied en ook de kloekheid en energie, van 't voorgeslacht betreffende de verovering van den bo dem op de zee, die ook onzen polder deed ontstaan. In keurige woorden werd dit alles geschetst, waarop hij namens onze gemeentenaren, als een bewijs hunner sympathie, vergunning vroeg het tableau te mogen aanbieden, ter versiering der vergaderzaal. De Dijkgraaf dankte ook namens hot bestuur met een hartelijk woord. De tentoonstelling van vee enz. werd zeer druk be zocht en niet minder het tentoonstellingsgebouw met zijn bezienswaardige kostbaarheden. Het concours-hippique werd eveneens tot genoegen van velen gehouden. De wielerwedstrijd1 kon echter wegens een langdu rige onweersbui niet doorgaan. De soiree werd voor een overvolle zaal gegeven Zang en muziek werden met aandacht en blijkbaar met genoegen aangehoord, doch bij de tooneelstukjes kwam de feeststemming weer wat te veel boven. De electrische verlichting, geleverd door de firma Haarsma van Oncoop en de Jong te Alkmaar, was in één woord prachtvol en wekte terecht ieders bewonde ri ng. De 3 bovengenoemde telegrammen werden eveneens telegrafisch met dank beantwoord. Ook de Commis saris der Koningin zond per telegram een harte]ijken wensch. Beroepen te Terwispel ds. H. J. Engelkes te Wie- ringerwaard. UIT OUDKARSPEL. Bij de gehouden stemming voor twee Hoofdinge landen van de Banne Oudkarspel, wegens periodieke aftreding van den heer M. Rootjes Cz., en nieuwe be noeming tengevolge overlijden van den heer H. Hart Cz.. zün herbenoemd de heer M. Rootjes Cz. en be noemd in de plaats van den overleden heer H. Hart Cz. de heer Abraham Borst Gz. Bij den heer M. Hart alhier geraakte een petro leumstel in brand. De heer II., die het hevig bran dende stel naar buiten wilde dragen, werd door de hitte en uitslaande vlammen genoodzaakt het te laten vallen, met het gevolg, dat het vuur zich in een om mezien aan den looper in den gang en eenige kleeding- stukken meedeelde. Een emmer water, die inderhaast over de brandende massa geworpen werd, deed de vlammen nog meer verspreiden. Eindelijk mocht het den inmiddels toegeschoten werkman A. van S. geluk ken met behulp van een mat en een deken het vuur meester te worden. De niet onbelangrijke schade wordt door assurantie gedekt. UIT BERGEN. Als een bijzonderheid kunnen wij melden, dat het aantal alhier vertoevende pensiongasten heden meer dan 1000 bedraagt, een aantal dat nog nimmer werd bereikt. lingen met organisatiebesturen. SNIPPERS UIT HET HBLD. Uit de tweede oplage van den catalogus der ten toonstelling van Oude Belgische Kunst in de XVlIe Blz. 62 no. 148 Inzender Rijksmuseum Amsterdam „Blz. 64 no. 170 id. Ruycksmuseum id. Blz. 137 no. 20 id. Rijsksrmuseum id. Advertentie: „Een gezond en flink gebouwd 50-jarig mét pl. m. 100 mille aan vast goed vraagt van dames, eveneens toegerust, die tot kennismaking geneigd zijn." Vreemdelingen in stad. Engelsche trampas sagier: „Single ticket." Conducteur: „Nee, meneer, deze wagen rijdt niet 't Singel." Heerboer adressen ketel kokende soep over haar lichaam, overleed aan de gevolgen. VLIEGEN TE HEERENVEEN. Het publiek was gisteren nog weer grooter dan eergisteren. Na een onweersbuitje werd het tegen 6 uur bladstil en van Maasdijk vloog nu twee rondes om het terrein ter hoogte van 70 a 75 nieter. Deze tocht duurde 7 minuten 43 seconden. Ruim een kwartier later steeg hij weer op, ging nu direct tot een hoogte van 150 meter en maakte een tocht van 15 minuten 30 seconden. Bij de tweede ronde vloog hij vlak over het middenterrein, zette koers naar het westen, vloog tussehen Heeren veen en Oranjewoud door, snorde tot aan Tjalleberd en daalde prachtig. Het publiek was in extase en juichte den aviateur toe. VAN DEN BEDRIEGER, DIE BEDROGEN WERD. 't Regende al dagen, steeds maar door, alsof er geen eind aan komen zou. De wegen om de stad wer den als in een modderpoel herschapen. Toch waagt een enkele fietsrijder zich nog^ op den weg naar Leiden, Doek hij blijft enkeling. Echter bij de kromming van den weg' gekomen zag hij voor zich uit nog enkele fietsrijders, oogenschijnlijk- biet hij el kaar behoorende, daar zij ook op tamelijken afstand van elkaar reden. Even aap-trappen en trachten ken nis te. maken, dan yiel de weg niet zoo lang. Toen hij den achterste had ingehaald, trachtte hij door middel van „het slechte weer en de aanhoudende regens der laatste dagen," een gesprek aan te knoopen, wat hem dan ook werkelijk gelukte. Intusschen trapten beiden verder. De voorsten staptep af bij een kleine, gewoon uitziende boerenwoning'en gingen nagr feippen, na hun fietsen tegen den muur te hebben gezet. Ook onze man en zijn nieuwe „vriend" kwamen aan het huis, waar zij ontdekten, dat wel een hartversterking was t# krijgen. De „vriend'' stelde dan ook voor even aan te leggen, 't geen onze man y.ojider weifelen aannam. Zoo zaten beide tweetallen eenigen tijd fc praten, toen een van de mannen van het eerste tweetal een „sgelj.etje" ging doen niet de kaarteij. Eerst rustig, dan werden ze wat luidruchtiger, tot eindelijk de nieuwe „vriend" van onzen man opmerkzaam werd, en eens ging kijken. Na eenige „spelletjes" te hebben toegekeken, werd hij uitgenoodigd ook eens mee te doen. 't Was met zijn drieën of vieren veel gezelliger. Even weifelde de nieuwe „vriend," dan vraagt hij iets en zet een gering bedrag, en op de vraag: „Een, twee, drie, waar ligt Ruitenboer?" depfct de man even, wijst een kaart aan. en heeft gewonnen. Zoo werden nog eenige „spelletjes" gedaan, dan werd ook „onze man" iiitgenoodigd, een spelletje mee to doen. Kom, zegt z'n „nieuwe vriend" beproef Jiet opk maar eens, ik heb al driemaal gewonnen; jij kan toch ook geluk hebben. Onze man laat zich niet lang' nooden, en doet een „spelletje" mee. Maar reeds bij zijn derde „spelletje1 heeft hij al wat hij aan geld bij zich bad, verloren. Even laat- hij vertwijfeld! het hoofd! hangen, dan vraagt hij of de „heeren" soms een bankbiljet kunnen wisse len. Deze vraag wordt door het eerste tweetal bevesti gend beantwoord. Onze man zal even naar buiten gaan, om het geld, dat in zijn „zadeltasch" zit, te halen en als hij weg is, lucht een van het drietal zijn genoegen, door een hart grondig: ,,'t Gaat goed Hein." Maar de vriend, voor wien het minder goed ging, blijft wel wat heel lang weg. Als eindelijk het drietal gaat kijken waar hij toch blijven mag, blijkt, dat er in den geheelen omtrek geen levend! wezen te bespeu ren valt, en, van de vier fietsen zijn er nog maar twee over. Wat was er intusschen gebeurd!?" „Onze man," die ongeveer vijf gulden verloren had aan dit drietal, vond het waarschijnlijk billijk dat hij ir die vijf gulden althans wat kreeg: hij had uit do fietsen van de „heeren" de beste gekozen, en was er daarmee „stil van door gegaan." (Yad.) INDISOH-HOLLANDSCH. Uit den mon-d van een Ambonees (de Amboneezen spreken gaarne, als zij maar eenigszinsi kunnen, Hol- landsch) ,,'t Is één natte pot." ,,IIij heeft een haan- hooren kraaien, maar hij weet niet. waar zijn klepel hangt." „U drijft altijd over." En ten slotte, sprekende over een echtpaar: „In 't begin was 't een koek en één ei, maar nu laat zij den achterkant van haar medaille zien." NIET VERDRONKEN, MAAR GEARRESTEERD. De 16-jarige schippersknecht Piet Wyn uit Zuid- Scliarwoude, die sedert Woensdag van het schip „Vroegop" te Amsterdam vermist werd en van wien men vermoedde dat hem een ongeluk zou zijn over komen is terecht. Hij werd naar de Amsterdamsche bladen melden, aangehouden te Bolsward, alwaar hij zich schuldig had gemaakt aan rijwieldiefstal en is gevankelijk naar Leeuwarden overgebracht. OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ. De Openbare Leeszaal pn Boekerij (hoek Kanaalka deKaarsenmakersgraeht) werd gedurende de maand Juli 1910 hezocjif dppr 58 yrouwen en 555 mannen. Het bezoek over de zelfde maand in 1909 bedroeg 51 vrouwen en 220 mannen. EEN JUBILEUM: Naar wij vernemen zal de heer 11 J- Smits, chef van den uitvoerenden dienst van de stoomtram Eg- mond»AlkmaarBergen, den Bisten Augustus den dag herdenken, waarop hij 25 jaar bij de II. IJ. S. M. verbonden is. BENOEMING LEERAREN GYMNASIUM. B. en W. bevelen den Raad aan te benoemen in het Hoogduitsoh aap het Gynipa^ium aljiier dpn hepr L. Leydesdorff en tot ïeeraar ju de Qudp Talgn en de Oude Gpschipdenis dpq heer W. jvrings, beiden tot dusver tijdelijk lpeyaar aan djp inrichting. Voprts doen B. en W- ter veryulling van de yacante betrekking van leera&r jn het Hebrepuwsch aan het Gymnasium den Raad toekomen de navolgende niet- alphabetische lijst van aanbeveling: 1. Dr. A. W. Groenman, Ned. Herv. Predikant te Obdam. 2. Mej. A. Zernicke, Theol. Docta. te Amsterdam, eerstge noemde voor een vaste benoeming, laatstgenoemde voor den cursus 1910/1911, daar deze sollicitante nog geen bewijzen yan bekwaamheid als leprareg heeft ge geven. BENOEMING ONDERWIJZEND PERSONEEL AAN DE HANDELSDAGSCHOOL. Bij raadsbesluit van 27 October 1909, No. 8, werd het onderwijzend personeel aan de IJandelsdagschool in deze g'emeente, met uitzondering van den Directeur aan wien een vaste aanstelling werd uitgereikt, slechts tijdelijk benoemd1 voor den cursus 1909/1910. B. en W. stellen thans voor te benoemen voor den cursus 1910/1911 aan de Handelsdagschool in deze ge meente, voor het geven van onderwijs in: Neuerlandseh en geschiedenis, den heer A. A. van Bijnbaeh. Aardrijkskunde, den heer G. Trouw. Na tuurwetenschappen en warenkennis, den heer Dr. L. M. van den Berg. Wiskunde, den heer Dr. L. M. Klin kenberg'. Duitsch en correspondentie, den heer L. Leijd'esdorff. Fransch en correspondentie, den heer H. de Noo.. Engelsch en correspondentie, Mejuffr. S. O. Land. Schrijven, den heer G. A. A. Eeltink. Teeke nen, Mejuffr. J. G. Th. van Eijbergen. Het ligt in de bedoeling om aan. Mej. S. O. Land eene tegemoetkoming in de reiskosten toe te kennen van 75 per cursus, zoolang het aantal lesuren voor haar niet meer dan 9 bedraagt. UIT HEER-HUGOWAARD. De vereeniging „Ons belang" is niet meer. Na een 10-jarig bestaan is zij gisteren voor goed ontbonden verklaard. De officieele stukken blijven den vereischten tijd berusten bij den voorzitter. Van de 56 leden, welke de vereeniging nog telde, toonden bij haar uiteinde niet minder dan 42 belangstelling. Trouwens er was van de overledene nog iets te erven. Wel had het ziekbed gedurende de laatste jaren zware offers ge- eischt, doch aan elk der leden kon nog f 3.23 worden uitgekeerd. De vereeniging werd opgericht in Juli 1900 en mocht zich enkele jaren verheugen in een bloeiende markt. UIT GRAFTDIJK. De heer D. van der Most van Spijk, candidaat te Haarlem, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gemeen- ten van West- en Oost-Graftdijk aangenomen. DE STRIJD TE ENSCHEDé. Het comité der fabrikanten-vereeniging werd Maan- d:ig voldoende door de betrokken arbeiders ingelicht en ER VAN DOOR. Sedert Vrijdag, 29 Juli j.l. is de boekhouder van een der te De Bilt gevestigde fabrieken er van door ge gaan, met medeneming van het ter uitbetaling in de fabriek aanwezig zijnde loon der werklieden, en het geld van het werklieden-ziekenfonds tot een bedrag van plan. 500. De boekhouder, W. T. S. genaamd, 21 jaar oud, was sedert Januari j.l. aan de fabriek werkzaam en was tevoren belast met de uitbetaling van het arbeidsloon. Hij verliet op den dag van zijn vertrek des middags om 5 uur de fabriek, kocht in Utrecht, waar hij woonachtig was, een flanellen costuum, gebruikte in der haast 'hij zijn hospita het middagmaal, en zeide bij zijn heengaan: „Als ik van nacht om 12 uur niet meer thuis kom, kom ik niet meer terug." Sinds dien heeft men hem niet meer ge zien. KORTE BERICHTEN. - Te Wolfértsdijk is een landbouwer door een dorschmachine gegrepen en zoodanig gewond dat do ongelukkige kort daarop is overleden. Een zijner bennen was tussehen voet en knie totaal vermorzeld. In de N. Heerengracht te Amsterdam zonk Maandagavond plotseling' eene schuit" met pl.m. 400 kisten citroenen. De vier opvarenden wisten zich door zwemmen te redden. Te Bennekom is Maandag het boerenplaatsje van B. Geurtsen afgebrand door baldadigheid van een 7- jarig kleinkind. Tijdens de afwezigheid der bewoners is te Ren- kum ingebroken in de woning van het hoofd1 der chris- |rtelijke school, den heer Slotboom. Een marmeren pen dule, gouden en zilveren voorwerpen en verschillende huishoudelijke artikelen worden vermist. Te Scheveningen is een zwemmer, die zich te ver in zee waagde, verdronken. Een stier te Beemster moest ter gelegenheid van de paardenmarkt worden afgemaakt. Het touw was het dier volgens de Purm. Ct. in den) kop gegroeid, tengevolge waarvan het dol was geworden. Het vermiste meisje te Beverwijk blijkt er van door te zijn gegaan. Zij is bij een familielid te Wa tergraafsmeer geweest en weer vertrokken toen zij vernam, dat haar ouders van haar verblijf in kennis gesteld waren. „De opgaande zon" zal in het „Königlich Schau- spielhaus" te Berlijn eind September of begin October worden gespeeld. Een 6-jarig Amsterdamsch meisje, dat te Wijk aan Zee vermist werd) bleek op haar eentje langs het strand naar Egmond aan Zee te zijn gewandeld. SUBSIDIE VOOR TEEKENONDERWIJS AAN TYPOGRAFEN. Het bestuur van de „Typographische Studieclub" heeft zich gewend met het verzoek de genoemde club in de gelegenheid te stellen tot het aanstellen van een Ïeeraar in het vakteekenen, die in den aanstaanden winter aan de leden van de club teeken-onderwijs zal kunnen verstrekken, waarvoor blijkens de overgelegde memorie van toelichting, een bedrag' van J 90 vol doende zal zijn. B. en W. stellen voor aan de „Typographische Stu dieclub" alhier, als beschikking op haar adres dd. 22 Juni 1.1., voor den winter 1910/11 een subsidie toe te zeggen van 90 voor den door haar op te richten cur sus in vakteekenen aan typografen, onder opmerking evenwel, dat voor volgende winters geen subsidie uit de gemeentekas kan worden verleend, tenzij blijke, dat deze onderneming ook door Rijk en Provincie geldelijk worde gesteund. Hoornsche vaarten en wel het noordelijkste gedeelte, waarop thans baggerspecie is geborgen. Het spreekt van zelf, dat bedoeld terrein voor het aangegeven doel beschikbaar zal moeten worden ge maakt, hetgeen zonder veel kosten kan geschieden. De bagger zal gelijkelijk over het terrein moeten worden verspreid en daarover zal pl. m. 50 cM. teelaarde moe ten worden gebracht. De kosten daarvan worden op 2100 geraamd. Bovendien moeten breede paden, door hagen afgezet, worden gemaakt, waarvoor 400 wordt gerekend te zullen noodig zijn. Voor 2500 is dus het terrein in gereedheid te brengen. De grond heeft met inbegrip van hetgeen daarop reeds is verwerkt, aan de gemeente gekost 0.78 per M2., d. i. voor 2 hectaren 15600.—, waarbij komt 2500.voor het gereedmaken, dus zal hij kosten 18100.Naar 4 gerekend zou voor dezen grond in rond cijfer 700 rente moeten worden gemaakt. Intusschen moet van de bedoelde twee hectaren wor den afgetrokken 3000 M2. en wel, behalve voor een pad langs de Nieuwe Hoornsche vaart (langs de schoei- ïng) en een pad langs de Oude Hoornsche vaart, voor het vastleggen van het hout van de firma Baan, voor de gezamenlijke paden met daarlangs te planten ha gen ter lengte van pl. m. 1000 M. en ter breedte van 3 M„ tengevolge waarvan zal overblijven 17000 M2., zoodat 113 perceeltjes tuingrond, elk van 150 M2. ter beschikking komen. Worden deze perceeltjes in gebruik gegeven voor 5 'sjaars, dan zal de grond opbrengen 565.—, waaruit dus blijkt, dat de gemeente zich slechts eene geringe financiëele opoffering en wel van 145 'sjaars, zal hebben te getroosten, om het vooropgezette doel be vorderlijk te zijn. Op grond van het bovenstaande stellen B. en W. dun Raad voor te besluiten.! Burgemeester eu Wethouders uit te noodigen een gedeelte van het terrein t-usschen de Hoornsche vaar ten in gereedheid te doen brengen, waarvoor aan hen een crediet wordt verleend van 2500.ten einde te geraken tot het uitgeven van perceeltjes tuingrond, ter grootte elk van 150 M2., voor den prijs van 5. 's jaars, aan hen die zich daartoe reeds hebben aange meld en die zich nog zullen aanmelden. -j. DEMPING VAN DEN KOOLTUIN, De heeren Jan Pqt, G. Th. M. v. d, Bosch, A. For tuin, p. J. Govers en H. J. F. Wanna stellen den Raad voor: Tot het Dagelijks Bestuur het verzoek te richten, om een nader onderzoek te willen instellen naar de kosten yan een eenvoudige demping met riooleering en bestrating van den Kooltuin. Overtuigd, dat alleen de hooge kosten-raming in een vroegere Raadsvergadering tot uitstel deden be sluiten, niet de mindere nuttige of noodzakelijkheid voor hygiëne en verkeer,-hebben zij en in de Stukken, en plaatselijk een onderzoek ingesteld, waarbij gehle ken is: lo. dat dp eigenaars (bewoners), v, d. Heerestraat Westzijde, met behoud van de riool uitlozing in het Gr. Noord-Holl. kanaal, genoegen nemen, zooal niet de voorkeur geven, aan eene demping achter langs hunne perceelen tot pl. m. A.P. met of zon der bezoding, waardoor de kosten verminderen met een bedrag van 2032,volgens de officieele ra- mings-cijfers; 2o. dat de bewoners v. d. Kooltuin Oostzijde, verdeeld over 18 perceelen tot een gemiddeld! bedrag van pl. in. 50 per perceel, te zamen voor pl. m. 1000 willen bijdragen in de kosten van een doorgaand t egeltrotoir 3o. dat door toepassing van de methode gevolgd bij de oude plannon voor Heiloër- en Emma-bruggen, blijkens bijgevoegde berekening, zonder bezwaar pl. m. 2000 bespaard kan worden, waardoor het kos- ten-cijfer daalt tot pl. m. 5500, Wordt de benood'igde grond gehaald uit de veron- dieping langs de kanaalkade, en het bedrag van 2500 uitgetrokken op de begrooting van 1910, thans nog zonder bestemming, aangewend voor de Kooltuin demping, dan achten zij met pl. m. 3000 de te ver krijgen hygiënische en verkeers verbetering, door Kool tuin-demping, niet te dn ui gekocht, en zouden, indien niet anders mogelijk, het benoodigd bedrag op de be grooting van 1911 wenschen te zien uitgetrokken. Behalve de oorspronkelijke en de gecorrigeerde ra ming' is bij de stukken de volgende verklaring ge voegd Ondergeteekenden, allen eigenaren van perceelen aan de Oostzijde der Kooltuin, kennis genomen heb bende van het verzoek der Heeren v. d. Bosch, Govers, Fortuin, Pot en Wanna, leden Uwer Raad, verklaren, bij uitvoering van het plan demping Kooltuin, te zul len bijdragen voor het te maken tegeltrottoir, voor elk hunner perceel(en) do som vani Vijftig guldén 50), zijnde alzoo een totaal cijfer van Negen honderd gul den. Alkmaar, 26 Juli 1910. G. Groot, K. Kaaij, Th. van der Klei, R. van Ree, Wed. J. Boom, P. D. Roozendaal, L. Jansen, D. Groen, S. Bakker Dz., A. Visser, J. Otter Sr., G. van Os, J. W. Wichering, J. S. Schreuder, J. Bak, O. Pieket. BENOEMING VAN TIJDELIJKE LEERAREN AAN DE BURGERAVONDSCHOOL EN AVOND SCHOOL VOOR HANDWERKSLIEDEN. B. en W. stellen den Raad voor te benoemen tot tijdelijk Ïeeraar aan de Burgeravondschool en Avond school voor handwerkslieden voor den cursus 1910/11 voor het geven van onderwijs in: Wiskunde en Nederlandsche taal, den heer E. J. Aukes. Wiskunde en Nederlandsche taal, den heer K. Boot. Nederlandsche taal, den heer J. Ott. Vaktee kenen, de heeren C. Petrus Cz., P. H. Brunsmann, II. Bokhorst, H. van den Hoff, M. Vasbinder en M. Koop man. Handteekenen, den heer A. A. de Groot. Werk- tuigk. teekenen en stoomwerktuigkunde, den heer K. Kohnert. LEGER DES HEILS. In het gebouw aan de Limmerhoek zal Donderdag avond een eigenaardige zendingsdienst plaats hebben. Adjudants A. de Pree, voor eenigen tijd terugge keerd van Java, zullen deze dienst leiden en hun er varingen mededeelen. Ingevolge de voorschriften van het Leger des Heils voor hun zendelingen hebben de Adjudants in de ver schillende dessa's op Midden-Java als inlanders onder de bevolking gearbeid en hun gebruiken, gewoonten en kleeding aangenomen. Thans arbeiden zij onder de visschersbavolking en schepelingen Hl'. Ms. zeemacht te den Helder. VERHUREN VAN PERCEELTJES TUINGROND. De opzichter over den Hout en de plantsoenen heeft de aandacht van B. en W. gevestigd op de wensche- lijkheid, ook in deze gemeente, op het voorbeeld van andere gemeenten, kleine stukjes tuingrond te verhu ren, ten einde particulieren, in het bijzonder arbei ders, in de gelegenheid te stellen daarop naar harte lust te tuinieren en langs dezen weg bij te dragen tot verbetering van toestanden op het gebied' der volksge zondheid en der volkswelvaart. Ofschoon B. en W. zich met dat denkbeeld reeds aanstonds konden vereenigen, verkeerden zij geheel in het onzekere omtrent de vraag of en in hoever de ver wezenlijking daarvan in deze gemeente mogelijk mocht worden geacht. Vandaar, dat zij den Opzichter opdroegen te onderzoeken of eventueel een zeker aan tal huurders zich zou aanmelden. De uitslag van dat onderzoek heeft hunne verwachtingen verre overtrof fen. Het is gebleken, dat ongeveer 100 perceeltjes tuingrond, elk 150 M2. groot, te verhuren zijn, zoodat, naar zij g'elooven, het aangegeven denkbeeld zal blij ken in deze gemeente levensvatbaarheid' te» hebben. Zij wenschen den Rand dan ook voor te stellen een stuk gemeentegrond ter grootte van ongeveer twee hectaren voor gemeld doel beschikbaar te stellen. Als daartoe aangewezen achten zij een gedeelte van het aan de gemeente toebehoorende terrein tussehen de AGENDA. GEM. ZANGV. „NIEUW LEVEN." Maandag 8'/g uur, repetitie voor Heeren. Gebouw „De Unie." Donderdag, 8 uur, id. Dames. Gebouw ,De Unie." AANBESTEDING. Bij de aanbesteding voor het amoveeren van het woonhuis voor den heer Zweedijk aan de Oudegracht, gehouden in „De Voorwaarts," was als volgt inge schreven P. Dubbeld 2050. Veldkamp en Schenk 1890. J. Dorregeest 1881. C. Blom 1880. K. Beijneveld 1840. Versteeg, Heilo 1786. F. de Munk 1739.59. C. v. Latum 1667. H. Punt 1425. Gegund aan den laagsten inschrijver. FRANKRIJK. In de begrootingscommissie is Maandag voorgesteld, het crediet van 25.000 frs. voor terechtstellingen te schrappen. Na een korte beraad slaging werd echter tot handhaving van het crediet besloten. DUIT SCHLAND. De Keizer, die eens verklaarde, dat de vrouw genoeg aan 3 k's (kind!, keuken en kel der) had moet, volgens de Standard! thans zijn! voor de vrouwenbeweging, voor de studie der vrouw, voor den arbeid der vrouw in alle beroepen. Alleen wil hij de vrouw nog uit de politiek weren. Daar de Keker is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2