SÜUSNY mm mm dag-dienstbode. jongste bediende P. OUOES, Ridderstraat. Alkmaar. Ï7JT Golden Thee Reclame Anthraciet. Van onze Tutti JPl'Xxt'fci. zijn zoowel Chocolade als vruchten van de fijnste (T'l-2 ct per tablet) kwaliteit. Gebrs. SIGKESZ. adyertTintiën Brood- en Beschtmbakkerij Leerlinge geplaatst worden. Firma GEELS Co. P»LAAT UW ZEEP SUNLIGHT ZIJN» De besliste zuiverheid, van Sunlight maakt ze voor fijne kant en fijn linnen de uitsluitend betrouw bare Zeep* Bekwame Timivier4iedlegi LEERLINGE - MODES. O IV! D AT 0p eeu fabriekskantoor wordt een gevraagd. HUISHOUDSTER. Dat sommige menscken zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde stoken.i 6 AANGEBODEN: gevraagd bij A ZUURBIER, Bij de fa. H. G. JUNG, kan eene gast men naar de Oudeg-^cht hoek Zilverstraat zijn VLEESCHWAREN koopen en besteilen Zie deze lage prijscourant. Een daad, die nooit berouwt A HILDERINö, Hekelatr. 13, Alkmaar, Deze Anthraciet ia beslist eene zeer goede kwaliteit, wordt gruis- e steenviij afgeleverd, wij bieden per minstens 5 H.L contant, tegen onderstaande lage prijzen, vrij in imis, aan afm. 3G|50 f 1.40 par H.L. 20130 t 1.30 voor verbetering van de maatschappelijke positie der vrouw, zal hij wellicht nog eenmaal te winnen zijn voor het parlementairen kiesrecht der vrouw. TURKIJE. Voor 12 millioen gulden zijn de twee Duitsche slagschepen Worth en Brandenburg door de regeering gekocht, naar verluidt in verband met het feit, dat Griekenland in October een nieuwen kruiser krijgt. SPANJE. Koning Alfonso is op bezoek bij den president der Fransche republiek en gaat van Frank rijk naar Engeland. In deze reis wordt het beste be wijs gezien, dat de koning vertrouwen heeft in zijn regeering, zoodat hij zijn aanwezigheid in het land niet als noodzakelijk beschouwt. Van katholieke zijde wordt een manifestatie tegen de regeering voorbereid. In verschillende deelen van het land zijn vlugschriften verspreid, die het karakter dragen van een aansporing tot den burgeroorlog. Aan den chef van het koninklijk huis is een telegram ge zonden, waarin mededeeling van de betooging, welke Zondag te Bilbao wordt gehouden, wordt gedaan en de verzekering wordt gegeven, dat men bereid is ter verdediging van de rechten der kerk goed en bloed te geven. ZWEDEN. Het wereld-vredescongres nam de vol gende motie aan: Het congres spreekt zijn voldoening er over uit, dat de, periode van het actieve militaire optreden van Frankrijk en Spanje in Marokko is opgehouden; her innert er aan dat de. Algeciras-conferentie besloot tot een beperking van de effectieve bewakingstroepen, en hoopt, dat de ontwikkeling van de vredelievende nor male verhoudingen tusschen de Europeesche en Marok- kaansche bevolkingen een voortgaande en spoedige terugtrekking der troepen zal mogelijk maken. PERZIë. In Teheran hebben den laatsten tijd ver schillende politieke moorden plaats, waarbij gedacht moe.t worden aan een vergelding van den moord op Seid Abdullah. De politie moet voor onlusten be vreesd zijn. Gemengde Mededeelingen. EEN MERKWAARDIG BOEKJE WEERGEVON DEN. Een kostbaar boekje, toebehoorende aan het Duit sche museum te Neurenberg en geschat op een waar de van 30.000 a 40.000 mark werd in Augustus 1908 gestolen. Het is thans weer terug. De dief had het in een kistje in! bewaring gegeven aan een caféhouder met verzoek het hem na te zenden. Doordat de dief wegens vroeger gepleegde diefstallen inmiddels ge vangen was genomen, kwam het als onbestelbaar bij den caféhouder terug en bij opening bleek het kistje naast eenige waardelooze dingen het boekje te bevat ten. EEN SCHOONHEIDSAPOSTEL. Te Berlijn wekte het huwelijk van een z. g. n. schoonheidsapostel veel belangstelling. De bruide gom, een dertigjarig man droeg een hemelblauwe lan ge toga, zijn voeten waren in sandalen gestoken, zijn blonde lokken vielen over zijn schouders. De bruid was in het wit. De man met den Christuskop was vroeger smid, maar kwam toen op de goede en winst gevende gedachte, den werkkiel te verwisselen met de mooie toga en als schoonheidsapostel, draaiorgelman en straatzanger rond te trekken. EEN VLIEGONGELUK. De Fransche aviatrice, mevr. Frank, viel in Enge land met haar machine. Een jongen werd gedood en devliegster brak haar linkerbeen op twee plaatsen. Verscheidene toeschouwers werden tegen den grond geworpen. VRAAG MAAR! In de buurt van Ferrera werden verleden jaar bewo ners van een tweetal dorpen handgemeen. Zeventien personen moesten zich dezer dagen deswege verant woorden. Ieder beklaagde heeft verscheiden verdedi gers en al die verdedigers stelden zooveel vragen aan de jury, om hun cliënt te ontlasten, dat er in het ge heel 2300 vragen, te beantwoorden vielen. De president verdaagde de zitting 48 uur om al die vragen behoor lijk op het schrift te kunnen brengen! HANDELAREN IN MEISJES. Gisteren is te Berlijn tegen een paardenhandelaar Silberreich, een koetsier Wollerstein, een keukenmeid, Maria Gedeinska, een hotelhouder Oberlander en diens vrouw eep proces begonnen wegens opzettelijke poging om vrouwen over te halen, naar het buitenland te gaan, teneinde daar ontucht te bedrijven, maar dit doel verzwijgende. Allen komen uit Galicië en Rus- sisch-Polen. De keukenmeid had aan een vrouw mee gedeeld, dat er zich in het hotel een Russische Jood bevond, die jonge, mooie meisjes noodig had om ze naar Amerika te verzenden. De vrouw deelde dit aan de politie mede, die twee vrouwelijke agenten tot ha- rer beschikking stelde. De paardenhandelaar vondl de waar niet goed genoeg, kon slechts 1.20 per stuk geven, terwijl hij voor mooie jonge: meisjes 90 a 120 gulden bood. De vrouw kwam, in overleg met de po litie, terug met haar mooi 17-jarig nichtje en een jon ge agente, die voor 60 gulden door Silberreich aange nomen werden als huismeisjes." Toen Wallerstein ze naar den trein wilde brengen, werd hij op het station door de politie gearresteerd, terwijl Silberreich den dag daarop in hechtenis werd1 genomen. De beklaagden betoogden allen dat ze doodonschul dig waren en vooral de beide laatstgenoemden tracht ten elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. De behandeling vindt in het openbaar plaats hoewel de president zeide, dat er wel uitdrukkingen gebezigd zouden worden, dié niet bij „aesthetische thé's" ge bruikt worden. Marktberichten. ALKMAAR, 8 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen f 2.50 a f 1.25 per l/2 H.L. Aalbessen (roode) 12lj.{ a lU/2 ets., (zwarte) 0 ets. per 1/, K.G. Bloemkool 1ste soort f 10 a 7, 2de soort f 6.—"a 4.— per 100 stuks. Doperwten 61 /2 a 0 ct., peulen 4 a 0 ct. per 1/ K.G. Wortelen f 0.60 a 0.42 per 10. Slaboonen 3 a 21 /s ets. per l/? K.G. Snijboonen f 2. a f 1.30 per 1000 Kropsla 50 a 30 ets. per 25 stuks. Komkommers 11—a 6— ets. per stuk, postelein 6 a 0 ets. per mandie. Andijvie f 0.44 a f 0.30 per 25 struiken. Kruisbessen a 9 et. per l/2 K.G., Roodekool (le soort) f4.5 a 4.0 (2e soort f 2 witte kool f 0.0, slaboonen 0 a 0 ct spinazie 6— ctrabarber 4ct., gelekool 5 ct., savoye kool 4 a 0 ct., frambozen ct. per mand, Selderie 4 ct. per bos, Tuinboonen f 1.— a 0,80., radijs ct. per 10 bos. Prei 4 ct., appelen f 0. BROEK OP LANGEDIJK2 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 1.50 a 2.30, ronde .40 a f ^.20, muizen f 1.10 a 1.35, kleine f 0.a 0.- wortelen f 1.90 a 2.55, bloemkool le soort f7 60 a 11.20, 2e soort f2—a 2,90, Roodekool f3.60 a 4.80, gele kool f 4.30 a 5.90, witte kool f 4.50 a f 5.40. zilveruien f 4.85 a 6,65, slaboonen f 0.44 a 0. SCHAGEN 3 Aug. Kleine kaas f hoogste prijs f 32,50. Handel vlug. Aangevoerd 32 stapels. Afslagvereemging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 2 Aug. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Tuinboonen f 0.61 a 0.77 per zak van 15 K.G. peulen f 0.a 0.dorperwten f 2.80 A 3.50 per 100 pond, slaboonen f 0.92 a 1.06. snijboonen f 0.80 a f 2.00 per 1000 bloemkool f 4— a 6.per 100, klapbessen f 1.20 a 1.80, aalbessen 12 a 13 ct. augur ken a ct. Peren f 2.50 a f 3.05, appelen f 2.- a f 2.30 per mand. HOORN, 2 Aug. Groote muizen f 0.90 a 0.95, kleine f 0.a 0.slaboonen f 3— a 4.peulen f 0.— per zak, blauwe aardappelen f 0.90 a 0.95, r. aalbessen 1L a 18, zw. bessen 0 a 0 cent. Tuinboonen f 0. a f 0.per zak. Bloemkool f 0.a f 0.Snij boonen f 0.08 a 0.14, peren f 3.a 4.appelen f 3. a f 8,25. uien f 0.a 0. MEDEMBLIK, 2 Aug. Groote muizen f 1,10 a 1.25, kleine id. f 0.40 a 0.50, groote ronde f 0— a 0, blauwe f 1.a 1.15. Aanv. 1340 manden of zakken. NOORDSCHARWOUDE, 2 Aug. Groote muizen f 1.05 a 1.25, drielingen f 0.60 a 0.70, kleinere f0.20 a 0.30, Schotsche muizen f 1.a 1.60 Aanvoer 893 zak aardappelen, zilveruien f 4.80 a 6.40, drielingen f 2,70 a f 3.20 p. 50 K.G., roode kool f 3— a 5,— gewone nep f 4.50 a 5.50. BOVENKARSPEL. 2 Aug. Heden werd besteed voor: Aardappelen blauwe f 1.80 a 2.ronde f0,— 0,—, groote muizen f 2.00 a f 2.20, kleine muizen f 0.80 a f 1.Aanvoer 3225 zak. Wortelen f 0. a 0.per 100 bos, bloemkool le soort f 7.50 a. 10.50, 2e f 4,a 6.per 100, roode kool f 3.50 a 4.75, gele kool f 5.a 6.witte f 4,50 a 6, Ingezonden Mededeelingen. Het spenen van Kinderen in den Zomer is lastiger dan in andere tijden van 't jaar, omdat door het geven van koemelk zeer dikwijs maag- en darmstoornissen ontstaan. Men geye daarom de koe melk liever eerst vermengd met een dunne soep van ,.K ÜPEK E", die de koemelk gemakkelijker ver teerbaar maakt en de voedingswaarde ervan verhoogt. Men verkrijgt met deze voeding een geregelde ver tering, die het beste behoedmiddel tegen de zooge naamde zomerziekten is. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOOR 1IHOLLANDSGH LANDBOUWCRED1 ET. Yoordam, C 11, Alkmaar. Koers van 2 Aug. 3 Aug. pCt. 21/2 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4Vs btaatsloeningen. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Oonsol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pOt. 4 Noordbollandsch Grondcrediet Neder). Handelmaatschappij resc. aan 'd. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Geeons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Arglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent, Marinebonds pCt, 41/2 Peru Comm. aand.div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. ts, pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock I«land Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND, Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIË. Antwerpen 1887 2% HONGARIJE, Theiss „4 OOSTENRIJK, Staatsleeuing 1860 5 RUSLAND 1864 5 Koers van het geld. Prolongatie 5r'/8 pCt. Staatsfondsen kalm. Russen onveranderd. Tabak ken op dezelfde prijzen. Oliewaarden flauw, 11a beurs iets beter. Culturen stil. Mijnen iets lager. Rubber waarden lusteloos, Amerika opende hooger, het ver loop was kalm en het slot prijshoudend. 74% 74% 97 1031/* 108i/* 48% 48% 94% 9311/je 9311/16 88 88 88% 88% 99% 9 87% 87% 95% 953/g 100% 98% 175 175 127% 129 147% 147% 113% 113 140 608 266 268% 333 335% 49 93 98% 588 436 430 34% 31 226 224 79% 78% 341 341 401% 416 250 248 357 334 494 488 226 225 186% 183 108% 144 143 180 188 300 310 799 791 105 105 60% 63% 25% 36ib/m 26% 26 661/m 6811/16 44 45% 157 5 5i/* 14% 15% 60 59% 11% 11% 37% 37% 73% 73% 197 96% 98% 104% 105 28% 293/* 22% 23% 26% 28 60 60% 30 31% 40% 42 93% 2811/kj 30% 104% 111% 21H/i6 22% 158 161% 16% 17% 170 173 88% 1081/* 1021/* 107 95% 158 158 173% 470 TELEGRAFISCH WEERBERICIIT. Na a r waarnemingen verricht in den morgen van 3 Aug. Medegedeeld door hat Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. I11 het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.6 te Horta. De, aagste stand van den barometer 747.5 te Mali 11- head. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 4 Aug.) Zwakke tot matige zuidoostelijken tot zuidelijken j wind, meest zwaarbewolkt, mogelijk onweer, warmer. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 4 Augs. 's morgens kwart voor 4 's midd. kwart over 4 5 over 4 voor 5 V IJ 8 a n 9 over 5 voor 6 half 7 7 uur voor o over 5 6 uur. half 7 Het is steeds laag water 6 uur vroeger en 6 uur later dan hoog water. Rnrgerlijke Stand. GETROUWD 8 Aug. Hendrik Christiaan Antoine Leupen en Ca- tharina van Veen. - Sietze Pal en Cornelia Elisabeth Eecen. XT, ♦5 Op den 21en Augustus a.s. hopen onze zoon en dochter, broeder en zuster A. I>E VRIES en M. A. KAN KEN RAM 11 hunne 25-jarige Echtvereeniging te her- denken. Sr1- Namens de familie, t| R. S. DE VRIES. gt t§ Alkmaar, 3 Aug. 1910. De Heer en Mevrouw WANNAIBINK MELEN- BRINK betuigen hunnen dank voor de belangstelling bij de geboorte van hunnen zoon ondervonden, Alkmaar, 3 Aug. 1910. De BURGEMEESTER der Gemeente ZIJPE 'maakt bekend: lo. dat, ter voldoening aan Art, 10 der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125), een Commissie uit Gedeputeerde Staten der Provincie NOORD- IIOLLAND, bijgestaan door den daartoe door het Al gemeen Bestuur aangewezen Ingenieur en het Hoofd van het Bestuur der Gemeente, in het Gemeentehuis aldaar zitting zal houden den Sasten Augustus 1910, de» iiamiddags e S3/4 ure, ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te liooren tegen bet plan van aanleg van den spoorweg van ALKMAAR, door de ZIJPE, naar SCHAGEN en noodigt belanghebbenden, uit om hunne bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde Commissie mede te deelen;' 2o. dat de stukken, bedoeld bij de eerste alinea van Art. 12 en ter voldoening aan de tweede alinea van dat artikel van voornoemde Wet, ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter Secretarie der Gemeente van den 10 Augustus aanstaande tot dat de Commis sie bare werkzaamheden binnen de Gemeente heeft volbracht 3o. dat het uitgewerkt plan van het geheele werk, bedoeld in de laatste alinea- van Art. 12 van meerge noemde Wet, voor een ieder ter inzage zal liggen op d< Griffie der Provincie Noord-Holland. ZIJPE, den 3 Augustus 1910. De Burgemeester voornoemd, G. C. HULST. Wegens STERFGEVAL UIT DE HA AD TE KOOP eene goedbeklante met Erf, Boomgaard en Tuin, tevens Stalling \'oor Koelen, gelegen tusschen ALKMAAR en j HOORN. Naar verkiezing direct te aanvaarden. Brieven lett. H 165, bureau van dit blad. Een best staaldraad Kinderledikant, en een zoo goed als nieuwe Amerikaansche Kinderstoel. Adres: Oudegracht, hoek Oosterkolkstr. 11, boven. BRILLENSTEEG Alkmaar. men daar beslist de allereerste kwaliteit kan bekomen. Ossen vleeseh. Ossenhaas 75 ct. P- 5 Biefstuk 70 V 5 R.oastbief of Boeuf 55 JJ 5 Rollade 50 V 5 Lappen 45 JJ 5 Poulet of Gehakt 45 V 5 V ar k e n s v 1 e e s e li. Filet, Boeuf of Schijf 50 ct. per 5 ons. Magere Lappen of Carbonade 45 5 Saucijzen of Gehakt 45 5 N.B. Neemt proef van EEKEN's lïolladebam, bijna gelijk aan ham 13 ct. per ons en de alom be kende Haagscbe Eeverworst 30 et. de 5 ons. Beleefd aanbevelend, CL EEKEN. Telef. 108. De Burgemeester der gemeente ALKMAAR maakt bekend lo. dat, ter voldoening aan art. 10 der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125), eene com missie uit Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, bijgestaan door den daartoe door liet algemeen bestuur aangewezen ingenieur en liet hoofd van het bestuur der gemeente, in het gemeentehuis aldaar zitting zal houden den 25 Augustus a.s., te kwart over tien ure, teneinde de bezwaren van belanghebbenden aan te hooren tegen het plan van aanleg van den spoorweg van Alkmaar door de Zijpe naar Schagen en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te deelen 2o. dat de stukken bedoeld bij de eerste alinea van art. 12 en ter voldoening aan de tweede alinea van dat artikel van voornoemde wet, ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente van 5 Augustus a.s. af totdat de commissie hare werkzaamheden binnen de ge meente heeft volbracht 3o. dat het uitgewerkt plan van het geheele werk, bedoeld in de laatste alinea van art. 12 van meergenoemde wet, voor een ieder ter inzage zal liggen op de griffie der provincie Noordholland. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 3 Aug. 1910. G. RIPPING. Mevrouw STA1*. NaBsaulann, vraagt voor «lailelijk eene Zich 11a Maandag persoonlijk te vervoegen. is het koopen van een Burgers E. N. R. RIJWIEL. Voor f 65.een sierlijk R-jwiel met dubbele remmen, freewiel en nikkelen vellingen en zeldzaam lichten gang. De machine is door en door gegarandeerd. Vraagt prijscourant aan de Alkmaarsche Naaimachine handel van Speciale inrichting voor reparatie. Brieven letter G 165, bureau van dit blad. Nette BURGERWEDUWE, P.G., zag zich gaarne geplaatst als HUISHOUDSTER in een net gezin, ook niet ongenegen bij kinderen te zijn. Br. fr. onder no. 4790, boekh. C. DINGLER, Beverwijk. MEN LOOPE vanaf de LAAT de BIDDER STRAAT in naar liet Goudmagazijn van P. OUD ES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3