Be Kaashandel §.Be Baa te Koe". Langeitr. 44, Telef. 1?49 N V. Het Landtoouwlmls, INÜVVa JBKn 13I1NVDVA I3I1NVDVA Firma H. LIND. groote Zomeropruiming van alle gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, De Lange de Moraaz, Rolterdamsche Hypotheekbank, II OMES- HEEBES- en KÏIDERSCH8EREI Zuivelbereiding. „Jacob Kwast" van Wognum, JOIlg W. F. SLINGER, ROOM AFSCHEIDERS Balance No. 28. Boter-en K aasbereiding, Melkvervoer enz. Bezoekt den Uitverkoop Alkmaarsch Warenhuis. Magazijnen Fnidsen en Mient, Telf. 417. Bouwterrein G.YERHEUS, Uurwerkmaker, WASCH- en WRINCMACHINES. Croote en kleine GRAANMOLENS. LIJNKOEKBREKERS, enz. Alle Zuivelbereidingartikelen, w.o. Holsteinsche en andere Karns Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET" BOELHUIS te ALKMAAR kobvet O BVET Doraohmachines voor Stoom-, Paarden- en Handkracht, ROS- en WANMOLENS KUNSTMESTSTROOIERS, BASCüIjES vanaf 100 tot 1500 K,(L, SACKS-, ECKHARD-, MAYFARTH-en MéLOTTE PLOEGEN, Cultivators, Kleine Zandploegjes voor hitten, Gaffels. STOOMWERKTUIGEN en MOTOREN, STARWINDMOTOREN MiaaHiA in;ic ,»a icS drtsb.iil no 8uj;,>,>p.i,> »ï!«cp ïcmmw.iSod ,Ï(icic.i ■uj««a 'Bamwasssuuia '„MflVd ia" l«H9H Wegens gevorderd seizoen tegen zéér verminderde prijzen. He Fusswohl-ScBiden F. FEIJEN, Payglop, Telef. 205, Alkmaar- van G W. VAN DER VEEN, AGENTEN der KLEEDERMAKERIJ Noord-Zuidhollandscbe Tramweg Maatschappij. Lijn Haarlem—Alkmaar. BOTERKARNS, Kaaspersen, Kaasbakken, Landbouw-werktuigen» het meest gesorteerde magazQn van alle soorten Modeartikelen wordt gedurende Au gustus op de reeds bekende goed koope prijzen een korting toegestaan van Op alle courante artikelen wordt gedurende Augustus een korting va* 10 toegestaan. J-. X_,I3MX3, MIENT. Salonboot met glasbeschutting aan dek. Schoolboeken Leermiddelen aan den Westerweg, Nassaulaan ©u Egmonderstraat. REPARATIE-INRICHTING. LEVERT OF» KCM!X>3531\r s Pnib beste EDAMMER KAASf 1.10 per stuk. Zeer goede VOLVETTE f 1.30 VOLVETTE MEIKAAS1 1.40 VOLVETTE KRUID-EDAMMER KAAS f 1.40 ZUIVER HOLLANDSCH LE3VBBLT OF» HESDEHNT VOLVETTE GOUDSCHE KAASf 0.45 de 5 ons. OUDE en BELEGEN LEIDSCHE KAAS f 0.40 de 5 ons. Steeds verkrijgbaar de FIJNSTE ROOMBOTER uit de Znivel- boerderij van MAREES ZOON te Beverwijk. Heerlijke KEUKENBOTER vanaf 50 cent de 5 ons. w VERSCHE KIPPENEIEREN, versche aanvoer. (marktprijs), 2 maal per week Het alom bekende KOEVET is ook steeds verkrijgbaar iti „De Bonte Koe". ZUIVER HOLLANDSCH Het PRIMA KOEVET uit „De Bonte Koe" kost 38 cent de 5 ons, 5 pend 36 cent de 5 ons, 10 pond 34 cent de 5 ons. Aanbevelend, W» DE WAAL, Kaas* en BoterhandeL ZAADMARBLT ES 79, •sfud uanfiijjq jooa uepHy öep U0|0eqe6 uep 'N3H33NIG 'HONfll 'iri81N0 u9ddEi|os|0zoO o^oojB jooa 8iBe|dsBumu^ds;uo -urn; 0)|[uj0UiUiO| cjoojq A.kiuavrscbe Jongens, Waagjes, Kaasrtragertjps, Cadettenbrood, Kennemermoppen, Steeds voorradig in verschaffen geld op hypotheek. HOUTTÏL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze '»ge prijzen Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. Nieuwe BESSEN, nlenwe FRAMBOZEN en prima INMAAK-BRANDEWIJN. bij Wed. A. ZUURBIER—DE WIT. op Zondag 7 Augustus a.s., des nam. 2 uur in de Herv. Kerk. Mej. W. S. SCHILUN6, StokpLardjCS-Lel ën nelk-Zeeo Langestraat 101, bij de Groote Kerk, Alkmaar. BW* Wegens de lage vrachtprijzen is het vervoer van goederen per Stoomtram het voordeeligst. Uitmuntende Machine voor klein bedrijt. Ontroomt 40 Liter per uur. Kaasvormen, enz. benevens verdere ger eedschappen voorde Dijk* Alkmaar»» Dijk UW* Vraagt Prijscourante» tsj '3 HH 80 5 „g Ed Eh S qH - D. n> ft Cl fp 2. 3 ft S dQ öo X i-i LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6-8-10- 12 2 30 4 6 7.30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 - 9 30 - 11.30 2.15 - 4 - 6 - 7 30 uur, V&o Zaandam naar Haarlem 8.15 - 10.15 -12.15 2.15 - 4.15 - 615 -18 15| uur. Van Haarlem naar Zaandam 10.15-12.15 -2.15- 415 -6.15-8.15 - |l0.—uur. Extra op Zondag. Voor de levering der zoowel Binnen- als Buitenl&ndsche uitgaven, en de in gebruik op de verschillende inrichtingen van onderwijs Hoogere Burgerschool, Gymnasium en Handelsschool N.V. Herms. Coster Zoon. Te bevragen bij A. G, DEN BOESTERD, Toussaintstr.9. Hoiraad en Inboedel, Oud PorcelainGoud- en Zilverwerken. - ACHTERSTRAAT B 21 - Naast VROOM DREESMANN. - - - EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. 99 99 I Voorradig verschillende soorten voor bemaling van kleine polders en andere bedrijven, enz. enz. -y Aanbevelend, K. SCHÖOXE, Direetenr. 19" Tot nadere aankondiging 's avonds na 9 nnr en Zondags GTSLOTEN. behoudt steeds zijn model, laat zieh vaker en beter repareeren, is lenig en dnnrzamer en aangenaam aan den voet. Alleen verkrijgbaar bij Prospectus op aanvraag gratis. neemt ieder mede een trommeltje met mooi stadsgezicht, gevuld met CONFISEUR, TELEFOOV 74, l lSIMIilt. ie geven door ten bate van de Gezinsverpleging in de elassis Hoorn, ENTBÉE 75 et. Opening der kerk te 1 nnr. Na ontvangst van postwissel en 5 cent voor^ fran- keerkosten worden door kaarten toegezonden. Ds. NATZIJL te Berkhout Diploma N. T. Y. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. blijft een gezicht, met sclioone teint, zachte, fluweel achtige bnid, zonder zomersproeten en huidon reinheden, daartoe gebruike men de echte van BERGMANN Co., Kadebeul-Dresden, Fabrieks merk „Stokpaardjes", a 50 ets. p. stuk. Te Alkmaar verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat J. MEIJER, Apotheker, Mient; firma J. SCHOUTEN Co., Huigbrouwerstraat. Inlichtingen worden verstrekt aan het wachtlokaal te Alkmaar, Beverwijk en Haar lem, hij de Goederenagenten en aan de kantoren der Directie te Velsen en Hillegom. worden vervaardigd en geleverd door Ohmstede BELEEFD AANBEVELEND, Ziet de als beveelt zich aan VOORDAM C 9 ALKMAAR. De hoeken worden gekaft en van bedrnkt étiquet voorzien afgeleverd. op DONDERDAG; den 18 AUGUSTUS 1910, des mor gens 9 UUR, in de Societeitszaal van het lokaal „de Harmonie" van waaronder Tafels, Stoelen, Ledikanten, Bedden met toebehooren, Schilderijen, Gordijnen, Spiegels, Kleeden, Zeilen, en divers Keukengereedschap'', Fornuis en Pe troleum toestellen, Behoorende tot de nalatenschap van Mevrouw F. J. KOK, geb. QUERELLE. Te bezichtingen WOENSDAG 17 AUGUSTNS 1910, van 's middags 12 tot 3 uur. ALLES OM CONTANT GELD. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. Druk N.V. voorh. Herin*. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4