STADSNIEUWS."" De Ambachtsschool* HET VERGELIJKEND ONDERZOEK. VERPLEGERS EN VERPLEEGSTERS. HERBENOEMING VAN EEN PRESIDENT- WAAGMEESTEK EN VAN EEN WAAG- MEESTER. komen, hetgeen ten deele door de organisatie wordt bereikt, doch wat slechts volkomen te bereiken is door organisatie op christelijken grondslag, waarin men overeenkomstig de beginselen van liefde en rechtvaar digheid door gemeenschappelijk overleg aller belangen zoekt te behartigen. De spreker van de avondvergadering was prof. J. D. J. Aengenent van het Groot-seminarie te Warmond. Zijne rede handelde over het Arbeidscontract en scheidsgerecht, en sloot zich dtis aan bij die van dr. Jansen. Het instituut der collectieve arbeidscontrac ten werpt z. i. groote voordeelen af, niet alleenl voor de ■arbeiders, maar ook voor de patroons en voor de ge heeld maatschappijen de nadeelen wegen daartegen niet op. Maar om den vrede tusschen arbeidgevers en arbeidnemers duurzaam te bevorderen, is bovendien noodig het oprichten van scheidsgerechten. Deze kun nen zich voordoen in verschillende vormen. Spr. meent dat de scheidsgerechten op den duur van blijvenden aard zullen moeten zijn, en' een bindend karakter moe ten hebben. Gemengd nieuw*. MARKT A AN VOER EN VERZENDING. De vorige week werd aan de afslagmarkt te Broek op Langedijk aangevoerd 2599 zak aardappelen, 112.100 bos wortelen, 252.000 bloemkoolen, 143.500 roo- de kooien, 35.100 gele kooien, 6950 witte kooien, 1545 balen zilveruien, 164 balen uien eni 235.000 slaboonen, terwijl van de laadplaats werden verzonden 138 wagon ladingen groenten. EEN JURIDISCH STUDENT ALS GLOBE TROTTER. Gisteren meldde zich aan het bureau der Haagsche N. Ct. een jonge, gunstig uitziende jonge man, stu dent in de rechten te Weenen, die daar nu acht weken geleden een weddenschap van 48.000 francs heeft aan gegaan, die hij kan verdienen met een reis om de we reld in een jaar. Hij moet zijn kost, logies en reisgeld hij mag slechts per boot of per trein gaan opha len met prentbriefkaartenverkoop. In de acht weken dat' hij op reis is, trok hij door Oostenrijk, Hongarije, Duitschland, Rusland', Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland! waar hij Amster dam, Utrecht, Rotterdam en Deni Haag bezocht en va11 daar naar Brussel vertrekt. Men meldt uit Sehoterland aan de Tel.: Ten gemeentehuize werd heden een vergelijkend on derzoek gehouden van uitgenoodigde sollicitanten voor de betrekking van secretaris dezer gemeente. Door burgemeester en wethouders waren negen perso nen uitgenoodigd; acht namen aan het onderzoek deel. Als deskundigen fungeerden de heeren Lakenau, secretaris van Meppel, en Post, secretaris van West stellingwerf. Zooals men zich herinnert, waren vroeger 10 sollici tanten uitgenoodigd tot zulk een' onderzoek; de mees ten daarvan maakten daiartegen bezwaar. Van dezen werd door B. en W. geen weer tot het onderzoek uitgenoodigd. Toen hoorde men uit den mond van den chauffeur, triomfantelijk, tegen den veldwachter, die meegereden, en dus meegezondigd had: Bekeurt, u mij nou! We hebben toch te snél gereden! Maar de veldwachter was wijzer. Dat was zijn be doeling niet geweest, verzekerde hij. En wij, omstan ders, geloofden het maar. Ook de andere auto's, die wat hard reden, kwamen er dien middag met een waarschuwing af. (Vad.) Het hoofdbestuur van de Nederlandsöhe Verplegers- vakvereeniging heeft tot den minister van oorlog een adres gericht, waarin wordt verzocht, dat bij de proe ven tot verbetering der verpleging van zieke militai ren, gebruik zal worden gemaakt van de hulp van ge diplomeerde verplegers, die hun opleiding in civiele algemeen© ziekenhuizen hebben genoten. Adressant wijst op het overcompleet aan particulie re verplegers en volgens het hoofdbestuur moet de aanstelling van verplegers „verkieselijk worden geacht in het lichamelijk en zedelijk belang der zieke: militai ren," terwijl het hoofdbestuur voorts als zijn oordeel te kennen geeft, dat er door aanstelling van verpleeg sters in militaire hospitalen, een zedenkwestende toe- stand in het leven zal worden geroepen. Wie sprak daarvan Florence Nightengale? Wie geeft het hoofdbestuur een levensbeschrijving van deze eer ste verpleegster ten geschenke? De zwemmer Ooms zal trachten het recofd- Meijer (6 uur 46 minuten) Stavoren—Enkhuizen te verbeteren. Van de verdwijning van de f 11,000 te Am sterdam is nog niets naders bekend. Het onderzoek levert tot dusver niets op. De wissellooper en zijn broer zijn nog in hechtenis. Banketbakkers in Friesland hebben besloten den prijs der taartjes voor 't publiek met 1 cent, voor wederverkoopers met l/2 cent te verhoogen. Te Reeuwijk zou men op een nacht een brand blusschen. Toen men echter met de spuit gearriveerd was, bleek, dat de slangen thuis waren gebleven, zoodat het huis geheel afbrandde. De machinist Peekvan den stoomtrawler „Heemskerk is Maandagnacht op de Noordzee over boord geraakt en verdronken. Voor gisteren alhier. het te GESLAAGD, examen Fransch M. O. acte A, slaagde 's-Gravenhage de heer D. L. Beijneveld, EEN ONDERSCHEIDING, Op de wereldtentoonstelling te Brussel werd de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij bekroond niet de gouden medaille voor hare inzending van mecha nische en electrische beveiligingstoestellen voor spoor wegen, maar al te gemakkelijk voorbij. Waar zoo genaamd de middelen ontbreken, om, of het althans zoo heel moeielijk heet, ambtenaren, be dienden en werklieden, te verwijderen uit een tak van dienst, waar hun blijven den dienst schaadt, en de omgeving demoraliseert, acht hij de voorgestelde aan vulling een middel, noodig, om in dat gebrek te voor zien ook voor gevallen waarin de schade niet in dui zenden valt. uit te drukken. Het vervallen der gemid deld drie verhoogingen in gemiddeld! 10 brengt het salaris zoo na bij het pensioen dat het aanblijven tiet personeel geen voordeel meer oplevert voor betrokken persoon, ten koste der gemeenschap. BENOEMING ONDERWIJZEND PERSONEEI vr A '/!E handelsdagschool. Mejuffrouw S C. Land heeft medegedeeld, dat zij, engevolge van hare benoeming tot leerares aan Gymnasium en de Handelsdagschool te Haarlem c, eventueele herbenoeming aan de Handelsdag-schóól deze gemeente voor den cursus 1910/1911 niet zal kun nen aannemen. Dientengevolge moet haar naam worden afgevoerd an de aanbeveling voor de benoeming' van onderwij zend personeel. van den het eene in UIT SCIIERMERHORN. Gisteravond werd in eene matig bezochte bijeen komst, uitgeschreven door bestuursleden van de ver- eeniging „Schermerhorn's Belang," eene bespreking gehouden, om dit jaar den. verjaardag der koningin we derom feestelijk te vieren. Besloten werd dit feest te houden na de Alkmaarsche kermis, en wel op 11 Sep tember a.s. Eenige jonge dames zijn uitgenoodigd een lijst voor inzameling van gelden te doen cireulee- ren. In een nader vast te stellen vergadering zal het programma worden bekend gemaakt. GEVONDEN VOORWERPEN, Aan het Bureau van Politie zijn inlichtingen te bekomen omtrent de volgende gevonden v8orwerpen Een armband, een hondenpenning, een hond, zes portemonnaies en een kinderzak met eenig geld, een streng koralen, een ceintuur, een kinderschoentje, een kraag, drie rozenkransen, een horloge, eenige paar- denloten, een koperen band, een handschoen, een iognetkettinkje, een beursje, een kraansleutel en een koopmanskiel. B. en W. stellen den raad voor opnieuw te benoemen voor den tijd van zes jaren, met ingang van 14 t-ember a.s. tot president-waagineester, op eene jaarwedde <>Ü0, den heer H. de Rover; Tot waagmeester, op eene jaarwedde van 400 heer F. H. Ringers. Sep- den AGENDA: DONDERDAG. .angver. „Nieuw Leven," 8 uur, voor dames en heeren, gebouw „de Unie." Gem. Za repetitie OPLICHTERS. Een partij rijwiel-onderdeelen, door een firma te Birmingham geleverd voor Antwerpen, werd wegens vertraagde levering geweigerd. Twee Hagenaars kochten de partij met deels waardelooze, deels van diefstal afkomstige papieren, en een accept op twee maanden. Gelukkig waren de goederen nog niet ge leverd, zij kon voorkomen worden. Tegen de Hage naars is proces-verbaal opgemaakt, de firma leed 800 schade. VOOR HET LOKET. Een EngeUchman vroeg aan het station tp den Haag twee kaartjes na.ar het Loo en zei toe toe de loe (Two the Loo) waarop de goed gehumeurde ambte naar tralalala antwoordde. De Engelschman herhaal de zijn toe toe de lp,e, waarop de ambtenaar zeide, dat hij verder geen t ij dl voer grapjes had. Eindelijk schreef de Engelschman Loo op toen begreep de ambtenaar het. ER IN GEVLOGEN. Te Rotterdam schreef een 21-jarig jongmensoh op een advertentie, waarin gevraagd werd een compag non, die 400 kon storten in welk geval 50 a 60 frcs. per week verdiend! kon worden. Hij kwam in kennis met twee Duitschers die hem voorspiegelden, dat zij de bank te Monte Carlo konden doen springen, mits ze voor een dag 25 voor reis- en verblijfkosten kregen. Het jongemensch gaf eenl borgstelling van 250 met een wissel voor dat bedrag en zijn rijwiel. Hij heeft van de bankspringerij niets gehoord' en de Duitschers zijn gevlogen. AUTO-SNELHEID. Een dorpsveldwachter te D„ zoo vertelt het Vaderl. wilde een chauffeur bekeuren, omdat diens auto, naar bjj meende sneller dan 18 K.M. per uur reed. De chauffeur verzocht den veldwachter een eindje mee te rijden. De veldwachter neemt vol waardigheid1 naast hem plaats. Auto keert terug tot vóór het waarschuwingsbord en nu gaat het in een gangetje, dat de dorpsautoriteit voorschrijft. En langzaam gaat het, inderdaad. Op het pleintje gekomen, wordt de chronometer ge raadpleegd. Nu was dan toch 'langzaam genoeg ge reden Het mocht wat.... De 18 K.M. schreden. waren nog over- UIT STOMPETOREN. Onze kermis, begunstigd door het heerlijkste zomer weer, behoort weer tot het verleden en heeft een tamelijk kaltn verloop gehad. Wat bezoekers en be langstelling aangaat was het „matig in alle opzichten" wel van toepassing. Te veel goeds was het eigenlijk dat in onze omgeving door 2 verschillende rederijkers kamers op denzelfden avond een uitvoering is ge geven met het gevolg dat in beide lokalen hét publiek „matig" was vertegenwoordigd. De volksspelen, hoewel aardig en netjes uitgevoerd en waarvoor zich nog al liefhebbers hebben aange boden, mochten eveneens op een matige belangstelling bogen. Aan ringrijden en sleuteltrekken namen 11 paren deel. 1ste, 2de en 3e prijs ringrijden werden gewon nen respectievelijk door de heeren Jb. Schermerhorn, H. Korver en Jb. Kokkes, Van sleuteltrekken be haalden de dames M. Rolff den Isten, C. Scheringa den 2den en G. Houtman den 3den prijs. Voor het schoonste geheel van aangespannen rij tuigen le prijs J. Kokkes, 2e prijs R. Schermerhorn, Aan 't Tobbespel met fietsen namen 13 jongelui deel en behaalden T. de Haas, G. Dubbeld, A. Jonker, H. WeesholT en T, Weder, le, 2e, 3e, 4e en 5e prijs. Aan liardloopen met hindernissen namen 8 personen deel en behaalde Jb. Schram I, C. Krom 2, R. Renooy 8, Y Beets 4 en P. Tromp 5, KORTE BERICHTEN, Een weduwnaar te Winschoten is te Delfzijl m ondertrouw opgenomen met een vtouav, die dezelfde naam en voornaam draagt als zijn overleden echt ge noot e. Als eene groote zeldzaamheid kan bericht wor den, dat te Culemborg eene kat vijf jongen heeft ge kregen, waarvan er vier aan elkaar zaten gegroeid. Een jongen) te Groningen beweert, van' een poli- tie-brigadier zoo'n schop tegen den onderbuik te heb ben' gekregen, dat hij in elkaar viel. De brigadier pegt. echter, niet geschopt te hebben. Het eerste ge neeskundige onderzoek van den zwakken jongen, leid de niet tot een resultaat. -Een bezoeker van 'het vliegterrein te Veendam I heeft een aanklacht ingediend wegens het niet terug betalen der entree'», ten einde nategaan of het comité j Zondag kaarten heeft' uitgegeven, wetend, dat er niet gevlogen zou worden. Gisteren heeft de Franschman Chaillicyte Veen- dam 20 minuten gevlogen, Hij werd onstuimig toe gejuicht. ZANGVEEEENIGING „NIEUW LEVEN", flet grooje succes, in 't vorig jaar verkregen met de uitvoering van „die Schópfing", deed het bestuur van bovenstaande zangvereeniging besluiten voor deze uitvoering het oratorium „Paulus" van Mendelssohn in studie te nemen. Door h.h. kerkvoogden is met groote welwillendheid de Groote Kerk afgestaan, en als solisten hebben reeds hunne medewerking toege zegd mej. Joh. v. d. Linde en de heeren Jac. van Kempen en Gerard Zalsman. De begeleiding is we der opgedragen aan een dubbel strijkkwartet, gevormd uit leden van het Haarlemseh muziekkorps, en de vleugel zal worden bespeeld door den heer W. L. Doortmont, toonkunstenaar te Amsterdam, Het koor zal armeyeef 120 leden tellen, Zooals men weet was de toeloop voor de uitvoering van „die Schöpping" enorm, nu „Nieuw Leven" weer met een niet minder beroemd werk voor den dag komt, hoopt men natuurlijk dat de belangstelling voor dit conoert niet minder zal zijn, te meer nu deze uit voering op een veel gunstiger tijdstip plaats heeft dan de vorige. De inteekenlijsten men dient toch wat de entreé's betreft eenige zekerheid te hebben zul len dezer dagen worden aangeboden. K ii n t en Wetenschappe n. De steeds Waar meg ue zangeres „Die Ehre Gottes aus Het Bestuur der Vereeniging „de Ambachtsschool voor Alkmaar en Omstreken" heeft, naar wij verne men, een uitvoerig- adres gezonden aan den gemeente raad, waarin allereerst wordt verklaard, dat. het be stuur met ingenomenheid kennis genomen heeft van het advies van Burgemeester en Wethouders dezer ge meente in zake het door dit Bestuur aan) den Gemeen teraad gedane verzoek, betreffende den bouw van een nieuwe Ambachtsschool, tevens ingericht voor Bur- geravondsdhoolonderwijs, in zooverre dit de hoofd punten, speciaal de financiëele regeling raakt. Niette min zijn er eenige onderwerpen in dat advies behan deld, waarvan de argumentatie door het Bestuur der Ambachtsschool te minder wordt gedeeld, omdat uit die beschouwingen van het College van Burgemeester en Wethouders, conclusiën worden getrokken, waarme de het Bestuur der Ambachtsschool zich niet kan vereenigen. De bezwaren van B. en W„ dat het terrein een on- regelmatigen vorm heeft en geen gelegenheid tot uit breiding naar gelang der behoefte biedt, dat men het gebouw heeft moeten ontwerpen naar den vorm van het terrein, wat niet dan noodgedrongen behoort te geschieden, dat het terrein nabij den Hout is gelegen en dat, indien daar de school komt, het politiecorps in verband hiermede aanmerkelijk moet worden uitge breid, worden aan kritiek onderworpen. Vervolgens wordt betoogd dat er geen ongeschikter terrein aanbe volen kan worden dan door B. en W. voorgesteld wordt n.l. dat op den weg naar Oudorp, tusschen de beide Hoornsche vaarten. Dit t err ei n is gelegen op een, vrij grooten afstand van de stad; het is niet anders te bereiken dan over een open weg tegen het Noord-Oosten in; die weg is van de stad gescheiden door een smalle draaibrug; het Gebouw daar ter plaatse geheel op zich zelf staan de tegenover de Oudorpervlakte zou blootgesteld' zijn aan den Oostenwind uit die vlakte, aanleiding gevende tot reparatiën van het Gebouw bij hevig weder, of stormschade; veel schoolverzuim bij slecht weder zou zijn te verwachten; het voorname Gebouw, waarop de AMENDEMENT OP DE REGELING DER BE ZOLDIGINGEN VAN AMBTENAREN, BEDIEN DEN EN WERKLIEDEN DER GEMEENTE. De heer Jap Pot stelt in het ontwerp „Regeling der bezoldiging van ambtenaren, bedienden en werklieden der Gemeente," vermeld! in) Bijlage No. 18, toe te voe gen aan de bepalingen omtrent toekenning der verboo gingen, „Zij (de yerhoogingen), vervallen in het tegenover gesteld geval, geheel of gedeeltelijk, in elk geval na het bereiken van den leeftijd! na 60 jaar." Tot toelichting zegt hij Hoewel het dankbaarder werk is, verhoogingen dan yerlagingen, zelfs van aanvangssalarissen voor te stel len, zoo meent de voorsteller toch, in het belang der Gemeente, de Regeling hierneven) bedoeld met voorgestelde aanvulling te moeten uitbreiden. Is het billijk en juist gezien, wat hij allerminst ontkennen, dat personeel, bij vermeerdering yan schil?the id en bekwaamheid! verhooging van salaris ontvangt, even billijk komt het hem voor, dat in het tegenovergestelde geval verlaging, althans verval van verhooging, wordt toegepast. De leeftijdsgrens in de pensioenregeling op 65 jaar aangenomen, lijkt hem, voor den gemiddelden gemeen te ambtenaar-bediende en werkman te hoog; en, al zal het niet heel dikwijls voorkomen, dat een ambte naar, om gebleken ongeschiktheid en onbekwaamheid te excuseeren, schriftelijk verklaart, dat gebrek aan tijd, eri geld, hem de gelegenheid! heeft benomen, zich te stellen en te houden op dg hoogte van zijn vak, een consiencieus onderzoek zal in andere takken van Ge meentedienst niet zoo heel zelden een te kort aan be kwaamheid' en geschiktheid te constateeren geven, de ontwikkeling van wetenschap en techniek gaat den mensch en dus ook den ambtenaar op zekeren leeftijd de zet de zal ge- Gemeente Alkmaar met trotseh zou mogen wijzen een monument voor den Ambachtsarbeid en voor het onderwijs in zoo vele nuttige beroepen, wordt daar ter plaatse, waar men nagenoeg niet anders dan uit noodzaak komt, een doode uithoek, weggezet, op dezelfde wijze als men bet abbattoir op ditzelfde ter rein indertijd wilde wegzetten, om zoo weinig mogelijk in het oog te loopen. Wij vestigen daarenboven nog de aandacht van Uwen Raad' op de volgende bezwaren, die bestaan te gen de plaatsing van het nieuwe schoolgebouw op het terrein tusschen de beide Lloornsche vaarten. 1. dat in het water lang's den weg naar dat terrein zich steeds grootere of kleinere houtvlotten bevinden, die een bijzondere attractie zijn voor vele jongelieden van den leeftijd als die, welke de Ambachtsschool be zoeken, waaruit ernstige ongelukken kunnen ontstaan, zoodat alweder een' politiepost op dien weg noodzake lijk zou zijn; 2. dat dit geisoleerde terrein, dat meer geschikt is om er een fabriek dan een school op te bouwen, geheel onbereikbaar is gedurende de jaarlijksche groote en kleine veemarkten en de weg daarheen gedurende de paardenmarkt voor de leerlingen der school niet van gevaar is ontbloot; 3. dat de gevolgen voor de school niet te overzien zijn van een stremming van het verkeer over de Frie- sche brug, wanneer die, zooals; iri het jaar 1905 eenige weken, - wij meenen van acht, tengevolge van re paratie, zou moeten duren en 160 leerlingen der Am bachtsschool en 400 leerlingen der Burgeravondscho len des avonds met een pont over het Groot Noord- Hollandsch Kanaal, heen en terug zouden moeten worden overgezet. Te verwachten is het niet, dat de leerlingen der school in dat geval er de voorkeur aan zouden geven om hun weg naar de stad te nemen langs den singel over het Victoria-Park, naar de Vlot brug en hierdoor de vermakelijkheid te missen om met een pont te worden overgezet. B. en W. meenen dat de draaibrug geen bezwaar zal opleveren voor het onderwijs en de orde in de school en beroepen zich ten dien aanzien op de meening va a den Inspecteur. Hoe hoog diens uitspraken in zake Ambachtsonder- wijs door ons Bestuur mogen geacht worden, met deze zijne opvatting zijn wij het geheel oneens. Die brug is, volgens de verklaring van B. en W. in de maand van 2 Mei4 Juni, tusschen 83/4 en 9 uren in den voormid dag en tusschen l1/i en 1% uur in) den namiddag, 23 malen geopend geworden. Is dat cijfer gering? Als men de vier Zondagen, die in dat tijdsverloop vallen, buiten rekening' laat en aanneemt dat de vaart door die brug, alle dagen, des Zondags uitgezonderd, op die tijden ongeveer gelijk i3, dan blijkt uit .de opgaaf van B. en W., dat het geval dat die brug gedurende den aangegeven tijd geopend wordt, zich ongeveer dage lijks één keer voordoet. De gevolgen daarvan zouden allernadeeligst voor den goeden gang van het onder wijs zijn en zeer storend werken op de orde bij den aanvang- der lessen. Immers zal het dikwijls voorko men dat een gedeelte der leerlingen reeds; over de brug is, wanneer die geopend' wordt en een ander gedeelte door de opengedraaide brug gedwongen wordt aan de stadszijda te wachten. Het geval wordt nog bedenke lijker, wanneer bij het laatstgemeld© gedeelte ook lee raren zijn, die daardoor verhinderd1 worden de orde te houden onder de leerlingen, die reeds de brug gepas seerd zijnde, inmiddels de voor hen bestemde lokalen zijn binnengetreden en daar gedurende eenigen tijd zonder toezicht moeten verblijven. De Directeur der Ambachtsschool heeft ons dan ook verklaard, dat hij, in de vele leerlokalen niet tegelijkertijd kunnende zijn, de verantwoordelijkheid van dien wanordelijken toe stand niet op zich kan nemen. De toestand1 wordt echter nog veel bedenkelijker ten aanzien van de Burgeravondscholen en de cursussen voor handwerkslieden. Bij het uitgaan dier scholen zouden, wanneer de brug geopend is, zoo ongeveer drie honderdvijftig leerlingen, en als de cursus voor Handelsonderwijs nog een paar jaar langer bestaan zal hebben, minstens vierhonderd leerlingen voor de opengedraaide brug' komen te staan. Men vergete daarbij niet, dat die jongelieden dan gedurende drie uren onderwijs hebben gehad en dat de gedurende dien tijd ingehouden levendigheid en behoefte, aan ac tie wel eens aanleiding zou kunnen geven tot noodlot tige gebeurtenissen, wanneer van de tegenovergestel de zijde, na het dichtdraaien der brug, voertuigen, TILLY KOENEN. wereldberoemde zangeres, wier naam hierboven staat niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten is zij met het grootste succes opgetreden had zeer veel inenschen naar onze Groote Kerk gelokt, waar zij met den heer Louis Robert, de niet minder be kwame organist een concert gaf, Mej. K. heeft eeii altstem van grooten omvang, die prachtig klinkt en van een volume is, welke, in de begeleiding het orgel zich soms tamelijk krachtig deed hooren, de stem Hink den orgelklank beheerschte, en er jubelend boven uit kwam. Nog eens, 't is 'n prachtstem En wat heeft de zangeres oigaan in haar macht! Juichen, jubelen kan het, ja, maar ook fluisteren en in dat fluisteren hoort men toch nog veel geluid, de ronde, mollige klank boet ook in het pianissimo niets in. Wij kunnen ons best voorstellen dat de Ameri- kaansche kunstreis voor mej. K. één onafgebroken triomftocht is geweest. Bekende en onbekende liederen droeg de K. voor. Tot deze rekenen der Natur' van Beethoven en „Largo" van Handel, Dit laatste hebben we nu eens in z'n waren vorm geboord, want dit Largo voor alle denkbare instru menten geschreven is oorspronkelijk een zangstuk. Van den onbekende noemen we „Aus der Tiëfe rufe jch. IleiT, zu dir" «en prachtlied van H. van Lijken. „Aus der Tiefe", ja, zóó klonk het reeds in inleidende maten van het orgel en de zangstem sombere stemming voort, totdat er bij de woorden: „Denn bei dir ist die Versöhnung"ont- spannmng komt, die echter maar kort duurt, gedeel- telijk wordt het lied herhaald en in dien overlieer- schenden somberen toon eindigt het lied. Het tweede onbekende lied was „Unter Sternen" van Weingartner. Haar Hollnndsche afkomst ver loochende mej. K. gelukkig niet. In haar moedertaal zong zij „Juicht God ter eer", van Valerius, en „des Heeren Huis", van Verbuist. Hebben wij goed ge zien, dan zong de zangeres alle liederen uit het hoofd. De heer Robert speelde „Praeludium en Fuga" in D gioote terts, van Bach, 'n Groot verschil in re gistratie was er tusschen deze beide stukken. In het 11 aeludimn alles lorscli, ©n forte, en in de Fuga voor t grootste gedeelte zachter klanken, alleen aan 't slot ontwikkelde zich een krachtiger geluid. Prachtig van technische vaardigheid en duidelijkheid was de uit voering dezer luga. Vervolgens een concert van Han del, mooie muziek, vooral het Allegro en de Fuga, maar alles onberispelijk voorgedragen. Daarna bracht de heer R. ons óók op bekend terrein met het Adagio uit de eerste sonate van Mendelssohn en de Finale op. 21 van Cesar Franek. _Dit is, meenen wij, een der eerste concerten die mej. Koenen en de heer Robert op hun tournée door ons land zullen geven. Mogen zij bij elk optreden naar verhouding evenveel belangstelling ondervinden, dan zij, tot ons groot genoegen, in Alkmaar hebben gehad, A K Naar aanleiding' van het concert van, gisteravond toonde een stadgenoot ons een brief uit Nieuw Orle- handwagens, fietsen enz. op de brug gebracht werden en een zoo groot getal jongens van de andere zijde daartegen kwam aandringen. Het College van B. en W. deielt aan den Raad mede hoe de toestand in de Gemeente Leiden is, doch dit voorbeeld bewijst ten aanzien van de Burgeravond school met haar talrijke bevolking niets, omdat in de Ambachtsschool te Leiden geen Burgeravondschool- onderwijs wordt gegeven. Wat het Gebouw van die School in die gemeente betreft, moet opgemerkt wor den dat dit staat op niet meer danl acht meter af stand van de draaibrug over de Trekvliet met het volle gezicln daarop, waardoor men dezen maatregel heeft kunnen invoeren, dat de concierge de bel, ten teeken dat de lessen geëindigd zijn en de leerlingen het Ge bouw kunnen verlaten, niet eerder luidt, dan na zich vergewist te hebben, dat de brug gesloten is, en er geen vaartuigen in aantocht' zijn, wat daar mogelijk is, omdat de Trekvliet een rechte vaart is, die men over een lengte van 1000 meter kan overzien, terwijl die concierge eveneens de vaartuigen, die zich uit den Rijn naar de Trekvliet begeven, tijdig genoeg ziet aankomen. Bij het aangaan der school levert het openstaan der brug daarom minder bezwaar voor die Ambachtsschool op, omdat de leerlingen, wanneer de brug weder dicht gedraaid! is, terstond in het School gebouw zijn, tengevolge van den zeer korten afstand tusschen de brug en de School. Daar te Alkmaar de toestand! geheel anders zou zijn, wanneer het nieuwe Gebouw tusschen de beide Hoornsche vaarten werd' geplaatst, vanwaar uit men de Friesche brug niet zou kunnen aanschouwen eu dat op een vrij grooten afstand van de brug zou zijn verwijderd, is het voorbeeld van de Ambachtsschool te Leiden niet te vergelijken met den toestand in Alk maar, die zou ontstaan, wanneer het nieuwe Gebouw werd g-eplaatst tusschen de beide Hoornsche vaarten. Om opgemelde redenen is de door B. en W. voorge stelde plaats waar de nieuwe Ambachtsschool zou be- hooren te worden gesticht! niet door ons te aanvaar den." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2