DAGMEISJE. Scharloo 14, J.HOED. Scharloo 14, Verhuizingen onder garantie BELAST ZICH MEI HEI LADEN LOSSEN VAN WAGGONS EH BOOTEN. APÏÏMï tl UL ALKMMR- J. H. WILLERS. -: LAAT. :- EBT GEM 1WI J. HOED te Alkmaar UÏS Tandarts ZIJLSTRA 6. i KLOMP. Gediplomeerd Oideriliiei. Nierop&Slothouber, Nieuwe Landbouwgereedschappen Aanleg gas- waterleiding. Spreekb. Electr. Schellen. gemeolilMe Zit- to Slaapkamer, f 5000 a 6000 gevraagd B. Co., Alkmaar. F#sb 61-62. Teltfoon 52. Upgorlcht Een Winkelhuis GEBRs. SICKESZ, Amsterdam, 3 De Notaris NOLET te De Rijp W. BÜERS, Houttil 52. N.B. De FIJNSTE ROOMBOTER 75 cents per 5 ons. RIETEN SPORT- en KIKOFRWAQEKS Heden Beursvacantie. AD VERTEN TIenT" dienstbode, Pension, JONGMENSCH, zaig zich gaarne geplaatst Aankomend! Zetter mahoniehouten LEDIKANT, een huis met tuintje, s p E c i a i, x t b t ;t: ixr door geheel EUROPA met ot zonder stofïeering Werkende mat wnkkusidig Personen!» TE HUUR a te koop gevraagd, iWij wenschen er op attent te maken, dat onder den door ons ingevoerden naam TUTTI FRUTTI CHOCOLADE op sommige plaatsen aan het publiek IIHAIK ge leverd wordt, hetgeen voor den kooper slechts teleur stelling ten gevolge heeft. Men gelieve er op te letten dat op onze tabletten de wettig gedeponeerde naam Tutti Fruits Chocolade, he nevens nevenstaand beeld moet voorkomen. MANTEL- en STOFFENMA GA ZIJN Ontvangen eene nieuwe zending Ochtendjaponnen, Blousen, Kinderjurkjes enz. enz. 11 meer om te WEHIStJlZEüg want bij worden de kisten voor KLEEREN, GLASWERK en BOE KEN gratis verstrekt. Te huur gevraagd Te huur ofte koop gevp. zal Maandag 15 Augustus en Maandag 22 Augustus P8IET te jwnsuiteeren zijn. Heden ontvangen IEMAND, BELAST MET UITPLAATSING OPENBARE VERKOOPING Herhaalde Oproeping, Firma DE WIJS BROERS. Gï*©«»te Opruiming HHRTMAP4 Co., ZPDMRK7. in het huis met dee Osseehop VOOROORDEEL. O. 3KL.<V/t-_X;3r. Stofjassen en Marktjassea, in gemaakte goederen Langestraat, Alkmaar. Hllimaar», Fnidsen HU. W, .NEDERKOORN, Schoutensiraat. Eh <1 O Alkmaar. Telf. 221. o a Alkmaar. Telf. 221. ZEER BILLIJKE EN CORRECTE BEDIENING. te tr^ ca pr 03 Q w Perceel Fnidacn 63 bij de Mient, Mient 11 voor de Steenenbrug. Het BESTUUR van de Tooneel- vereeniging „AURORA" te Stompe toren, maakt de bezoekers uit de richting Alkmaar bekend, dat het alle moeite zal aanwenden dat de uitvoering op 15 Aug. e.k voor het vertrek van de tram van 11.15 D.m. zal zjjn geëindigd. SCH-ECHT K.RÏMPVRIJ 80 cM. breed. VOOH De onde geteekenden maken aan hunne geachte begunsti gers bekend, dat hunne ZAAK Woens dag 17 Augustus wegens familieom standigheden den geheelen dag zal zijn GESLOTEN. N GOES en ZOON, Dijk. een vrij geleg. net Burgerwoonhuis met eenfge H.A. grondliefst heide. KINDERJURKEN, JONGENS BLOUSES, PLOGI-JURKEN en verder uile Zomer-artikelen voor den ha!ven prijs bij wegens opheffing der zaak Terug te bekomen tegen betaling der advertentiekosten een zilveren armband, waarop 4 roode steentjes. De armband berust reeds een jaar op de Secretarie der Gemeente Koedijk. AANBEVELEND, Kooltuin 3, ALKMAAR, Tel. 279. in sile modellen, in alle kleuren en in alie prijzen verkrijgbaar bij TELEGRAFISCH I WEERBE RICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 13 Augustus. Meegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.2 te Clermont. De" laagste standi van den barometer 752.4 te Kopen- hage. Neerslag te Alkmaar, 13 Augustus 1910, 2.1 m.M. VERWACHTING. -(Geldig tot den avond van 14 Augustus). Meest matige Westelijke tot Zuid-Westelijken wind, tijdelijk opklarend, later waarschijnlijk regen. Zelfde temperatuur, O n cl*e rtrouwd: J. F. QUAX en A. BAKKER, Alkmaar, 11 Augustus 1910. Voor de vele blijken van belangstelling, bij ons hu welijk ondervonden, betuigen wij onzen welgemeen- den dank. J. A, IBINK. M. IBINK .TABROER, Alkmaar, 13 8 1910. De ondergeteekenden betuigen hiermede hunne har- telijken dank aan familie, vrienden en bekenden, zoo wel in het Buitens als Binnenland, voor de vele: blijken van belangstelliug den llen Augustus j.l. bij hun hu welijk ondervonden. Jb. JANSEN. T. A. JANSEN— VAN WACHENDORFF VAN RIJN. Alkmaar. Wegens h u w e 1 ij k der tegenwoordige met 1 NO VEMBER te ALKMAAR gevraagd eene nette P.G., als MEID-ALLEEN in gegoed burgergezin van 2 DAMES. Wasch buitenshuis. LOON f" 100, f 86 waschgeld en f 4 voor mutsen. Brieven letter Z 165, bureau van dit blad, DIRECT GEVRAAGD een flink LOON f 2.-, bij KLITSIE, Boterstraat 18. ■JUS Een DAME vraagt voor onbepaald en tijd in de om stroken van Alkmaar met volledig Pension, vuur en licht, tegen den prijs van hoogstens f 40 per maand. Br. fr. letter 0 W 4742, Alg. Adv. Bur. D. Y. ALTA, Amsterdam. MACHINEFABRIEK vraagt een bekwaam en technisch ontwikkeld REIZIGER. Brieven met opgaaf van ouderdom, tegenwoordigen werkkring en verlangd salaris, onder letter O 165 bureau dezer courant. bekend met administratieve werkzaamheden, alsook met de Duitsche taal, gewend vlug en ac curaat te werken, Brieven adr. lett. B 166, bureau van dit blad. GEVRAAGD ter drukkerij van TER OVERNAME aangeboden een zeer mooi degelijk, 2 PERS. met vierkanten hemel, groendamasten gordijnen en springveeren matrassen. Brieven onder letter C 166, bureau van dit blad. op lste hypotheek met genoegz. overwaarde op huizen. Franco brieven lett. A 166, bureau van dit blad. Tegen NOY. TE HEER GEVRAAGD door klein deftig gezin zonder kinderen gelegen te HEILOO of omtr. ALKMAAR. Hnurpriig eirca f 200-— Br. fr. lett. S 165, bureau van dit blad. 55, 50. 45, 40 ets. f 2f 1.50, f 1.25, f 1. f" 0.80, f 0.70, f O.OO. M li +3 CC rH 84 Ad cö O OCi SL O BELEEFD AANBEVELEND. O GO G Te bevragen hij H. JAN,SEN. Fnidsen 03. geschikt voor Kruidenierswaren, liefst cen trum der stad. Magdalenenstraat of zoo iets, directe opgave van grootte en prijs, geheim houding verzekerd. Brieven onder lett. D 166 bureau van dit blad. L J voor bewoning door klein gezin en voor registratiekantoor. Brieven onder letter R 165 aan het bureau van dit blad. Alkmaar, 13 Augustus 1910, zal °p Woensdag 24 Aug. 1910 ten koffiehuize „Alkmaar Packet" van Mej. de Wed. MARREES te de Rijp in het openbaar verknopen A. De door wijlen Mej. de Wed. DE JONG—OOST WOUD bewoond geweest zijnde Woning met Stal. Hooiberg, Erven, Hooiland en Weiland aan het Westeinde en in den Eilandspolder te DE RIJP. B. De bij genoemde Wed. DE JONG in gebruik geweest zijnde perceelen Weiland in den Eilands polder aldaar, als a. Het achterstuk, b. de lage akker, c. de akker van CORNELIS BEETS en d. de klein- akker. 0. Een perceel Tuingrond, vroeger genaamd de weide van KRELIS MUUSSEN in den Eilandspolder onder Graft, van den Heer JACOB ROELOFSEN te de Rijp. Te veilen in verschillende perceelen, zooals bij bil jetten breeder is omschreven. Het sub. C. vermelde goed is inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen ten kantore van genoemden notaris, alwaar alle nadere inlichtingen verstrekt worden. Fr. br. lett. D 537 met duidelijke opgave van grond, ligging, prijs enz. aan de BRUIN'S Boekh., Apeldoorn Ouderwijs bij Forestusstraat 14, Alkmaar. COMPLETE MEUBILEERING R. KEUTER Az ALKMAAR. VERDRONKENOORD 60-61. VERKRIJGBAAR LAN GESTRA AT 83, ALKMAAR. Alle nog voorhanden zijnde van een GROOT KAPITAAL, zoekt liefheb bers voor Eerste Hypotheek. De minimum rente is 4 proeent, terwijl men de aflossing zelf kan bepalen. Br. lett. E 165 bureau van dit blad. op Zaterdag 20 Augustus 1910, des voorm. II uur, ten huize van den Heer K. BOS aan liet Luttik- Oudorp C. No. 68 te ALKMAAR, van als: DORSCHMACHINE, ROSMOLEN, HOOIHARK, BIETENSNIJDERSPLOEGEN, GIERPOMPEN KOELVATENKAASKOPPENMESTVORKEN EMMERS enz. enz. Een partij KLOMPEN, een nieuwe V- LINDER-M AN GEL enz. H. J. HAASBROEK, Deurw. VAN tegen veel verminderde prijzen. BIJ 't Voor oordeel zit bij de meeste menschen toch zoo [vast, En vooral op 't gebied van sigaren is dat een last, Sommigen zeggen, maar zoo goedkoop, en dan goed, [och kom, Om dat te gelooven, moet je nog dommer zijn dan [dom, Maar als die menschen eens een kistje bij KAAIJ [gingen koopen, Dan zouden zij in 't vervolg nooit naar een ander toe loopen, En zeggen 't is mij een raadsel, 't gaat boven mijn [verstand, Want die sigaren van KAAIJ zijn fijn en krijtwit [van brand. Prijzen: f 1.10, f 125, f 1.40, f 1.45, f 1.70, f 2.— f 2.50 per 100 stuks. Sigarenfabriek „de Concurrent", ~%A7\ "Y7~jr3)v j?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3