DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 192 Honderd en twaalfde jaargang. 1910 DONDERDAG 18 AUGUSTUS. De ImbachfsschooL BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. O Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. KENNISGEVING. OURANT Het H 00 FD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad Ho. 22) ter kennis der ingezete nen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvanger der Rijks directe belasting-en binnen deze gemeente ter in vordering is overgegeven: EEN KOHIER DER BEDRIJFSBELASTING No. 2, voor het dienstjaar 1909/'10, executoir ver klaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 15den Augustus 1910; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat hedeD ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen be zwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 17 Augustus 1910. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke weger.s onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. Ie helft der maand Augustus 1910. j Brieven. j Mej. C. Bakker, Alkmaar. W. Buring, Amsterdam. Lev. Verz.-mij. Cosmos i Mej. M. Gounstra, Helder. L. v. d. Berg, Rotterdam. M. Schilthuis. Mej. Emma Loonen, B. Schouten, Amsterdam. Briefkaarten. Mej. W. Behrend, Amsterdam. P. van der Maai, Beverwijk. B. Bruin, Helder. J. R. Leide Boer, Arnhem. Mej. Smakman, Buitenland. Samels, Altenisse (Duitschland). Mej. J. Parmenkom, Duisburg O. J. Ballens, London. V. S. Peters, Duitschland. ALKMAAR, 18 Augustus. In Ischl zal het heden feest zijn. Daar toch viert de keizer-koning van Oostenrijk-Hongarije zijn tach tigsten verjaardag. Tachtig jaar is een heele leef tijd „zoo wij zeer sterk zijn," leeren ons de Psalmen kunnen wij dezen ouderdom bereiken. Wie tachtig jaar is, heeft in den regel aanspraak op hooge achting, hij heeft ervaring en levenswijsheid] opgedaan: „in de )VervoIg). Het groote gebouw mag niet geplaatst worden aan een weg, waar niet anders voorbijgaan dan marktbe- zoekers, of markt-bezocht-hebbende landlieden, vracht rijders, venters en deze of gene stedeling, die een wan deling maakt naar Oudorp. Integendeel brengt het belang- van onze Vereeniging mede, dat dit gebouw gesteld wordt op een dikwijls bezochte plaats, waar de ouders van aanstaande ambachtslieden, door de aan schouwing van het schoolgebouw, er telkens aan her innerd worden, dat te Alkmaar zelf, in dat Gebouw voor hunne zonen de gelegenheid is geopend om zich te bekwamen tot degelijke ambachtslieden. In de spreekwoorden ligt de wijsheid van het volk: het „aanzien doet gedenken", is hier geheel van toepas sing. Werd de nieuwe Ambachtsschool geplaatst waar B. en dit wenschen, dan zou dit mede van nadeeligen invloed zijn op het door het Bestuur uitgeoefend toe zicht op de School èn den gang der administratie, die herhaaldelijk besprekingen van Bestuursleden met den Directeur noodzakelijk maken. Te verwachten is het toch, dat de bestuursleden, gedurende de wintermaan den er niet toe zullen komen om met allerlei ongun stig weder, wandelingen te maken langs een open weg, naar die afgelegen plaats. Evenmin is het van de Bestuursleden te vergen, dat zij hunne vergaderingen, die uit den aard der zaak 's avonds gehouden moeten worden, zullen bijwonen, wanneer, gedurende den win ter, de ruwheid van het weder afschrikt om des avonds een wandeling te maken naar dien kouden en winde- rigen uithoek, in het vooruitzicht om die-n weg, eenige uren later, weder te moeten afleggen. Men bedenke hierbij, dat de Bestuursleden der Ambachtsschool het vele werk, dat aan hunne administratie en toezicht is verbonden, geheel belangeloos verrichten en dat ook daarom geen hinderpalen voor hen mogen opgeworpen worden, die zoovele beletselen voor hen zouden zijn om hun taak met die nauwgezetheid en ijver te ver vullen, die noodzakelijk zijn om te allen tijde te kun nen wijzen op de resultaten van hun arbeid. Het Bestuur der Ambachtsschool is er zoo zeer van overtuigd, dat de plaatsing van het nieuwe Gebouw tussohen de beide Hoornsohe Vaarten, in alle opzich ten ten nadeele van die Inrichting van Onderwijs zou zijn, dat het nog liever den tegenwoordigen toestand, 00 onhoudbaar che op den duur ook moge zijn, zou be stendigd zien, dan in het bezit te komen van een nieuwe Ambachtsschool, gebouwd op die eenzame plaats en het meent zich zelfs verplicht te zijn, tegen over het Ambachtsonderwijs te dezer stede, om "aan den Raad mede te d'eelen, dat het, wanneer in dit op zicht ook de Gemeenteraad' zou verlangen, dat het nieuwe Schoolgebouw tusschen de beide Hoornsohe aarten zou worden opgericht, zijn verzoek aan den Gemeenteraad verklaart in te trekken en daarvan ook stokouden is de wijsheid en in de langheid der dagen het verstand." Op Frans Jozef zijn dezé woorden ten volle van toepassing. De levensreis is voor hem een moeielijke weg geweest, vaak is hij gestruikeld, vaak ook is hij afgedoold, maar telkens weer is hij opge staan en geleid door zelfkennis en ervaring, heeft hij de kracht'gekregen om met wijsheid te regeeren. Als jongeling heeft hij den troon beklommen, met jeugdigen overmoed zijn zware taak aanvaard. Maar veel is anders uitgekomen, dan de jongeling het zich had voorgesteld e.n zijn meer dan zestigjarige regee- ringsperiode heeft hem meer leed dan vreugde ge bracht. Zijn regeering begon met woelige periode, den •strijd tusschen grondwettig en absoluut geregeerd rijk. Toen kwam de oorlog met Italië, waarbij Venetië moest worden prijsgegeven, de uittreding uit den bond der Duitsche vorsten, de inmenging in den Russisch- Turkschen oorlog, de vele verwikkelingen in het rijk, de strijd om een overeenkomst tusschen Oostenrijk en Hongarije tot stand te Brengen, de nationaliteiten kwesties, de Balkan-crisis. Maar ook als me.nsch heeft het lot. dezen monarch diep getroffen: zijn broeder pleegde zelfmoord in Mexiko, zijn zoon kwam op raadselachtig-noodlottigv wijze om het leven, zijn lieve, trouwe vrouw werd door een anarchist vermoord. Volk en vorst zijn door al die tegenspoeden nader tot elkaar gebracht. Men h&rinne- re zich maar eens de wijze, waarop hij bij de feestelijke viering' van zijn veertigjarig jubileum werd ontvangen, welk een pracht en praal er toen tentoongespreid is. men denke maar eens aan de groote belangstelling en de deelneming, welke er werd getoond toen bij zijn ziekte voor het leven van den- grijzen monarch werd gevreesd, aan de ingenomenheid, waarmede elke nieu we verschijning- in het openbaar van den blijkbaar on- vermoeiden monarch, die zulk een groenen ouderdom heeft, werd begroet. Maar ook bij de andere monarchen staat hij in Imo gen aanzien. Hij is de oudste, de déken, onder hen, een van de weinigen der oude garde, die op het staats- tooneel zijn overgebleven, die zich echter wonderwel bij de moderne denkbeelden heeft aangesloten -entte hij niet op den feodalen staat menig democratische loot (o. a. algemeen kiesrecht.) Terecht heeft enkele jaren geleden, toen de Duit sche bondsvorsten hem bezochten, keizer Wilhelm tot f mededeeling zal doen aan de Rijksregeering. Wij zou- den dit ook daarom ten zeerste betreuren omdat aan onzen Voorzitter van zeer bevoegde zijde de officieuse mededeeling is gedaan, dat Z. E. de Minister van Bin- nenlandsche Zaken reeds in zooverre gunstig op ons verzoekschrift beschikt heeft, dat de aangevraagde verhoogde subsidie op de concept-begrooting voor het volgende dienstjaar is gebracht. Maar het College van B. en W„ dat de voorkeur geeft aan den grond! tussohen de beide Hoornsclie i Vaarten, laat toch nog een uitweg open om tot een beteren toestand te geraken, door in de tweede plaats aan te bevelen het terrein van de Bouwmaatschappij „Westerweg", directeur de heer A. de Vries. Tegen dat. terrein heeft ons Bestuur niet de ernstige bezwa ren, die bij ons bestaan tegen het terrein tusschen de beide Hoornsche Vaarten, maar toch zouden wij on gaarne zien dat het, door ons, na ernstig onderzoek gekozen terrein aan de Hoevervaart, werd' prijs gege ven voor dat van de Bouwmaatschappij „Westerweg". Naar onze meening zou het Gebouw geplaatst op het terrein aan de Hoevervaart, omdat dit begrensd wordt door twee wegen, den Westerweg en de Egmon- derstraat, voordeeliger uitkomen en een betere vertooning maken. Daarbij is er voor de Ambachts school een zeer groot voordeel in gelegen dat dit ter rein grenst aan de Hoevervaart. Het College van B. en W. acht wel is waar dat voordeel gering, maar ons Bestuur is hieromtrent een andere meening toegedaan en acht dit voordeel van geen geringe beteekenis, niet slechts wat betreft de aanvoer van materialen, maar ook de afvoer met een vlet van al hetgeen, ook in ver band met de reinheid in het Gebouw, te allen tijde daaruit op gemakkelijke wijze behoort verwijderd te worden. Ook in geval van brand gedurende een stren ge vorst, zou de onmiddellijke nabijheid van water een niet te miskennen voordeel zijn. Daarenboven zou het front van het Gebouw op het Zuiden staan. Het Bebouw op het terrein van de Bouwmaatschap pij „Westerweg" zou op het Zuid-Oosten komen te staan. Er bestaat echter niet de minste zekerheid' dat in het vervolg van tijd het voor de teekenlokalen on misbare licht uit het Noorden niet onderschept zal worden door gebouwen of beplantingen met hoog op gaande boomen van naburige eigenaren, waardoor het Gebouw voor het teekenonderwijs grootendeels zijn1 be lang en beteekenis zou verliezen, en ook in verband met die mogelijkheid, die bij het terrein aan de Hoe vervaart ten eenenmale is uitgesloten, behoort aan dit laatstgemeld© terrein niet slechts verreweg de voorkeur gegeven te worden boven bet terrein aan den Westerweg, maar mag en kan dit, al ware het alleen om deze afdoende reden, niet voor den bouw der school in aanmerking komen. Het voorname motief waarom ook het laatstgemelde terrein genade vindt in de oogen van B. en W. is hierin gelegen, dat ook daar een gebouw kan geplaatst worden in den U-vorm. De hem gezegd: „Niet slechts uw eigen onderdanen, maar de geheel© wereld nijgt met eerbied en bewonde ring. Drie geslachten van Duitsche vorsten, bier vereenig-d, beschouwen Uwe Majesteit als hun voor beeld. In den arbeid van zestig jaren hebt gij een ver heven voorbeeld gegeven. Wij zijn dan ook als trouwe bondgenooten komen getuigen van onze hartelijke ge voelens van nauwe vriendschap en gehechtheid aan den edelen souverein, den trouwen bondgenoot, den machtigen waarborg voor den vrede". Inderdaad als vredestichter heeft de keizer-koning dikwijls persoonlijk moeten ingrijpen, zoowel in bui- tenlandsche verwikkelingen als bij bïnnenlandsehe moeielijkheden. Naar menschelijke berekening zal zijn levenstaak binnen niet te langen tijd geëindigd zijn. Men zal hem missenbet blijft altijd een open vraag, of er na hem een nieuwe band zal komen, om de nationali teiten, de landschappen, bijeen te houden, of de vele kwesties op bevredigende wijze zullen worden opge lost. Wellicht is ook zijn groote levenswerk niet duur zaam. Toch smaakt bij de voldoening, dat bij iets goeds tot stand bracht en dat dit waardeering' heeft gevonden twee omstandigheden, die den dag van lieden, als de grijsaard een terugblik werpt, natuurlijk niet onopgemerkt zullen blijven en die voor gewone stervelingen een aansporing kunnen vormen om, ge lijk de Duitsche vorsten, ook in Keizer Frans Jozef een voorbeeld te zien. NED. ITERY. KERK. Uit het fonds voor de schraalste predikantstracte- menten (met aanvullingen uit de generale kas zijn ,o. m. toegekend aan Castricum i 80 en uit de genera le- kas Krommeniedijk 150; Velsen 4000; Heer- Hugowaard 100; Eierland 50; Kolhorn 50; Eg- mond aan Zee J 4000; Oosterland c. a. op Wieringen 1900. DE KATHOLIEKE SOCIALE WEEK. In de zitting van gisterenochtend sprak de heer L. N. H. Deckers over vereenigingen voor de landbou wers. Deze spreker is van meening, dat de landbouwers, die godsdienst, huisgezin en eigendomsrecht erkennen als de grondslagen der samenleving, zich in christe lijke (c. q. katholieke) bonden behooren te verêenigen. Hij veroordeelde de liberale vereenigingen, die z. i. alleen stoffelijke belangen nastreven, steunen op het bezwaren tegen dien bouwvorm zijn hierboven reeds uiteengezet, terwijl de vraag, hoe bij toeneming- der schoolbevolking het gebouw zou kunnen uitgebreid worden, door den heer Hanratb den door ons Be stuur aangestelden bouwmeester - en den Directeur onzer School is opgelost op een veel oordeelkundiger ■en doelmatiger wijze, dan ooit door dien U-vorm kan bereikt worden. Wij vestigen echter nogmaals de aandacht van den Raad op het feit, dat de Directeur der Bouwmaat schappij „Westerweg," bij den op-zet onzer plannen, geweigerd heeft voor ons, tegen een door hem te be dingen prijs, het terrein aan den Westerweg beschik baar te stellen, dat hij thans aanbiedt. Wel wilde hij het achterste gedeelte daarvan, dat tegen den spoor dijk gelegen is, verkoopen, maar dat terrein kon, on der meer om zijn verren afstand, niet in aanmerking komen. Eerst veel later, toen de keus van het ter rein door het Bestuur was bepaald op dat aan de Hoer vervaart en het plan met begrooting reeds was inge diend door den bouwmeester ITanrath en deze door het Bestuur waren' goedgekeurd en aangenomen, is van den Directeur dier Bouwmaatschappij een aanbod ontvangen om grond aan den Westerweg af te staan tegen een prijs van 4 den vierkanten meter. Dit aanbod is toen door ons als tardief ingekomen, ter zij de gelegd, omdat het van ons Bestuur niet te eischen was, dat het, na zeer veel arbeid en aan de goede zaak afgestanen tijd, nog eens opnieuw zou aanvangen met al den arbeid, die vereischt wordt om tot eenstemmig heid te. geraken met allen die over het- nieuwe terrein geraadpleegd behoorden te worden. Het financieel bezwaar van B. en W. ten aanzien van den hoogeren koopprijs van het terrein aan de Hoevervaart, kan en mag niet zoo zwaar wegen waar het de stichting betreft van een gebouw, waarvan de bouwkosten, met inbegrip van den grond en aanschaf fing van sehoolmeubelen, ongeveer 250.000 zullen bedragen. De prijs van het terrein aan de Hoever vaart toch bedraagt wel is waar 4691 meer dan het terrein van de Bouwmaatschappij „Westerweg", doch bij de berekeningen aangaande den bouw van de School is niet uitgegaan van het daartoe benoodigde kapitaal, maar wel van de daarvoor vereischte annu- iteits-rente. Die rente nu bedraagt van eene som van 4691, eene som van 218,36 per ja.ar, d. i. omdat het Rijk de helft daarin betaalt en de wederhelft daarvan gedragen wordt door de ontvangposten sub II tot IX van de overgelegde begrooting over het dienstjaar 1911, een bedrag van 43.09 per jaar, dat ten laste van de gemeente zou komen en in onze berekeningen reeds is begrepen. De geringheid1 nu van dat bedrag tegenover het groote belang, dat in de eerste plaats de Gemeente Alkmaar beeft om eens en vooral, op voortreffelijke wijze bare inrichtingen voor Burg-er- avondschoolonderwijs onder dak te brengen, behoort onzes inziens, geen gewicht in de schaal te leggen. eigenbelang en dat voortdurend aanwakkeren, voorts de socialistische vereenigingen, welker beginselen naar spr.'s overtuiging in zake grondbezit en eigen dom indruischen tegen de belangen van den boer en den aard van diens bedrijf en ten slotte de neutrale bonden, die het terrein zouden vrijlaten voor allerlei verkeerde elementen. Spr. acht bet noodig, dat de boer zooveel mogelijk theoretische en practische kennis opdoet en dat de Staat den landbouw te hulp komt, door te zorgen voor landbouwonderrLcht, het tegengaan van verval- schingen, regeling der pachtvoorwaarden en het bie den van bijstand aan landlbouw-vereenigingen. Spr. oordeelt een speciale organisatie noodig voor die boeren-arbeiders, die uitsluitend in loondienst werken en geheel geen eigen bedrijf hebben. Voorte acht hij de instelling van boerinnenbonden noodig, die z. i. veel kunnen bijdragen om de landbouwster» te ontwikkelen en haar de plichten als echtgenoote, moe der en boerin te doen kennen. Voorts wil spr. veree- nig-irugen voor de boerenjeugd oprichten, vereenigin gen, waarin de noodige kennis wordt bijgebracht en die, naar sprekers meening, de jeugd moet behoeden voor de gevaren, die haar vooral des Zondags bedrei gen. Gistermiddag heeft de heer J. J. A. Verbeek ge sproken over: Vereenigingen ten bate van den Mid denstand. Onder verwijzing naar de uitspraken der kerkelijke overheid, trok hij o. m. te velde tegen de neutrale middeirstandsbeweging hier te lande. Spr. wil die beweging- gezond, niet ziek, en daarom Roomsch, niet neutraal zien. Hij herinnerde eraa-n dat de Middenstandsbond een gedeelte van het rege-e- ringssubsidie dat die Bond ontvangt ter voorlichting van den middenstand, gebruikt voor de oprichting van neutrale middenstandsvereenig'ingen, en bij riep zijn hoorders, toeLaat u niet wijs maken, dat de Midden- standsvereenigingen buiten de politiek kunnen blij ven! Er wordt nu al in de neutrale vereenigingen in- hevige mate aan politiek gedaan. Daarom: als straks de Middenstandsbeweging krachtig is geworden, en Middenstandskamers worden opgericht, dan mag geen enkel Roomsch-katholielr winkelier er over denken bijv. een vrijzinnig-democratisch candidaat te stem men. In de tweede, plaats adviseerde spr. den katholieken middenstanders zich toe te leggen op de organisatie van kleine patroons. Z. i. behooreni de groote winke liers eigenlijk niet in de middenstandsorganisaties thuis, tenzij als donateur of begunstiger. W. w. z. spr. wil er hen nu niet op eens „uittrappen," maar van stonde af aan, moet de organisatie van deni kleinen man ter hand worden genomen. Eenige bekende figuren in de vrouwenbeweging, als Xs' - v. Hierbij stelt ons Bestuur op den voorgrond, dat er zelfs geen vergelijking mag gemaakt worden tusschen den prijs van het terrein aan de Hoevervaart en dat, hetwelk aan de Hoornsche Vaart is gelegen, omdat wij, wegens de opgemelde redenen, laatstgemeld ter rein niet kunnen aanvaarden. Er blijft ons nog over de opmerking te beantwoor den, gemaakt door het College van B. en W. ten aan zien van den door ons gekozen bouwmeester, den heer Hanrath. Van de redenen, die ons aanleiding hebben gege ven om aan hem, onder voorlichting van den Direc teur onzer school, het maken van een plan voor het nieuwe gebouw op te dragen, behoeven wij, als zelf standig college, geen rekenschap te geven. Wij vindr- ceeren voor ons de vrijheid van keuze en daarom be treuren wij het, dat hierop door bet College van B. en W. aanmerking wordt gemaakt in den vorm eener ui ting van teleurstelling. Tegenover den veel omval- tenden arbeid, door ons voor het doel dat wij beoegen, besteed, hadden wij inderdaad niet verwacht, dat men van ons zou vergen, dat wij den door ons aangestelden bouwmeester, over wiens praestatiën wij in alle op zichten tevreden zijn, zouden I03 laten en van zijn ver dere diensten ontslaan. Wij behouden ons omtrent dit punt dan ook voor om hieromtrent later zoodanig besluit te nemen als door ons, in verband met het groote belang dat in de eerste plaats de Gemeente Alkmaar bij de stichting' van het nieuwe gebouw heeft en het onze, ten deze oorbaar zal worden bevonden. Hiermede in verband geven wij, ten einde deze aangelegenheid niet te préjudicieeren, Uwen Raad in overweging het woord „ontworpen" iü littera d van de conclusie van B. en W. te doen ver vallen. Ten slotte veroorloven wij ons Uwen Raad nog te mogen wijzen op de onwillekeurig' foutief gestelde re dactie van punt f der conclusie van B. en W.> lui dende „De Vereeniging zal hare vaste goederen niet „mogen vervreemden, verpanden of bezwaren dan „met toestemming van den Raad der gemeente Alk- „maar". Daar op vaste goederen geen pandrecht kan geves tigd worden en het verpanden daarvan dus onbestaan baar is, behoort het woord „verpanden" in dien zin te vervallen en meenen wij, dat de door ons voorgestelde redactie van de nieuwe bepaling in onze statuten, lui dende: „De Vereeniging zal hare vaste goederen niet „mogen vervreemden, of met hypotheek of andere „zakelijke rechten bezwaren, dan met toestemming „van den Raad der Gemeente Alkmaar", de juiste is en in alle opzichten de rechten en belan gen van de gemeente Allernaar waarborgt en be schermt. Namens het Bestuur der Vereeniging voornoemd, (get.) F. II. G. VAN DER HOEVEN, Voorz, C. DE WT LI), waarn. Secret.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1