DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No, 189 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 ZATERDAG 13 AUGUSTUS. STEDELIJK MUSEUM. li I X N E K L A X l>. De eerste stap. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ft, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. O Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ■p— Dit nummer bestaat uit 2 bladen. VÓÓR den hartjesdag. ALKMAARSCHE COURANT KoNtelooM' bezichtiging «I» ZONDAG, 14 AUGUSTUS a.s. van 1 tot 3 uur. Ingang Breedstraat. Kinderen beneden de 12 jaren worden niet toege laten, van 12 tot 16 jaren slechts onder geleide. Rooken is in de lokalen verboden. Indien er 50 bezoekers toegelaten zijn, kunnen er niet meer binnentreden dan er vertrekken. De Ilaagsche correspondent van de Prov. Gron. Ct. heeft gisteren, gelijk onze lezers reeds weten, verklapt, wat aan enkele ingewijden al bekend! was, n.l. dat de minister van binnenlandsche zaken besloten heeft na het inwinnen van advies bij het bestuur der Veree niging voor Openbare Leeszalen in Nederland, en geheel in overeenstemming met de hem van die zijde gedane voorstellen, ten aanzien van de bedoelde in stellingen een geheel nieuwen koers jn te slaan en ze van rijkswege krachtiger dan tot hiertoe te steunen. Men weet, dat er onder den post „Uitgaven en strb- sidiën voor ondernemingen van wetenschap tb kunst en hare aanmoediging", onder artikel 203 in 190S een bedrag 5150) was uitgetrokken voor subsidiën aan openbare, leeszalen (destijds bestaande te Gronin gen, den Haag, Utrecht, Dordrecht, Leeuwarden. Het was* tijdens 't ministeric-de Meester. Tegen den post werd 'n felle oppositie gevoerd; hij werd aangenomen met 40 tegen 38 st. links1 tegen rechts. Bij die gelegenheid drong de heer Schaper aan op stelselmati- gen steun aan deze sympathieke instellingen, door een vast plan te ontwerpen, waarbij regelmatig het oprich ten dezer inrichtingen in de hand gewerkt werd. Op de volgende begrooting, terwijl intusschen het ministerieHeemskerk was opgetreden, was geen sub sidie aan de openbare leeszalen enj boekerijen uitge trokken. De minister zeide geenszins blind te zijn voor het nut dezer instellingen, maar meende dat de maatstaf der verdeeling van den rijkssteun niet goed was en hij achtte een nader onderzoek noodzakelijk. De zaak moest opnieuw in studie genomen worden. Wel werd er aangedrongen op spoed en met name werd er door mr. van Karnebeek .gevraagd of de minister kon toezeggen dat, indien het rapport der centrale com missie van statistiek zóó spoedig zou inkomen, dat nog hetzelfde jaar een subsidie zou worden verstrekt, de openbare leeszalen nog zouden worden geholpen. De minister zegde dit toe, maar liet er onmiddellijk op volgen, dat de afgevaardigde „iets te optimistisch" was ten aanzien van het inkomen van het rapport. Onder de voorstanders van de openbare leeszalen èn boekerijen was er dan ook weinig hoop en bij de bestu ren der instellingen, welke natuurlijk hadden gerekend op een subsidie, was er veel teleurstelling. Nietwaar de minister Heemskei 1: staat bekend als een even charmant als gewiekst man, die uitnemend de kunst verstaat om op de meest hoffelijke wijze zich van voor hem ongewenschte zaken te ontdoen. En de zaak scheen in zooverre voor hem ongewenscht, wijl er ten dezen aanzien onder de coalitie, welke in December 1907 als één man stemde tegen Let subsidie-voorstel, in 1908 splitsing was gekomen dr. de Visser, christ.-hist., hield een warm pleidooi voor steun en sprak lijnrecht tegen het willen van bijv. den katholieken heer Van Vuuren in. Zij, die vermoedden, dat de minister handig deze zaak van zich af wilde schuiven, werden hie rin ver sterkt, toen zij in het begin van dit jaar de statistiek der openbare leeszalen en bibliotheken in handen kre gen. Terwijl er in 1908 maar zeven openbare leesza len en boekerijen in ons land bestonden (te Alkmaar, Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, Leeuwarden Ltrecht en Zutfen) kwam'het centraal bureau voor de statistiek tot de slotsom, dat er waren. 622, zegge en schrijve zes honderd twee en twintig. Het onder zoek had zich namelijk uitgestrekt over alle instellin gen, die voor het publiek toegankelijk zijn, in dien zin «lat niet aan bijzondere vereiseliten behalve finan- ciëele behoeft te worden voldaan om van de leeszaal of bibliotheek gebruik te kunnen maken. Van elk dier 622 instellingen werd nauwkeurig opgegeven de pro vincie en de gemeente, waar zij gevestigd is, de da tum van oprichting, hoe zij tot stand kwam (door rijk, provincie, gemeente, vereeniging of particulieren), wanneer zij werd opgericht, of alleen uitgeleend wordt, •of alleen ter plaatse gelezen wordt, of uitgeleend en •ter plaatse gelezen wordt, of de inrichting deel uit maakt van een tot ander doel bestaande instelling, of z.j 1 echtspersoonlijkheid bezit, wanneer zij geopend is, »f de bezoekers werklieden en daarmede gelijk te stellen andere personen zijn, het aantal bezoeken, het aantal boekbanden, seriewerken, tijdschriften, couran ten, inkomsten, uitgaven, enz. enz. enz. Al die bijzonderheden; vindt men bijv. vermeld van de bibliotheek der vereeniging „Nut en Genoegen" te Dirkshorn, die.... geen uitgaven en geen inkomsten, geen seriewerken, geen tijdschriften en geen couranten heeft, die alleen 393 boekbanden bezit welke voor niet- leden dagelijks worden uitgeleend voor 2% ct. per nummer, doch die des ondanks geen inkomsten heeft! „Ziezoo," hebben vele voorstanders van openbare lees zalen en boekerijen gedacht, toen ze- dit rapport lazen „dat is uit, van subsidie komt in de eerste jaren abso luut niets, deze regeering trekt zich voorgoed uit de nuttige beweging' terug." Groot was echter de ver hazing van de besturen der betrokken instellingen, toen ze uitgenoodigd! werden zich te doen verte genwoordigen in een vergadering van het bestuur der Centrale vereeniging, waar behandeld zou worden een verzoek van den minister, om advies ter zake subsidi eering van openbare leeszalen en boekerijen. De sym pathieke en ijverige voorzitter dezer 'vereeniging, het Kamerlid dr. Bos deelde in die vergadering mede, dat ■het de bedoeling van den minister was de beweging van de Openbare Leeszalen en Boekerijen krachtig te steunen, en daarbij den zoo uitstekend gebleken weg, ingeslagen bij het vak-onderwijs te volgen,' met dien verstande, dat door de Centrale vereeniging, welke do wijze van besteding controleert, het subsidie zou wor den verdeeld. Gretig werd' het verzoek om advies ingewilligd en mot erkentelijkheid zal zijn vernomen, dat de minister het geheel heeft opgevolgd, zoodat op hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1911 een som van 11680 zal worden aangevraagd, waarin een bedrag van i 1500 is begrepen voor de „Vereeniging voor openba re leeszalen in Nederland," d'ie over 1910 500 subsi die ontving, maar wier uitgaven door de uitbreiding harer bemoeiingen, belangrijk zullen stijgen. De ove rige 10.180 zullen dan worden verdeeld over de lees zalen, hierna te noemen met het daarbij voor elk ver melde bedrag: Alkmaar 275, Dordrecht 1330. 's Gravenhage 1200, Groningen 1470, Hilversum 1200, Leeuwarden 925, Leiden 900, Sneek 880. Utrecht 1520 en Zutfen 480. Dë bedragen loopen zooveel uiteen, omdat het sub sidie verbandt houdt met de „uitgaven der instelling, en wordt verleend! tot een maximum van een derde daarvan (dus van de helft der andere inkomsten). Vanwaar in eens die gewijzigde houding? zal men vragen. ITet antwoord is- niet moeielijk te vinden, dunkt ons. De ontwikkeling van de menschen boven den schoolplichtigen leeftijd zal thans volgen de daarvoor gekregen ontwikkeling. De beweging van de openbare leeszalen en boekerijen zal vermoedelijk in ons land in tweeën geschieden: openbare en bijzondere instellingen. Op zich zelf is het natuurlijk ten diepste te betreuren, dat ook langs dezen weg in ons land in tegenstelling met het buitenland scheiding on der het volk wordt gebracht. Maar hiervan afgezien valt het toe te juichen, dat de regeering' haar steun wil verleenen. Zij bewijst hierdoor het groote belang voor de algeineene volksontwikkeling van deze instel lingen, in dit blad reeds zoo dikwerf aangetoond, in te zien en te willen bevorderen en geeft daardoor aan de beweging- in ons land een stoot, die aanvankelijk natuurlijk nog gering, naar te verwachten is spoedig in kracht zal toenemen. Zij moedigt het particulier initiatief aan, dat wij bij zaken als deze zoo gaarne hooghouden en waarover in dezen tijd maar al te dikwijls onverdiend smalend wordt gesproken. Zij ver dient daarom den steun, diem de Kamer haar naar al le waarschijnlijkheid wel niet zal onthouden, al blijft het jammer, dat daarvoor ook hier de anti-these in het spel gebracht moest worden. ONZE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR BELGIë. Het „Ilbld. van Antw." schrijft: Men verwachtte te Brussel het bezoek van president Fallières en van koningin Wilkelmina, en ter gele genheid van dit hoogstvereerend feit, zouden groote feestelijkheden worden ingericht. Nu verneemt men dat de zoogenaamde „internatio nale protocol" of hofetiket al die verwachtingen, is ko men in de war gooien. Inderdaad, de Belgische Vorsten hun eerste bezoek aan buitenlandsche hoven gebracht hebbend te Berlijn, zoo betaamt het, zegt men, dat het de Duitsche Kei zer zij die het eerste tegenbezoek te Brussel aan onze Vorsten brengt. En daar Willem II zijne aankomst te Brussel heeft aangemeld in de maand October, zal -er geen tijd meer overschieten om president Fallières of koningin Wil- helmina fe ontvangen en rond te leiden op de Wereld tentoonstelling. Zoo deze protocol naar de letter moet worden ge volgd en president Fallières zijn bezoek uitstelt tot de aanstaande Lente, moeten wij hier koningin Wil- helmina en prins Hendrik niet verwachten vóór den zomer van 1911. DE „HOLLANDIA" IN AANVARING. Volgens bij de; Koninklijke Hollandsche Lloyd van den kapitein Van het stoomschip „Hollandia" ontvan gen draadloos bericht, is het stoomschip, na gisteren te 5 uur n.m. van Boulogne sur Mer te zijn vertrokken, gisteren 5.20 um* voormiddag bij dikken mist noord west van de Casquets in het Engelsche Kanaal in aan varing geweest met- het Duitsche stoomschip „Sparta." Het stoomschip beliep schade aan den steven, en komt op Amsterdam terug om de schade te herstellen. De „Hollandia" is een van dë drie nieuwe groote mailbooten van- den Kon. Holl. Lloyd. Het schip, groot ruim 7000 ton, werd verleden jaar in dienst gesteld. Dinsdag was het vertrokken mfet 146 man equipage, 36 passagiers le en 79 2e klasse. WIJZIGING DRANKWET. De heer H. Stortenbeek te 's-Gravenhag'e heeft een adres gericht tót den minister van financiën,"met ver zoek een wijziging van art. 24 der Drankwet te willen bevorderen, in dezen zin, dat «ene vergunning voer den verkoop van sterken drank in 't klein behóórt aan den gene, wien ze verleend! is (behoudens art. 8 der wet) eti dat zoodanige verg-unninghouder bevoegd zal zijn die te kunnen overdragen naar verkiezing aan een ander (mede behoudens art. 8). Dit verzoek is gegrond op de wetenschap van adres sant 'dat zóówel te 's-Gravenhage als elders in den lande, de houder van e,ën vergunningsrecht dat te zij ne name laat uitoefenen door dengene die zijn bedrijf heeft overgenomen door koop en dat ook de inkoop der drinkwaren ten name van den houder van het ver gunningsrecht, maar de risico van den in- en verkoop blijft teil laste van hem die het bedrijf uitoefent. Een dusdanige, in dit g'cval verkeerende, is reeds door den kantonrechter te 's-Gravenhage veroordeeld wegens overtreding van art, 50 der Drankwet. JOODSCHE LAND- EN TUINBOUWSCHOOL. Reeds is een curatorium samengesteld voor de op te richten Joodsche Land- en Tuinbouwschool. Het curatorium bestaat uit de heeren E. Goldsmit, Am sterdam, dr. L. S. Ornstein, Groningen, mej. O. van Zon en de heerenE. Deen, mr. S. Franzie Berenstein, J. IT. Kann, Jan Ligthart, L. Polak Daniëls en A. Simons Mz„ allen te 's-Gravenhage. CHOLERA. De generaal-majoor der artillerie II. W. A. S. Loke is, aldus wordt aan Batavia gemeld, aan cholera lij dend in het hospitaal opgenomen. Zijn toestand is bevredigend. Gemengd nieuw». IE EN KONINGINNEFEEST. Men meldt aan de Tel. uit Putten (Veluwe) Door den loco-burgemeester dezer gemeente-, den wethouder Tl. van de Poll, is aan de alhier bestaande Oranjevereeniging vergunning geweigerd tot het hou den van feestelijkheden, ter gelegenheid van den ver jaardag van H. M. de Koningin. ZEd. Achtb. vond het, volgens zijn schrijven, beter de vlag met oranje wimpel uit te steken, en II. M. in, den gebede te ge denken, dan feest te houden. DE KWESTIE BEISIIUIZEN. In -'e gisteren gehouden vergadering van den raad der gemeente Stedum isi besloten, aan H.M. de Ko ning.:! voorziening te vragen van hei» besluit van Ge- dep. Staten van Groningen, waalbijgoedkeuring is onthouden aan het ontslag van den onderwijzer den heer G. Th. Beishuizen. Het besluit werd genomen met algemeene stemmen. De overwegingen, die B. en W. leiden' tot het gaan in hooger beroep, zijn zeer in het kort deze:- Gedep. Staten hebben niet voldoende gelet op de onduldbare opvatting van den heer B. van het stand punt eens ambtenaars tegenover het gezag. Andere onderwijzers konden wel voldoen aan de gestelde ver plichtingen. De heer B. was financieel wel in staat om in Garsthuizen te wonen: B. en W. hebben hem aangeboden eventueel van gemeentewege hypotheek te- geven. Hij wilde in Lop- persuni blijven wonen als dagbladcorrespondent en lid van het bestuur van den Onderwijzersbond. Hij heeft verklaard geen stappen te willen doen om in G. te wonen -en zeide eerst het vragen van dispensatie ver geten te hebben, terwijl hij daarna dit weer ontkende. De heer LI. Beishuizen heeft dus het verzuim opzette lijk gepleegd. Als de heer B. goed onderwijzer was, behoorde het gemeentebestuur tegemoetkomend te zijn (wat het ge weest i.s) maar niet een opzettelijke, herhaaldelijke overtreding der instructie toe te laten. Het wonen el ders heeft een storen-den, invloed op den gang van het onderwijs. De raad wordt nu onreehtmtig belemmerd in de handhaving van een instructie. EEN LIEFHEBBENDE ECHTGENOOT. Gisteren deelden wij mede, dat de politie te Lisse een vrouw heeft aangehouden, verdacht haar man om het leven te willen brengen door hem brood voor te zetten, waarin zij fijngeknipte haren van haar kinde ren had gebakken. De Haarl. Gt. bericht, dat de vrouw, na dooi' de justitie te Haarlem te zijn gehoord, echter dadelijk is vrijgelaten. Zij schijnt geen vrede te hebben met haai man, waarvan zij volgens haar zeggen zoo spoedig mo gelijk wenseht vrij te komen. De justitie heeft last, gegeven de maag van den mam leeg te pompen en het onderzoek van den inhoud! wordt nu afgewacht. DE VERGIFTIGING. Omtrent de vergiftiging van de familie B. aan liet kanaal te 's-Gravenhage, door het eten van schadelijke champignon^, ten gevolge waarvan kort daarop een 13-jarige knaap overleed, terwijl de overige leden van het gezin in bedenkelijke toestand verkeerden, wordt gemeld dat nog een tweede slachtoffer het eten van de champignons met dën dood! heeft moeten bekoopen. In den afgeloopen nacht is n.l. ook een meisje aan de gevolgen daarvan overleden. Hij had van de champions eenige studie gemaakt en ging onder familieleden en kennissen door voor .een kenner er van. Ook Zondag was hij, gelijk hij al jaren deed, met zijn kinderen in het 'bosch naar eetba re champions gaan zoeken, die, later na thuiskomst werden gereedgemaakt en genuttigd. De beide dienstboden warem toen niet thuis en heb ben er daarom niet van gegeten. De heer B„ zijn echtge-noote en hun zoontje zijn nog peer ernstig ziek, maar men heeft alle hoop, hen in het leven te behouden. DE FATALE DATUM AAN DE ALGEMEENE RE KENKAMER. De Haag'sche correspondent van de Leeuw. Ct. schrijft: In verband met het aftreden van den directeur van het kabinet der Koningin, die naar wen weet juist op den dag van het bereiken van den1 65-jarigen leeftijd zijn ambtelijke carrière wenschte af te sluiten, hoorde ik van iemand,die 't weten kan, dat de Algemeene Rekenkamer voor eenigem tijd haar ambtenaren in kennis heeft gesteld van haar besluit om hen, voor wie de fatale datum hunner ambtenaars-carrière gekomen is, te pension'eeren. Wie 't niet vraag't krijg't 't! Kan 't krijgen althans, wanneer 't college meent dat te moeten doen. De bepaling zou, naar ik hoorde, nogal ruimte laten. Zij die nu al reeds in de termen vallen, worden in de gelegenheid gesteld! hun) pensioen vol te maken. Dit laatste in verband met de omstandigheid, dat zoo'n laatste honderd-je als tractements verhooging' voor 't pensioen, eerst na vijf jaren meetelt. De traditie getrouw heeft dë Muidërpoortsche jeugd te Amsterdam Donderdagavond een soort vooroefe ning gehouden voor den Hartjesdag. Planken, balken, papier enz. werd aan het eind vani de Commelinstraat saamg'ebracht. Blijkbaar was de voorraad niet vol doende, want het leegstaande winkelhuis perceel no. 98 dat dichtgespijkerd is, werd onderhanden genomen. De planken waren spoedig weggeslagen en op den brandstapel gedeponeerd. Meerdere brandbare dingen werden uit het huis gehaald! en toen alles met.6 a 7 liter petroleum overgoten. Voor het goede doel is altijd geld te vinden en de ouderen offerden dan ook elk een paar centen voor t brandbare goedje. Spoedig' sloegen de vlammen op, hooger dan de in de straat staande boomen. De po litie bleef naar genoegen der jeug'd behoorlijk afwe zig', brandweer werd door de weldenkende omwonenden niet gealarmeerd en zoodo*ende brandde !alles totaal op, terwijl de jeug'd intusschen een soort apaohendans om den brandstapel uitvoerde. (N. r. N.) DIAMANTBEWERKERS OP REIS. De secretaris van den Alg. Ned. Diamantbewerkers- bond, de heer Jan A. van Zntphen, vertelt in het juist verschenen nummer van het Weekblad het een en an der van- de wijze, waarop de diamantbewerkers de door hun organisatie vastgestelde vacantie besteedden. Velen zijn op reis geweest. „Begunstigd door heerlijk zomerweer, werden de uitstapjes en excursies naar buiten en naar den vreem de, ondernomen. „Voor zoover de bergstreken werden bezocht, zal men vermoedelijk met de bekende wisseling' van het weer daar, hebben kennis gemaakt. Maar de verbluf fende pracht en majesteit der kolossen die in Zwit serland en Italië hun ontzagwekkende arduinenrompen tegen het schitterendst hemelblauw afteekenen ga ven een heerlijke vergoeding voor het enkele dondei-- buitje, dat gelqden werd. En zij, die het voorrecht hadden het schoone Italië en de oude- „Eeuwige Stad" te mogen bezoeken! Hoe diep zullen zij getroffen ge weest zijn door de onnoembare rijkdom en schoonheid binnen Rome, sinds -eeuwen vergaard. „De prentbriefkaarten vóór mij, het bestuur toege zonden, verhalen van het genot, dat bij „Vader Rijn", in het Schwarzwald, Lahn en Ahr-thal, of wel aan de Maasoevers, de Ardennen, de Grot van ILan, Walen land en Luxemburg werd opgedaan. Anderen gaven de voorkeur -aan een verblijf aan het zeestrand, terwijl sommigen, om te doen zien, dat in onzen bond zelfs maritieme neigingen leven, een vaartuig' huurden en daarmede op de Hollandsche en- Eriesche meren hun vacantie doorbrachten." Getuigd wordt, dat de werkgevers, hoewel zij aan de totstandkoming der vacantieweek niet wenschten mede te werken, niet hebben tegengewerkt. De overgroots meerderheid gunde haren werklieden dit genoegen gaarne. „BENEDEN DE 3 JAAR." oor kinderen beneden de drie jaar behoeft niet betaald te worden." Met deze bepaling trachten nog' altijd verschillende trampassagiers- te „smokkelen," zogt het Xbl. v. N. Zoo gisteren in een der trams op het- Damrak te Amsterdam. Een oud moedertje stapt den wagen binnen met een meisje, trekt dit, ondanks haar zwaarte, op haar schoot en zegt tegen den con ducteur: „één, pasje." De conducteur zet eeu onge- loovig gezicht en het moedertje- betuigt met nadruk, dat het kind! drie jaar is. Het meisje mengt zich, tot groot- vermaak der an dere trampassagiers, in- het gesprek met de opmer king: „Grootmoe, ik ben al zes!" Nu zit er niets an-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1