Hötel „TROMPENBERG", ui-1 naipiij is ui, „FORS" Licht- en Zuiggas-, en Benzinemotoren, Stoommachines en Ketels. Firma H. LIND. groote Zomeropruiming van alle gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, WASCH- en WHGNIACHIIIES, Croote en kleine GRAANMOLENS, IMÖEKBREKERS, enz. Intercommunale Hypotheekbank, Heepengr. Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur K. F. G. HENTSCHEL, MftHNESMAHH ■tttauctm Landbouwcrediet, Lijnzaadkoeken, MERK (TC) T. CRG K, Venster- a Soi Lijsten, Spiegels, Encadrementsn, enz. IIIH, Pffllf Él Belangrijke Openbare Yerkooping Café-Pension „Russenweg" R. J. VAN KUIKEN. ude-Tonge Gang der werkzaamheden: Voorstraat, Egmond aan Zee. m—mmmmm PeaisidP, dafé-^esfaHi*ailt 1 Lunch en Plat du Jour 12-2 uur. Diner 5-7 uur, aan aparte tafels en servies. Restaurant a Ja Carte den geheelen dag. Molenrollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. Wegens gevorderd seizoen tegen zéér verminderde prijzen. N.V. Dopsohmaohines voor Stoom-, Paarden- en Handkracht, BOS- en WANMOLENS, KUNSTMESTSTROOIERS, BASCULES vanat 100 tot 1500 K.G., SACKS-, ECKH ARD-, M A YFARTH- en MéLOTTE PLOEGEN, Cultivators, Kleine Ztndploegjes voor hitten, Gaffels. Alle Zuivelbereidingariikelen, w.o. Holsteinsche en üilta Karns. GEVESTIGD te ALKMAAR: LIJNZAADKOEKEN, en Soyaboonenkoeken merk W. L. Zuivere murwe BOELHUIS te ALKMAAR Giasmozaiek en Marmerglas, Firma A. F. KERREBIJN, Vijf Kapitale boerenplaatsen, eene RENTENIERSWONING met erf, schuur en tuin, met veranda en tuin, hoek Brêelaan en Russenweg te BERGEN. t r e k t 7 SEPTEMBER. 60 Cent per lot, 11 t 6. Lotenhandel J. terweij, Koorstraat 43, Alkmaar. Breed 28f Hoorn. Breed 28, Hoorn. K LEEUWENKAMP. STOOMWERKTUIGEN en MOTOREN, STARWINDMOTOREN Kunstschilder. WESSANEN A LAAN, Huiraarï en isiboed©!, Openbare Verkooping Aanbesteding. Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Zwart wordt Aderen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., IMC. DEPÓTS: Te Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. Bergen, H. WITTE. Egmond aan Zee, G. EOOR. Heiloo, P. DE GROOT. Dirkshorn, P. WINK. St. Pancras, J. WAGENAAR Kz., in Manufacturen. Broek op Langendijk, J. BAK Cz., in Manufacturen. Zuid-Scharwoude, Firma C. W. BöTTGER. Warmenhuizen, A. SöTEMANN. huisgezin waar men prijs stelt op een hagelwitte wasch zonder te moeten boenen of bleek- is onmisbaar in een poeder te gebruiken. Ze werkt zóó gemakkelijk dat een zwakke vrouw, zelfs een kind zittende de wasch kan doen. Men wascht er het fijnste zoowel als het grofste goed mede, vitrages zoowel als wollen dekens. Geen wasch wordt zindelijker en onschadelijker voor de gezondheid behandeld dan wanneer men haar wascht met een Velo-Waschmachine. Geen ergernis over het wegraken, geen onaangename reuk, geen morsboel, geen slijtage, geen roesten. De huismoeders die ze gebruiken, bevelen ze u gaarne aan. Wordt met twee jaar degelijk schriftelijke ga rantie verkocht. Wordt op aanvrage, hetzij per briefkaart of mondeling, gaarne op proef gezonden, wat niet tot koopen verplicht. Eens geprobeerd, is men kooper. Voor iedereen ii contant en op afbetaling verkrijgbaar. Iederen Vrijdag en Zaterdag van 10—1 uur is er proefwasschen met de Velo- Waschmachine in het filiaal Zaadmarkt C 72, Alkmaar. Bergplaats voor rijwielen. Bonds-garage. Stalling voor paarden. Bonds-Hötel A. N. W. B. Club-Hotel N. A. C. GeïU. prospectus op aanvrage. TELEPH.-INTERC. No. 18. vervaardigt ZAADMARK-T El 79, alr. >tfi oi Pandbrieven van t 1000.—, 1° t 500,— en t 100.—, thans a Verkrijgbaar bij den Heer D. A. WISSEL1NX 0 0 te Alkmaar. SALOMONSON, Directeuren. Lessen in het Schilderen en Teekenen. Nieuwe BESSEN, nienwe FRAMBOZEN en prima INMAAK-BRANDEWIJN. bij Wed. A.. ZUURBIER—DE WIT. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. DEPOSITO RENTE 3^2 o* Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaan. Oud PorceleinGoud- en Zilverwerken GLASASSURANTIE, zeer lage premie te ALKMAAR in het Hotel „de -Nachtegaal" op Woensdagen 17 Augustus 1910 bij opbod en 24 Augustus 1910 bij afslag en combinatiën, tel kens des voor middags 9 uur, ten overstaan van P. J. C. VAN TOORNENBURGH, n o t a r i s te ALKMAAR, van bestaande in 5 Boerenwoningen met Boeten Tuinen en uitmuntend Weiland, aan en bij ei- tander gelegen in de Boekelermeer en in den Boekelerpolder, gemeente HEILOO, samen groot 156 Hectaren 15 Aren. Aanvaarding: landerijen 25 December 1910, gebouwen 1 Mei 1911. Behoorende tot de nalatenschap van vrouwe Douairière G P. VAN VLADERACKEN, geboren J. E. VAN FOREEST te Haarlem. Notitiën met kaa t en meerdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij den notaris J. KOOLHOVEN te Haarlem en bij voornoemden notaris VAN TOORNENBURGH. te BERGEN, lo. 3800 K G. Amerikaan8che Petroleum 2o. 450 L, Raapolie, 3o. 600 K.G. beste, oude geklopte bladreuzel. 4o. 100 K.G. Stearinekaarsen Prima consumptie. Billijke prijzen. Nieuwste toepassing voor verkoe lende dranken. op ZONDAG 14 Aug. 's namiddags van 3—4t/2 uur eu van 5i/27 nnr. Soirée Ensemble v. 8—10 uur. 'M* Xot nadere aankondiging 's avonds na 9 uur en Zondags GVSLO EBT. Voorradig verschillende soorten voor bemaling van kleine polders en andere bedrijven, enz. enz. Aanbevelend, K. SCII«OXE. Directeur. J. VAN HASSELT, Mr. C. D. 1| Zilveren Medaille Dresden 1906, Gouden Medaille 1907. ElITTIK OUDORP 41 3 uur. Te spreken tusschen 1 en Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. KOORDHOLLANDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Agentschappen: HOORN, ENKHÏIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN, 's-GRATENHAOE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. Kapitaal waarvan Twee millioen Gulden, geplaatst en volgestort f 1.500.000. De VENNOOTSCHAP verleent C'redieten, neemt gelden in déposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 30 Juni 1910. Loopende Credieten f 5.348.035.31 Deposito's1.133.539.81 Reserve317.853.93 Jhr. Mr. P. VAN FOREEST, J. F. MOENS, Vice-President-Commissaris. Directeur. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. op DONDERDAG; den 18 AUGUSTUS 1910, des mor gens 9 UUR, in de Societeitszaal van het lokaal „de Harmonie" van waaronder Tafels, Stoelen, Ledikanten, Bedden met toebehooren, Schilderijen, Gordijnen, Spiegels, Kleeden. Zeilen, en divers Keukengereedschap, Fornuis en Pe- troleumtoestellen, Behoorende tot de nalatenschap van Mevrouw F. J. KOK, geb. QUERELLE. Te bezichtingen WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1910 van 's middags 12 tot 3 uur. ALLES OM CONTANT GELD. Mr. A. P. H. D E L A N G E, Notaris. tegen sterk concurreerende prijzen. voor reclame- en naamplaten. Zaadmarkt 35, 36 en 37. op Dinsdag 30 Augustus 1910, des namiddags 131/2 uur in liet café „de Rustende Jager" ten over staan van den notaris T,. TOP van m de kom der gemeente BERGEN, nabij de Protes- tantsche Kerk, Sectie A 110. 743, groot 8 aren, 25 centiaren. Behoorende aan de Erven van den Heer C. BOON en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voor noemden notaris te Bergen. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SCHER- MEER zullen op Zaterdag 30 Augustus 1910, des voormiddags ÏO uur, in het Raadhuis te Alkmaar in het openbaar aanbesteden de leverantie van Inschrijvingsbiljetten worden uiterlijk op Vrijdag 19 Augustus 1910 ingewacht bij den heer C. NIEROP, in het Noorderpolderhuis van de Schermeer (postadres Stompetoren) alwaar de voorwaarden dei- aanbesteding ter inzage liggen. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, P. COUWENHOVEN, Dijkgraaf. C. DEKKER, Secretaris. AANBEVELEND, Y„ ®S, SCVU3V Telepltoon 434.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8