Bezoekt den Uitverkoop Alkmaarsch Warenhuis. Magazijnen Fnidsen en Mient, Telf. 417. Geen Waarschuwing! WÈL AANBEVELING! Geen Namaak! WÈL VERBETERD! Eenig adresde STOOM CHAMP. PILZ FABRIEK ran I.Otter. Kooltuin, Alkmaar. Golden Cacao Bouwterrein Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur G. VERHEUS, Uurwerkmaker, Zwakke miag - ongereplde spljsrerterlng - rerstoorde lerer. >V ^Wc^?V Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET" Alleen echt wanneer voorzien van dit Etiket. Al het andere - is namaak. Alleen echt wanueer voorzien van dit Etiket. Al het andere - is namaak. - s -Eerste Ned. Champ. Pilz fabriek, i— C. A, BEUDEKER, Zilverstraat No. 6. EEN WONDERBAAR GENEESMIDDEL. FEUILLETON. Het nest van den sperwer. 3DE3 GtOTXJOEHNT Bfiil,. M. KATER, MIENT 17. en beslist zuiver. Waarom het kan? aan den Westerweg, Nassaulaan en Ugmonderstraat. Schoolboeken Leermiddelen verschillende inrichtingen van onderwijs N.V. Herrrs. Coster Zoon. REPARATIE-INRICHTING. ttRSTF LANGS DE ZAAN. Van~ALKMAAR 6 Van AMSTERDAM 6.30 - 8 930 - 1L30- 2.15 l 4 6 730„ur Van Zaandam naar Haarlem 8 15 - 1015 -12.15 - 2.15 - 4.15 - 615 -\8ÏE\ V Zaandam 10151215 -2.15-415 -6.15-8.15 - uur. uur. OPALPLATEN. CE LLOIDINPAPIER. SOLIOPAPIER Papier au Citrate d' argent. GASLICHTPAPIER. V AD 1R0L-IC0SÏNE HAUFF URANIUMVERSTERKER Prima KLEURFJXEEUB AD. GROOTE KEUZE CARTONS. Door een proef te nemen met zal men overtuigd zijn dat de kwaliteit evengoed is als alle andere soorten en merken. Door het besparen van bussen en luxe verpakkingen kunnen wij tegen inlevering der bonnen dege lijke huishoudelijke artikelen cadeau geven.Thans nu Cacao een volksdrank is en meer en meer wordt gebruikt, is Golden Cacao het aangewezen merk om bet verbruik aan te wakkeren door haar cadeau-stelsel. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.9. Voor de levering der zoowel Binnen- als Buitenlandsche uitgaven, en de in gebruik op de Hoogere Burgerschool, Gymnasium en Handelsschool - ACHTERSTRAAT B 21. - WAARSCHUWING. PUI. VRIJ VAN r SACCHARIMC VRU VAN SCHADflUM etsTANoeeitN ^VAAKfERVlB Aanbevelend, 3UCHAMS PUAEN Yooi Galachtige en Zenuwachtige ongesteldheden, zooals Winden en Pijn in de Maag, Hoofdpijn met misselijkheid, Duizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten, Sufheid en dofheid in het hoofd, koude rillingen, koortsige gloeiingen, verlies van eetlust, kort ademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuwachtige en beverige aandoeningen, enz. 1)E EERSTE DOSIS zal spoedige ver zachting geven. Dit is geen inbeelding. Ieder lijder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en men zal bekennen, dat zij een goud Tientje per doos waard zijn. BEECHAM'S PII.LIvV naar het voorschrift ingenomen, zullen vrouwelijke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwijderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestelvoor een werken zij als een toovermiddel enkele weinige doses zullen wonderen doen voor de levensorganen het spierstelsel versterkend de lang verlóren Gelaatskleur herstellend, de echte gezonde trek van de eetlust terugbrengend en met de blos der gezondheid de geheele lichamelijke kraelit van het menschelijke lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in heete klimaten zijn zij speciaal beroemd. Dit zijn „feiten" door duizenden geconstateerd, in alle klassen der maatschappij, en een van de beste waarborgen voor Zenuw- en Gallijders is, dat BEEtliAM'w PILLEN het ruimste debiet hebben van eenig patent middel in de wereld. Bij iedere doos vol ledige aanwijzingen. Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens. Engeland, Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f0.75 (56 pillen) en van I 1.75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk i" 4.25 en f ÏO.en bij den Vertegen woordiger van Th. BEECHAMAmsterdam, Overtoom 341. Telefoon 4318. Ziet de Prijsnoteeringen. EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES ORCZY, SchrijfstPT van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 35» ,,Daar heb je mijn laatste kroon. Par Dien!" vloekte Lor^l Walterton, het geld naar Segrave wer pende. „En een van mijn laatste!" zeide Sir Michael, zijn poveren voorraad overziende. „Eu hoe hoog was uw inzet, Mijnheer Lambert?" vroeg Segrave. „Twee honderd vijftig gulden, naar ik zie," - ?eide Lambert, onverschillig het goud natellende, dat op een hoopje op zijn kaart lag. „Ik zette op den Koning, zonder te weten hoeveel." Segrave schoof hem zijn) winst toe. De stapel goud, die hij voor zich had toen Lambert de opene plaats in nam, was tot minder dan de helft geslonken. Hij trachtte zich zelf te beheerschen. Hij wilde niet, dat deze onmeedoogende Cavalieren met zijn angst zouden spotten, die voor hem een helsche foltering was. Het schrikbeeld van gestolen geld, van te pronk staan en gevangenis, het schrikbeeld, dat bij zijn eerste veine naar den achtergrond was gedreven, doemde dreigend weer voor hem op. Weer zag hij den verbolgen patroon onverbiddellijk wijzen op het tekort in de kas; weer zag hij zijn1 weenende moeder, zijn ge- sHengen vader, zijn eerloos-verklaring, zijn onherstel baar verleden. „Gij scheidt er toch niet uit met spelen, Sir Mi chael vroeg hij angstig, toen deze hem een gou den kroon had toegeschoven, en zonder op de anderen te letten, hun den rug toegekeerd had. ..Par I)ieuklonk het ruwe en weinig beleefde antwoord, van over zijn schouders, ik heb geen duit meer.Even als Mijnheer Lambert," liet hij met een verachtend lachje volgen, „vind ik dit spel weinig vermakelijk!" „Wat wilt gij daarmee zeggen?" vloog Segrave cp. „Oh, niets," gaf hij gemelijk ten antwoord .■'•Gij hebt u niets aan te trekken van mijn bedoeling. Hebt gij niet zoo goed verloren als ik?" „Wat heeft hij toch eigenlijk willen zeggen 8» vroeg Lambert, het voorhoofd fronsende, zich bij in stinct tot zijn beschermheer wendende. „Niets, niets, mijn waarde Lambert!" antwoordde Sir Marmaduke, zoo zacht mogelijk fluisterend. „Sir Michael heeft meer verloren, dan hij kan missen, en dat verbittert hem. Dat is alles!" „En bij een onbeduidend spelletje, mijn waarde jon ge vriend," fluisterde ook Endicott „doet men verstandig, met op een bitter woord van een verliezer geen acht te slaan." „Ik heb alleen aan den houder van een Aas te beta len riep Segrave, die intussehen weer rond gege ven had. Lord Walterton vloekte alle duivels uit de hel bij elkaar, want hij had vijf gewichtige gouden kroonstuk ken op een Koning gezet en. verloren! „Dat was voor het eerst, dat ik een Koning kreeg! Segrave, ge moet mij dat geld te goed houden, an ders kan ik mijn logies voor van nacht niet betalen. Ik zal er u een order-briefje op mijn kassier voor ge ven. maar ik heb er nu ook genoeg van!" En wat opgenuchterd, maar nog niet al te stevig ter been. stond hij van de speeltafel op. „Maar, Mylord, 1 g'aat ons toch ook niet verlaten?" vroeg Segrave. Neen maar. hoe zou ik door kunnen spelen?" en met veel vertoon keerde hij zijn beide zakken om. „Zie maar, mijn waarde, behalve wat gij me geleend hebt, zit er niets meer in." „Maar IJ kan mij rneer kas-bviefjes geven drong Segrave aan, „altijd voor het geval dat gij A -4 WELLINGTONPLATEN CADETPLATEN. 4 DJ. A POSITIEFP LATEN Nieuw A o. -V xf vj2> XT PILZ ÏO cent per doosje. 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. al» beveelt zich aan VOORDAM C O ALKMAAR. De boeken worden gekaft en van bcdrnkt étiqnet voorzien afgeleverd. zoudt blijven verliezen.... wat wel onmogelijk is na zoo veel déveine. Geleend geld brengt geluk. en.uw order-briefjes zijn altijd gehonoreerd, My lord Hij sprak met koortsachtige gejaagdheid, ofschoon zijn keel zoo droog was als perkament en ieder woord hem pijn deed. Maar ten koste van alles moest er door gespeeld worden, ofhij was reddeloos verlo ren Bij de laatste rondjes had hij iets van het zijne her wonnen. Hij geloofde stellig dat hij zijn verlies min stens inhalen zou. Hij moest winnen, anders. „Neen neen! Ik heb er genoeg van," zeide Lord Walterton, zijn hoofd, door den drank bezwaard, heen en weer schommelende. „Ik heb al te veel lcas- briefjes afgegeven. Ik heb er genoeg van!" „Ook ik ben van meening, dat wij lang- genoeg ge speeld hebbenzeide Lambert met nadruk. „En als andere Heeren onze plaats wilden innemen...." Hij maakte de eerste bewegingen van iemand, die zal opstaan, maar hij werd daarin gestoord door een beest-hen lach en een gebiedend manuaal van. Segrave. „Onmogelijk!" zeide deze. „Gij, mijnheer Lambert, kunt in geen geval weggaan. Mylord nog een enkel kansje. drong hij nog eens. „Neen, neen! Waarde Segrave," antwoordde Lord W alterton, zich schuddende als een uit den slaap ont wakende hond. „Het spel amuseert mij niet langer, zooals ook uw jonge vriend opmerkte.. Veel succes., en goeden nacht!" Dit zeggende draaide hij zich op zijne hielen om en trok zich terug in een hoek van de kamer, ver van de verleiding der groene tafel. „Wij dan met ons heide, Mijnheer Lambert," zeide Segrave in steeds g'rootere spanning. „Willen wo "quite of double" spelen? Wat denkt gij er van?" En hij wees met zijn koortsachtige hand naar de massa goudstukken, die naast Lambert op tafel lag. „Zoo als gij wilt," zei de ander met de grootste bedaardheid den stapel goud vooruit schuivende. Seg rave coupeerde de kaarten, en liet de zijne zien. „Een tien!" zeide hij kortaf. Naast VROOM DREESMANN. - EERSTE KLAS Accurate regeling. Degelijke garantie. „Ik heb een Boer," repliceerde Lambert. „Hoe staan wij?" vroeg de ander, met zijn be vende hand zijn brandend voorhoofd strijkende. „Als ik goed zie, zijt gij mij twaalfhonderd gulden ^schuldig, antwoordde Richard, die onverklaarbaar kalm bleef bij de vulkanische spanning, die hij onwil lekeurig gewaar werd. Hij had twaalf honderd gulden gewonnen wat in die dagen voor een platte-landicus een echt vermogen was; maar op dat oogenblik kon hij. in de warreling van gedachten, die in hem omging, niet denken aan de beteekenis van zulk een vermogen voor zijn broer Adam en hem zelf. Hij had standvastig de glazen madera en muskaat geweigerd, die Mevrouw Endicott hem onophoudelijk aanbood; nu echter was hij als dronkenden als vuur joeg hem het bloed door de aderen. Het snel-werkende vergif had zijn werking gedaan. Had hij tot nu toe te kampen gehad tegen zelfverwijt, dat hij zwak genoeg was geweest om tegen beter weten in, zich nis een zwakkeling zonder vaste principes, had laten overhalen, dat zelfverwijt week voor het kin derlijke genoegen over zijn winst, die een stapel goud stukken beliep. Geld was hem nooit door de handen gegaan, aller minst zoo'n massa goud, en het was voor hem een be- tooverend en arglistig speelgoed, dat hij onwillekeurig door zijn handen moest laten gaan. „Spelen de Heeren niet wat heel hoog?" klonk de vleiende vraag van Mevrouw Endicott, die bij de tafel was gekomen. -„Hoog spel kan ik in mijn huis niet toelaten. Mijnheer Lambert, zou ik u mo gen verzoeken daarmee op te houden?" „Niets liever dan dat, Mevrouw!" antwoordde Lambert terstond. „Daar kan ik niet in berusten!" viel Segrave hef tig in. „Neen, neenherhaalde hij met koorts- achtigen drang. „Mijnheer Lambert kan nu niet uitscheiden! Als man van eer, is hij verplicht mij re vanche te gevenDouble of quite, Mijnheer Lam bert Double of quite „Mij goed!" was het bedaarde antwoord. j. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4