Eens geprobeerd en U gebruikt geen andere meer. M. A. GR UN WA LD Zn., Stoom-Koftiebranderij en Thee-Import, HELDER. SUMtJBtiT mmmm Bouwterrein C/YËRHEUS, Uurwerkmaker, P. OODES, Ridderstraat Alkmaar "7JT Spg O o@ fReclametarieven SINGER-MAATSCHAPPIJ, Bezoekt den Uitverkoop Alkmaarscfi Warenhuis. Magazijnen Fnidsen en Mient, Telf. 417. ja i 11 Steomteotdfenst „ALKMAAR PACKET" ADVERTENTIE N. aan den Westerweg, NassauSaan en Egmonderstraat* REPARATIE-INRICHTING. S T E A R11\ E - K A A R 8 E N Y3D de Stearine-kaarsenfa briek „APÜLLQ", Nationale Hypotheekbank. - Slechte In 15 lessen goed loopend schrift In het meest gesorteerde magazgn van alle soorten ModeaHtikeleni wordt gedurende Au gustus op de reeds bekende goed koop© prijzen een korting toegestaan van ggS5.S g g S otf 58 S öp alle courante artikelen wordt gedurende Augustus een korting van 10 toegestaan. VOORBEELD Tarief A. „UNION CASTLE LIJN' naar Zuid- en Oost-Afrika. De Vries Co., Hoyman Schuurinan's Scheepsagentuur, Salonboot met glasbeschutting aan dek. Vraag en aanbod. Kapitaal beMhikb&aii*. GEDEMPTE NIEÜWESLGOÏ Mo. B 24a jOVJD, M1ENT. S i ie ER Alkgsiaar, Üiemf Telefoon 498. TeJ^P g°eden zijnde KIN Tien mïlSioen ^stukken Sunlight' Zeep worden elke' week verbruikt; dit is het beste bewijs, dat Sunlight aan de verwachting beantwoordt. 9,73 Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Touisainistr.P. - ACHTERSTRAAT B 21 - (hoogste onderscheiding), te Parijs in 1900 met Grand-Prix, Zjjn verkrijgbaar bij alie voorname winkeliers. S. BAKKER Dzn Leeraar ia het ichc&nBchrüvsr. i qb £5 sa H N (f K BELEEFD AANBEVELEND |Beter, Voordeeliger en Zekerder Alléén in winkels met dit uithangbord zjjn de NAAIMACHINES verkrijgbaar. Onze machines behoeven geen aanprijzing. Wij verzoeken slechts er op te letten, dot ze aan het juiste adres gekocht worden. Wekelijksehe dienst van LONDEN en SOUTHAMPTON. Nadele inlichtingen bij de Agenten i - - AMSTERDAM. - - LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 - 8 - 10 - 12 2 30 - - 4 8 7 30 uur. Van AMSTERDAM 8.30 8 9 30 - 11.30 2.15 - 4-6 7,30 uur, Van Zaandam naar Haarlem 8 15 - 10.15 -12.15 - 2.15 - 4,15 615 - |8l5 Van Haarlem na&a* Zaandam 10.15 -12.15 - 2.15 - 415 - 615 - 8.15 - |iO. I i Extra op Zeedag. uur. uur. tö\ SBümurs ideaal koffie ven, in den. regel ook sterk zijn in het drinken en roo- ken. Zij overlijden ten gevolge van een onnatuurlijke levenswijze, waardoor het lichaam op den duur niet meer in staat is te doen, wat er van gevergd1 wordt. De sport maakt, dat minderwaardige exemplaren snel ler te gronde gaan, hetzij dat zij door de natuur min der goed bedeeld zijn, dan wel dat zij hun lichaam zelf bedorven hebben. Dit geldt echter slechts bij de be- roepssport, de amateur kan zelf bepalen hoe ver hij wil gaan en voor hem kan de beweging van een of anderen tak van sport strekken tot versterking van zwakke organen, mits hij zich te voren heeft laten on derzoeken door een dokter, die hem geschikt verklaar de. De schoolartsen van Oxford, Cambridge en Rug by staan op dit standpunt en zijn warme voorstanders van het beoefenen van sport op verstandige wijze. De ervaring leerde hen dat de gezondste en krachtigste leerlingen van de school degenen zijn, die aan licha melijke oefeningen deden. Zij bevelen voor zwakke kinderen stelselmatige sportoefeningen aan, daar zij er krachtiger door worden, vooral als gezorgd wordt dat deze oefeningen gepaard gaan met het inademen van frissche lucht en gehouden worden in zonneschijn. HET BEDELEN IN CHINA. Een buitenlandsch journalist, die tegenwoordig in China reist, vertelt dat dit geen bijster aangenaam werk is. Op de stations wemelt het van bedelaars en invaliden. Verlaat de reiziger een oogenblik den wag gon om een beetje frissche lucht te scheppen, dan wordt hij dadelijk omringd door dozijnen vuile man nen, vrouwen en kinderen, die zichzelf op de afschu welijkste manieren verminkt hebben, hem vies rieken de schalen en potten onder den neus houden en trach ten hem met hun afschuwelijke vingers aan te raken. De journalist vond na lang zoeken een goed' middel om die menschen van zich af te houden: hij haalde een Stukje zeep uit den zak en bood hun dit aan; zij schrokken zoo erg, dat zij gauw verdwenen. Eens heb ik, zegt hij, Chineezen zien baden in een vijver, het is het grootste wonder, dat ik op mijn reis naar China heb gezien, want de Chinees is nergens zoo bang voor, als voor water. Het gebedel moet in China bar zijn. Wil men de geheiligde plekken bezoeken, dan moet men talrijke poorten doortrekken en daarvoor staan de langstaar ten met het woord „money" op de lippen en de handen uitgestrekt. Hebben ze een1 fooi gekregen, dan loopen 'ze snel achterom naar de volgende poort om. op nieuw de hand te kunnen ophouden! Ingezonden Mededeelingcn. Nierkwalen zijn gevaarlijk. Nier- en blaaskwalen zijn daarom zoo gevaarlijk, om dat zij zoo dikwijls verwaarloosd worden, totdat de ziekte in een hevigen graad uitbreekt, doordat de zieke zijn maatregelen niet bijtijds nam. Het werk der nieren bestaat in het uit het bloed filtreeren der onzuiverheden, die met de urine afge voerd worden. Wanneer deze onzuiverheden in het lichaam achterblijven door een gebrekkige werking der nieren, zullen zij zich ophoopen in die deelen van het lichaam, waar zij zich het gemakkelijkst nestelen kunnen, Zoo zal het urinezuur zich verzamelen in de spieren en weefsels, en krijgt gij last van pijn in de gewrichten en spieren, in de lendenen en zijden, in de blaasstreek. enz. De vloeibare onzuiverheden hoopen zich op onder de huid en veroorzaken zwellingen onder de oogen, opgezwollen polsen en handen, dikke voeten en beenen. Neemt Uw maatregelen, zoodra zich de minste ver schijnselen van een nierkwaal voordoen en draagt er zorg voor, dat de nieren het bloed zuiver houden en dat de onzuiverheden geregeld afgevoerd worden. Zonder dat kunt gij niet gezond zijn. Onder de waar schuwende kenteeken van nierkwalen noemen wij Pijn in de lendenen, rheumatische pijnen, bezinksel of graveel in de urine, pijnlijke urineloozing, pijnlijk heid in den rug bij het ontwaken, slapeloosheid, prik kelbaarheid, waterzuchtige zwellingen, enz. Begint nog heden een kuur met Foster's Rugpijn Nieren Pillen, die de opgehoopte onzuiverheden be reiken en afvoeren, en aan de nieren hun oude kracht weergeven. Doordat dit geneesmiddel den oorsprong van uw ziekte bereikt, tast het uw kwaal in zijn wor tels aan en zijn de genezingen door Foster's Rugpijn Nieren Pillen duurzaam. Let er op, dat ons hankelsmerk de man met zijn handen in de lendenen op het etiket voor komt. Gij kunt er dan zeker van zijn de echte Foster's KuRpij11 Nieren Pillen te hebben gekregen, die te Alk maar verkrijgbaar zijn bij de heeren Nierop Slot- houber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a f 1.75 voor één of f 10.— voor zes doozen. Van 1 5 regels 25 Cents, bij vooruitbetaling. J. k- SIMON, Alkmaar. - Steenhouwerij Ko ningsweg 76. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. TOH. KRILLER, Stompetoren, beveelt zich aan voor alle werken in GEWAPEND en ONGEWAPEND BETON. A. Ij -DïEPENj Verdronkenoord D 19, Administrateur, laxateur en Veiler, Incasseeren, Woning-Bureau, taxateur van Huizen en Landerijen, koopen en verkoo- pen, huren en verhuren. X" kooP een soIied HEERENRIJWIEL, pas vernik keld en gelakt. Te bevragen Middenstraat No. 14, bij de Tuinstraat. Te 8ehruikte, doch in goeden staat verkeerende BOLKEN voor de le, 2e, 3e en 5e klasse H. B. S., benevens twee TEEKENPLANKEN met HAKEN. *etter P 165, bureau van dit blad. DER- of PROMONADEWAGEN. Brieven letter W 165, bureau van dit blad. Tot het 1 overen van SNIJ- en SPERCIEBOONEN, ,7°°'' het inleggen blijft ondergeteekende zich be- leetd aanbevelen. Doelenstraat 14. H. PASTOOR BANKETBAKKERIJ. C. v. STAM, vraagt een ge- LEERLING of aankomende derde BE- D1LJNDE, extern. 1317 Vanaf in de nieuwste klenren en stoffen. Verkrijgbaar bij J. H. WILXFRS, Alkmaar. Naast VROOM DREESMANN. - - -- EERSTE KLAS - - - Accnrate regeling. Degelijke garantie. MEN LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. O DDES,' daar vindt men groote keuze Juweelen voor ©nel. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. HARDE, WITTEen ZUIVERE te SCHIEDAM. Bekroond te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medaïje te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje te Antwerpen in 1885 met het Eere-dioloma Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bV het uitblazen. EERSTE HYPOTHEEK tegen gunstige con dities. RENTE 4, 41/4, 41/2, naar gelang der overwaarde. Notaris ter keuze geldnemers. Brieven onder letter U 163, bureau van dit blad. Amsterdam, Heerengracht 465. Opgericht in 1861. Gestort kapitaal 1" 400,000,— Reserve575,006,— Gestort waarborgfonds 4,000,000,— Redrag «Ier uitstaande hypothe caire leeningen opSOJnni 1010 f37,624,071,635 De Bank verstrekt GELD tegen hoogstens 4' O/o met 1 O/o provisiebrengt geen schattingskosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bij baren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat 74b, Alkmaar. j VRAAG bjj de R. V» S. de xooeven in werking getreden Vsrsekcdcg met gegarandeerde toenemende korting op de premiëc, dan alle verzekering mst winstaandeel. Ban 25-jsriga verzekert een bedrag van f 1000. uit te keeren na 25 jaar aan hemzelf of bjj vroeger ©verlijden aan zijn nabestaanden of aan een ander door hem aan te wijzen. Hij betaalt hiervoor gemiddeld per jaar 23 16 totaal Prospect! en uitvoerige inlichtingen worden op aanvrage verstrekt deor het Hoofdkantoor Westerstraat 3, Rotterdam en door de Vertegenwoordigers. Hoof'd-Agent I. PRINS Azn., Ondegracht A 154, Alkmaar. de Prijsnoteeringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7