DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 184 Honderd en twaalfde Jaargang, 1910. MAANDA o— 8 AUGUSTUS Drankwet. Uit Hof- en Hoofdstad. FEUILLETON. Het nest van den sperwer. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COS TER ZOON, Voordam C 9. COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat bij hun College is ingekomen een verzoekschrift van J. K AARDEMA, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden anderen dan sterken drank in het perceel Stationsweg, E 104. Binnen twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwaren worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter, DONATH, Secretaris, Alkmaar, 6 Augustus 1010. ALKMAAR, 8 Augustus, Spanje stond deze week op het politiek tooneel weer op den voorgrond. Het conflict tusschen het rijk van koning Alfonso en het Vatikaan is wel de belangrijk ste politieke kwestie van? het oogen'blik. Over het con flict zelf heeft men intusschen weinig gehoord: zoo wel te Rome als te Madrid' wordt thans uiterst voofr zichtig opgetreden. Officiëel heeft Spanje nog niet met het Vatikaan gebroken wel is de gezant te- fuggeroepen, maar de secretaris neemt de zaken waar. tf'i'Wjjl llel yermoedpn, dat 4© pauselijke nuntius Ma drid zou verlaten' niet bevestigd! is. Tn het land zelf schijnt men ook tot voorzichtigheid geneigd. In den aanvang der week kwamen er yobrt- durend berichten, welke weinig goeds voorspelden er werden pro- en contra-betoogingen te San Sebasti- aap aangekondigd, waarbij het naar alle waarschijn lijkheid tot ernstige botsingen zou komen. De regee-l ring verbood echter do clericale manifestatie, de lei ders zwichtten voor hot verbod, en verband' hiermeJ de gal pok wpl de andere demonstratie achterwege ge bleven zijp. Op het oogenWik, waarop wij dit schrijven, hebben ons tenminste geen berichten bereikt- over on geregeldheden op den Zondag. Er is dus reden om te hopen, dat de opgewondenheid' nu weldra geheel be daard zal zijn. Over de kwestie zelf liet de 80-jarige oud-minister president Lopez Dominquez zich deze week aldus uit „Ik ben wel oud, zoo zeide hij, ik ben ziek en heb weinig invlopd in dp politjek, maar ik ben democraat gebleven en wil als senator Canalejas steunen. Zijn werk is moeilijk maar noodzakelijk. Het komt me voor dat Canalejas op bewonderenswaardige wijze de zaken leidt en ik kan er mij slechts over verheugen. Ik kan geen meening uiten over den einduitslag van den strijd dien Canalejas met zoo prijzenswaardL gen ijver heeft ondernomen, orr^d^t ik me vruchtelooze pogingen van anderen in die richting herinner en ik vrees voor een nieuwe teleurstelling als ik thans al te hoopvol ben. De vijandep. yap Oapalejas zeggen dat liij te veel spreekt en zich te veel inlaat met de verte genwoordigers der pers. Ik ben niet yan dip mepping. De minister-president wj] dat jpdereep, zoowel in Bpanje als daarbpiten, weten welke zijn plannen en denkbeelden zijn. Hij wil open kaart spelen en hij heeft gelijk. Als bij slaagt, dan zal hij Spapje pep onmetelijk grooten dienst bewezen hebben." De vergelijking met Frankrijk, welke gemaakt wordt is ten opzichte van Spanje niet. juist. Het geldt hier niet het werk van menschen als Viviani, die immers zeide dat hij de lichten des hemels wilde uitdooven, maar, gelijk in een Katholiek blad' werd' betoogd een nationaal probleem, waarvan de onafhankelijkheid van het burgerlijk gezag afhangt. lurkije, dat juist klaar was met den opstand in Albanië kan opnieuw een. groote militaire expeditie beginnen en wel tegen de Droezen en Arabieren van den Libanon, daar er in het geheele 11aurah-gebied oproer is. Er zijn reeds een drietal dorpen in de na bijheid van Damaskus uitgemoord' en de opstandelin gen zullen het hierbij wel niet laten. Turkije zal zich vele offers moeten getroosten, om de oproerige stammen weer tot de orde te roepen. Het rijk van den sultan is niet bijster voorspoedig na den ommekeer Ook in Perzië gaat het het nieuwe 'bewind niet naar den zin. De regeeying wil de bevolking geheel en al ontwapenen en stoot hierbij op geduchten tegen- stapd. Reeds is het te Teheran tot een bloedig' ge vecht gekomen, de staat van beleg is er afgekondigd, het parlementsgebouw is omsingeld' en er werd zelfs snelvuurgeschut gebruikt, zoodat er dooden en gewon den vielpp. Terwijl er in Azië dus zoo'n beetje geoorloogd wercl, hield men zich in Europa bezig met den vrede. Te Stockholm is namelijk het internationale vredescon gres gehouden. Over het geheel bleek er voor de vre- 1 des-vrienden reden tot tevredenheid te zijn, maar de houding van Rusland tegen Finland eu het optreden yan Frankrijk in Marokko keurden de heeren af. Kejzei' Wilhelm is van de reis terug en dadelijk beeft hij te Swineinünde den rijkskanselier von Bethmann Hollwdg ontvangen en den nieuwen minister van bui tenlandsche zaken. Wat de rijkskanselier betreft, zijn positie werd niet onaardig aangegeven in een Duitscl spotblad. De heer Bethmann lïollweg is op bezoek bij een waarzegster en houdt haar de geopende hand yopy met de vraag: „Kan IT mij misschien ook zeggen, hoe ik ip den herfst regeeren zal?" België verloor deze week twee ministers. De heeren Delbeke (openbare werken) en) Des, Camps- David (kunsten en wetenschappen) hebben hun ontslag geno men, naar verluidt om persoonlijke redenen. Het heet echter, dat er jets anders in het spel is; er wordt ge sproken over oneenigheid tusschen de ministers Onder ling, maar ook over een gescjpj nud den koning, die minder royaal me^t zijn, waar het het uitvoeren van openbare werken Betreft, dan zijn voprgapgey. Aan het einde der week kwf\m jret bericht dat half September koning. Albert en zijn gemalin ons land zullen bezoeken. Te oordeelen naar hetgeen er tot dusverre van het koninklijk echtpaar b^epd geworden is, mag men v-erwacht-en, daj. z(j als gaarne geziene gasten zullen woy.fep ontvangen. i EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES ORCZY, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 34) HOOFDSTUK XVIII. DE VALSTRIK, Richard Lambert had, dank zij zijne hooghartigheid, de hand vol goudstukken afgewezen, hem door Sir Marmaduke aangeboden. j „Ik dank U, Sir", zeide hij in allen eenvoud', „ik be- 1 zit nog genoeg om zelf de kosten te kunnen dragen van mijne onvermijdelijke toegeeflijkheid. Ik heb ge noeg geld, dat mijn eigendom is." I Uit een zak van zijn kamizool kreeg hij een leeren taschj'e, dat enkele goudstukken bevatte, zijn gan- eche bezitting, die voor hem, zoo als ook voor zijn roer, door zijn grootmoeder waren nagelaten,. vol gens het zeggen van zijn pleegmoeder, Vrouw Lam- ^!frinfan\i'kb droeg. Sedert deze laatste hem z I, erhieel ter hand had gesteld, had' hij het taschje altijd bunch gedragen. Het waren vijf wichtige goudstukken, benevens wat zilvergeld, dat Sir Mar maduke hem bij wijlen als loon had gegeven Inwendig verweet hij zich zijne zwakheid, toen hij tranen voelde opkomen bij de gedachte dat al wat hij op de wereld bezat, waarschijnlijk door hem bij het spel verloren zou worden. p Met vasten tred ging hij echter naar de speeltafel an een boerenjongen was er niets meer aan hem te zien: integendeel, zijn gang, zijn houding, waren zoo opmerkelijk welgemanierd, dat vele der aanwezige vrouwen met, welgevalligen blik hem volgden, toen hij zich aan de; groene taf-el zette. „Wil een van de Heeren mij zeggen, hoe men „Pri- mei'o eigenlijk speelt?" vroeg hij met grooten een voud. Opmerkelijk was' het, dat niemand der aanwezigen minachtend op hem neerzag; te meer-, omdat in die revolutionnaire tijden dp koningsgezinde adel, trotsch op rang en stand, neerzag op dengene die zijn minder heid verried door blik of gebaar. 1 oen echter Lambert, na pijnlijke oogenblikken yap aai'zeling, met merkwaardige beleefdheid aan den drang van Mevrouw Endicott had toegegeven en de opene plaats aan de speeltafel had ingenomen, voelde een ieder in hem zijns gelijke en betwijfelde niemand zijn recht om op voet van gelijkheid tegen Lord Yrah terton of Sir Michael Isherwood te spreken. Opmerkelijk was ook wat op dat oogenblik in hetii zelf omging. Natuurlijk keurde'hij niet goed, wat hij deed. Opgevoed' in Puriteinschen geest, en dat ten platte lande, kon hij geen vrede hebben met de ge dachte, geld in ontvang te nemen, waarvoor hij niet had gearbeid, noch hem van rechtswege toekwam. Hij wist misschien ongemotiveerd, toch vrij stel- bg dat het hazardspel een ongeoorloofd tijdverdrijf was, en dat hij door de opene plaats aan deze tafel in te nemen, de landswetten overtrad. lot zijne verontschuldiging moeten wij echter in 't oog houden, dat hij zich in allen ernst verplicht achtte te doen wat Sir Marmaduke, in wiens dienst hij was, «wilde dat hij zou doen, èn dat de: dankbaarheid voor zijne opvoeding hem te meer dreef tot het- Kern red den uit de ongelegenheid, waarvan deze gesproken had. Vooral deze redenen bewogen hem, om nu datgene te doen, wat niet strookte met zijn aard' en principes. Nog dit eigenaardige wat men meer aantreft bij eenzaam opgevoede en1 in zichzelf gekeerde personen kenmerkte Richard Lambert: nooit- zou hij iéts doen, hetzij het hem aantrok of niet, of hij deed' het met alle mogelijke zorg; en zoo trouw hij zijn onbe- Aan den Haagsehen brief van de Prov. Geld. en Nijin. Ct. ontleenen we het volgende. Het gaat over een tram-conducteur, di.e een leuk staaltje van z'n on dervinding- verhaalde. „Verleden week," vertelde de conducteur, „komt me daar zoo'u lord op m'n wagen, zooals je d'er nu zoo'n massa ontmoet en die nog niet eens d'er mond behoeven open te doen om te la ten weten, waar ze vandaan komen. Trouwens te- woord-staan kunnen we ze toch niet. Dat weten ze dan ook wel en ze zijn al blij als je ze, zij 't dan nog zoo gebrekkig, toch nog een beetje op weg kan helpen of op hun bestemming kan brengen. Maar dat heer schap ratelde maar door. Meer dan me lief wasEn of ik hem nu al trachtte duidelijk te maken, dat bleef maar doorloopen als eeu goot bij -een regenbui. „Ja kiets-maar-raak" was- op z'n zuiver-Hollands m'n eer lijke verzuchting, die ongedacht het effect had dat onze Engelschman stop zette. Naar mijn meening en van hen die met hem op 't achterbalcon van m'n wa gen waren, natuurlijk een geheel-en-al toevallig' resul taat. Toch niet Bij de eerste halte werd me beduid dat onze lord d'er uit wilde. Maar voor hij afstapte wilde hij me op z'n plat-Amsterdamseh nog wel een groet brengen. „Jij kan ook verrekken," was 't ant woord van onzen pseudo-Engelschman, die nog niet eens zooveel zelfbeheersehing had, om z'n figuur te redden en' z'n rol tot 't laatste goed' te spelen." Zooals k boorde wandelt, er hier vooral in dei zomermaanden meer van die pseudo-deftigheid rond, de dames t hoofd omwoeld met auto-voiles en de heeren „bra nie" met liehte-strandcostumes. En de „men," die 't badplaats-leven kent, beweert, dat dit slag gasten 't bederf is voor 't seizoen en de groote badplaats-figu ren van Scheveningen verwijderd doet blijven. Al werd mij deze ineening meer verkondigd, 'k ben te weinig- „badgast" om de juistheid te kunnen beoordee- len. Dat de vreemde gasten ons wel eens met iets voorgaan, waaraan „de stad" zich voor geen geld zou wagen, trof me nog- gisterenavond. Ge moet dan we- ten..dat er om 't half uur van de Plaats een omnibus afrijdt, die Jan-en-Alleman voor 5 centen naar iSelie- vtningen brengt. En dat de uitstekende exploitatie van „de electriek' er nog niet- in slaagde om alles buit te maken, bewijst hot feit- dat er nu in de vacantie-da- gen meer dan eens file wordt gemaakt om een plaatsj'e te yeroYWeu, Waarvandaan die voorliefde voor dat ouderwetsche ding? Vanwege de goedkoopte? 't Laat ste zal 't wel in hoofdzaak wezen. Maar dat groepje deftige vreemdelingen behoeft er toch geen geldkwes tie van te maken. Voor hen was 't ongetwijfeld de goede smaak die beslissend was. en hen aan dat mooie zitje op de imperiaal de voorkeur deed geven boven de bliksemsnelheid waarmede de tram hen naar de badplaats zon doen vliegen, zonder dat ze maar voor ©en Jiunderdste van don weg zouden feviïiuen genieten." Natuurlijk, ^ajejus de Haagsche correspondent van net. N. y. h. Noorden, hebt u dat nieuwmodisch klee ciingstuk, de nauwe damesrok, dat veel gelijkt op een broekspijp, waarin twee beenen zijn gestopt, reeds ge ZIfu:. aa* sfaa! ?Pö'n rok niet, maar de mode schrijft het dyagen yan zoo'n kleedingstuk nu eenmaal \oor, ep daarmede is het uit. Maar, waar ik het nu over hebben wilde, is over de voorgeschiedenis dezer mode. Waaraan hebben die gekke, nauwe rokken hun ontstaan aan te danken? Indien ik een dergelijk klee dingstuk mogsf dyagen, zou ik dat wel willen weten. Welnu, dat zit zóó; In den laatsten tijd doen de da- auidend werk als secretarial had gedaan, zoo eerlijk en omzichtig zou hij nu 4e taak vervullen, die hij ter wille van Sir Marmaduke had' aanvaard. Hij luisterde, dan ook aandachtig naar de explica ties, die Endicott hem „sotto voce" gaf. Segrave had intusschen de plaats van Endicott in genomen. Al zijn geld lag opgestapeld voor hem, on geveer drie duizend gulden, want zijn veine had hem tot nog toe niet verlaten, ofschoon hij er toch nog niet in geslaagd was, zooveel bijeen te: krijgen als noo dig; was om het deficit in de kantoor-kas te dekken. Hij schudde de kaarten, juist zooals Endicott gedaan had. „Kijk nu, welke kaart gij krijgt, jonkman", zeide Endicott, die achter Lambert's stoel was blijven staan en hem influisterde wat hij doen moest. „Eeen mooie kaart, een waarop ge gerust veel kunt zetten.... Neen! Neen! dat is niet noodig", haastte hij zich te zeggen, den hand van Lambert terug trek kende. die wat zilvergeld vooruit wilde schuiven. „Zoo moet ge doen!" En vóór Lambert er tegen op kon komen, had de corpulente Endicott met zijn kaneelkleurige kamizool e.u wijde kanten mouwopslagen, het leeren geldzakje op tafel uitgestort. ijf goudstukken had' Lambert daarmee op zijn kaart. Segrave keerde de zijne om en riep: „Ik verlies alleen aan de Koningin en wat daar bo ven gaat!" „Een twee!' vloekte Lord Walterton, te zwaar van hand, om nog woedend op de tafel te kunnen slaan. „Ileeft iemand' ooit van zijn leven zoo'n déveinc ge zien „Nu, en ik dan met mijn negen!" jammerde Sir Michael, die bijna al zijn geld reeds verloren had. „Geen enkele- mooie kaart krijg- ik van avond!!" „Ik heb een Koning-!" zeide Lambert bedaard. „Zooals ik u zeide, mijn waarde jonge vriend, liet was een te mooie ka-art om er niet alles op te zetten!" fluisterde Endicott vertrouwelijk. „En zie nu eens", ging hij voort, toen Segrave Vijf goudstukken- uittel de, „zie nu eens, hoe verstandig het was, om veel op mes, vooral in 1 rankrijk, even druk als de mannen, aan aviatiek of-te-wel vliegkunst. Daarbij bleken de gewone wijde rokken erg lastig, omdat die, zoodra er maar een klein beet'je wind stond, opwaaiden. De da mes, die aan de aviatiek wilden doen, moesten dus ha re rokken onder de knie vastbinden als zij in het vlieg toestel plaats namen. Dit was een zeer onaesthetisch gezicht voor de om- standers, hinderlijk voor de eigenaressen en stond al- i lesbehalve elegant. Waarom, zoo meende er één onder t haar, de rok niet dadelijk op de vereischte nauwte ge- i bracht? Dat- was veel eenvoudiger dan het gehaspel met die bandjes en stond ook veel beter. Zoo gezegd, zoo^ gedaan. Een zeer bekende „aviatricè" liet zich zoo n „vliegrok" maken, die veel bekijks haddeze nieuwe rokkencompositie kwam ter oore aan een der groote dames-kleermakers te Parij's, waarvan het ge volg- was, dat de japonn'en-artist dadelijk een rok com poneerde, die aan alle gestelde eischen voldeed. Zoo kwam deze allernieuwste mode in de wereld. Ik behoef u natuurlijk niet te, zeggen, dat dezelfde reksnit- onmiddellijk navolging vond) in kringen, waar men met de vliegsport hoegenaamd niets heeft uit 'te si aan. Aangezien thans „vliegen" voor dames de „chicste sport" is, staat het zeer „deftig" als de klee ding reeds aangeeft, dat de draagster ook aan „vlie gen doet. Toen de automobielspor-t- éenige jaren ge leden in zwang kwam, zag men hei zelfde soort ver schijnsel op modegebied. Toen waren het volgens mijn zegsvrouw de „sluiers." Nu hebben wij met de aviatiek de nauwe rokken gekregen, waarbij.... opengewerkte kanten kousen behooren, zoodat wanneer een dame, die geheel volgens de laatste „mode" gekleed' is, een rijtuig instapt of een hooge tram beklimt, waarbij' zij den rok tot boven de knie moet optrekken, een gezicht kan opleveren, dat wel een beetje met alle puritein- sehe opvattingen spot. Een gevolg van onze schrijf mania, alleen door den spreekwellust dei wetgevers overtroffen, is de toene mende vertraging, die alle openbare zaken ondervin den zegt, d( residentie-medewerker van het, N. v. d. Dag. In de laatste dagen van Maart verwekte een micros copische alg ontsteltenis onder de duinwaterverbyui- kers.^ 't Water had eensklaps een groene kleur. Ge lukkig dat de directeur der waterleiding" een practisch man is en dadelijk door de dagbladen liet bekend ma ken, dat er hoegenaamd geen reden voor ongerustheid was. Want hoe lang zou de«officiëele weg zijn ge- j woest Op 2 en 3 April rapporteerde de directeur aan Burg. en Weths., in een stuk van een paar bladzijden octa vo. Den 27en.... Juni zeiden Burg. en Weths. aan den Raad overlegging van dat. rapport toe. En den 31en Juli werd dit stuk in het Gemeenteblad eindelijk afgedrukt: vier maanden na dato. 1 an dien gang van zaken maken behendige onder nemers uit den aard der zaak gebruik, ten koste van de openbare kas. Een tiental dagen geleden verscheen het voorstel in druk, om aan Sui en Houtmarkt een nieuw Stadhuis te bouwen (overeenkomstig het bericht, dat v'oor en kele maanden zooveel bombarie verwekte) en daartoe de geheele huizenmassa achter die straatgedeelten te onteigenen, wat de directeur der Gemeentewerken op 1.400.000 raamt; een m. i. uiterst bescheiden raming. Vandaag wandelde ik er eens langs, om de plaats op te nemen. En' wat zag ik? Dat reeds1 de eigenaar van een der hoekhuizen aan het Spui een schutting- voor zijn perceel heeft gezet, waarop Verbouwing' staat te zettenDat is het geheim van het Primero- spel.zet zoo goed als niets op lage kaarten* maar veel op hooge. Maar ge zult het wel leeren „Veel berekening is bij dit spel niet noodig", zeide Lambert, de schouders ophalende. „Ik heb jarery lang Primero gespeeld! volgens mijn systeem....' zeide Lord Walterton, alsof hij de wijs heid in pacht had, „maar van avond1. hik. kan ik mijn systeem niet goed! laten werken. hik!" Segrave gaf intusschen opnieuw rond. Lambert speelde nu met minder agitatie. In zijn gedachte had hij de vijf goudstukken van zijn grootmoeder reeds afgezonderd, als.... niet meer te verliezen! Zonder er iets voor te moeten doen, had' hij er nog1 vijf bij gve- kregen, en hij vond, dat hij die gerust rhocht wagen. Maar de wispelturige Vrouwe Fortuna scheen dien avond hare zinnen op het kind van het land' te hebben g-ezet, en het' in hare bijzondere -protectie te nemen. Hij zette opnieuw en.... won. En zon'ging het .al door. Hij kreeg er plezier in. Het snelwerkende ver gif der opwinding begon bij hem te werken, hoewel hij het uiterlijk niet verried. Naarmate hij won, verloor Segrave meer en meer; reeds was zijn opgestapelde goud aanmerkelijk ver minderd, terwijl de koortsige kleine blos op zijne wan gen in steeds scherper lijnen uitkwam, de schittering zijner oog'en onnatuurlijker werd' en zijn handen bij het rondgeven en uitbetalen steeds meer beefden. „Op mijn woord," liet Sir Marmaduke, die uit de verte naar den loop van het spel had gekeken, zich l.ooren, „op mijn woord, Lambert, mij dunkt dat gij aardig wat wint! Zeker, hebt ge er nu geen spijt meer van, dat gij u hebt laten overhalen om mee te doen „Winnen is zeker aangenamer dan verliezen," antwoordde Lambert bedaard. „Maar het spel zelf vind ik tamelijk onbeduidend." •Ik betaal aan den Boer en de hoogere kaarten," klonk de holle, heesche stem van Segrave, die met zijn brandende oogen zijn geduchten tegenstander wel had willen wegkijken. (Wordt vervolgd.)' V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1