DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Damrubriek. B M m wz' No. 182 Honderd en twaalfde |aargang, 1910. V R IJ D A G 5 AUGUSTUS. Gemeente-Rekening. Muziek in de stad. •cm m jij npi Qp BINNENLAND. up' n j -o— Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. jpr - 1Y wmt._Jmê- ALKMAARSC <3 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK- MAAR brengen ter algemeene kennis, dat de ge meente-rekening, dienst 190». op de gemeente secretarie van heden af voor een ieder ter lezing is nedergelegd, en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 4 Augustus 1910. (Ingezonden). Ons muziekcorps zouden wij, Alkmaarders, niet graag willen missen. Vooral niet zooals het tegenwoordig is samengesteld. De belangstelling voor de concerten in den Hout neemt dan ook steeds toe. De dirigent heeft een rijk repertoire: hij zelf componeert en hij verstaat bij uitstek de kunst, om een aantal melodieën tot één muziekstuk te vereendgen; de. geliefde deuntjes van vroeger roept hij zoodoende in herinnering terug, en wie zal zeggen, welke aangename herinneringsbeel den bij oudere: menschen worden opgewekt, wanneer ze bij het luisteren naar de muziek, moeten denken aan de langvervlogen dagen' der jonkheid, toen ze arm in arm meezongen! De open gehouden ruimte om de tent, in den Hout, zouden we ook gaarne voorzien van ban ken, waarop oudelieden konden plaats nemen, voor wie het lidmaatschap van burg-er- en) buitensociëteit boven hunne begrooting gaat. Voorzeker: de concerten in den Hout geven aan ve len de aangenaamste verpoozing, althans wanneer het. niet. stortregent. Het eenige wat dan ook te betreu ren valt, is dat het wêer niet de noodige medewerking verleent. We zouden haast geneigd zijn, evenals 't kleine Fransche schooljongetje, dat met vacantie uit was, en een briefje op de post deed, geadresseerd „Au bon Dieu" waarin hij smeekte om mooi weer, hetzelfde te doen met 't oog op den' Zondagavond. Want bij mooi weer, is de Langestraat, anders vol menschen, dien avond uitgestorven. In de geheele stad is het merkbaar, wanneer er muziek in den Hout- is. Wel een bewijs hoe men er op gesteld is. Geen wonder. Wie ver langt er niet naar wat vroolijkheid'? En wat wekt ons meer op, dan goede ^begrijpelijke muziek, wat brengt ons in aangenamer, zachtmoediger stemming, dan oude en nieuwe walswijsjes, waarnaar luisteren we met meer genoegen dan naar de gevoelvolle melodie van AAN DE DAMMERS. Met' dank voor de ontvangen' oplossingen van pro bleem 89 en vraagstuk no. 21. Probleem no. 89 was een zeer interessant probleem van J. Bourquin, dat velen ongetwijfeld moeielij'ke oogeniblikken zal bezorgd hebben. De ontleding is dan ook zeer interessant. Stand. Zw. 7, 9, 11 tot 14, 16, 23, 29, 34. 35, 45. W. 15, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 38, 41, 42. 44, 50. Oplossing. 1. 14 25 2. 35 44 3. 25 34 26 22 of 36 38 ■een opera, zelfs wanneer we de opvoering niet konden eien? i Hoe aantrekkelijk op een zomeravond de muziek in den Hout ook moge zijn laten we er eerlijk voor uit komen in het vóór- en najaar, vóóral' in het najaar, is het er vochtig, koud1 en1 ongezellig, veel zouden we er bij winnen, als de muziek in de stad bleef. Voor een kleine stad is bet van veel belang, niet alleen dat er bedrijvigheid beerséht, maar ook dat er waf levendig heid op straat is. Op een' Donderdagavond heeft de Langestraat een geheel ander aanzien' dan op andere dagen, omdat er dan veel menschen een straatje wandelen. Bedrijvigheid is er in de week genoeg, maar vroolijk- heid, een opgewekte stemming, een gezellige drukte is er te weinig. Alleen dan, wanneer hij schaarsche fees telijkheden, muziek in de stad wordt gegeven, dan staan er tal van menschen omheen en is het zichtbaar hoe de stemming verandert, menig gezicht opklaart. Wij zijn er van overtuigd', dat wij den wensch van zéér veel stadgenooten uitspreken, wanneer we voor slaan op een der stadspleinen' eens in de week op een Woensdag- of Donderdagavond, het Alkmaarsche mu ziekcorps daar te doem spelen. Wij roepen den steun in van de autoriteiten voor dit plan. In de stad onzer inwoning zijn) drie pleinen, waar de tent zoude geplaatst kunnen! worden. Op het Waag- plein, op de Paardenmarkt en op het Plof. Aanvankelijk rees hij ons het denkbeeld om een vas te tent te vragen, omdat het telkens opstellen) van een losse tent, die de gemeente reeds- heeft, te kostbaar zou wezen. Mocht met een1 losse tent de proef worden genomen, welnu, wij zouden alle reden hebben ons te verheugen. De technische uitvoering van het plan behoeft, hier niet nader te worden uiteengezet. B. en Whebben wel eens voor grootere moeielijkheden ge staan, dan de meest practische oplossing van dit vraagstuk. Ons dunkt, dat we van het. stadsbestuur mogen ver wachten, dit plan, dat toch niet ingrijpend is, in over weging te nemen. Men bedenke hierbij, dat voor veel stadgenooten wèl mogelijk is om in de week even een uurtje naar de muziek op het Hof te gaan, terwijl de Hout te ver af is. De taak van dé politie zal er niet door verzwaard worden. Evenals thans de hoorders kalm naar huis gaan' zullen) zij dit doen wanneer op een plein het concert gegeven wordt. De koffiehuis houders zullen bevoegdheid verkrijgen om stoelen te plaatsen voor het café, dei upper ten) zouden er gaan zitten en sorbets drinken. Intal van steden wordt zetenen en vreemdelingen nieuws. dit genoegen aan Verschaft. Het de mge- niets 16—11, -39 en wint, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 25—20 44—40 50 30 38—33 22—17 27 40 15—10 10—5 5—32 4. 5 29 11 16 o. 6. 7. 36 of 16 27 8. 45 34 9. onverschillig welke zet nu doet, wit wint altijd. dit zelve te onderzoeken. zwart 10. 32 48 De lezer gelieve Wij ontvingen van de heeren: G. Cloeek, D. Gerling, J. Iloutkooper, J. M. Ilout- kooper, J. J. Hubelmeyer, H. Zaadnoordijk, allen te Alkmaar; S. Human te Wijde Wormer, II. E. Lantin- ga en H. E. Lantinga Jr. te Haarlem. uit probleem goede) oplossingen 31. 35, 40. VRAAGSTUK no. 21. Stand. Zwart. 5, 7. 12, 13, 16, 18, 19, 21, 30 Wit. 24, 28, 32, 33, 38, 39, 44, 46, 50.' Oplossing. 1. 33—29 1. 40 49 2. 39—34 2. 30 39 3. 50—44 3. 49 23 4. 38—33 4. 19 30 5- 28 37 5. 39 28 6. 32 1 Goede opl. ontvangen van allen die een goede oplos sing inzonden van probleem 89. EINDSPEL UIT DE VORIGE RUBRIEK. Alhoewel wijmeenden de vorige week de eenige op lossing vermeld te hebben, heeft de beer Noome uit urmerend toch nog- een andere oplossing gevonden die wij mooier vinden dan die, door ons de geY°UClen' gegeven. Het is daarom dat eindspel terugkomen, want zen lezers niet onthouden. vorige keer wij nog eens op dat wij willen die oplossing on- Stand van het eindspel: Zw- 1 dam op 6. 1 schijf op 11. W. 2 dammen op 1 en 25. 1 schijf op 50 Oplossing van den heer J. Noome Mzn. 1. 2543 1. 1117 (gedw.) 2. 43—27!! 2. 17—21 (ged'w.) op 6U volgt, 2716, (zw. 116) (zw. ^17—22 of 17—21), 11 39 of 11- °P II22 volgt 27 18 (zw. 628) 50—44 (28 50), 1—6 (50—45), 6—1 en wint. 3. 27 16 3. 6—28 4. 16—11 4. 28 6 5- 134 en wint of door 3439 of door 5045. V ij zeggen den heer Noome dank voor deze mooie oplossing. Wij- voort. SLAGZETTEN IN DE OPENING. (Vervolg.) zetten onze studie over deze slagzetten zettenreeks. Slagzet no. 4. 1. 31—26 1. 16—21 2. 36—31 2. 11—16 3. 31—27 3. 7—11 4. 37—31 4. 2—7 5. 34—30 5. 20—25 6. 41—37 6. 25 34 7. 39 30 7. 19—24 8. 30 19 8. 13 24 9. 33—28 9. 14—19? Stand na den gew. zet v. zwart. j/yJ Vroeger was er meer muziek in de, stad. Om de veertien dagen rukte de schutterij uit, des zomers met witte broeken, die officiëel niet bij de uniform hoor den, maar toch het oog streelden. De roode kraag, witte broek en blauwe wapenrok, het. waren de kleuren der Nederlandsche vlag, die de krijgsmansgeest ver hoogden. Des avonds kwam men terug: Eerst dei tamboer-ma joor zwaaiende met een langen stok met zilveren knop, die nergens toe diende; dan do tamboers met de sha ko's scheef op de grijzende lokken, daarachter dé mu zikanten met de Turksche trom. drie slagen: „boem," „boem," „boem" en de schutterijmuziek begon altijd met, dezelfde marsch, maar toch altijd even pret tig. Iedereen kwam er naar kijken en de officieren en schutters groetten rechts en links of ze: van den veld tocht. als overwinnaars terugkeerden Die sehoone dagen van Aranjuez zijn voorbij. Slechts bij enkele feestelijke gelegenheden, wanneer turners of zangver- eenigingen worden ingehaald', doet een muziekcorps een feest el ij ken. ommegang door de. stad'. Wij willen het wel erkennen, dat wij minstens éénmaal per maand des avonds een marcheerend corps zouden wenschen. Doch daartegen zouden vele overwegende bezwaren bestaan: bij maandelijksclien feestelijken ommegang' door de stad, zouden de dienstmeisjes zulke uitbran ders krijgen, omdat ze te laat thuis kwamen, dat alle diensten opgezegd werdén, tusschentijds tegen Sep tember. Zulke verwarringen^ mogen we niet stichten. Meer dan tevreden zullen we zijn, wanneer tot hoogstens tien uur op het Hof het stedelijk muziekkorps zich voortaan laat hooren in de a. giorno verlichte tent op dit beschutte stadsplein. LUCIUS. HET ONGEVAL VAN PRINS HENDRIK. Omtrent het ongeval Z. K. II. Prins Hendrik gis ter, n overkomen, kan nog het volgend© worden mede gedeeld. De Prins was met den heer L. W. Groene- veldt, intendant van Soestdijk, per fiets uitgegaan. Op betrekkelijk korten afstand van het paleis reed een meisje, dat blijkbaar haar rijwiel nog niet' meester was, tegen den Prins aan, tengevolge waarvan Z. K. II. kwam te vallen. In de nabijgelegen villa van mevr. de wed. Van Dorp, werden de kleeren van dén Prins afgeborsteld, terwijl van daaruit een auto van het leis werd ontboden. De Prins, aanvankelijk niet veel pa- pij n gevoelende, Zw. 1, 3 tot 6, 8, 10 tot 12, 15 tot; 19, 21, 24. W. 26, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 43, 45 tot 50. In dezen stand had wit moeten spelen 28—22, 32 14, r 36, 26—21, 31 2. (Wordt vervolgd.) Als probleem geven wij het volgende van Bergier. Probleem no. 90 van J. Bergier. zette daarop den tocht, per automobiel voort. Toen de Prins weer ten paleize; terug was, bleek de val echter ernstiger gevolgen te hebben gehad, dan men aanvankelijk vermoedde. Dr. Muijsken constateerde toen sleutelbeensbreuk en ontwrichting van' den rechter arm. Gemengd nieuws. ARBEIDSBEURS OPGEHEVEN. Als gevolg van de staking der zeelieden in het vis- scherijbedrijf, werd in het begin van. dit. jaar te IJmui- den een arbeidsbeurs opgericht d'oor de Vereeniging van Iteeders te IJmuiden en werd tot directeur van deze beurs de lieer F. P. Vermeulen benoemd. Deze, beurs werkte met 'het boekjessysteem en om vatte zoowel machinisten en stokers als de matrozen en stuurlieden. Alleen de schippers werden recht streeks door de reederijen aangenomen. Van de toen varende zeelieden was niemand ver plicht, zich te laten inschrijven, wat wel het geval was met die zeelieden, die voor het eerst eene betrekking aannamen of van reed'erij verwisselden. De directeur trad bij geschillen) als scheidsrechter op, zijn uitspraak was bindend èn voor de reeders èn voor de visscherslieden. Bij de zeelieden heeft deze beurs sedert hare oprich ting niet dat vertrouwen genoten, dat men aan ar beidsbeurzen in andere plaatsen toekent. Dit vond zijn oorzaak in hoofdzaak wel daarin dat de visschers in het bestuur van de beurs hoegenaamd niets te gen hadden, omdat dit uitsluitend door reeders vormd werd. De omstandigheid dat de directeur uitsluitend in dienst van de reederijen was en ook door haar betaald werd, kon naar de meening van de visschers niet zon der invloed blijven- op het oordeel van den directeur als deze een quaestie tusschen reeders en ondergeschikten moest oplossen. Bovendien waren er een paar reederijen met onge veer een vijfde gedeelte van stoomvisschersvloot dié geen gebruik maakten van dé: bemiddeling der arbeids beurs en rechtstreeks de bemanningen barer schepen aannamen. In eene vergadering van de IJmuider Reedersveree- niging is thans besloten deze arbeidsbeurs' op te heffen omdat zij niet volkomen beantwoordt aan de verwach tingen die men. destijds bij de oprichting' had. zeg- o-p- VLIEGEN. Op 11, 12, 13 en 14 dezer zal de heer Simon van Parijs te Veendam vliegproeven houden met een mo noplane, systeem Blériot. Met- de machine, waarmee genoemde heer hier komt, denkt hij in September over de Alpen te vliegen. Het terrein, waar hier gevlogen wordt, zal door het publiek van twee kanten te bereiken zijn: te Veendam en te Borgercompagnie. Evenals te Heerenveen zal het geheele vliegterrein door een M. hoog zeil omgeven worden. De heer van Maasdijk had het plan gisteren een vlucht naar Leeuwarden te maken, daar op de Wilhel- minabaan te landen en later weier op te stijgen. Zijn monteur en helpers zouden hem per automobiel velgen, die uit Utrecht is' gekomen, met 100 paarde- kracht en die 159 kilometer per uur kan afleggen. Natuurlijk moest het weer uiterst kalm zijn, wilde aan het plan uitvoering gegeven worden. Tegen half zeven steeg de heer Van, Maasdijk op. Hij deelde mede, dat hij van: de reis naar Leeuwarden afzag, doch probeeren wou het record van Lefebre, 24 minuten 332/5 seconden, te verbeteren. En dat geluk te. Nu eens zweefde- bij in groote kringen om het terrein, dan weer ging liet er over heen. Dat de avia- teur op zijn gemak was, bleek uit het feit, dat hij ga lant het juichend publiek van 200 M. hoogte toewuif de. De daling ging als altijd prachtig. Jhr. v. d. Berg'h van Heemstede, secretaris der luchtvaartveree- niging, fungeerde als officieel tijdopnemer. De tijd was 27 min. 16V5 sec. Bij aankomst werden den aviateur en zijn monteur kransen en bloemstukken aangeboden met linten rood, wit en blauw en opschrift „Vliegweek Heerenveen, 4 Augustus 1910." Het publiek was- enthousiast. Toen Van Maasdijk per auto naar het hotel terugkeerde, werd hij overal toegejuicht. De vliegweek is prachtig gelukt. Zes dagen achter een heeft de heer Van1 Maas-dijk gevlogen. DE „SCHOOLMEESTERS." Een van onze correspondenten in Zeeland meldt ons, dat hij dezer dagen een boer hoorde zeggen: „De schoolmeesters zijn nog te slecht om dooi de varkens te laten opvreten!" Gelukkig zendt hij ons er als toelichting bij. dat er in Zeeland een aardappelsoort gekweekt wordt, die vooral veel van de aardappelziekte te lijden heeft, en den naam draagt van „Schoolmeesters.". Hbld. Zw. 1. W. 26, 3 tot 12, 15 tot 19, 21,24 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41 tot 50. Wit doet nu de volgende slagzet: 28—22, 32 14, (zw. 21 41) 47 36, (zw. 20 21, 31 2 en wit wint slechts- 1 dam wordt onmiddellijk afgenomen 10 19), schijf want de door 1116 of I let, lolgende voorbeeld is uit een correspondentie- partij tusschen de heeren Vervloet bel (wit). (zwart) en Collom- Zw. 4, 9. 12, 13, 14, 16 tot 20, 22, 23, 27, 28. W. 25, 26, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50. raagstuk no. 22. In een partij kwam de volgende stand voor, nadat zwait als laatste zet zijn dam op 28 had' gespeeld. Hoe kon wit nu winnen'? Zw. 3, 15, 25, 26 en dam op 28. W. 12, 31, 34, 35, 36, 37 en een dam op 16. Wit speelt en wint. Oplossingen voor 12 Augustus. CORRESPONDENTIE. J. J. II. te A. Oplossing is een variant op de opl. de rubriek. Dank voor uw inzending. Zie s. v. p. de oplossing in deze rubriek. DE REGEN. Zeeuwsch Vlaanderen: heeft de aan'hou- schade- berokkend! aan vlas en In Oostelijk dende regen groote koolzaad. Het eerste gewas is zwart geworden en de draad is min of meer gestikt. Dit is op den prijs van grooten invloed. Het koolzaad) is ten deele op sommige velden: door den regen van het zaad' ontdaan, dat natuurlijk verlo ren is. Ook de qualiteit van het gedorschte zaad is door de vochtigheid belangrijk verminderd. Dc door TUBERCULOSE-BOUQUETJES. netto-opbrengst der op 2 Augustus te Baarn een 20-tal jonge dames, ten bate der plaatselijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1