Till V Koenen zil$ Dinsdagavond in da Groote Kerk te Alkmaar, met orgelbegeleiding van LOUIS ROBERT. Aanvang 8 uur. Rosmolens Wanmolens Dorschgereedschap PloegenCultivators, Fahr's Gierpompen, 30 Koeien of6000 gulden incontanten. 2de prijs: Utrechtsch Wagentje met2 paarden. 3de Kaasbrik met 1 paard Groote Hippische Feesten met Concert Geen Waarschuwing! WÈL AANBEVELING! Geen Namaak! WÈL VERBETERD! Eenig adres: de STOOM CHAMP. PILZ FABRIEK van J. Ottef, Kooltuin, Alkmaar GEBRs. SCHENKE - ALKMAAR. OVERHEMDEN, DASSEN, LINNEN BOORDEN, PRONTS en MANCHETTEN. Wij vestigen uwe aandacht op onze groote collectie Gekleurde Overhemden vanaf f i.25. Hoorden, Fronts, Dassen, Hoederf, Petten Frambozen-Batons, J. H. A. KUHL, Eerste Hygiënische Th. M. RUYS, Is Maandag 15 Aug. weder te spreien. lCroon'% W. D. SPIERS. betaalt aan eiken verbruiker terug voor de contante betaling. nog 8 dagen voortgezet zal worden, J. Coster en Zonen, - Gouda. voor iland- en Paardenkracht. Landbouw-werktuigen. Dij kB Alkmaai*. Dijk. Lotenhandel J. TERWEIJ Cz., KURMkUB, -s- Eg§i?if*Ëigi aan Z@es op ZONDAG 28 AUGUSTUS a.s., 's namiddags 2 uur. CONCOURS VOOR HET BEST GAANDE TÜIGPAARD. CONCOURS VOOR HET SCHOONSTE GEHEEL RINGSTEKEN. - - SLEUTEI TREKKEN. Oweriieerfijk en tesüsi zuiver. Firma P. J. DE HAAN, «F. -A-. IXTKTTElXr, Sigarenmagazijn van RMient. E. BROERS - HOF B 25, ALKMAAR, OPRUIMING van HEEREN en KINDERKLEEDING, en COUPONS STOFFEN -tegen SPOTPRIJZEN.- TANDARTS, Een bezoek aan de Melksalon te EGMOND AAN ZEE. onmiddelijk aan Zee gelegen, is aanbevelendswaardig, Prachtig zitje. Goede consumptie. Billijke prijzen. Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. GESLOTEN ZIJN G poen ten vei lisi g KAARTEN ad f 0.53 en TEKSTBOEKJES verkrijgbaar bjj O. DE WA A L, Yerdroakenoord. Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Bascules, Kookpotten, en verdere Gereedschappers voor deu Graan- en Zaadoogst, Tuin Akker en Landbouw. Vraagt Prijscouranten. TOTAAL 1500 PRIJZÊN. DASSEN, BOORDEN, MANCHETTEN, FRONTS, OVERHEMDEN, BRETELS, HANDSCHOENEN, SOKKEN, etc., *8] W. S. SCHILLING, Aanbevelend, GERARD WORM 16 CESNTT 3PJS3jL~x. ONS tegen deD koers van 101 pCt. - - D A. WISSELINK. - op 19 en 20 Auguvtus a.s. WA A LWIJK. TELEFOONNET ALKMAAR -HEILOO. f feite Ohmstede iTiT Konink. Besluit 16 Sept. 1909, No. 48. Xst© prijs s 60 cent per lot, 11 loten I' O.—. Koorstraat A 43, Alkmaar, Telefoon No. 434. De prijzen bestaan uit fraaie Kunstvoorwepen en zijn vanaf 13 Augustus uitgestald in het Magazijn van den Heer JANSEN, Mient, tegenover de Steenenbrng, te Alkmaar. Aangifte aan het Kurhans. Zie de aanplakbiljetten. INLEG f 1. B Entrée voor niet-deelnemers 25 eent. CHAMP. P1LZ. - MAGAZIJN VAN HEEREN-MODEABTIKELEN LANGESTRAAT A 23, ALKMAAR. Specialiteit in de nieuwste modellen II EER EN 110 EREN en PETTEN. Tevens heeft zij de eer liare geachte clientèle te berichten, dat zij haar zaak "ecft uitgebreid met de volgende artikelen in de nieuwste genres, als waarin steeds een rijke sorteering voorhanden zal zijn. Magazijn van Dameshoeden 1ste étage. Aanbevelend, Firma P. J. DE HAAN. ?-V- A-,:r' Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. NIEUW I NIEUW een heerlijk stukje Zomer bank et. Aanbevelend, Appelsteeg 1. Banketbakker. Telei. 147 is een geurig, hoogst fijn morgensigaartje in den prijs van 3 ets., verpakt in kistjes van 5W stuks. I)E FABRIKANTEN. bericht dat de 1 Aanbevelend gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Geplaatst kapitaal waarop gestort reserves uitstaande pandbrieven ruim f 2.000.000.- 1.119.500.— 952.754.78 15.000.000. De Bank geelt 4l/2 pCt. pandbrieven uit, groot i ÏOOO.en f 500.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma l>e ondergeteekende, H. SCHOUTEN te Bergen, Fabriek voor Melkpro ducten, verklaart bij deze, dat, de door de N.V. Land bouwhuis te Alkmaar, Directeur K. Schooue, voor hem geleverde en gestelde Stoomketel met Machine, zoomede de geheele Pasteurizeer-inriehting, geheel aan de ge stelde eiselien voldoet, en beveelt genoemde 1 ennootscliap, tot bet installecren van der gelijke inrichtingen, ten zeerste aan. H. SCHOUTEN. D A K L EIE N zgn in diverse maten voorhanden aan de Steenkooperjj van Firma W. F. STOEL ZOON - ALKMAAR. 1870. 19IO. 19 Augustus. De fabrieken en kantoren, ook het hij kantoor te Alkmaar, zullen hij gelegenheid van de feestelijke viering van het 40-jarig jubileum RECEPTIE19 Augustus a.s., des namid dags in het Hoofdgebouw aan de Gonwe te Gouda. PROCENT Neemt U eens proef iibiGiirtf 9a. Beschermheer: Z. K. H. Prins Hendrik der Neder landen, Hertog van Mecklenburg. Eere-VoorzitterZ.Ex. Minister Talma. ÏOOO prachtige prijzen. Goedgekeurd bij Kou. Besl. van 16 Juni 1910, No. 32. Ie Prijs 6 BESTE KOEIEN. 2e prijs Een DOGKAR bespanndn met paard. 3e prijs een PAARD. 4e prijs een MOTORRIJWIEL PEUGEOT- 5e prijs Fijn PAARDENTUIG. 6e prijs Een groote CHANTOPHOON met 24 platen. 7e prijs: Een LUXE-NAAIMACHINE. Prijs per lot 25 eent. 11 d f 2.59. Trekking zonder nitstel 14 September 1919. Lotenhandel J. TERWEIJ Cz., Koorstraat 43, Alkmaar. Tel. No. 434. De ondergeteekenden berichten bij deze, dat hun 4 citing van Aardappelen, Groenten en Fruit zal aanvangen op VRIJDAG 19 AUGUSTUS a.s., des namiddags 5 uur, in het gebouw en op het terrein aan de BAANSINGEL (voormalige Touwbaan( en vervolgens dagelijks, behalve Za terdags. Tevens zal er gelegenheid bestaan tot het bergen van goederen, en worden door hen goederen tot veiling in ontvangst genomen. De Ondernemers, D. SCHIPPER. A. BOERSEN Jr. H. PASTOOR. HUISHOUD A ANSI, vanaf 2®/v ct. per dag d. i. f 10.per jaar, f 2,50 entrée. GEWONE AANSL. vanaf 81/, ct. per dag d. i. f 30.per jaar, vanaf f 5.entrée. Kantoor Telef. 500. Nieuwe aansluitingen jTÏkI BEÜINft e. C. H. Chr, Hoofd-Red.| Alkm. Cour., Heiloo. 1526 POL, G. v. d., Brood-, Koek-, Banketbak ker, Hoogstraat-Nieuwesloot. Druk N.V. v.h. Hermi. Oo«ter Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4