BUITENLAND. STADSNIEUWE 1U RGEBLIJRE STAMP. GETROUWD CADETTENSCHOOL. mevr. Drueker en mevr. Haver, woonden de bijeen komst van gisteravond bij, waarin pater R. Ligteniberg, van de Franciscaner orde sprak over socialen arbeid voor en door vrouwen. (Wordt vervolgd.) BRAND BRUSSELSCHE TENTOONSTELLING. De Nederlandsche regeering heeft j.l. Maandag aan bet Belgisch gouvernement haar deelneming betuigd met de ramp ter Brusselsehe tentoonstelling. GEffi£KGD NIEUWS. BALDADIGE JEUGD. In den Raad der gemeente Stratum (N.-Br.) hebben verschillende leden over de toenemende baldadigheid der straatjeugd geïnterpelleerd. Zelfs had men de schiettent nabij de Stratumsche heide in brand ge stoken. Tn ledige woonhuizen worden ruiten ingeworpen, en de riolen en putten verstopt met dierencadavers enz. De burgemeester zegde strengere maatregelen toe, doch verklaarde, dat het euvel zeer moeielijk te stuiten is, daar niet overal tegelijk toezicht kan' zijn. Men ziet het. Ook op het platteland! is het geen) haar be ter dan in de groote steden. Hoe erg het daar wel is, moge blijken uit het vol gende Haagsche schetsje uit de N. Ct. Net als een Far-Westtrein, die een vijandig India- nengebied te doorrijden heeft, zoo heeft ook lijn 10 een fatale zone. Dat is van de dwarsstraten tusschen Prinsegracht en Westeinde tot op den N. W. Binnen singel. Daar staan altijd de straatjongens in overmoe dige aanvalshouding gereed om de tram a la; Aimard te 'bespringen. Dan klitten er wel drie, vier, vijf van die deugnieten als smoezelige aanhangsels aan de bijwagen. En doe er eens wat tegen! Het achterbalcon is meestal onbezet en de conducteur heeft, 't- veel te druk met de kaartjes. Gaat hij al eens de jongens verja gen, 'dan klinkt een hoonend vreugdegesichreeuwde jongens springen behendig weg doch niet zoodra is de conducteur weer in den middengang van de bijwa gen of de tros aanhangsels is er weer. Maar zelden vindt de conducteur tijd en gelegenheid om zoo'n jongen door een list te verschalken; dan springt ie vóór van de bijwagen af en dan gelukt 't hem soms er een te pakken te krijgen. Of ook wel de conducteur van de motorwagen komt hen even verja gen, of een der passagiers met zijn wandelstok. Een gevoelige tik schijnt de rakkers echter niet af te schrikken. Uit weerwraak worden er dan, onder lief lijke kreten, projectielen van allerlei straatvuil naar de tram geslingerd en, niet elke bijwagen heeft een gla-sbalcon ter bescherming. De straatjongens hebben dus vrij spel en sommigen vei-wierven zulle een virtuositeit in dat trammetje- springen, dat ze er heel mee naar Scheveninigen ko men met elke tram gratis een gedeelte van' de route afleggend Of er nu niéts tegen te doen is? Voor de straatjeugd is 't spelletje toch gevaarlijk ook, en' men ziet er in Bleekerslaan, Warmoezierstraat en op 't West-Einde ook kinderen en meisjes aan meedoen! O, ja.de politie is er nog, maar die schijnt da&r niet te komen. BILJARTEN. Tusschen „Holland's Noorden" en den Langedijk is een driedaagsche biljartwedstrijd gehouden. Beide par tijen kwamen met 6 spelers uit. Er werden 36 partijen, elk van 100 caramboles over den band, In drie series, gespeeld. De series werden respectievelijk te Het Zand, gein. Zijpe, Zuidsoharwoude en Warmenhuizen gespeeld. De uitslag was, dat de Langendijk 3359 en Holland's Noorden 3095 punten verkreeg. Langendijk won alzoo met 264 punten. STAKING TE ENSCHEDE. Wegens vermeende ongelijke verdeeling der grond stoffen staakten gisternamiddag' te Enschede ruim 200 wevers van de fabriek Menko aan den Roomweg en verlieten de fabriek. UIT OUDORP. Bij de heden, II Augustus gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad (vacature H. Bruijn) werden uitgebracht 129 geldige stemmen. Hiervan verkreeg de heer G. de Jongh er 82 en en heer J. Kop- pes 47, zoodat gekozen is de heetr G. die Jonigh. UIT KOEDIJK. Gistermiddag 2 uur vergaderde de Raad dezer Ge meente. Wethouder Geus was met kennisgeving afwezig. Na opening' der vergadering werden de notulen der laatstgehouden bijeenkomst voorgelezen en onveran derd goedgekeurd. De voorzitter deelde mede, lo. dat aan mejuffr. Mesman een verlof is verleend tot 1 September a. s. wegens herstel van gezondheid; 2o. dat dé onderwijzer W. Wagenaar zijne betrekking heden heeft aanvaard; 3o. dat door den rijksontvanger te Alkmaar (b. g.) eene som van 401.86 is betaald op 1 Augustus j.l. aan den gemeente-ontvanger; voor notificatie, aange nomen. Hierbij werd bij monde van het lid Visser rapport uitgebracht over 'het onderzoek der gemeente-rekening van 1909, waaruit bleek dat. die rekening in volkomen orde werd bevonden en tot goedkeuring werd geadvi seerd, terwijl tevens werd voorgesteld, den staat van oninbare posten vast te stellen tot een 'bedrag van 170.16 waartoe werd besloten. Bij monde van het lid Beets werd verslag uitgebracht omtrent het onder zoek der gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1911. Namens de commissie van onderzoek werd tot vast stelling dier begrooting zooals die door B. en W. werd aangeboden geadviseerd, terwijl werd' voorgesteld de jaarwedde van den gemeente-veldtwachter met 25 te verhoogen, ingaande 1 Januari 1910. Overeenkomstig het voorstel vani de commissie werd besloten. Het lid Jonker bracht' hierna' rapport uit over het onderzoek der begrooting van het Burgerlijk Armbe stuur. In overeenstemming met dit advies wordt die be grooting goedgekeurd, en het verleenen van eene sub sidie van 400 voor 1911 vastgesteld en de jaarwedde van den rendant-armvoogd met 25 verhoogd. Het lid Kramer bracht hierop a<ivk\s uit over het adres van het bestuur van de afdeeling Noord-Holland van den Nederlandschen Bond! van Gemeente-ambte naren. Dit advies luidt: de jaarwedde van den Bur gemeester en den secretaris met. 50 ieder te verhoo gen.^ Werd besloten aart God. Staten voor te stellen die jaarwedde ieder met 50 te verhoogen op een na der door Ged. Staten te bepalen tijdstip. Bij de behandeling van een ingekomen plan tot verbouwing van het armenhuis ging de vergadering in geheime zitting over. Na heropening der vergade ring' werd besloten: lo. in te trekken het. genomen be sluit van 24 Juni j. 1. en 2o. over te gaan tot- verbouw van het armenhuis; 'bouwkosten ten hoogste 8000. Hierop werd de vergadering gesloten. UIT WINKEL. 1 ot weesvader en -moeder in het diaconie-weeshuis te Vlaai-dingen is benoemd de heer B. Wessemius en echtgenoote, thans Vader en moedér in het wees- en armenhuis alhier. VAN TEXEL. Reeds sedert lang werd bij de leden der afdeeling Texel van Het Witte Kruis de behoefte gevoeld aan een eigen magazijn, waarin de verplegings materialen behoorlijk bewaard kunnen worden. Thans zal daarin worden voorzien door een flink, doelmatig gebouw, dat op een gratis beschikbaar gesteld terrein van den heer 0. Boon zal verrijzen, en niet alleen een magazijn doch ook eene woning voor den bewaarder zal bevat ten. Aannemer is de heer M. Vlast Pz. te Oude Schild, voor de som van 3663. UIT HOORN. Tot secretaris der Kamer van Koophandel is benoemd de heer S. H. A. E-sser. Door de harmonie Apollo werd! gisterenavond den ZeerEerw. heer Deken, ter gelegenheid van zijn 40-jarig Priesterfeest een serenade gebracht, UIT BERGEN. Vanavond is er muziekuitvoering van ons fanfare corps, terwijl Hofla'an en muziekterrein verlicht zul len worden en er Bengaalsch vuur zal worden ontsto ken. Het lijdt geen twijfel of het concert zal, bij het 'heerlijke zomerweer, druk bezocht worden. EEN MOOIE GIFT. Naar wij vernemen is voor de gebroeders Wettsteijn, die bij den brand aan den Huiswaard ongeveer alles verloren een gift ingekomen van IT. M. de Koningin van 40. STOOMTRAM EGMOND—ALKMAAR BERGEN. Gedurende de maand! April 1910 werden met de stoomtram EgmondAlkmaarBergen 17.577 reizi gers vervoerd en bedroeg de opbrengst van reizigers- en goederenvervoer 3319.78°. EEN NAMIDDAG-VEILING. De Tuinbouw- en Handelsvereeniging „Algemeen Belang" acht zich door de groote toename der och- tendveilingen aan de Steenenbrug' verplicht een twee de veiling te houden. Morgen, Vrijdag, en geregeld dagelijks, behalve Za terdags, zal deze tweede veiling des middags om 5 uur op dezelfde plaats gehouden worden. AGENDA: DONDERDAG. Gem. Zangver. „Nieuw Leven," 8 uur, repetitie voor dames en heeren, gebouw „de Unie." kapiteins der industrie geworden. Zij waren eenige dagen geleden aan een feestmaaltijd vereenigd en een gast berekende, dat ze met zên vieren 25 millioen be zaten. VALSCHE BANKBILJETTEN. Te Parijs, en voornamelijk in de buurt van Mont- martre werden den laatsten tijd veel valsche Engelsche bankbiljetten in omloop gebracht. De politie ont dekte eindelijk den dader een neger, door een Duit- seher vergezeld. Toen beiden in een rijtuig' naar het politiebureau gebracht werden, trachtten ze een sta peltje valsche bankbiljetten weg te gooien, maar dit lukte niet. EEN VEKRASSING( VOOR FRANS JOZEF. Gisteravond zou er te<r eere van den SOsten verjaar dag van den keizer-koning op het slot te Ischl een kleine tooneelvoors-telling worden gegeven, waaraan de kindieren van aartshertogin Valerie zouden medewer ken. De aartshertogin, 's keizers jongste, dochter had zelf een danssprookje gemaakt: een huldiging door de bergwereld, speciaal de atpenbloemen van den keizer. De kleine hertoginnetjes, die voortdurend moesten re- peteere.n, hadden hun mond natuurlijk niet kunnen houden. „Kinderen," zei grootpapa dan „doe toch geen dwaze dingen meer met mij." IIET GEZONKEN SPAANSCIIE SCHIP. De eigenaars van de „Martos" stelden een eisch tot schadevergoeding in tot een bedrag van 16,500 pnd. tegen die der „Elsa." Dientengevolge is beslag ge legd op de „Elsa". AANVARING BIJ KIEL. Gisternacht werd in de Kieler Bucht de torpedo boot „S. 76" overvaren door de „S. 32". Beide sche pen zijn gezonken, terwijl men beproefde d© schepen te bergen. De bemanningen zijn gered. De „S. 32" deed dienst als tender bij de oefensche pen der artillerie. De „S. 76" werd op het oogeniblik als tijdingschip bij het dérde eskader gebruikt. DE KONING MAAKT PRET. Een berichtgever te Londen verhaalt ho© kinderlijk Z. M. de koning van Spanje zich nog weet te verma ken. Terwijl de koningin van Spanje met prinses Pa tricia van Connaught in een modemagazijn haar in- koopen deed, amuseerde dé koning zich met het oppas sen van dameshoeden. Onschuldiger genot 'kan men zich moeilijk denken. VLIEGTOCHT PARIJS—LONDEN. De vlieger Moisant, 'die gisteren1 te 5.15 te Amiens opsteeg, vanwaar hij naar Londen wilde gaan, daalde te Dover. Latham zou het ook probeeren, maar hij had een ongelukje. De beide mededingers wisten niets van elkander af. De bewegingen van Hubert- Latham en John Moi sant, die heiden Dinsdag van! IsSy 1 es Moulineaux vertrokken, zonder mede te deelen, welke plannen zij hadden, veroorzaken een buitengewone belangstelling. Moisant is een jonge Spanjaard. In vele opzichten, mag deze vlucht als een merk waardige gebeurtenis op het gebied! der luchtscheep vaart worden aangemerkt. Niét in het minst omdat het de eerste officieele vlucht tusschen de beide hoofdsteden is, en bovendien omdat de vlucht ten, uit voer werd gebracht door een voor dezen bijna onbe kend aviateur. Moisant heeft hierbij getoond, niet voor een klein tje vervaard te zijn. Hij verliet, in gezelschap van zijn mecanicien, Amiens Woensdagochtend om 5.10 u., arriveerde bij Calais om 7.15 u„ waar hij daalde. Om 10.45 u. zette hij den tocht voort en vloog' over het Kanaal in 35 minuten, landde om 11.20 u. te Deal, 10 mijl boven Dover. Alles was perfect in orde, doch de kou speelde Moisant parten. Aan handen en voeten was hij verkleumd. Moisant heeft medegedeeld, dat hij heden ochtend vroeg zal trachten het Crystal Palace bij Londen té bereiken. KORTE BERICHTEN. De executeurs testamentairs van Florence Nigh tengale wezen het aanbod, om de overledene in do Westminster-a'bdij te begraven af, daar het testament, naar zij zeiden, hen hiertoe dwong. Vijf zwendelaars, die met veel reclame valscho obligaties der Nederlandsche Bank voor onroerende goederen verkochten zijn gearresteerd. Léblanc worn den prijs van 100.000 francs in de F r a iDseh e O os t erk r i n gvl uc h t, Te Praag zijn vijftig gevangenen in opstand ge komen wegens een geschil met een cipier. Bewakers schoten toe en met een revolver, waarmede de aan voerder gekwetst werd, werd de orde hersteld. Op het congres voor het hooger onderwijs te Brussel is besloten het ruilen van kinderen ter aan leering van vreemde talen officieel te organiseeren. Te Berlijn heeft een vader zijn 41/2 jarig zoontje vergiftigd, is daarna weggeloopen en heeft zich willen ophangentoen de poging mislukte, heeft hij zich zelf bij de politie aangegeven. Twee gebroeders Coppius, wegens een poging tot afpersing gearresteerd, hebben eindelijk bekend een reeks misdaden te Leipzig bedreven te hebben, in 1906 hebben zij o. a. een brievenbesteller gedood en hem 9000 mark ontstolen, in 1907 hebben ze een poging tot moord op de vrouw van een fabriekseige naar gedaan, in 1908 een echtpaar vermoord, in 1910 gepoogd een winkeljuffrouw en een dienstmeisje om het leven te brengen. Laatste berichten. DE WOORDENBOEK-OPLICHTER. AMSTERDAM, 18 Aug. De vacantiekamer der Rechtbank veroordeelde heden tot zes maanden gevan genisstraf den 28-jarigen boekhouder uit Den Bosch, wegens oplichting van woordenboeken, ten nadeelc van boekhandelaars hier ter stede (die hetzelfde feit te Alkmaar pleegde)geëischt was één jaar. STAKING ENSCHEDé OPGEHEVEN. ENSCITEDé, 18 Augustus. De arbeiders van de firma Menko hebben hedenmiddag het werk hervat; na in een langdurige fabrieksvergadering de directe actie staking door organisatie-besturen was afgekeurd en 1% dag' niet voldoende g'eadht werd om te oo-rdee- len over de behandeling. Besloten werd een proef van een langeren termijn te nemen. DE VERMISTE KINDEREN. AMSTERDAM, 18 Augustus. In de heden gehou den appèlzaak voor het Hof alhier concludeerde do procureur tot niet- ontvankelijk verklaring van het appèl van den Voogdijraad of, mocht, het Ilof het be roep wel ontvankelijk verklaren, tot bevestiging van het vonnis der rechtbank. 18 Aug. Petrus Bernai'dus Baars en Maria Catharina Rijper. Cornelia Langenberg en Wilhelmina Helderman. - Jacob van Frank en Schoontje Spier. Peter van den Broek en. Gerarda Maria van Rijnsoever, GEBOREN 17 Aug. Elisabeth Maria, d. van Theodorus Sluijtev en Cornelia Hille, OVERLEDEN 17 Aug. Antje Koopman, gehuwd met Pieter Blan kend aal, 50 jaar. BRUTALE KERELS. Gisteren zijn geboeid naar Almelo gébracht twee stroopers uit Oldenzaal en Almelo, die gisternacht bij Denekamp inbraak hebben gepleegd bij twee oude menschen. De vrouw van ,01de Riekerink" hebben zij met het geweer op de borst geld! afgeperst. Toen de politie gewaarschuwd werd, vluchtten) ze in' de richting Nordhorn. Spoedig werden ze door den veldwachter Weerkamip en een groot aantal Denekampers achter haald. Toen ze met het geweer dreigden en zich ver zetten, kreeg een van hen een revolverschot in' het been, terwijl beiden bij hun' verzet door de menigte werden toegetakeld. EEN JUBILEUM. Verschillende zujvel-couranten melden, dat het mor gen, Vrijdag', voor den z-uivel-industrie een hoogst ge denkwaardige n dag is. Dan is het n.l. veertig jaar geleden dat de heer J. Coster voor het eerst zijn kort te voren door hem uitgevonden hoterkleursel in den handel bracht. Zijn uitvinding is aan de zuivel- en margarine-industrie ten goede gekotnen. Er wordt, zegt de firma J. Coster en Zonen, die ook kaaskleurSel en stremsel vervaardigt-, geen plekje op aarde gevon den, waar boter bereid' wordt, of het kleursel is er aan wezig. Een gedenkboek in vier talen g-eeft tal van bijzonderheden va>n deze Nederlandsche onderneming. Morgen, ter gelegenheid van het feest, zijn alle fili alen gesloten dus ook dat te Alkmaar. ZONDAGSDIENST SPOORWEGEN. Naar de „N. Rt. Ct." verneemt, is er bij de aan staande winterdienstregeling een groote beperking van den Zondagsdienst op de spoorwegen te verwach ten. Zeer vele, op sommige trajecten alle, goederen treinen zullen op Zondag vervallen. KORTE BERIOHTEN. Te Utrecht stiet een 16-jarig meisje het hoofd tegen een piano, 's Avonds kreeg ze hoofdpijn, verge zeld van brakingen, 's Nachts is ze overleden. Vani uit Louisendorff bij Cassel ontving de ge meente-veldwachter te Oosterbeek een briefkaart, on derteekend L. B. Kraak. Deze kaart wordt in verband gebracht met het sinds 19 Juli verdwenen) 13-jarig meisje Theodora Kraak. Er wordt een onderzoek in gesteld. -Op 31 Augustus za,l te Middelburg een Trom- pettinenniarsch gegeven' worden, gecomponeerd door den heer Jan) Morks, directeur van het muziekkorps. Er zijn reeds 239 repetities gehouden met jongens en thans wordt gerepeteerd met het muziekkorps. De heeren E. en J. H. Kersten, te Heemstede, zullen op het hun toebehoorend' gedeelte van' de voor malige buitenplaats Oud-Berkenrode aldaar een „tuin stad" aanleggen. Tijdens een brand te Schagen staakten de spuit gasten. Zij eisohten een uurloon van 25 ets. inplaats van 15 ets. per uur. Iemand reizende van Winterswijk naar Gronin gen miste zijn portemonnaje met een aanzienlijk be drag'. Nergens kon hij haar vinden of eenig' -spoor ont dekken totdat hij gisteren van een werkman te Gro ningen een postwissel met het verloren bedrag ont- vin'g. De eerlijkheid werd ruim beloond. De minister van Oorlog heeft nader ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat alsnog behalve de* feeds in een vroegere aankondiging genoemden voor plaatsing bij de Cadettenschool in' aanmerking komen, voor den dienst hier te lande: J. S. de Bruijn, G. M. O'lifiers, A. Specht Grijp en Th. J. F. Smits. ALGEMEEN BELANG. In de Dinsdag onder voorzitterschap van den heer J. G. van Garderen door bovengenoemde vereeni- ging gehouden vergadering in- het café van den heer P. Hecker werd besloten mede te werken tot het zen den van een adres aan II. M. de Koningin, teneinde te verkrijgen het stichten van een Rijks-Tuinbouw-Win- tersc'hool benoorden het IJ. Behalve een kleine re dactie-wijziging in het bekend concept-adres, werd be sloten er op aan te dringen, dat daarin in plaats van „benoorden het IJ" wordt gelezen Alkmaar. Ook werd besloten- door een collectieve inzending van een verzameling groenten mede te dingen op de in September te Hoorn te houden Landbouwtentoon stelling. Reeds vroeg'er werd door deze vereen-iging een zil veren medaille voor een of ander nummer van liet programma beschikbaar gesteld. Hierna deed! de voorzitter mededeeling van de steeds in belangrijkheid toenemende veiling van tuinbouw producten aan de Steenenbrug', uitgaande van „Alge meen Belang." De aanvoer bedroeg in 1909 over de maand Juni 3827.73y2, in Juli1 6557.92x/2, in 1910 over Juni 5429.9iy2, over Juli 7036.24V2, respec tievelijk een vermeerdering van 1602.18 en 478.32, waarbij in aanmerking te nemen is dat over Juli van dit ja-ar één veiling werd gehouden e.n de aanvoer van kersen naar verhouding met vorige jaren door het mislukken van de oogst dit jaar zoowat niets te be duiden had. Besloten werd tot het houden van een namiddag veiling, met behoud van de gewone oehtendVeilingen die, na verkregen beschikking van het' Dagelijksch Bestuur a.s. Vrijdag zullen aanvangen. Deze veilin gen worden voorloopig bij wijze van proef genomen, omdat met. het- oog op zooeven genoemde gestadig grooteren aanvoer naar middelen moet worden ge docht, om de veilingen des morgens ten gerieve van de bezoekers vroeger te doen eindigen. Daar met het pog op de belanghebbenden van de omliggende ge meenten een nog vroeger tijdstip van aanvang onmo gelijk is, is aan Burg. en Weth. vergunning verzocht, voortaan twee veilingeu per dag te mogen houden, uitgezonderd Zaterdags, als wanneer alleen een mor genveiling gehouden wordt. ENGELAND. De ochtendbladen zijn zeer ingeno men met het fonds van Sir Ernest Casse'l. De Express vindt echter, dat Engeland moet voortgaan met zich te wapenen. De Daily Telegraph noemt het niet juist, dat keizer Wilhelm II officieel gevraagd is bescher mer t eworden, l^etgeen het Tagehlatt evenwel staande houdt. Van de Parijsche pers geeft de „Echo de Pa ris" een cronisch artikel, waarin o.m. wordt betoogd dat Sir Ernest Cassel den door 's konings overlijden verloren invloed tracht te herwinnen. De dichter deed in een interview uitkomen, dat hij enkel bedoelde 's ko nings nagedachtenis te eeren. OOSTENRIJK. Opgericht is, met 's keizers toe stemming een fonds, waar uit officieren, die in schul den steken, op gunstige afbetalinlgs-voorwaarden gel den kunnen leenen. SPANJE. De ministerraad heeft met algemeene Stemmen besloten aan koningin Victoria het groot kruis voor openbare weldadigheid' toe te kennen met name Voor haar werk van weldadigheid tegenover de gewonde soldaten en de gezinnen der overledenen tij dens de campagne in: Riff. PORTUGAL. Het heet, dat het heele land met spanning de komende verkiezingen) tegemoet ziet, hoofdzakelijk tengevolge van het drukke optreden der republikeinsche partij. Dinsdag alleen werden er door deze partij 50 groote vergaderingen gehouden, deze week zouden er nog 85 volgen. In elk district nemen de republikeinen aan den s'trijdl deel en zij zijn over tuigd, dat ze een meerderheid in de Cortes zullen krij gen. Vele hunner candida-te-n zijn officier hij leger of vloot. Mochten regeerings-ambtenaren, gelijk dit tot dlisverre het gebruik is, de verkiezingen) naar hun eigen wenschen laten uitvallen, dan zijn volgens de Daily Mail opstanden en bloedige gevechten niet te vermijden. RUSLAND. De leden van het Echt Russische Ver bond beginnen een scherpe agitatie tegen Doehrowin, hun vroegeren voorzitter, wiens optreden thans in manifesten in vele steden' in duizenden exemplaren verspreid, wordt uitgemaakt voor schadelijk voor de partij. In de manifesten noemt men ook de namen van gevaarlijke leden van den bond, die tot de voor naamste medewerkers van Doebrowin behoorden, ter wijl hij de eerlijke lieden, die hem rekenschap vroegen oVer de reusachtige sommen, die in zijn handen ver smolten, eenvoudig' uit den bondl stiet. Onder de per sonen, die met hem saménwerkten, worden in de eer ste plaats vermeld alle bondgenooten in het proces Heirzenstein, maar verder namen als die van Gile- witsj, den moordenaar die zich te Parijs bij zijn arres tatie vergiftigde, dr. Pantsjenko en de Lacys, de hel den van het Boetoerlin-proces, zooals men weet ver dacht van den moord op den zwager van LaCys. Ten slotte volgen de namen van een aantal personen, allen te kwader naam en faam bekend. Hun allen verwijt men, dat zij hun betrekkingen tot Doehrowin gebruik ten om zich aanzienlijke financieéle voordeelen te ver schaffen. Deze vermelding van de bekende misdadi gers- onder de leden van' den 'bondl wekt groot opzien te St. Petersburg. In St. Petersburg is de cholera nu aan het luwen. Er lagen Dinsdag 775 lijders in het gasthuis. Maar in de provincies woedt de ziekte nog hevig. Tot S Augustus waren er 81,000 gevallen- aangegeven, waar van alleen in de vier gouvernementen Charko-f, Jgka- terinoslaf, Cherson en den Dom 40,000. Onder de weeskinderen in de dorpen is nijpend ge brek. De dagbladen openen inschrijvingen voor hen. TURKIJE. Een Engelsche journaliste is te Sa-lo- ni'ki geweest en in de Westminster Gazette vertelt ze nu, dat ecx-sultan Abdoel Haïnid' niet meer in de vil la Allatini is. Men herinnert zich dat verleden jaav een dertiental vrouwen de villa verlieten en dat een zeer oude vrouw destijds voor den verkleedem sultan werd gehouden. De journaliste 'beweert thans, dat de rijksbank drie dagen daarna het- vele -geld van den ex-sultan aan de jong-Turken uitbetaald heeft. Abdoel ITamid zou de door de bank geëisöhte handteekening hébben gegeven en daarmee- zijn overbrenging in de nabijheid van Konstantinopel gekocht hebben. JAPAN. Volgens berichten in de bladen zou de Japa-nsc-he minister van oorlog' begonnen zijn met de laatste onderhandelingen over de inlijving van Korea. Gemengde Mededeelingen. DE BRUSSELSCHE RAMP. De schade wordt thans geraamd op 50 millioen francs. De Belgische minister-president heeft verklaard, dat de regeering' als beschermster is opgetreden, dat de tentoonstellingsmaatschappij een naamlooze vennoot schap is met twee millioen kapitaal, en dat zij voor meerdere schade niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Het plan is voor de puinhoopen een panorama te schilderen van de verbrande gebouwen. EEN PRETTIGE BRUILOFT! In Michalkorvitz (Opper-Sil-ezië) werd een bruiloft gezelschap, toen het met den nachttrein wilde vertrek ken, door ongeveer twintig meest jonge personen met steenen en revolverschoten tot aan het station achter volgd. Een politiei-agent em een brievenbesteller, die hulp wilden bieden, werden ernstig gewond. Toen de hal'te-chef zijn leven en zijn kas bedreigd zag, seinde hij om hulp, een locomotief met spoorweg- en politie ambtenaren kwam met bekwamen spoed, maar de hal te was reeds bijna een( ruïne geiworden. Zes personen konden in hechtenis genomen worden. ALS IN EEN ROMAN. Vijftig jaren geleden riep de farmer Miller t-e Brid geport (Connecticut) zijn vier zoons bij zich, gaf elk 700 dollars en zond hen daarmee de wereld in, om for tuin te maken. Aan alle vier is dit gekikt, zij zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2