DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Damrubriek. IrmBs m 9 w ..ïwiK.ltïï6 28 W'1 AM Hp', mmmm» No. 188 Honderd en twaalfde faargang. 1910 V R IJ D A G 12 AUGUSTUS STEDELIJK MUSEÜM. BINNENLAND. lüf wé Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. -6— Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar "plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. IM 3. 13 31 3. 37 26 4. 7—11 4. 6 i7 5. 12 21 5. 26 17 6. 24—30 6. 35 24 7. 20 47!! m W m'm hÜ COURANT. ©V BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algeraeene kennis, dat de kermis dit jaar zal gehouden worden van 37 Augustus tot en met 4 September a.s. dat de regeling van staanplaatsen en van hetgeen verder met de kermis in verband staat, opgedragen blijft aan de gemeente-politie; dat de loting van de niet verpachte staanplaatsen zal plaats hebben aan het politie-bureau op Woens- «lag 24 Augustus a.s., des voormiddags te 10 uur dat de straatmuziek beperkt wordt en behalve de verleende voortdurende, niet meer dan vijf ver gunningen voor draaiorgels zullen worden uitgereikt dat op Maandag 5 September a.s., des mor gens een aanvang moet worden gemaakt met het af breken en het opruimen der kramen, tenten en uit stallingen, welke uiterlijk op Woensdag 7 Septem ber d.a.v. moeten zijn opgeruimd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 11 Aug. 1910. Kostelooze bezielitiging op ZONDAG, 14 AUGUSTUS a.s. van 1 tot 3 uur. Ingang Rreedstraat. Kinderen beneden de 12 jaren worden niet toege laten, van 12 tot 16 jaren slechts onder geleide. Rooken is in de lokalen verboden. Indien er 50 bezoekers toegelaten zijn, kunnen er niet meer binnentreden dan er vertrekken. ALKMAAR, 12 Augustus. De couranten wijden steeds meer aandacht aan de vliegsport; ook de Nederlandsche, nu er in een paar plaatsen van ons land' met succes gevlogen is. Het is waar, die vluchten zijn vertooningen, openbare verma kelijkheden, de vliegers zijn beroepsmenschen, die het nieuwe „vak" hebben geleerd en hun' leven wagen voor groote of minder groote verdienste. Zij zijn niet als Wright, Blériot, Sommer eni anderen! zelf de uitvinders van de machine, waarmede zij hun wonderen verrich ten en de modernste der sensaties doen genieten. Zij doen desondanks voor de vliegkunst een goed werk: zij maken de belangstelling van de massa le vendig, zij bevorderen de vliegtechniek en zij bewijzen door hun steeds langere vluchten dat de machines en het gebruik daarvan voortdurend practischer worden. De couranten houden zich de laatste dagen bijzon der bezig met den groot.en vliegtocht door Frankrijk, die, gelijk de automobielritten, te voren is geregeld en vastgesteld. De te vólgen weg is afgebakend, vlaggen, wimpels, lakens, rookzuiley op den bodem dienen den luchtreizigers tot wegwijzers. Tijdens den tocht mag ei geland worden om brandstof in te nemen, terwijl ook defect geraakte machines door a ndere'n mogen worden verwisseld. 7 Augustus is de tocht van uit Parijs begonnen en den 17den moeten de deelnemers er weergekeerd zijn. Per dag wordt ongeveer 140 ki- lomter afgelegd. Natuurlijk wordt op deze eerste po ging heel wat ondervinding opgedaan. Een aantal leger-autoriteiten nemen aan den tocht deel. Een officier heeft Woensdag, terwijl het een rustdag was, eeu pleziervluchtje men zou het een „uitvluchtje" bunnen noemen - gemaakt en is over de Duitsche grens gegaan. Dit feit gaf een. deel der Ei ansche pers aanleiding tot do buitensporigste lof tuiting. Men oordeele: „Dit jaar, deze maand, deze dagen herinneren ons t\ ii der droevigste gedenkdagen van onze geschiedenis. certig jaar geleden kon d© wereld gelooven, dat Frankrijk verpletterd, vernietigd was. Indien wij het vei ge ten waren, zou men er zich dicht in de buurt mee belasten het ons te herinneren. Maar nu is er te juister tijd een soort vergelding gekomen. In de ure dat anderen 't vieren, hoe wij door het geweldl verplet terd werden, hebben wij het recht onze meerderheid in het genie te verkondigen. Wij kunnen nu zeggen, dat op het slagveld van wetenschap en vooruitgang Frank rijk steeds nummer een is. „Nu kunnen wij toonen aan de wereld, die toegela ten heeft dat ons de knie op de borst werd gezet, hoe I rankrijk de zaak van de beschaving en den vrede v/eet te dienen. „Nu verschijnen dezelfde uniformen, die men verne- denl en verlaagd achtte, omgeven van de aureool van overwinning en zegepraal, door de lucht, alleen wat hooger dragende de driekleurige vlag...." Is het niet alsof men aan den vooravond staat van do herverovering van Elzas-Lotharingen Het ligt voor de hand, dat men aan Duitsche zijde deze snoeverij niet aangenaam vond. En toen het blad, waaraan bovenstaande lofspraak is ontleend, de Matin' mededeelde dat eeni Fransch vlieger van plan was, rondom de kathedraal van Metz te vliegen, verklaarde de Strassburger Post: „In geval 1 ransche voegers werkelijk een poging zouden doen om per vliegtuig de grens over te steken ou ovei de versterkingen heen te vliegen, zouden onze legerautoriteiten dit feit stellig als zeer ernstig op vatten, en er voor zorgen, dat de vliegers naar benedeu werden gehaald'. "Hoe ook, men moet den stuurballons en vliegtuigen verbieden, bij ons: binnen te dringen, zelfs om boven onze versterkingen te zweven. Zoo niet, dat men hen met geweerschoten uit de lucht hale." Een dergelijke maatregel die past bij den staat van beleg zal in vredestijd wel niet zoo gauw worden genomen. In Rusland en in Brandenburg beeft men al een verbod en vermoedelijk zal deze materie ook wel m andere landen worden geregeld -— wij zullen een luclit-recht krijgen met, daaraan verbonden, tal van juridische kwesties, zoodat per slot de advocaten- staud misschien nog wel de hoogste vlucht neemt NIEUWE BEELDENAAR VAN 's RIJKS MUNTEN. Reeds een paar jaar geleden maakte de toenmalige muntmeester van 's Rijks munt den Minister opmerk zaam, dat ten gevolge van een fout begaan bij het ma ken (te Parijs) van de origineele poinnomen en ma trijzen, poinomen naar het model van Pander, het stempelmateriaal bij 's Rijks munt langzamerhand in een onvoldoenden toestand geraakt? met machtiging van H. Mi. de Koningin1 werd' daarop order gegeven om over te gaan tot het ontwerpen van een nieilwen beel denaar, waarbij dan tevens: voor de keerzijde der mun- ten een nieuw stempel kon worden' gemaakt. De zaak ondervond eenige vertraging door de bestuurswisseling aan de Munt en voorts doordat LI. M. dé Koningin in 1909 niet kon gorden lastig gevallen' met het verzoek voor de laatste afwerking van het ontwerp eenige ©ogenblikken te poseeren. I hans zijn echter de stempels gereed en door Hare Majesteit goedgekeurd! en zullen er eerstdaags mun ten in omloop worden gebracht met dén nieuwen beel denaar de eerste munten daarmede vervaardigd, zijn halve guldens voor Indië. Daarna zullen er Neder landsche kwartjes en dubbeltjes, waaraan groote be hoefte is, mede worden geslagen, térwijI vermoedelijk eerst in den aanvang van 1911 guldens met den nieu wen beeldenaar in omloop komen. De nieuwe munt wijkt' in zooverre van de oude af, dat^de beeltenis van Hare Majesteit de Koningin niet slechts het hoofd' doch evenals op do postzegels ook I een gedeelte van de buste in hermelijnen mantel te zien geeft (hetgeen wellicht meer in overeenstemming is met de wet, die van „borstbeeld" spreekt). De munten' zijn voorts voorzien van een breederen rand, evenals de stuiver reeds heeft, waardoor dfe beel denaar en het opschrift op de achterzijde bij het ge-' bruilc minder spoedig onduidelijk zullen worden. Wat overigens het opschrift op de achterzijde betreft dit wordt aanmerkelijk duidelijker aangebracht dan op de bestaande kwartjes era dubbeltjes. Het ontwerp van den beeldenaar en de stempels zijn vervaardigd' door oen heer J. O. Wienecke, stempelsnijder chef van de afdeeling stempel en medaille-fabrieage bij 's Rijks Munt. Nog deelt men mede, dat aan de Munt proefnemin gen worden gedaan omtrent een nieuw model nikkelen stuiver. hen daartoe betrekkelijke vragenreeks is te dien einde ter beantwoording aan de gemeentebesturen voorge- legd. AAN DE DAMMERS. Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem no. 90. Stand van probleem 90 van J. Bergier Zw. 4, 9, 12, 13, 14, 16 tot 20, 22, 23 27 28 W 25, 26, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50. Oplossing Wit speelt. 1. 38—32 1. 27 38 2. 48—43 2. 38 49 3. 3127 3. 22 42 4. 41—37 4. 42*: 31 5. 36 27 5. 49 21 6. 29—24 6. 19 39 7. 44 117 16 7 8.26:10!! 8. 4 15 9. 25 3 Goede oplossingen ontvangen van de heeren G. Check D Gerhng, ,T Houtkooper, J. M. Iioutkooper, Wiiï T'r te ^maar; S. Homan te Wijdewormer H. E. Lantinga en H. E. Lantinga Jr te Haarlem. Vraagstuk 22. Stand. Zwart. 5 schijven op 3, 15, 19, 25, 26 en dam op 28. 16 6 sch,Jven op 12, 31, 34, 35, 36, 37 en dam op 1.16-21! 1.26': 8 2. 3732 2. 28 26 3. 36—31 3. 26 30 4. 35 2 en wint. In de opgave in de laatste rubriek was de zwarte schijf op 19 weggevallen, waardoor de opgave niet mogelijk was. Wij verzoeken daarom dit vraa-st vk schouwen OPl°S8in* leerZame oefeï™g te be- eeifkhdmW to,ev,al.lu der opgaven in het vervolg ie fout sluipen, dan zal deze onder „Rectrfica- tie" in het volgend nummer der courant verbeterd worden. DE HAAS IN PARIJS. Onze kampioen-damspeler de heer J. de Haas van Amsterdam bevindt zich voor eenigen tijd' in Parijs, ten einde zich te meten met de sterkste Fransehe dammers. En het verblijf van onzen kampioen aldaar is, laten wij het maar dadelijk zeggen, tot nu toe een groot succes. I w1-1 de ®erste 'Plaate heeft de Haas gespeeld tegen Weiss. De eerste partij was zeer fraai. Wij geven uit j ui© partij de volgende stand: Weiss. STAATSCOMMISSIE DUINWATERVOOR ZIENING. De staatscommissie voor drinkwatervoorziening on dervindt bij haar arbeid het bezwaar, dat zij nooit de gegevens, verkregen bij de vele boringen, die tot he den hier te lande zijn verricht, behoorlijk stelselmatig zijn verzameld. De commissie heeft thans besloten, tot die verzameling over te gaan en naarmate het werk gereed komt, de vruchten van dien arbeid, ook voor andere takken van staatsdienst beschikbaar te stellen. de eerste plaats moet alsnog zooveel mogelijk ver zameld worden de uitkomsten, verkregen bij vroeger- verrichte boringen. Het tweede deel' der taak van de commissie zal zijn het stelselmatig verzamelen van al wat bij de. boringen, die voor allerlei doeleinden nog dagelijks geschieden, bekend wordt. De gemeentebesturen zijn namens den Minister van Binnenl. Zaken uitgenoodigd hun medewerking te verleenen tot behoorlijke vervulling van de tweeledige taak, die de staatscommissie op zich genomen heeft. 6. 42—38 6. 33 31 7' ?6 9!! 7. 8—13 (gedw.) 8. '9:18 8. 6—11 Jammer voor de Haas dat deze laatste zet van Wit, de partij op 't kantje af remise doet worden. Alle hulde aan de Haas voor zijn mooie combinatie tegen den geduchten Weiss. Had zwart als eerste zet geslagen 24 33 dan had de Haas waarschijnlijk 28 39 teruggeslagen met goe den stand en kans op winst. Hij had wel kunnen spe len 38 29 31 22, 26:17, 34-29, 42-38 en 36)9, cl och dat leidde vast tot remise. Zeer groot is het succes geweest tegen Fabre. Van de 6 ernstig gespeelde partijen met dezen speler heeft de Haas er 4 gewonnen en 2 remise, dus de match ge wonnen met 10 tegen 2. Behalve ernstige partijen worden er ook vluggertjes gespeeld. In zoo'n vluggertje met Fabre kwam de volgende stand voor: DE BRUSSELSCHE TENTOONSTELLING. Op de Internationale Tentoonstelling te Brussel werd door de jury een groote zilveren medaille, bene vens een éerediploma toegekend' aan' dé Koninklijke Nederlandsche Kantwerkschool voor hare inzending kant. I t Dit mag zeker als een© bijzondere onderscheiding worden aangemerkt, waar andere landen ook op het I gebied van de kantindustrie zoo schitterend! uitkwa men op deze tentoonstelling. r De inzending fraaie1 handwerken van de Alg. Ned. Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt werd! bekroond met een eervolle vermelding en een bronzen medaille. BOND VAN ANTIREV. PROPAGANDACLUBS. De 8ste jaarvergadering van den Bond van Anti revolutionaire propaganda-clubs in Nederland zal, zoo meldt de Stand., gehouden worden op Woensdag 28 September te Utrecht. Op de agenda komt o.m. voor het voorstel-Kollum De jaarvergadering drage aan het bestuur op, een com missie saam te stellen, van b.v. vijf personen, zijnde mannen van naam en zaken, zoowel club-leden, als buiten de club staande personen, die zich bezig houdt met de oprichting van een politiek tractaatgenootschap, dat zich ten doel stelt, in overleg met het Centraal Comité en den Bond van A. R. P. C. de uitgave en verspreiding van goedkoope propaganda-lectuur te be werkstelligen. GEMENGD NIEUWS. EEN SCHADELIJK HUISDIER. Dinsdagmiddag 5 uur was er iu de Van Oldenbar- neve.ltstraat te Rotterdam iets bijzonders en tegelijk vermakelijks kosteloos te zien, zoo men de harde woorden van den surveilleeremdem politie-agent niet in rekening brengt. Dicht bij den Mauritsweg is een „maison" van mo des, waar achtf r twee aan de straat grenzende vensters op standaardjes en koperen staafjes hoeden van „Pa- njzer chic" en der laatste mode uitgestald stonden. De huisgenooten van het benedenhuis waren dien dag uitstedig en het eenige levende wezen, dat achter gelaten werd, was een aapje. Voor alle zekerheid was het dier aan een koordje vastgelegd, waarvan het zich later losgewerkt had. Door het daglicht aangetrokken, was de aaip in de etalage-kast gesprongen, waar het dier in zijn verla tenheid troost bij de bloemen op de noeden zocht. a beest sprong" van den eenen hoed op den an- acre, rukte daar een bloem en ginds een veer af en sprong weer verder. De hantecler hoedvooral deed zijn oude natuur opbruischen en- met woede vernielde hij den kostelijken inhoud der étalage-kast. De belangstelling van de buitenwereld! was bijzonder gioot en een menigte menschen verdrong zich voor de vensters. De jeugd Vermaakte zich kostelijk, de dames vonden het jammer van die „schatten van hoeden" en de grij zen van dagen bespraken met ernstige en wijze woor den het geval. Een dienaar van Hermandad naderde met de hand aan de sabel het gedrang. Met kennersblik overzag hij het komische van den toestand. een fijne damzet. De Haas zag hem echter ook en speelde die zet niet. Als wit iu dezen stand 3833 had gespeeld zou gevolgd zijn: Zwart Wit 1. 18-22 1. 28 6 I 2. 19—24 2. 29 18 Zeer mooi gezien door Fabre en de Haas beiden, it artikel zullen wij de volgende week voortzetten. (Wordt vervolgd). Als probleem geveu wij deze week een mooi stukje werk van den heer II. J. van den Broek te Rotterdam, robitem nó. 91 van IT. J. van den Broek. De Haas. i QO on TOS Wlt (de Haas) aan zet en speel- 1 o„ Weiss sloeg toen 22 33, waarop volgde: 1. 33—29 1. 22 33 2. 31 22 2. 17 28 3. 26 17 3. n 22 4. 29—23 4. 28 19 5. 38 29 5. 24 33 De Haas. Fabre hoopte dat wit 38—33 zou spelen, dan zaÉ Zw. 2, 4, 7 tot 11, 13 tot 17, 31. W. 18, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 41, 43. Opl. voor of op 19 Aug. e. k. bureau van dit blad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1