WONING-BUREAU SCHOOLBOEKEN LEERMIDDELEN 7x J De KLOMPEN zijn in Alkmaar GOEDKOOP Brandstoffenhandel H. Göddeke, levert prima llelglsehe A ntli raclet C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein Eng. en Duitsche HEERENHOEDEN. 3Pe Blip HERMs. COSTER en ZOON, Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET0 FEUILLETON. Het nest van den sperwer. Salonboot met gksheschutting aan dek. SCHAPENSTEEG, ALKMAAR, daar vindt men van de Koninklijke Goudfobniek van Van Kempen!! tegen scherp concurreerende prijzen. tegen oonourresrende Zomerprijzen. DOET UW VOORDEEL DOOR THANS TE BESTELLEN. REPARATIE-INRICHTING. aan den Wester weg, Nassaulaan en Egm onderstraat. :o: Zaanlandsche :o: Spaar- en Voorschotbank, „DE RATO" voorloepïg uitgesteld. Mr. A. P. H. DE LAJVGE, HEEREN-MODEMAGAZIJN, de levering van 70.000 vlakke kleurige straatklinkers. Nieuwesloot B 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend ie bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOYERS. o o— o EN o— in gebruik op de verschillende inrich tingen van onderwijs, als worden, zonder prijtverhooginggekaft en met bedrukt etfquet voorzien, zeer spoedig afgeleverd door de N.T. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ, v.b. Voordam C 9ALKMAARTel. No. 3. VOORSCHOTTEN onder Z AKEL'JKE of PERSOONLIJKE zekerheid met inpandgevimg LANGS DE ZAAN, Van ALKMAAR 6 - 8 10 12 2.30 4 6 7.30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 - 9 30 11.30 2.15 4 6 7 30 uur, Van Zaandam naar Haarlem 8 15 - 10.15 -12.15 - 2.15 - 4.15 - 615 -18 15 Van Haarlem naar Zaandam 10.15-12.15 -2.15- 4.15 -6.15-8.15 - |l0. Extra op Zondag. uur. uur. *-'• -• 15 - ACHTERSTRAAT B 21. - Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.9. - gevestigd te KROMMENIE. Maatschappelijk kapitaal f 250.000 waarvan uitgegeven en volgestort f 200.000. DirecteurA. DE RDYTEB. AlTTENTIB! BESLIST SUCCES! De tegen 31 August us en 7 September a.s. aangekend ig- de verkooping van TWEE HUIS MANSWONINGEN met LANDE RIJEN te Oastricum, behoorende tot de nalatenschap van wijlen den heer J. TWISK Czis 5Z5X3EÏ ETAIiAGE. Aanbevelend, Wed. JAC. VAN BEEK. 9.7S TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, (taande op een der drukste standen Tan Alkmaar. Drie WOONHUIZEN, koopsom 1700 per perceel, worden verhuurd tegen 3 per week. Vijf BURGERWOONHUIZEN a 6800, worden verhuurd tegen 2.25 per week. Een klein WOONHUIS, ook zeer geschikt voor pak huis, staande Sandersbuhrt aan het water. PIT DE HAND TE KOOP Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. TE HUUR OF TE KOOP Een flink ruim WINKELHUIS op drukke stand, voor alle zaken geschikt, bevattende ruime winkel, be neden 2 kamers met keuken. Boven vóór zolder met kamertje en vliering. Boven achter 2 kamers met over loop en voorzien van gas en waterleiding. Aanvaarding direct TE HUUR: Een geheel naar de eischen des tijds ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Huur 325 gulden. Aanvaarding direct Een net BURGERWOONHUIS, zeer geschikt voor rentenier. Staande Heiligland bij de Vlotbrug. Huur prijs 4.25 per week. Aanvaarding direct. Een HEERENHUIS, staande Toussaintstraat, be vattende beneden 2 kamers en suite, boven 2 ruime kamers en flinke zolder, voorzien van gas en waterlei ding, mooie tuin. Huurprijs billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. Eon riant BOVENHUIS aan de Zaadmarkt, voor zien van Gas en Waterleiding. Huurprijs 2.00 per week. Aanvaarding direct. Een riant BOVENHUIS aan het Ritsevoort, voor zien van vijf diverse kamers, gas en waterleiding. Aanvaarding direct. Gemeubileerde Kamers in 't centrum der stad. Aanvaarding direct. Een BURGERWOONHUIS, staande Oudegracht. Huurprijs 2.60 per week. Een PERCEEL Eilandswal aan het N. H. Kanaal. Huurprijs 1.40 per week. Een PERCEEL, Liefdelaan, huurprijs 1.75 per week. EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES ORCZY, 8chrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 43) HOOFDSTUK XVII. HET HUWELIJK. Sir Marmaduke had aan tafel, met Editha de Cha- vasse gesproken over het gaan naar Canterbury, en dat het hem aanstaanden Vrijdag het best schikte. Blijde dat zij dit zoo ongemerkt te weten was geko men, bracht zij dienzelfden avond bet welkome nieuws aan haar Prins over, en zij had geen reden om zieb te beklagen over haar bereidvaardigheid om aan zijn ver langen te voldoen. Hij was uitermate lief, en be daard in zijne liefkoozingen, haar zoo hoogachtend be handelende als eene Prinses. Hij sprak minder over zijn vurig verlangen en meer over zijn plannen, die zij voortaan samen zouden beramen en ten uitvoer bren gen. Vertrouwelijk lichtte hij haar over zijne gehei men in, wel wat nevelachtig in te groote losse trekken, om goed begrepen te worden, maar de manier waarop hij dat deed, versterkte baar bewondering van zijne nobiliteit en zelfopoffering. In zeker opzicht bracht deze avond zoo kalm en vredig, vergeleken met de onrust der vorige ontmoe ting een voor hem voordeelige crisis in hare ach ting voor zijn persoon. Toen zij gehoord had dat Sir Marmaduke en Mevrouw de Chavasse door hun reis naar Cantenbury, haar het heimelijk gaan naar Dover mogelijk maakten, vatte zij dat op als een beschikking van Iloogerhand, als eene goedkeuring van baar ge- bejino huwelijk. Dat bevestigde haar aan den eenen Gij kunt het zelf wel weten of ook gij door de algemeene kwaal van onze dagen aangetast zijt. De zenuwzwakte is „de" kwaal van onzen tijd. Slapeloosheidgedurige vermoeidheidge brek aan eetlust; hoofdpijn die op vaste tijden wederkeert; suizen in het hoofd; suizen in de ooren; angst, zenuwachtigheid en prikkelbaarheid zijn alles verschijnselen van zwakke zenuwen. Die zenuwzwakte maakt uw leven verdrietig en ongelukkig. Wanneer gij die kwaal met vrucht wilt bestrijden, neem dan des morgens, dadelijk na uw ontbijt, en des middags een uur vóór den maaltijd één eetlepel Sanguinose. Gij zult er al heel spoedig de goede gevolgen van ondervinden. WACHT II VOOR NAMAAK. Den Haag. VAN DAM Co. SANGUINOSE kost f 1.50de 6 flacons f 8.de 12 flacons f 15. Te A 1 k m a a r bij NIEROP SLOTHOUBER, Firma SCHOUTEN Co., ANSINGH MES MAN, Apothekers, Firma 0. KEG, afd. drogisterij Heiloo bij G. JONGEJAN; Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFF Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuid-S charwoude G. LUITING; Winkel Wed. J. BUTTER Stompetoren K. HOS Avenhorn A. BELS Anna Paulowna H. DEN ENGEL- SCHENOudkarspel H. HART, J. TIMMERMANSt. Pancras R. PLOEGERWarmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. armenhuizen Jt - f polis van lei/emsuerzekering VAM AF I 3UU. *s G R A V EM li AGE ...a M„i.niTSKaoE. II KAPITAAL fl.OOO.OOO. - ;V Bij C. OUDES kant in haar voornemen, maar drong haar ook om voor den Prins geen geheimen meer t-e hebben en'hem mede te deelen hoe ontzettend rijk zij was. Tot nu toe scheen hij daar niets van te weten. Een paar woorden, terloops door hem geuit, hadden haar daarvan overtuigd. Ooit was zijne onbekendheid te de zen opzichte geen wonder. Ilij zag of sprak van alle dorpelingen, alleen de oude stokdoove Quakeres en Adam Lambert, bij wie hij inwoonde, en met die twee scheen hij op een vijandigen voet te zijn. Het was dus niet onnatuurlijk dat hij haar even weinig bemiddeld dacht als alle meisjes der geburen, wier feitelijke ar moede uit alles bleek. En dat zij geen uit liefdadig heid opgenomen wees uit de familie van Acol Court was, kon hij evenmin gehoord hebben. Sue begreep dat zij hem nu beter moest inlichten en zag met verlangen uit naar het gelukkige oogenblik, dat zij hem kon vertellen, hoe haar ontzettend vermo gen hen in staat zou stellen, het „groote werk" zooals hij het noemde en dat hij door geldgebrek maar ten halve kon doorzetten met kracht aan te vatten en ten einde te brengen. Waar hij zijne per soonlijkheid, zijn welsprekendheid, zijn kennis van mensehen en zaken aanbracht, kon zij baar verbazend fortuin bijbrengen. Zeker, zij was nog zeer, zeer jong, maar door zijn spreken had1 zij leeren begrijpen, dat het onmogelijk was een volk op te heffen en tot vrijheid! en echten godsdienstzin te hervormen, tenzij men ook over zeer veel geld kon beschikken. Prins Amédê van Orleans was tamelijk vermogend. Dat hij op een ver afgelegen dorp in Engeland leefde, in allen eenvoud inwonende bij den dorpshoefsmid, dat deed hij tot bevordering zijner plannen. Ook wa ren door de wraakzucht van Frankrijk's Koning, al zijn goederen verbeurd verklaard, zoodat hij voor bet oogenblik inderdaad pover moest leven. Dit be greep Sue, die in bare kindsohe jaren zoo menig ade- lijk huis had zien ineenstorten door de vervolging van wege den Lord Protector, en bet was baar een dubbele vreugde dat zij genoeg bezat om liaar Prins tevens van die zorgen te kunnen ontheffen. En wat zou hij blij zijn met dit verrassende nieuws! Om deze gedachte moet Lady Sue Aldmarche niet gehouden worden voor dom of dwaas. Ofschoon na genoeg een en twintig jaar, had zij geen de minste ondervinding of kennis kunnen opdoén van sociale toestanden of meuschen: iedere voorstelling die zij zich daarvan vormde, was aan hare verbeelding en romantische natuur ontleend. Haar kinderjaren, haar jeugd, haar meisjestijd wa ren in een fantastisch droomen voorbij gegaan, terwijl door een der grootste conflicten in Engeland's ge schiedenis, menschen door hetzelfde bloed aan elkaar verbonden tegen elkaar in een bitteren bloedigen strijd waren gewikkeld. De opvoeding der vrouwen zelfs aanzienlijken en rijken bestond meer uit voe ding' dan uit wat opvoeding beet. De meeste adelijke Dames van dien tijd konden lezen noch schrijven, en leefden als de koetjes in de wei, zonder zich om iets te bekommeren. Slechts enkelen hadden mannenmoed en wonderen van dapperheid getoond en verricht, en waren broeders, echtgenoot of vader gaan bijstaan in den gruwelijken burgeroorlog. Maar daarvoor was Sue toenmaals nog te jong, en haar vader was gesneuveld, vóór zij een werkzaam deel had kunnen nemen aan de quaesties van den dag. Een moeder had zij nooit gekend, broeders of zusters had zij niet. Een tijdelijk verblijf bij eene oude tante, waar een even bejaarde burger-vrouw haar oppassen moest, en wat zij voorts op Acol Court zag, was alles wat tot haar vorming had moeten dienen. Prins Amé dê van Orleans was de personificatie van al haar idea len, misschien op een enkele uitzondering na. De echte held harer droomen was mooier en zachtaardi ger, meer een man om op te bouwen en vertrouwen, maar allerminst nóg romantischer in voordoen en toe komstplannen. Het was inderdaad een prachtig heldere avond, en zijn (tooneelmatig geblankette) gelaat, kon zij duide lijk zien. De uiterlijke indruk der ontdekking, dat hij door zijn huwelijk millioenen in zijn bezit kreeg, was karakteristiek. Hij scheen verrast, maar teleurge steld. Zijn ideaal, zoo zeide hij was geweest, Naast VROOM DREESMANN. - - - EERSTE KLAS Iccarate regeling. Degelijke garantie. De BANK verleent crediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden in depót ge nomen, rente 31 2 percent. Verkrijgbaar -4 u 0 deposito-obligatiën in stuk ken van f 500.en f 1000.voorzien van hall- jaaiTijksclic coupon:-, per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS té A L K M AA R in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van II tot 1 uur. Beroemd, Hoofdpijnzalf geneest onvoorwaardelijk de felste hoofdpijn. Prijs 20 ets. de doos. Verkrijgbaar o.a. bij NIEROP SLOTHOUBER en ANSINGH MESMAN, Alkmaar. NOTARIS. SCHOFTENSTRAAT 18. Ontvangen de nieuwste modellen Vanaf 111 de nieuwste kleuren en gtofUeu. Verkrijgbaar bij J. H. WII.I.KRS, Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van EGMOND AAN ZEE zullen aanbe steden De levering moet geschieden in September. Monsters met prijsopgave worden ingewacht vóór 27 Augustus 1910. De Secretaris, De Burgemeester, W. G. NOORMAN v. n. DUSSEN. C. J. EIJMA. haar tot vrouw te krijgen, zooals hij haar kende, on vergelijkelijk mooi, maar arm, en wier bruidschat al leen in hare lieftalligheid bestond. O, wat blijdschap, toen bij bij baar dweepende voor stelling, van wat ze met haar fortuin zouden kunnen doen, ten laatste knikte en vriendelijk glimlachende haar aan zijn hart drukte en op het voorhoofd kuste, en opgeruimd met haar instemde, dat liet groote werk daarmee doorgezet zou worden! Het was misschien wel baar zaligste avond uit dien tijd. Van haar huwelijk herinnerde zij zich alleen: een vluchtend ijlen naar den postweg, onder een stortre gen, de lange rit, in een stoffig rijtuigje, haar komst voor de kerk te Dover, nog maar juist bij tijds - de geestelijke in een wijde zwarte soutane, onver staanbare woorden mompelend, de veldwachter en de koster als getuigen Haar huwelijk! Hoe anders had zij zich dien grooten, wondervollen dag voorgesteld! Muziek, bloemen, toilet en een geur in de atmosfeer! De zon, stralen van purper, goud, of hemel-blauvv, door de hooge vensters van een kathe draal over haar uitstortend! De bruidegom in wit satijn, vroolijk en trotsch, en zij, de bruid, onder een kanten sluier, tot verberging van haar gelukkige blos jes! Dat had zij gedroomd, en de werkelijkheid was zoo ontzettend anders geweest! Een donkere achterbuurt-kerk, met de bladders van het witsel op de muren! Het opdreunen van het for mulier, door een onsmakelijke, kaalhoofdige persoon, tot eenige muziek. De regen kletterend tegen de ge broken of gebarsten ruiten, waardoor een ijzige mist over hare schouders liep, die haar deed rillen. Zij had haar mooie duivenblauwe japon aan, die niet nieuw meer was, en een sluier dekte haar niet, alleen een strooie hoed, zooals de buitenmenscben droegen, want ofschoon zij een rijke, erfgename was, haar voogd zorgde slecht voor een haar passend toilet. En de bruigom? (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4