STADSNIEUWS. Mos. 3414, 8117 en 9902 elk 1000 No. 20013 400. No. 8308 200. Nos. 9157 en 2841 elk 100. van eetwaren, er bederf in ge- nu zijn papieren en vodden tot het maken van nesten en bezit hij reeds 3 400 witte en bonte ratten. Zij bijzonder mak en laten zich met de hand vangen. De huidjes dezer dieren brengen 40 tot 60 cent op en geregeld heeft de heer v. P. flinken aftrek van le vende en doode ratten. WERKSTAKING GEMEENTERAADSLEDEN. Naar aanleiding van een verzoek aan den burge meester te Veenendaal van 7 leden van den gemeente raad om een vergadering te beleggen, waarin zou be handeld worden: le .opheffing van geheimhouding van het in een vorige vergadering behandelde; 2e. het ver menigvuldigingsgetal van den hoofdelijken omslag terug te brengen van 1 op 0.88, kwam in de vergadering het volgende schrijven in van een viertal leden: „Ondergeteekenden, allen leden van den Raad der gemeente, kennis genomen hebbende van den inhoud van het convocatiebiljet voor de verg rdering op 5 dezer spreken hun afkeuring uit over de wijze van han delen van het raadslid G. J. van Krieken en 6 ande ren betreffende de door hen ingediende voorstellen; wenschen aan de beraadslagingen over de ingediende voorstellen geen deel te nemen en willen derhalve de aangekondigde vergadering niet bijwonen." DE STRIJD TE ENSCHEDE. De organisatie-besturen hebben in hunne Zaterdag avond gehouden vergadering het schrijven van het comité der fabrikanten-vereeniging besproken, terwijl ditzelfde geschiedde in de gistermorgen gehouden stakersvergadering. Men noemt de concessies zeer gering. Een besluit werd vooralsnog niet genomen. Aan de organisatie- besturen droegen de stakers op een antwoord aan het fabrikantencomité te ontwerpen, teneinde dit in de hedenochtend te houden stakers-vergadering te kunnen bespreken. 1 wee touwbazen op een der andere fabrieken in dienst der firma Menko waren gisteren aan 't werk gezet in de fabriek Roomweg. Toen zij 's avonds on der bescherming van politie de fabriek verlieten, wer den zij door 'n groote menigte werklieden gevolgd, welke steeds aangroeide. Door het afzetten van ver schillende straten kon de politie de orde handhaven en beide bazen zonder verdere ongevallen thuis bren- gen. Als gevolg dezer rumoerigheden is het verbod van samenscholingen van meer dan drie personen afgekon digd. Van de laadplaats werden 201 wagonladingen groenten. die week verzonden BEDANKT. Ds. J. P. de Graaff te Jisp heeft voor het beroep naar Ursem (Herv. Gem.) bedankt. Ds. A. Groeneveld te Noord-Zijpe' heeft voor het beroep naar- Ouwerkerk in Duiveland (Ilerv. Gem.) bedankt* NIET AFLEVEREN. Nu de Gemeenteraad van Franeker niet heeft vol daan aan het verzoek der Friesche Maatschappij van Landbouw om de verordening op het meten en wegen van granen te wijzigen in den zin dier verordening te Leeuwarden, raadt het bestuur der Friesche maat schappij den landbouwers aan hunne granen en zaden niet te Franeker af te leveren. PLOTSELINGE DOOD. In een bootwerkersgezin in dé Foeliestraat, bestaan de uit man, vrouw en vijf kinderen, werden, zooals wij reeds meedeelden, de man en drie kinderen Zaterdag middag ongesteld onder verschijnselen van maag- en darmcatarrh. De toestand van twee der kinderen, een meisje van 4 en een jongen van öVz jaar, verergerde spoedig, zoodat hun opneming in het Binnengasthuis noodig werd geoordeeld. Beide kinderen zijn1 daar na eenige uren overleden. De man is thans zoo goed als genezen, evenals het derde kind. De Gezondheidsdienst! heeft aanstonds een onder zoek ingesteld, wat de oorzaak kan! zijn. Hoewel dit nog niet tot resultaat geleid) heeft, vestigt hij er de aandacht op, dat. bet des zomers meermalen voorkomt, dat personen een heftige,n aanval van maag- en inge- wandszieken oploopen, hetzij door het gebruik van veel, en niet rijp ooft, of door het drinken van te koe le dranken, hetzij door het nuttigen waar b.v. vliegen bij geweest zijn, die bracht hebben. UIT EGMOND AAN ZEE. Gisteravond gaf in het lokaal van den heer Halff het „Vrije Tooneel" van Alkmaar een, voorstelling. Op gevoerd werd „Op Hoop van Zegen." Ondanks het heerlijke zomerweer was de zaal geheel bezet en de talrijke aanwezigen! hebben zeer genoten van het uit stekende spel, dat aan het drama, van de zee ten deel viel. Toen het stuk in Alkmaar werd opgevoerd, is het spel uitvoerig besproken. Wij kunnen dus vol staan met eenige wijzigingen in de rolverdeeling aan te geven. De rol van Kniertje, vroeger vervuld door mej. Groenland, werd thans gespeeld door mej. P. Lantinga uit Purmerend, die als gast optredend, den ouden roem van haar creatie handhaafde. Reeder Bos was de heer Ff. Hekket (vroeger de heer ILanni) en hij wist het hard-ruwe van de rol goed tot zijn recht te doen komen, terwijl mej. Kwak als Truus bijzonder voldeed. Terecht werd het samenspel ten zeerste be wonderd. Het Vrije Tooneel heeft een goeden naam achtergelaten en het is te hopen, dat deze vereeniging ook in het winter-seizoen nog eens hier zal optreden. UIT OUDORP. De harddraverij die hier jaarlijks tijdens de kermis wordt gehouden, trok ook gisteren weer zeer veel be langstelling' dank zij het mooie weer en de animo die er ook nu weer voor bestond, niettegenstaande dit dorpsfeest zich reeds voor de 24ste maal herhaalde. Na een zwaren strijd tusschen de 12 paarden die aan den strijd deelnamen, was het den heer G, Bos Wz. als voorzitter der vereeniging een aangename taak de prijzen te mogen uitreiken aan de heeren Bu ren, de Koning en Bijman, wier paarden resp. de le 2e en 3e prijs wonnen. De heer Bos bedankte bij deze uitreiking den heeren leden der regelings-commissie en die der jury voor de door hen ook nu weer getrooste moeiten en hij hoopte dat deze harddraverij nog vele jaren' zou mogen wor den herhaald, niet alleen in 't belang van den kaste lein maar ook van de Oudorpsche kermis, waarvan dit feest zulk een groote attractie vormt. Een gezellig samenzijn besloot dit traditioneele feest, dat in de beste orde is afgeloopen. KORTE BERICHTEN. Dooi' de politie is te Arnhem aangehouden A. G. v. D., een bekende der justitie, die in het bezit werd bevonden van f 34.97. Daar hij Van het geld de herkomst niet kon aanduiden, werd hij voorloopig aangehouden. Te Haarlemmermeer is Zondag bij zekeren Aartsen, een alleenwonend persoon, die naar de kerk was, ingebroken en een bedrag van f 55.50 ontvreemd. Bij eene vechtpartij, welke Zondagavond te Zeven bergen plaats had, zijn zekeren D. uit Terheijden een paar ernstige sneden in den rug toegebracht, zoodat men voor zijn loven vreest. Bij het inhieuwen van een staaltros geraakte een lichtmatroos van het Duitsche stoomschip „Algieba" te IJmuiden tusschen het stoomspil bekneld. Twee teenen van den linkervoet werden hem geheel afge knepen. Te, Beesel (Limburg) is door den boortoren op eene diepte van slechts 700 meter de eerste steen- kolenlaag aangeboord. STAATSLOTERIJ. Trekking van Dinsdag 9 Augustus. 2e Lijst, 2e Klas. No. 13630 5000. No. 8551 2000. SPEELHUIZEN. Naar het Vad. meldt, zou gisteren aan den burge meester een adres worden verzonden, waarin wordt aangedrongen op sluiting van de zoogenaamde socië teit The Jockeyclub, gevestigd in de villa Caprice, Seinposthuis 4 te Scheveningen, waarin volgens adres- san ten gelegenheid wordt gegeven tot allerlei hazard spel, muziek wordt gemaakt, wordt gezongen door ar- tisten en bezoekers en dit vooral des nachts plaats heeft, soms zelfs tot des ochtends halfzeven uur, veel tijds gepaard gaande met bijzondere luidruchtigheid der aldaar aanwezigen, wat te meer wordt waargeno men doordien gedurende de nachtelijke bijeenkomsten Hl bedoeld perceel de ramen en deuren daarvan ge opend worden, zoodat het den omwoners niet mogelijk de nachtrust naar behooren te genieten en1 het sla pen hun, soms gedurende langen tijd zelfs geheel on- mi gelijk wordt gemaakt. VRIJGELOOT. I e Haarlem liebben uit één gezin drie zqons- in drie achtereenvolgende jaren een vrij nummer getrokken on hun moeder schrijft dit toe aan haar zorg, om haar zoons den avond voor de lotingpannekoeken te laten eten. liet is geen mop, het is zuiver zoo gebeurd, verze kert de O. H. Ct., waaraan dit berichtje ontleend is. KEN NOOTLOTTIGE VERGISSING. .Een meisje, wonende aan de Zwartsenbuurt te Sneek, gaf een jonger meisje uit een kopje te drinken in de meening verkeere.nde, dat zich koffie in het kop je bevond. In werkelijkheid bleek dit een soort jacht- water te bevatten. De inmiddels ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren van- het kind', dat- uit het kopje ge dronken had. CHOLERA? Op het te IJmuiden van Petersburg binnengekomen Eng. stoomschip „Louga" is een van de bemanning overleden. De opvarende, die eergisteren stierf, werd dadelijk over boord gezet evenals de hem toebehoorende klee- ven, uit vrees voor besmetting. Het voorloopig geneeskundig onderzoek aan boord van de Louga heeft het vermoeden versterkt, dat de overleden matroos aan cholera is gestorven. Heden zal door den scheeparts te IJmuiden en den inspecteur van het geneeskundig toezicht een nader onderzoek ingesteld1 worden. EIet stoomschip blijft voorloopig in quarantaine. KINDERMOORD. In den regel worden de zomerzitting*en van de recht bank slecht bezocht 's winters als het koudi is en de centrale verwarming de temperatuur in de rechtzaal veraangenaamt, komen de „klanten" steevast opda gen, om te genieten van de warmte en de behandeling van de zaken, die nu eens komisch, dan weer tragisch zijn, soms misschien zelfs ongewild! leering geven, wel ke te pas kan komen, als men aan gene zijde van het schotje vóór het bankje der beschuldiging staat, Vandaag was- in het gerechtsgebouw de drukte van den Dinsdagmorgen in den winter. De „klanten" ont braken natuurlijk niet, maar onder hen bevonden zich tal van hospitanten: plattelandsbewoners, die voor de ze gelegenheid in de stad gekomen waren en daarvoor een werkdag verzuimden, renteniers, die geen werkdag behoefden te verzuimen en menschen, die verlof of va- ca,ntie hadden en nu ook wel eens een interessant, een prettig-griezelig geval wilden bijwonen, waarover te spreken viel, thuis, in de café's, op straat, in denHout, Ook vrouwen bevonden zich onder het publiek. Voor al dezen was de mise en-scène niet groot en grootsch ge- nceg, immers er ontbrak een lange rij getuigen, die als medespelers een rol hadden' of als: figuranten het too neel vulden, waarop het drama zou worden afgespeeld, die de afwikkeling spannender en boeiender konden maken door de mededeeling van pakkende bijzonderhe den, door de emoties, welke hen overweldigen en het publiek meesleepen. Trouwens het drama op zichzelf is reeds tragisch genoeg. Gold het hier niet het indertijd' uitvoerig be richte geval van den Kindermoord te Noord-Schanvou- de, het brengen van een pasgeboren kindje in een rookhok van een slagerij? Werden er op het stramien van dit drama niet. tal van verhalen geweven, vonden niet enkele der vele dorpspraatjes dien weg in de. pers en daardoor algemeene bekendheid? Van dat alles hebben de velen, d'ie hierop gehoopt hadden, bitter-weinig gekregen. De dagvaarding leg de den beklaagde, den pas 20-jarigen Jacobus Johan nes L„ slagersknecht „slechts" te laste „dat hij te „Zuid-Scharwoude op 17 Juni 1910 opzettelijk een „kind van het mannelijk geslacht, waarvan Grietje de „Vries kort te voren was bevallen, en dat. in leven was, „van het leven heeft beroofd, door diens keeltje dicht „te knijpen tot het geen teeken van leven meer gaf", De officier van justitie hadl aanvankelijk maar twee' getuigen gedagvaard, n.l. dr. C. Rootlieb te Zuid- Scharwoude en de heer J. Degenaar, arts te Alkmaar, beiden deskundigen, later ook nog KI. de Vries, vader van het meisje. Miste men dus in dit opzicht veel, men kreeg er iets anders voor in de plaats: een: treffend, mooi re quisitoir en een handig, breed-opgezet, welsprekend pleidooi. Beklaagde, een knaap nog, bekende volmondig' en antwoordde kalm op de hem gestelde vragen. Hij ver- klaarde dat er te voren tusschen hem en het meisje niet gesproken was over wat er met het kindje, dat verwacht werd, zou gebeuren. Den 16den had het meisje hem echter gevraagd of ze, zoo de pijn erger Hikje op turf, gelegd in het rookhok van den patroon en den turfstapel in brand! gestoken. Dr. Rootlieb verklaarde 's ochtends om zes uur bij het meisje geroepen te zijn. Hij had dadelijk ge vraagd waar het kind gebleven was. De getuige gaf voorts eenige medische bijzonderheden. De heer Degenaar, arts, bleef volharden bij het door hem en den officier van gezondheid Deknatel uitgebrachte rapport De deskundigen hadden gecon stateerd, dat het lijkje afkomstig was van een voldra gen kind van het, mannelijk geslacht, dat het kind korten tijd had geleefd, dat de verbranding plaats ge had heeft na het overlijden en dat de oorzaak van den dood niet was vast te stellen, daar het lijk te zeer ver koold was. De toegevoegde verdediger, mr. K. A. Cohen Stuart stelde dezen getuige een reeks vragen, ten einde ver schillende bijzonderheden te zien toegelicht en vastge steld. De accoustiek in de zaal is echter zoo slecht, dat de vragen en antwoorden niet voldoende op den verslaggöversbank gevolgd konden worden. De hoofd zaak was, te constateeren of de oorzaak van den dood wel nagegaan had kunnen worden. Getuige KL de Vries, 50 jaar, kastelein te Zuid- Scharwoude, verklaarde te weten, dat zijn dochter Grietje verkeering had met bekl, maar niet dat ze zwanger was, welke toestand! uit niets bleek. Hij was er niet voor geweest, dat de jongelui trouwden, ze waren nog zoo jong en hij vond ook, dat de oudste dochter eigenlijk het eerst aan de beurt was. Beiden hadden hem wel eens over trouwplannen gesproken. De verhouding tusschen de jongelui was heel goed! Ook de verhouding tusschen getuige eni zijn dochter was goed. Zij had echter aan bekl. verboden met haar vader over haar toestand te spreken, daar zij bang was voor de schande; niet uit vrees voor haar vader had zij dit verbod uitgesproken. Den 16den was het meis je met pijn in den rug naar bed! gegaan, 's Nachts had haar moeder gemerkt wat er aan de hand was. Getuige had toen beklaagde gehaald, omdat deze sneller den dokter of een vroedvrouw kon halen dan hij. De president sprak zijn verbazing er over uit, d'at getuige bekl. had toegestaan eerst bij hem in huis te komen, voordat hij hem naar den dokter liet gaan. De beklaagde verklaarde, dat getuige hem wel had gezegd een fiets mee te nemen, maar hem niet had ge vraagd naar den dokter te gaan. Het woord was hierna aan het Openbaar Ministerie, waargenomen door mr. H. G. van Sonsbeeck, die zijn requisitoir begon met er aan te herinneren, dat een ieder met een rilling had vernomen, hetzij door het gerucht of door de courant, welk een afschuwelijke daad er den 17den Juni in de woonplaats van dezen beklaagde was gepleegd. En geen wonder, immers in ieder leeft het ouderlijk gevoel, het gevoel voor het zwakke, het weerlooze tegenover het groote en sterke. Er ontstond dan ook een verluchting toen men ver nam, dat de dader was aangehouden en dus aan zijn straf niet zou ontkomen. Dank zij het tactvol optre den van den burgemeester was de dader spoedig ge vonden cn hij bekende, dat hij het feit had gepleegd, hetzij dan alleen of met behulp van de moeder van het kind. De instructie heeft het meisje buiten spel gela ten, omdat, het wettig bewijs van haar schuld niet was geleverd en spreker zou zich dan ook van elke verdere toespeling op haar medeplichtigheid onthouden. Beklaagdes erkende schuld' wordt bevestigd door het rapport der deskundigen. Beklaagde bekent dat het kind heeft geleefd', hij heeft de ademhaling gehoord, de doktoren hebben bevestigd, dat het kindje geleefd heeft, spreker behoeft zich dus hierin niet verder te verdiepen. Het is een afschuwelijk feit, dat de be klaagde heeft gepleegd. Hij heeft een volledige be kentenis afgelegd, hij is zeer onder den indruk zijn gevangenneming gekomen, maar uit zijn pondentie, waarin hij voortdurend schrijft o\_. rijwiel, zijn kleeren, zijn juweelen ring blijkt nimmer het besef van het ontzettende dat hij deed, toen hij het kindje vermoordde-, doodmaakte. Mogelijk zit het berouw bij hem niet aan de oppervlakte, maar van be rouw is in elk geval niet het. minste gebleken. Ook is de daad van wreedheid niet ten deele uitgewischt door stig art. 404, Wetb. v. Strafr. nimmer voldoende, om een wettelijk bewijs te vormen. En nu sprak de offi cier wel van aanwijzingen, doch dit was niet het- sterk ste punt in diens schoone rede. Het rapport geeft hoegenaamd geen houvast. Eu de Hooge Raad be sliste bij arrest van 28 Maart 1904 dat het oordeel van een deskundige niet kan meewerken tot het bewijs eener aanklacht, en (1 Juni 1906) dat de beëedigde verklaring van een deskundige niet als bewijsmiddel kan worden gebruikt. De rechtbank overwege voorts wel, dat artikel 408 v* strafr. - het eenige artikel, waarin voor zoover pleiter weet, superlatieven gebruikt worden - en rechter maant tot buitengewone voorzichtigheid, tot de alleruiterste zorgvuldigheid, waar het betreft de aanwijzing van de schuld van dezen beklaagde. Fhans kwam pleiter aan de lichtpunten, welke de ofhcier tot twee beperkte. Vrijwel staat het vast, dat bekl. zeer gaarne het meisje had willen trouwen. •m? !COnit l;ut een behoorlijke familie, is niet onbe middeld, is als eens in gesprek geweest over een zaak terloops merkte pleiter op, dat er aan liet woord van den vader van het meisje in dezen niet veel waarde valt te hechten. Beklaagde had dus het minste be lang bij den dood van het kindje, was hij met haar getrouwd, dan was de zaak voor hem afgeloopen ge weest. En nu had pleiter wel den patroon yan beklaagde, zijn familieleden en tal van andere getuigen kunnen oproepen, 0111 gunstige getuigenissen af te leggen, docli lnj heeft gemeend de soberheid van den officier te moe- ten volgen die zoo weinig mogelijk getuigen dagvaardde Wie zal zeggen, dat deze beklaagde inderdaad schul dig is ie zal zeggen onder welken invloed hij is geweest Pleiter is van meening, dat ieder aanwijzing ont breekt en daarom pleitte hij vrijspraak. Hij zou niet dadelijk ontslag uit de voorloopige hechtenis vragen, ook al omdat hij niet gaarne zou zien, dat de recht bank in overhaasting zou handelen. Gij echter, edelachtbare heeren president en rechters, hebt voor u de stukken, gij weet, waarop ik doel, wanneer ik zeg, dat deze beklaagde niet gewild heeft dat het kind, indien het geleefd had, zou sterven. Daar hebben andere invloeden gewerkt. Dat wetende, zal men uit het uiterlijk optreden van beklaagde minder afleiden. Bovendien de houding van den man was bij de instructie een geheel andere dan die, welke door den officier werd geschetst. Ten slotte zou ik hebben kunnen aanvoeren, dat deze beklaagde noodgedrongen onder pressie tot het feit zou kunnen zijn overgegaan en u hebben kunnen toeroepen: Laat de wroeging, die hem en zijn latei- leven zal kwellen, voldoende zijn. Ik vraag echter geen gratie, maar recht. Zoo eindigde het welsprekende pleidooi na het wel sprekende requisitoir. De uitspraak werd bepaald over 8 dagen. van corres- over zijn UIT St. PANCRAS. Aan de afslagmarkt te Broek op Langendijk werd d< vorige week aangevoerd 4175 zak aardappelen, 126.200 bos wortelen, 285.700 bloemkoolen, 202.600 roo- de kooien, 30.700 balen zilveruien, 20 balen uien, 461.000 slaboonen en 400 bos uien. werd hem mocht laten halen. Om half vier 's nachts I in twijfel trekken? Hij zal zich was hij geroepen door den vader van het meisje. Bij de Vries in huis gekomen, vond) hij het meisje op den zolder in het bed1 liggen. Het kindje had ze naast zich. Het leefde, had het meisje gezegd. Hij had' het toen opgenomen en bemerkend dat het ademhaalde, het keeltje dichtgehouden. Toen het dood was had hij het een spontaan gevoel van berouw ter terechtzitting. Wanneer zijn straftijd is afgeloopen en hij weer in de maatschappij komt, het meisje trouwt en ander maal^ vader van een kind van haar wordt, wat moet er dan in hem omgaan als hij met dit kindje in zijn armen denkt aan het andere, dat hij wreed van het leven heeft beroofd, dat feitelijk zijn eerste kind was? Dan zal hij niet zonder schaamte aan het ernstige misdrijf kunnen terugdenken. Spreker hoopte dat de beklaag de, als hij strakjes in den kerker teruggekeerd is en den tijd heeft, deze woorden zal overdenken en dat het resultaat van die overdenking hem een spoorslag moge zijn voor zijn verder leven, dat hij hieruit kracht moge putten indien hij ooit eens weer in verzoeking werd gebracht. Niet alleen den slechten kant van den bekl. wilde de officier behandelen, maar ook de lichtpunten doen uitkomen. Als zoodanig* noemde hij diens jeug digen leeftijd en diens oprechte bekentenis. Waar' aan- vankelijk is gesproken over het harde optreden van den vader van het meisje, daar vestigde spr. ook uitdruk kelijk de aandacht er op, dat deze verklaard heeft, van den toestand zijner dochter niets te weten. Tenslotte vroeg spreker overeenkomstig artikel 287 W. v. Str. (hij, die opzettelijk een ander van het leven beroofd, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf, van ten hoogste vijftien jaren) de veroordeeling van bekl. voor den tijd van één jaar en 6 maanden. De verdediger, mr. Cohen Stuart stelde op den voor grond, dat wie in rechten iets beweert, bewijzen moet aanvoeren. Het1 wildé pleiter voorkomen, dat de offi cier in zijn welsprekend requisitoir het hart1 sterker heeft laten spreken dan hethoofd. Dedagvaarding,niet 't werk van dezen hooggeachten ambtenaar, wasbijzon- der eenvoudig, vermeldde niets van uitdrukkingen als „althans, in ieder geval" etc. Toch was zij, hoe kort, niet bijzonder gelukkig, immers de uitdrukking „tot liet geen teeken van leven meer geeft," is niet juist, immers ook schijndooden, bewusteloozen doen dit niet. Pleiter wilde echter hierbij niet langer stil staan. Ook wilde hij geen clementie inroepen, maar voor zijn cliënt vrijspraak pleiten. Als feiten zijn gesteld, dat er een pas geboren kind is, dat het geleefd heeft, dat het gestorven is aan ver stikking, dat beklaagde dit heeft gedaan. Het eerste feit wilde pleiter aannemen. Voor het tweede heeft hij langer dan hem aangenaam was den deskundige moeten ondervragen. Het resultaat van dit onderzoek nog eens nagaande constateerde pleiter dat de ge hoorde deskundige met zich zelf in tegenspraak kwam en leidde^ hieruit en uit geraadpleegde lectuur (Real- Enzyklopadie) af dat het onderzoek Van het grooten- deels vergane lijkje ingeenen deele het bewijs heeft ge leverd, dat het kindje heeft geleefd. Mocht 'men evenwel aannemen, dat het wel geleefd heeft, dan zal moeten worden bewezen, dat het door verstikking is gedood. Dat bewijs leek pleiter hope loos. In het rapport, zeggen de deskundigen zelf, dat de oorzaak van den dood niet is vast te stellen. Zal pleiter nu de waarheid van de bekentenis van de bekl. er wel' voor wachten, waar de officier van justitie haar als een verzachten de omstandigheid heeft aangevoerd. Maar het is heel wel mogelijk dat de dader, onder dergelijke omstandig heden op een pikdonkeren zolder in overspannen toe stand zich verbeeld heeft dat het kind leefde. Boven dien is een bloote bekentenis van schuld, overeenkom- DE KOOLTUIN. In de N. Rott. Ct. vindén we een artikeltje over Stedenschoon (de Kooltuin" te Alkmaar), waarin in de eerste plaats wordt betoogd dat het „eenvoudig verboden (moest) zijn" om de namen van oudsher be staande grachten, pleinen of straten, die door hunne karakteristieke naamsomschrijving, zooals b.v. Waai gat, Kromme-elleboogstraat, Kraaienhorstengracht, een prachtigen kijk geven op de natuurkundige ge steldheid der plaats, te herdoopen met namen van mannen en vrouwen, die zelfs in een onafzienbaar verschiet nooit of te nimmer iets met de naar hen ge noemde straat of weg van doen zullen hebben. „Analoog aan dien algemeenen opstand! tegen, men zou haast zeggen, klassieke straatnamen, is het verzet tegen het behoud van ons bijzonder stedenmooi, want zoo men den zin deed' van de lichtelijk met boule vards-ideeën behebte bewoners van dit met het geheele oude stadskwartier innig saamgegroeide Kooltuin- grachtje, dan was reeds voorlang het vonnis geveld': het water dichtgegooid, de trouwe iepenrij geveld, dé met den voet in het water staande knusse achter-pot- huisjes gesloopt en Alkmaar was een modtern klein burgerlijk straatje, alias Emma- of Julianaweg rijker geworden. „Gelukkig is er bij het gemeentebestuur eenig verzet tegen dezen dempingsdrang, doch waar burgemeester en wethouders in hun advies slechts ter loops wijzen op het eigenaardig karakter te bedtoelder plaatse en het al of niet dempen schijnen te willen doen afhangen van een zoogenaamd algemeen belang, daar blijft de vrees bestaan, nu eenige raadsleden opnieuw een po ging wagen het doodvonnis te' volvoeren, dat de nuch tere levenseisehen van op- en omwonenden het pleit op den duur zullen winnen. Maar als dat beginsel op den voorgrond! gesteld moet worden, vergeet dan niet, heeren plannenmakers, dat een beetje meer eerbied voor het karakter uwer stad, ook wel degelijk geld in het laadje zal brengen. Want, wat drommel, waarom denkt' gijlieden dat de vreemdeling bij troepen in uw mooi Noord-Hollandsch stadje komt nederstrijken Toch zeker niet om elkaar vierkant kruisende doode steenwegen te zien met de allures van boulevards in miniatuur. Neen, men komt het blij vertier van, uwe waag zien, met hare omcirkeling van onbegrijpelijk mooie stadsgrachten, waarover de armen van oude iepen reiken, en die, hier overwelfd door een steenen boogbrug, ginds overgespannen door een constructieve houten ophaalbrug, nog'altijd de slagaders zijn van uw nijver verkeer. Zij willen op uw „Kooltuin" en „Oude Gracht" zien, hoe mysterieus db zon door de wuivende boomen op het water speelt en hoe het licht over een duisteren straten-afgrond) heenglijdend, den wallekant-gevel rood op doet gloeien om den kantigen trapgevel zon-doorstoofd tegen het parelend hemel blauw te kaatsen. Zij wenschen, na de levendige open baring van den hedendaagschen' Hollandschen geest op het Waagplein, iets terug te vinden van den roem- ruchtigen Hollander uit vroeger eeuwen en zij zullen de achting voor ons volk afmeten naar de liefde en eerbied, die wij zeiven voor onze voorouders hebben. En zij zullen onze kunst,,.onze wetenschap en onze nij verheid van heden te hoog-er waardeeren naarmate zij doordrongen worden van het besef dat wij ernstig overtuigd zijn niet het recht te hebben het werk onzer voorgangers aan te raken; immers, zooals Ruskin er gens zegt: het is niet van ons, het'behoort èn aan hen èn aan de menschengeslachten die na ons zullen ko men. „Kom, Alkmaarsche nijveren, voeg bij de- energie die uwe stad de laatste jaren ontwikkelt nog d!eze deugd; hebt hart voor de nalatenschap uwer voorvade ren dan kan het niet anders of de stede, wier roemrij ke victorie er eene was voor 'tgansche land, zal nog maals een winst te boeken hebben: de verovering der klein-burgerlijkheid door zelfbewuste fierheid." GESLAAGD. De heer W. A. Keesom slaagde te 's-Gravenhage voor liet examen handteekenen L. O. SCHEEPSWERF „NICOLAAS WITSEN." an de scheepswerf „Nicolaas Witsen" van de fir ma W. F. Stoel Zoon te Alkmaar is met goed1 ge volg te water gelaten: Een stalen directie-motorboot „Henri," lang 48 voet, met geheel in teakhout, uitgevoerde kajuit voor op. In het achterschip is een groote zelfloozende cockpit, waarin sleepbeting, opdat de boot zoo noodig voer sleepen dienst kan doen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2