s t aTFsnïeüws. BUI INLAW 1». mmFo. £iA™sr°erd 872 w"8»d' dors op, dan twee pasjes te nemen, terwijl het meisje intusschen van) den schopt af gaat en een plaats op de bank inneemt. Het moedertje zegt nog kwaad1 tot den conducteur: „u hebt zeker geen kinderen!" en de conducteur verklaart, dat hij niet voor een ander een halven dag schorsing wil hebben. chine ontworpen, waarmee hij in September te Iloorn proeven zal nemen. DE „HEEMSKERCK." Het pantserscihip „Heeuiskerck" is gisteren op de haven van Ylissingen gekomen en zal daar tot Maan-* dag blijven. UIT GRAFT. Donderdag j.l. maakten 10 jongelui van Wijk aan Duin per fiets een tochtje naar De Beemster. In de Graftermeer had' een, de heer E., het ongeluk met de fiets in een moddersloot te geraken. Met verlies van zijn lorgnet en een nat en bemodderd pak kwam hij er verder af. Bij den heer A. Smit te Graft voorzag hij zich van droge kleeren. DE VERMISTE 10.000. Zooals wij reeds berichtten, zou aan een kruiersjon- gen te Amsterdam die voor een bekende firma geld moest incasseeren, een portefeuille met 10.000 ont rold, zijn. Dit althans was de knaap, de 18-jarige J. N., op het politiebureau voormalig Gymnasium aldaar komen mededeelen. Men vertrouwde echter de aangif te niet en ging op onderzoek uit, waarvan het gevolg is geweest, dat in den namiddag de jongen is aange houden en overgebracht naar het bureau St.-Pieters- hal. Deze arrestatie is naar het ET. v. d. D. nader meldt later gevolgd door die van zijn beide broe ders W. en P. N„ terwijl ook nog een vierde verdach te,, zekere J. de W., een bij de politie zeer bekend per soon, in verband met deze zaak is in hechtenis geno men. Het vermoeden is, dat de portefeuille volstrekt niet is gerold' of verloren, maar dat het viertal in gemeen overleg zich den inhoud heeft toegeëigend. De zaak is door de politie onderzocht, zonder dat zij, naar het schijnt, tot een resultaat is gekomen. BENOEMINGEN TWEEDE-LUITENANT. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot tweede luitenant: n. bij het wapen der inf. bij het leger in Ned.-Indië de cadetten: P. A. Cox, G. A L. Lutz, P. D. Boon, G. F. Walraven, A. A. G. Feuillaar de Bruyn, J. Paris, J. •I. Pasman, G. J. Tielrooy, jhr. O. van der Wijck, F. van Dijk, M. K. C. Sitsen, H. de Jongh, M. H. Scheu- rer, W. Muller, J. A. Fleischer, E. M. Oosten, P. Gort A. W. Alirol, C. O. van Resteren, C. J. T. Schuilei-, L. I. Becking, S. Ketting Olivier, G. H. Hemmes, P. W. van Driel, J. Vogler, H. J. Blume, B. J. Stigeman, W R. van der Ifart, H. K. Valken, J. H. G. Stegeman, G. V van Hecking Colenfbrander, W. C. van Duinen, J. H. Krabbenbos, W. Bodde, W. H. Reterinik, G. B. C. leekes en J. P. Laneel; b. bij het wapen der cavalerie van het leger in Ned.- IndiÖ de cadetten: D. J. G. van Steenbergen, E. J F Li rissen, H. W. L. Schram, C. A. F. de Br Brevet c. bij het wapen der artillerie van het leger in Ned - Indie de cadetten: O. Peltzer, M. A. H. Hazen, J. T 15. de Laruwie Kraat, W. J. Rinkel, C. M. A. Stout- .lesdijk, S. C W. J. Bijl de Vroe, E. M. Grijlink, J. P. Inytel, Hoogkamer, W. Leendertz en W. H. Libo- san d. bij het wapen der genie van het leger in Ned - Indie de cadetten: P. J. de Graaff en C. Ouwehand. UIT OTERLEEK. De commissie, die zich in de laatste jaren beijvert om bij gelegenheid van de kermis allerlei wedstrijden te honden ter veredeling van' het volksvermaak, heeft ook nu weder met succes een beroep gedaan op de of fervaardigheid der burgerij, door aan elk gezinshoofd een lijst ter teekening aan ta bieden. Er is zoo goed en zoo algemeen geteekend, dat een paar dagen feest kan worden gevierd. den 1 (VIen Augustus per auto naar Maastricht ter bii- woning van de vergadering en het diner van den al gemeen© n Nederlandschem Zuivelbond. De Prins lo geert bij den commissaris der Koningin. Na op 17 Augustus den kamerheer der Koningin I. B. D., graaf De Machant I Ansembourg op het landgoed te Amstenrade bezocht te hebben, vertrekt hij om 6.42 uit Sittard naar het Loo. UIT ZÜID-SCHARWOUDE. Benoemd tot notaris te Zuid-Scharwoude J. W. C. Kroon, candidaat, burgemeester en secretaris alhier. UIT SCHOGRL. Laatstleden Zaterdag vergaderde op het Raadhuis te Groet, Gemeente Schoorl, de commissie welke telken ja re op den 31sten Augustus, de altijd zoo welgeslaag de feestelijkheden organiseert. Doel harer bijeen komst was thans, om ook nu weder, den verjaardag on zer Koningin feestelijk te herdenken. Met haar ver gaderde het bestuur van „Noord Kennemerland," ver- eeniging tot bevordering van het vreemdelingenver keer in Schoorl, en zoo kwam het plan tot stand' om evengenoemden dag, met vereende' krachten, tot» een waren feestdag te maken. 't Is te verwachten, dat op deze dag er heel wat vreemdelingen naar Groet zullen trekken om het mid- dagfeest, beginnende om 2 uren, en het avondfeest te komen zien; bekend als onze streek toch reeds meer en meer wordt om zijn natuurschoon, valt er voor me nigeen wat te genieten, waar men natuurschoon en feesten bij elkaar kan vinden, 't Is maar te hopen dat het weer wat medewerkt, daar dit veel tot 't suc ces van den dag kan bijdragen. EEN KOE MET EEN STAART De landman v. d. M. uit Broek op Langendijk, had de vorige week van een drietal kooplui, waaronder de koopman W., een koe gekocht, welke echter niet aan de verkoopsvoorwaarden beantwoordde. Hedenmorgen sprak de kooper op de markt W., een woordenwisseling volgde en het kwam tot handtaste lijkheden. W. begaf zich tenslotte met een bebloed hoofd naar het politie-bureau, waar wel proces-verbaal zal zijn opgemaakt. Er „AURORA" TE STOMPETOREN. is hier ter stede zooveel' animo) voor de tooneel- voorst.elling van de vereeniging „Aurora" te Stompe- loren, dat liet bestuur hierin aanleiding heeft gevon den zooveel^ mogelijk er naar te streven dat „de Kilo metervreter" vóór het vertrek van den laatsten tram naar Alkmaar klaar is. Bruyn T. EEN TRAGISCH ONGELUK. In de Anjelierstraat 167 te Amsterdam wonen de echtelieden Van Dam, die onder vele blijken van be langstelling. veertien dagen geleden, hun 50-jarige eehtvereeniging vierden. Gisteren maakte mej. Van Dam met een familie lid een uitstapje naar Wijk aan Zee. Omstreeks 5 uur wilde de zeer zwaarlijvige vrouw, meenende aan een halte te zijn, op de tram van Wijk naar Beverwijk stappen. De tram reed echter door, met het noodlottig gevolg, dat de vrouw bekneld raakte tusschen den tramwagen én een hek. Aan den arm van het fami lielid lie;) de vrouw nog een klein eindje, doch ze zag ei zoo slecht uit, dat van uit een nabij zijnde woning haar een stoel werd aangeboden. Eenige oogenblikken nadat de bejaarde vrouw op den stoel had plaats geno men gal zij den geest. De verslagenheid im de familie en) in de, Anjelier straat, waar het echtpaar zeer gezien is, is algemeen. VLIEGEN. Eenige Utrechtenaren hadden het plan opgevat ook daar ter stede een vliegweek te organiseeren. On derhandelingen zijn daartoe aangeknoopt; met de heé- ren Jan Olieslagers en Van Maasdijk. Het terrein waarop gevlogen zal worden, is reeds in gereedheid gebracht en is achter het Wilhelminapark gelegen. Naai thans wordt gemeld, heeft de commissie de voorwaarden van den heer Olieslagers om in Utrecht te komen vliegen aangenomen. De vliegdagen vermoedelijk 24 tot 28 dezer. - De ingenieur der firma Verwey en Lugard, de heer Franchimont, zal dezer dagen'de laatste 'hand leggen aan een Wrightmachine. Hij zal tevens aan deze machine eenige verbeteringen aanbrengen. De verbetering, welke de heer Franchimont in de Wright-. I machine zal aanbrengen, moet hoofdzakelijk in den vleugelvorm zitten. Binnenkort zal hij zelf op het vliegterrein te Soesterberg- de machine beproeven. De heer F. Lutge te Amsterdam zal 19 Septem ber met een Blériot-machime in de buurt van Ede vlie gen. De heer L. heeft reeds gevlogen te Beaufort en i n andere plaatsen. Uit Arnhem wordt gemeld, dat de heer UIT DE EGMONDEN. De heer A. R. A. Gerritsen Plaggert, hygiënische Zuivel-in richting te Alkmaar ontving* de opdracht welke geschiedde buiten de inschrijvingen, tot levering van melk, Jtarnemelk en roomboter aan de koloniehui zen Zeehuis, Kerdijk en Zwartendijk. UIT BROEK OP LANGENDIJK. De straatlantaarns hebben deze week voor 't eerst weer gebrand in dit seizoen, 't Blijft echter met de automatische aansteker nog steeds niet naar wensch gaan. Als de een brandt, gaat de ander weer uit en omgekeerd, fc Is te wenschen dat het systeem verbe- terdj nd rg moéten de lantaarnopstekers ma r weer in dier.st ïs8 PRIESTER-JUBILEA. In het Bisdom Haarlem zullen op 15 Augustus hun 40-jarig Priester-jubilea vieren: de ZeerEerw. Ileeren I astoors J. B. Burgers te Bovenkarspel, J. Eit te Ob- dam, M. P. II. J. de Graaf te 'tVeldt en de Hoog- Eerw. Heer J. H. Smeele, Deken en Pastoor te Hoorn. OPGEPAST. i Het plaatsje laarloo werd dezer dagen bezocht aoor een heer, die goed van den tongriem was gesne den. Hij zei, dat hij de boeren blij wilde maken en kwam, om wat toebrengen. Als agent van het Witte Kruis verzocht hij de boeren om 30 in eens of in tien maandelijksche termijnen van 3 te betalen, onder mededeeling, dat ze dat geld in Augustus of Septem ber meer dan verdubbeld zouden terug ontvangen. Op de vraag': Hoe kan dat? zei die meneer: Och, zie je, daar is een Bank, die veel geld heeft en dit op deze wijze over het g'ansche land wil verspreiden. De boeren waren echter verstandig genoeg, om zich niet bij den neus te laten nemen. MUZIEKUITVOERING door het Stedelijk Muziekkorps, Directeur de heer H. A. Maas, ZONDAG 14 AUGUSTUS, van 7V2 tot in den Hout. Programma: 1. El Capita n, marsch 2. Ouverture de concert Waener Mad'len, walzer Potpourri de l'operette „Le Petit Pauze. Infanterie en Cavalerie, marsch Ouverture „Franz Schubert" Fantaisie de l'opéra „La Favorite op 9% uur, Due" Sousa. Canivez. Ziehrer. Lecoq. 8. Finale. H. A. Maas. Er. von Suppé. Donizetti. I 1. -i. zij n - Van Maasdijk het voor zijn vliegproeven op 28—31 Aug. op Warnborn bestemde terrein heeft bezichtigd en het ge- s 'hikt heeft bevonden. DE STAKING TE ENSCHEDE GEËINDIGD. Lit Enschedé wordt gemeld, dat de staking is ge ëindigd Xaar aanleiding van het. laatste schrijven van het fabrikanten-comité werd gisteren vergaderd' door de nrganisatiebesturen en als gevolg dézer vergadering hadden gistermorgen vier leden dier besturen een on derhoud met den voorzitter van het fabrikantencomité den heer Jh. van Heek. Verdere concessies werden I met gedaan. Op de vraag dier organisaties of in de toekomst de arbeiders der firma Ménko op een recht vaardige behandeling kunnen rekenen werd geant woord dat dit in de bedoeling van het schrijven ligt. De organisaties deelen nog mede dat ten opzichte der moeilijkheid die soms bestaat bij het stellen van een noodwever, is geantwoord dat het onmogelijke met zal gevergd worden. Gistermiddag besloot de stakersvergadering, in wel ke de organisatiebesturem bovenstaand mededeelden zonder stemming tot hervatting van den arbeid eerst op Dinsdag aanstaande, omdat Maandag een R. K. feestdag is. Er vallen geen slachtoffers. Te zeven uur Dinsdagmorgen komt men met de or ganisaties samen om gezamenlijk nanr de fabriek Roomweg te trekken. Aan het fabrikantenieomité is mededeeling van het besluit gedaan. VOORHEEN EN THANS. De heer J. Klootsema te Alkmaar zond aan het Hbld. een Prov. Gron. Ct. van 17 Augustus 1830 waarin een bericht voorkomt over een toen gehouden tentoonstelling voor nationale nijverheid te Brussel, welke door den koning met prins Erederik werd' be zocht,. Er waren daar drie voorwerpen uit de provin cie Groningen (o. a. een op hout geschilderde wereld- kaait van J. (j. Kijkens te Wehe, de overgrootvader van den inzender.) Dq inzender schrijft o. m. „Opnieuw zijn we in een tijd van tentoonstellingen en bekroningen, Straks brengt weer de koninklijke familie een bezoek aan Brussel en dat bezoek getuigt hoe de verhouding- tusschen beide landen sinds dien i hersteld. Bovendien blijkt hieruit, dat tentoonstellingen ver gaan terwijl bekroningen vluchtigheden des levens z6n_ maar dat de geest, die is, blijft voortduren *07. zich herstelt door inwonende kracht en) het ko ninklijke bezoek, dat straks aan; Brussel gebracht wordt, zal voor onze zuidelijke broeders dan ook het beste teeken wezen, dat van hier uit kan worden ge zonden, namelijk het teeken van eene wezenlijkheid, d'.e in ons gemeenschappelijk leven zelve gegroeid is - en die nimmer verdwijnt." EEN 2DE GROENTEVEILING. Vrijdag 19 dezer zal aan den ouden Touwbaan een tweede groenteveiling geopend worden. De ondernemers zullen daar dagelijks behalve Zaterdags eene veiling houden op dezelfde wijze als zij ze vroeger voor de Tuinbouw- en Handelsvereeni- ging hielden. Tevens zullen zij zorgen losloopende honden van het terrein verwijderd te houden en zoodoende het bevui len der goederen niet meer kan plaats hebben. TELEFOONAANSLUITINGEN. II. 13 E. C. H. Ch. Bruins, Hoofd-Redacteur Alkm. Courant, te Heiloo en 526 G. van der Pol. Brood-, Koek-, Banketbakker, Hoogstraat-Nieuwesloot. AGENDA: GEM. ZANGV. „NIEUW LEVEN." Maandag 8'/g uur, repetitie voor Ileeren. Gebouw „De Unie." R. M. F. E. d. k. J. hij de gewillig op- UIT HOORN. Voor het toelatings-examen der K. M. A. te Breda is geslaagd voor de Genie hier te lande de heer J. J f Wilson, alhier, en voor de Genie in Ned. Indië de heer II. van Wijk, te Edam. Beiden waren leer lingen der R. H. B. S. alhier. - De heer T. Balk alhier is geslaagd voor het exa- men rechtlijnig teeikenen' en de perspectief. In aansluiting met een bericht uit een onzer vo rige nummers nemen we het volgende uit dé Kampi- KORTE BERICHTEN. In den D-trein van Hoek van Holland is gisteren tusschen Assel en Stro.e overleden een onbekend circa o0-jang reiziger, passagier tweede klasse, die- zich van Nieuw-Vork op weg naar Konstantinopel bevond. De vos van den heer S. te Ommen, die voor eeni ge dagen een uitstapje; maakte en daarna terugkeerde, ontsnapte dezer dagen opnieuw en werd gedurende 5 dagen m den omtrek nergens ontdekt, zoodat men hem als verloren beschouwde. Gisteravond kwam kamer weder binnenloopen en liet zich slui ten. Daar het dier goed! doorvoed was is liet niet de hon ger die hem weer naar huis dreef. Gisteren overleed na een ongesteldheid van een kalven dag te Eesveen, de vrouw van zekeren O. Een 14-jange zoon schijnt zich het verlies van zijn moeder zeer aangetrokken te hebben, althans, kort na haar I overlijden, maakte hij door ophanging een einde aan zijn leven. - De barbiers in de gemeente Heienoord hebben den prijs van het scheren met 2 cent per keer ver hoogd. Een aantal ingezetenen heeft nu besloten zich maar een keer per week te laten scheren, terwijl ande ren den baard zullen laten staan. Te Oostvoorne moeder ken. Een harer kinderen geraakte mede onder water, maar werd gered. is een vrouw uit Amsterdam, van 5 kinderen, bij eb in zee badend, verdron- Laatmtc Berichten. oen over: De heer Heinrieh van den Berg* heeft een vliegn HOFBERICHT. •s-GRAVENHAGE, 13 Augustus. Prins Hendrik, vergezeld van jhr. Van Suchtelen van de Haare gaat 14 Augustus naar Montjoie in het Eifelgebergte waan hij logeert bij Scheibier, Consul. Van Keulen gaat hij GEVESTIGDE PERSONEN. A. Mulder, dienstbode,Langestraat 67, n. h. Steijn, Stationsassistent, Spoorstraat 21, d. g. C. Kareis, bakker, Huigbrouwerstraat 7, r. k. Wed. Becker, pensionhoudster, Forestusstraat 33, n. h. O. C. Bruining, adj.-gem. Archivaris, Langestraat 31, g. A. E. Hermann, zonder beroep, Voormeer 20, r. C. J. Henning, dienstbode, Langestraat 28, r. k. Brj'o, weesvader, Burgerweeshuis, d. g. C. Konijn, timmerman, Oudegraeht 1, r. k. J. Leungen, mole naar, Clarissebuurt 4, n. h. B. J. Gallé, zonder beroep, Nieuwpoortslaan 166, r. k. J. de Vries, onderwijzeres, Langestraat 81, n. i. P. Spee, behanger, Geest- 17, r.k. P. Fel derman, strijkster, Oudegracht 1, r. k. F. G. Roobeek, tuinier, Fnidsen 83, r. k. N. Thomas, steen houwer, Wester Burgstraat 8, r. k. J. A. Haag, zon der beroep, Kennemer Straatweg 66, e. 1. E. Werks- ma, scheepsbouwer, Geestmerambachtsdijkje, n.h. VERTROKKEN PERSONEN. C. Heertjes, dienstbode, Langestraat 97, Bussum, n. h. S. J. G. van Heoij, dienstbode, Metiusgracht 3, Doeyburg, r. k. M. F. M. Lutz-Tij-ssen, zonder beroep^ Metiusgracbt 3, Doesburg, r. k. A. Selle, kaaskoopers- knecht, Sehelphoek 19, Zaandam, n. h. A. Veken, ar beider, Overdiestraat 36, Schagen, r. k. P. Fekke, werkman. Koningsweg 75a, Amerika, n. h. J. H. Pe ters, kinderjuffrouw, Gudegracht 160, Eede, geen. B. Lamkamp, zonder beroep, Laat 99, Tilburg, r. k. S. Geertsma, dienstbode, Langestraat 67, Utrecht, rem! M. Jans, zonder beroep, Egelenburgerlaan 5, Haar- lemmerliede en Spaarnwoude, n. 'h. P. A. Postma, zon der beroep, Mefiusstraat 18, Bolsward, n. h. R. Lod der, zonder beroep, Landstraat 44, Amsterdam, geref. S. Swier, huisknecht, Kenn. Straatweg' 122, Amers foort, geen. E. Blok, dienstbode, Koorstraat 35, Eg mond aan Zee, o. r. M. Kleijmeer, dienstbode, Gees tersingel 46, Zaandam, n. h. J. de Waard, manufae turier, Nieuwesloot 25 Schagen, n.h. G. Th. de Jong, Kleermaker, Koningsweg 1 Zuid-Scharwoude r. k. G. J. C. van de Pavert, Onderwijzeres, Oudegracht 173, llillegom, r. k. Verkortingen: n.h. Nederl. Hervormd, r.k. Roomsch Katholiek, d.g. =r Doopsgezind, l.d.h. Leger des Heils. geref. - Gereformeerd, rem. m Re- monstrantsch. h.l. Hersteld Luthersch. e.l. Evan gel. Luthersch. n.i. Nedérlandsch Israëlitisch, w.h. rz Waalsch Hervormd. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden dat de lessen aan de MEISJESSCHOOL na de zomerva- cantie, op 23 Augustus a. s„ weder zullen worden her vat in het schoolgebouw aam de Oudegracht. Burgemeester en Wethoudes voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 13 Augustus 1910. SPANJE. De min.-pres. heeft thans verklaard dat bij beleidvol en krachtig het overwicht van het bur gerlijk gezag zal vestigen, dat hij zijn best zal doen om met het Y atikaan tot een verzoening te geraken, dat Spanje niet onder vreemden invloed staat, daar de koning aan zijn diepe persoonlijke overtuiging heeft gehoorzaamd, en dat hij zijn program wenschte te ver wezenlijken zonder voor bedreigingen- te zwichten. De aanhangers van Don Jaim hebben van dezen een biief gekregen, waarin deze aanraadt het radicalisme te bestrijden, maar maatregelen van geweld te vermij- n en geen burgeroorlog te verwekken. Hij zal blij ven toezien maar wanneer de godsdienst, het privaat bezit en de rechten der katholieken worden aangerand zal hij weten wat zijn pliéht is. RIi SLAND. Aangaande de cholera verneemt de Lokal-Anzeiger uit Lemberg, dat in Zuid-Rusland de ziekte meer verbreid is dac in 1909. Overal wordt er over groot gebrek aan ki.,, geklaagd. Volgens of ficieel bericht zijn er van den zomer tot 31 .Juli' 67.720 personen door de ziekte aangetast en 25.554 overleden. Het zwaarst worden de streken geteisterd' aan de Don, in Jekaterinoslaf, Oherson én Koeban. In dé westelij ke gouvernementen heerscht de ziekte minder, en aan (U Duitse he en. de- O o s te-nrij ksclïe grens zijn nog slechts enkele gevallen voorgekomen. JAPAN. De jongste overstroomingen hebben ont zettende verwoestingen aangericht. Heele steden en dorpen zijn weggespoeld; .vele menschenlevens gingen verloren; in het laag gelegen gedeelte van Tokio al leen staan 30.000 huizen onder water; de spoorweg- gemeenschap in1 de overstroomde streek is verbroken; er wordt veel ellende geleden; op vele plaatsen worden de inwoners door hongersnood bedreigd; het geldelijk verlies bedraagt millioenen yens. Gemengde Mededeelingen. DROEVE DOOD. Te Rochefort-aan-Zee is een schildwacht op tragi sche wijze aan zijn eind gekomen. Zijn post lag bij een kruitfabriek. Omtrent middernacht, van Woens dag op Donderdag, zag hij een man den muur opklim men. Hij schoot, maar raakte hem niet De onbe- kende schoot met een revolver terug en wondde den schildwacht in het been. Op het geluid der schoten kwam de korporaal van de wacht aangeloopen. Die zag den schildwacht voor den aanvaller aan en schoot hem dood. EEN STIERENGEVECHT IN ENGELAND. Koning Alfons en koningin Victoria woonden te Eaton een polowedstrijd bij. De Koning won een match, toen de hertog van Westminster en eenige ge- noodigden een vermakelijke verrassing bereiden aan het koninklijke echtpaar. l it een naburig bosc'h kwam een groep toreadors en pieadores met banderillo's, espada's, enz. Zij waren in -tmnaal kostuum, Enkelen te voet anderen te paard. Woldia verscheen, in het arena een,1 stier in dreigen- de houding. Een vreeselijke strijd) volgde. De pieadores staken driftig naar den stier, dé mannen te voet wuif den, met roode doeken om het dier nog woester te ma ken. In vreeselijke woede opende de stier de muil zeer wijd en stiet een zonderling geloei uit, dat deed denken aan het getoeter van een auto. Koning Al tons vermaakte zich uitstekend. Geruimen tijd' hield de stier zijn aanvallers op behoorlijken afstand, maar eindelijk begaven hem de krachten, hij hield stil de matadores naderden. het was een spannend oogen- blikde espada gaf hem den genadesteeken trok toen de huid weg van den pseudo-stier en twee kropen' te voorschijn onder de algemeene vroo- Jijkheicl. ZOU DAT WAAR ZIJN Het nieuwsagentschap Press-Telegi aph te Berliin verspreidt het volgende bericht: De Rijnsche Luchtvaartvereeniging heeft een haven voor luchtschepen gebouwd te Grafrath bij Krefeld. Het is een loods van 150 M. lengte met twee ingan geneen gasfabriek is er bij. De loods is voornamelijk bestemd voor nieuwe ballons, die de heer Zorn gaat maken. Grafrath werd gekozen om strategische rede- nan, omdat het nl. dicht bij de Nederlandsche grens ligt. Die keuze is gedaan op verzoek van het minis terie van oorlog, dat zich verbonden heeft de vereeni ging jaarlijks een groot subsidie te betalen. KORTE BERICHTEN. Te Wreaham (Engeland) zijn meer dan 50 per sonen ziek geworden na het gebruik van bedorven vleesch in pa9tei-vorm. Ie Aalesund, de Noorsche havenstad die 23 Ja nuari 1904 door een zwaren brand werd geteisterd is een groot pakhuis_ afgebrand, waardoor een schade van 15.000 kronen is aangebracht. Een landbouwer, die te Berlijn een huis gekocht bad, maar nog 22.000 mark bezat, werd dit bedrag na een drinkgelag afhandig gemaakt. Men vond hem voor zijn nieuwe woning liggen, zonder het bankpa pier. Als vermoedelijke dief is een makelaar o-earres- teerd. In Godor (Spanje) schreef een kwakzalver een borstzieken pachter het warme bloed van ©en gezon den knaap ter genezing voor. Met behulp van zijn vrouw en zonen werd een 7-jarig kereltje bij het ba den overrompeld en vermoord, terwijl de patiënt 'bet warme bloed dronk en daarvoor 750 peseta's betaalde. Een paar herders hadden de verdwijning van den knaap gezien en gaven hiervan kennis aan de politie welke allen, behalve den kwakzalver, die ontkwam ar resteerde. J^U„Wa,a ®icilië ontving van een rooverhóófd- man, Ballo di Orisadi een brief, meldende, dat hij twee broeders had. gedood' omdat ze politie-spionner. waren en onder zijn fatsoenlijken naam armen in zijn gebied bestolen. „Uw lasterende correspondent, mijn heer de directeur, zoo eindigt de brief, liet ik reeds nnjn geweerkogel proeven, en als ik hem weer tegen kom zal ik hem een beteren geven. Neem me niet kwalqk, dat ik u stoor, maar ik ben overtuigd dat u schrijven zult opnemen, en ik teeken mij met den besten dank enz. M .4 KKTBEBICHTEN. f •^LKMlqAR' 12 A,ug- Kaas' Kleine fabriekskaas eine boerenkaas f 33.—, commissie f 83.—, Afl^KMf"ARr |3 Aug-/IIedei1 werd besteed voor Aardappelen f 1 40 a f 2.60 per l/2 H.L. Aalbessen (loode) a 0— ets., (zwarte) 0 ets. per l/2 K.G. Bloemkool 1ste soort f 5 a 7.50 2de soort f2.— a3- Pel' i!°?- SiU™; D°Perwte» 0- a 0 ct., peulen 0 a 0 ct.' per 1/ K.G. Wortelen f 0.32 a 0.56 per 10. Slaboonen 25 a 3 /4 ets. per V'jK.G. Smjboonen f 1.— a f 1.40 per 1000 Kropsla 20 a 40 ets. per 25 stuks. Komkommers 4-a j,.c Per stuk postelein 7 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.35 per 25 struiken. Kruisbessen 0 a ct per l/2 K.G., Roodekool (le soort) f3.0 a 4.0 (2e soort f 2 witte kool f 4.0, slaboonen 2 a 3 ct spinazie 7 ctrabarber 5— ct., gelekool 4 ct., savoye kool 3 a 0 ct frambozen 32 ct. per mand, Selderie 4 ct per bos Tuinboonen f 1.10 a 0,-., radijs - ct. per 10 bos. Prei 4 ct., appelen f 0.—. x jV'KMAAR, 13 Aug. Aangevoerd 4 paarden f 100 f' veulens f a 95 koeien en 320, vette kalveren f k 58 veren f 8 a 25, ezels f 0 a pen f 14 k 25, 0 vette id. f - f a vette varkens, per ned. pond a ct., 53 magere id. f 20 k 40, 141 biggen f 13 k 1&— bokken en geiten f 3 ii 8, 0 kleine bokjes 0.—'k koter, per l/2 ned. pond, hoogste prijs f 0.70, fiddelprijs f 0.65, laagste prijs f 0.575, aangevoerd. 4984 kop, kipeieren f 4.— k 4.50, eendeneieren f 3.75. Aangev. 262 vette schapen f24a 1 29. Handel stug. HOORN, 13 Aug. Tarwe f 8.50 k f 10.50, rogge 0.— h 0.—, gerst f 4.75 k f 5.25 haver f 3.50 a 4 witte erwten f a f groene dito a grauwe f 18.— k 20.— vale lll.oOè, f 17.d0 bruine boonen f f karweizaad t 13.a f 13.50, mosterdzaad f 23.a 25.50, 15 paarden f 90 k f 230, 8 koeien f 140 t 260, 59 schapen f 17.— a 24.—, lammeren J kalveren f k f 0 var kens f 0.- k f 0.— zeugen f k f- 75 biggen f 7.- k f 14—, 0 kippen f 0— k f kipeieren f 4— k f 0—, eendeieren fk f ct. 2450 kop boter 60 k 65. ossen f 120 nuchtere kal- 238 magere scha- k 0-- lammeren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2