DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No, 190 Honderd en twaalfde laargang. 1910 DINSDAG 16 AUGUSTUS. BINNEN L A N 1). Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. -O- Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Üf»ankwefs Katholieke sociale week. ALKMAARSCHE COURANT. De BURGEMEESTEE der gemeente ALKMAAR herinnert den verlofgangers der militie van de lichting 1902, die bestemd zijn op 1 Augustus 1910 naar de Landweer over te gaan, aan. hunne verplichting om zich nh 1 Augustus 1910, doch vóór of op 30 Augus tus d.a.v. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. De Burgemeester vooi noernd G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat de kermis dit jaar zal gehouden worden van 37 Augustus tot en met 4 September a.s. dat de regeling van staanplaatsen en van hetgeen verder met de kermis in verband staat, opgedragen blijft aan de gemeente-politie; dat de loting van de niet verpachte staanplaatsen zal plaats hebben aan het politie-bureau op Woens dag 34 Augustus a.s., des voormiddags te 10 uur dat de straatmuziek beperkt wordt en behalve de verleende voortdurende, niet meer dan vijf ver gunningen voor draaiorgels zullen worden uitgereikt dat op Maandag 5 September a.s., des mor gens een aanvang moet worden gemaakt met het af breken en het opruimen der kramen, tenten en uit stallingen, welke uiterlijk op Woensdag 7 Septem ber d.a.v. moeten zijn opgeruimd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 11 Aug. 1910. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat bij Gede puteerde Staten dezer provincie is ingekomen een verzoekschrift van J. K. AARDEMA, alhier, om ver gunning tot den verkoop van sterken drank in het klein, alleen aan logeergasten, in het perceel Stations weg E 104. Binnen twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen der vergunning schriftelijk be zwaren bij hun college worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 13 Augustus 1910. Aan de OUDERS der betrokken leerlingen wordt bekend - gemaakt, dat de vacantie van dte 8ste klasse der MEISJESSCHOOL is verlengd tot 1 SEPTEM BER a. s. Het Hoof dl der Meisjesschool, J. H. PRUIM. ALKMAAR, 16 Augustus. Uit particuliere aanteekeningen en uit brieven van lady Sarah Lyttelton worden er thans in Engeland ge gevens openbaar gemaakt, welke een beeld geven van de methode van opvoeding die Victoria en Albert volg den om van hun' zoon Ediiardl een goed koning te maken. Heel gemakkelijk en aangenaam was die me thode niet, noch voor de ouders, noch voor den zoon. Het is bijna pijnlijk, zegt de schrijver van het werk, een blik te werpen op de dagen en nachten, die de Koningin en haar gemaal in kommer en zorg hebben doorgebracht om de lichamelijke, verstandige en zede lijke opvoeding van hun kinderen, en speciaal van hun oudsten, m bijzonderheden te regelen. Niets werd aan het toeval overgelaten. Andere kinderen kunnen soms nog eens uit den band springen, andere knapen kunnen af' en toe romantische verbalen lezen, maar voor dezen jongen bleven zelfs de werken van Walter Scolt gesloten boeken. Voor hem was er slechts de geschiedenis, de studie der talen, de leerstof. Eiken dag, ja elk uur, waakten de koningin en de prins-ge maal over die hofambtenaren, die met de opvoeding- van hun zoon waren belast. Tusschen de vertrekken der ouders en de kamers der onderwijzers werden voortdurend brieven en nota's gewisseld en die docu menten zijn bewaard gebleven, worden thans aan de openbaarheid prijs gegeven. Toen de prins van Wales vijftien jaar was, kreeg bij een bescheiden zakgeld, waarvoor hij o. a. zijn hoe den^ en dassen mocht koopen; mit's hij zijn moeder re kening en verantwoording gaf van de wijze, waarop hu zijn geld besteedde. Later, na lang aarzelen der toningm werd hem toegestaan, zijn kleeren zelf te mogen kiezen. „Kleeding, schrijft de koningin aan haar zoon, „is een gering zaak, waaraan wij niet te veel aandacht mogen schenken; maar zij vormt het uiterlijke, waarnaar de menschen vaak onze ziel en oiize gevoelens beoordeelen; daarom alleen is de Wee ding en de wijze, waarop ze gedragen wordt, voor eeni- ge beteekenis voor personen van hoogen rang. Ik wil laten uitkomen, dat het verre van ons is, je smaak te willen eontroleeren, maar wij verwachten (dit woord onderstreept), dat jij nooit iets buitensporigs of iets vulgairs zult doen, niet, omdat wij het niet gaarne zou- den zien, maar omdat dit -een gebrek aan zelfrespect zou zijn, dat gelijk voorbeelden hebben bewezen - tot onvbrschilligheid jegens moreel onrecht kan lei den." Toen de kroonprins o-p zeventien-jarigen leeftijd ko lonel en chef van een regiment werd, kreeg hij van zijn ouders een langen brief, waarin o. a. werd1 gezegd: „Het leven bestaat uit plichten en in de stipte, blijde vervulling daarvan ontpopt zioh de ware christen, de ware soldaat en de ware gentleman. Er opent zich thans een nieuwe sfeer voor je, waarin je zal worden geleerd, wat je te doen en te laten hebt. De studie, bo'e je een goed mensch en een goed1 gentleman kunt worden is de moeielijkste studie van je leven." Men ziet het het ontbrak den zoon niet aan ver standige lessen. Maar de ouders lieten het niet hier bij. Zij richtten zich ook tot de leermeesters en tot degenen, die met hun zoon in nauwe aanraking kwa men. Deze menschen waren natuurlijk met groote zorg gekozen zij kregen voorschriften, hoe ze zich moestep kleeden, hoe ze moesten zitten, staan en loo- pen, hoe ze moesten spreken en wat ze moesten zeg gen, om den prins een goed! voorbeeld te geven. In ©en vertrouwelijk schrijven' aan die heeren heet het: „De prins heeft geen gelegenheid met andere menschen van zijn leeftijd samen te komen en toch wordt van hem meer verlangd, dam van eeU anderen jongenman. Hij moet niet alleen! gentleman zijn1, maar zijn rang en zijn positie maken hem tot den eersten gentleman van het rijk. Hij kan geen tusschen-positie innemen; is hij niet de eerste gentleman van het rijk, dan dalalt hij onmiddellijk op een niveau, dat onvereeni'gbaar is met zijn titel van prins van Wales." Aan den anderen kant zagen zijn ouders to-e, dat de prins zijn ondergeschikten beleefd en voorkomend be handelde „want zij hebben tegen de betaling, welke zij krijgen, niet ook hun menschenwaarde als mede-chris ten verkocht." Intusschen de heeren hadden in den .prins geen aangenaam leerling. Hij kon zijn haat tegen de ge schiedenis maar niet verheelen, hij toonde geen be langstelling voor het onderwijs, leerde slechts onder lijdelijk verzet zijn lessen. Een andermaal schreef de koningin: „Den prins mag nooit geoorloofd zijn, over andere menschen te lachen, zich over hen vroolijk te maken." Aan den deken van het Christchurgh-college, waar de prins, omringd door geleerde grijsaards en grijze lords, zijn studietijd doorbracht, schreef de prins-gemaal: „Mijn zoon mag nooit tot een partij, een fractie, een coterie of een besloten vereeniging behooren; hij be hoort aan den staat, aan de gemeenschap." Als er een verandering in het leerplan of in de omgeving van den kroonprins moest komen, riep de koningin steeds een kroonraad bijeen, want eiken stap in zijn leven beschouwde zij als een staatszaak. Op lateren leeftijd is gebleken, dat Eduard VII de ze methode niet de juiste vond. Zoodra zijn vader overleed, ging hij zijn eigen weg, die in een geheel an dere richting liep en bewandelde paden, die zijn ouders niet voor hem bestemd hadden, en gingt daarbij dik wijls tot het uiterste. Toen de plicht hem op hoogen leeftijd' riep, bleek hij een goed koning te kunnen zijn. Dat is ongetwijfeld niet te danken aan zijn opv eding, veeleer ondanks zijn opvoeding. De koning sc...jut dat zelf te hebben in gezien: zijn zonen en zijn kleinzonen zijn opge voed als de andere zonen van welgestelde Engelschen. UE „EVERÏSEN." Het pantserschip Evertsen is gistermiddag te Ko penhagen aangekomen. Gelijk men weet, komt de Evertsen er het oude ka non van de Brederode afhalen, dat de Deensche regee ring het Nederlandsche volk ten geschenke geeft. BRAND BRUSSELSCHE TENTOONSTELLING. De commissaris-generaal voor de Nederlandsche af- deeling ter Brusselsche tentoonstelling, de heer van Asch van Wyc'k, seint uit) Brussel: „Bij verschrikkelijken brand, die tentoonstelling deels verwoest heeft, zijn, Gode zij dank, de Neder landsche gebouwen geheeil gespaard; zelfs geen water schade." Alen zie voorts onder de rubriek buitenland. De zitting van de katholieke sociale week werd gis termiddag te Amsterdam geopend! door den waarne- menden voorzitter, mr. P. J. AL Aalberse. Eerste spreker was de heer A. H. J. Engels, propa gandist van het bureau van de katholieke sociale actie te leiden en oud-voorzi'tter van de katholieke arbei- ders-vereeniging te Enschede. Zijn onderwerp luidde: „Volksontwikkeling." Volksontwikkeling zonder gods- DE RIJKSMIDDELEN. De ontvangst bedioeg 15.487.990.615 d.i.974.656.85 meer dan in Juli 1909, toen 14.513.333.765 werd ont vangen, hetgeen 54.500.48 meer was dan in 1908, welke maand echter niet bizonder gunstig' kan ge noemd worden, terwijl bijkans een derde van het bo ven haar verkregen voordeel is te danken aan de hoo- g-ere opbrengst der altijd' zeer wisselvallige successie rechten. De drankaccijns kan bogen op een stijging van 264 mille. De meeste rubrieken vertoonen een stijging. Een meerdere opbrengst in vergelijking' met verleden jaar Juli valt te boeken voor de personeele belasting- van j 201.000, de vermogensbelasting van 29.000, de invoerrechten van 47.000, den suiker-accijns van 299.000, dien op de bieren en azijnen van 5000, dien op het geslacht van 25.000, de hypotheekrechten van 3000, de successierechten van 305.000, de pos terijen van 21.000, de rijkstelegrafen van 43.000, de staatsloterij van 84.000, de jacht- en visscherij-ak- ten van 6000 en de loodsgelden van 2000. Minder leverden op de grondbelasting 35.000, de bedrijfsbelasting 248.000, de wijnaccijns 13.000, dienst kan, naar de spreker betoog'de, geen waarachtig volksgeluk brengen, en in deze kwestie hebben dan ook z. i. zoowel liberalen als sociaal-democraten mis- getast. I De eersten meenden door de instelling van de open- bare neutrale school het volk tot een zoodanige ont- wikkeling te kunnen brengen, dat de gevangenissen j overbodig zouden worden. En zie, juist 'het tegenover- gestelde gebeurdeDe openbare school loopt meer en j meer leeg, en de gevangenissen worden al voller. De liberalen stellen tegenover godsdienst: vernuft, maar wetenschap en techniek kunnen niet vervangen ge loof en zedelijkheid. En hetzelfde kan worden opgemerkt ten opzichte der socialisten. Het materialisme vormt den grondslag van. hunne levensbeschouwing; zij sluiten het geeste lijk leven als waardeloos uit, maar in de vele jaren dat spr. te Enschede aan het hoofd der katholieke arbei dersbeweging- stond, heeft hij menigeen, die zich eerst bij het socialisme aansloot, ten slotte hooren erkennen, dat deze leer hem geen geestelijke voldoening had ge geven. Alleen op den grondslag van de katholieke be ginselen kan volksontwikkeling slagen, en een gewich tig middel daartoe is de vakvereeniging. Als ooit iets de noodzakelijfkheid om krachtige vak organisaties te vormen, heeft aangetoond, dan is het de pas geëindigde strijd te Twente. Uit hef verloop van dien strijd is gebleken, dat de arbeiders behoefte hebben aan hoogere ontwikkeling. De staking en de uitsluiting zouden niet plaats gehad hebben, als de arbeiders genoeg ontwikkeling gehad1 hadden om de taktiek der fabrikanten te doorzien. Want dezen heb ben den strijd' uitgelokt. Hier waren commereieele redenen, die het voor de fabrikanten nood'ig maakten, dat het bedrijf een tijd lang werd' stilgezet. Maar de arbeiders hadden zich niet op den weg van het conflict moeten laten lokken, en zij waren er dan ook niet op gegaan, als zij genoeg geweten hadden. Hunne leiders behooren evenveel verstand te hebben van markt en handel als de pa troons; ja, spr. zou het zelfs gewensclit achten, dat de vakvereenigingsbestuurders hunne opleiding ontvin gen op hoogescholen. De spreker van gisteravond was pater B. de Greeve, van de Orde der Minderbroeders, die behandelde het onderwerp Plicht der meergegoeden en ontwikkelden tot socialen arbeid. Spreker betoogde, dat de hetere standen die recht van bestaan hebben en geen abnormalen uitwas vor men van onze maatschappij, verplicht zijn tot socialen arbeid uit sociale rechtvaardigheid, dat is de deugd die het algemeen belang ten doel heeft, d. i. liefde tot de gezamenlijkheid der individuen in de maat schappij. Werken de hoogere standen niet mede aan de oplossing der sociale kwestie, dan maken zij zich schuldig aan sociale onrechtvaardigheid. Daarin ligt juist het verderfelijke van de leer van het liberalisme, die het algemeen belang als het best behartigd voorstelt wanneer ieder voor zich zelf zorgt. Als een der onderdeelen van het groote lichaam, dat maatschappij heet, ziek is, dan is het heele lichaam ziek. De zorg voor het heil der gemeenschap is daarom temeer plicht der hoogere standen, omdat, wanneer zij hun invloed ten goede, door hun meerderen rijk dom en hun meerdere geestelijke ontwikkeling veel sterker dan die der andere standen, eraan onttrekken, de onheilen die daaruit zullen voortvloeien veel groo- ter zijn. De hoogere standen zijn verplicht tot socialen ar beid, uit liefde, uit de verplichting' tot barmhartig heid, waardoor het grootste aantal ellendigen word't bereikt, de meeste ellende wordt genezen en de meeste onheilen worden voorkomen. In dit verband! consta teerde spr. met leedwezen, dat de christelijke liefda digheid achteruitgaat; zij staat b. v. ip het opzicht van sohoolvoeding verre bij de gemeenschapswelda- dig'heid1 ten achter. Gehoorzaamheid, eerbied voor het gezag vftn den paus verplichten alle katholieken tot socialen arbeid. De encyclieken van paus Leo den Dertiende schrijven het gebiedend voor. De waarheid van liet daarin vervatte is leerstellig verzekerd. Ten slotte dwingt de noodzakelijkheid van zedelijke tegenweer. Indien zonder de hoogere standen, dan zullen de arbeiders zich toch, maar dan tegen de hoo gere standen, vereenigen, niet echter in christelijke maar in socialistische organisaties. De zedelijke plicht tot socialen arbeid bestaat voornamelijk in het ge hoorzamen aan sociale wetten, die in het bijzonder bepalen wanneer de plicht dwingt. In het slot zijner rede schetste spr. de verschillende wijzen, waarop sociale arbeid verricht kan worden. die op het zout 0000, de gouden en zilveren werken 1000, de zegelrechten 31.000, de registratierechten 27.000 en de domeinen 8000. In de laatste drie maanden bracht de suiker-accijns op 6.174.78.70 tegen 5. 867, 733. 92 in hetzelfde tijdvak van 1909. De verschillende middelen leverden in de eerste ze ven maanden van) 1910 meer op dan in de eerste zeven maanden van 1909 de volgende bedragen: de grondbelasting 160.000, de personeele belasting 404.000, de bedrijfsbelasting met de opcenten 244.000, de vermogensbelasting met de opcenten 450.000, de invoerrechten 376.000, het formaatzegel 1000, dC suiker-accijns 164.000, de wijn-accijns j 1000. die op het gedistilleerd! 1.668.000, de zout-ac- cijns 76.000, die op de bieren en azijnen 22.000, die op het geslacht 284.000, de belasting op gouden en zilveren werken 19.000, de zegelrechten 29.000, de registratierechten 109.000, de hypotheekrechten J 18.000, de successierechten 444.000, de posterijen 486.000, de Rijkstelegrafen 170.000, de jacht- en visscherij akten 4000 en de loodsgelden 122.000, terwij 1 minder werd ontvangen alleen uit de do meinen 54.000 en uit d'e Staatsloterij 2000. In de eerste zeven maanden werd totaal ontvangen 98.65. 686. 85 tegen 92.770, 638, 74 in gelijk tijd vak van 1909, dus dit jaar meer: 5.295,048,11. SYNODE NED. HERV. KERK. De Synode heeft wederom thans met 10 tegen 9 stemmen beslist, dat vrouwen niet zullen worden toegelaten tot de evangelie-bediening. De heeren Eilerts de Haan (Heilo) en Adriani (Warmenhuizen) verdedigden de toelating. Aangenomen werd een voorstel, d-oor den heer Eilerts de Haan ingediend, om de jongelui die aan de gemeente-universiteit te Am sterdam het theol. candidaatsexamen hadden afgelegd tot de verdere studie voor het predikambt in de Ned. Herv. Kerk toe te laten, m. a. w. de candidaatsbul van Amsterdam op gelijken voet mot die der Rijksuniversi teiten te erkennen. Hij acht dit recht uitgesproken in het reglement op het Examen. Nu echter anderen dit ontkennen wil hij de wet verduidelijken. Gemengd nieuw*. BABOEïSME. In- het „Weekblad voor Lndië wordt te velde getrok ken tegen het „baboeisme," waaronder hij verstaat de te groote plaats aan de baboe bij de verzorging en ep- voedlng van kinderen in onze Oost toegekend. „Er beginnen zoo hier en daar in lndië stemmen op te gaan over vrouwenemancipatie, over vrouwenkies recht zelfs. „Mijns inziens zou, vóór alles, echter één vrouwen- vereeniging-, één groote, algemeene bond van Indisolve dames van véél meer urgent nut zijn: een anti-baboe- bond. Het is eenvoudig ontzettend en ten hemel schreiend, zóó als de meeste Indische dames afhangen en, wat nog veel erger is, haar kinderen doen afhangen van baboes." UIT LIMMEN. Werd op de laatst gehouden feestvergadering der geheelonthouders-vereeniging de wensöh uitgesproken, dat de vereeniging ook eens in 't bezit van eeni vaan del zou mogen zijn, reeds heden kwam de vereeniging in 't bezit van een mooi vaandel, hetwelk Zaterdag avond 13 Aug. door haar oud-voorzitter Ds. S. Win kel met eene mooie toespraak werd onthuld. De kinderen van de Zondag-school alhier wedijver den weer met de mooist opgekweekte geraniums, fok- sia's en begonia's, welke als stekjes gegeven waren. Menig mooie plant was er weer bij. De gezichtjes van hen die het geluk hadden dö mooiste plant te be zitten en daardoor een le prijsje verdiend hebben, straalden van geluk. Alle andere kleine verzorgers en verzorgsters kregen een prijsje mede naar huis. UIT HOORN. Aan het verslag over 1909 van de Vereeniging- tot Exploitatie eener Proefzuivelboerderij te Hoorn, ont- leenen we het volgende: Door toepassing' van verbeteringen, als betere be mesting, betere bemaling- en oordeelkundiger behande ling' van den grond, is de productiviteit van den bo dem belangrijk opgevoerd. Yeel baten de pogingen in deze richting gedaan niet, indien de natuur tegen werkt. In 't afgeloopen jaar was1 van medewerking der na tuur weinig merkbaar. Op de boerderij zijn voor de hooiteelt gemaaid 16.04.15 H.A., gevende een opbrengst van 66511 K.G. of per H.A. 4146 K.G. tegen 5400 K.G. in 1908. Gemolken werden in den voortijd! 28 koeien; in den natijd door bijkoop van hoogdTagende koeien meerdere. Opgestald werden er 32. Op 1 Jan. 1909 waren er aanwezig' 35, bijgekocht. werden 15 lioogdragende koeien, voor gemiddeld 273 per stuk, verkocht werden er 18 voor 3510, of ge middeld per stuk voor J 195. Hieronder waren 6 vet te koeien. 10 gelde- en 2 koeien, waarvoor een uitkee- ring van 80 per stuk door het Dreohterland^che Vee fonds is gegeven. De post „Koeien" komt in de rekening voor met een verlies van 1138.77, of ruim 100 minder dan verle den jaar. In 't geheel zijn verkocht, inbegrepen de 29 nuchte re kalveren, 45 stuks, gekocht zijn er 16. Op de kal veren is een winst gemaakt van 1586.22 of 750 meer dan verleden jaar. Aan boter is ontvangen voor 1783 kop (Va K.G.) melkroomboter en 474 kop weiroomboter 1516.229 of J 135 meer dan verleden jaar. De hoogste prijs voor de melkroomboter is gemaakt 6 en 20 Februari, n. 1. 85 c., de laag-ste prijs in April, toen 65 et, per kop ia

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1