r ithniTk n j* A V H i t li >1 8. De He oge Raad nu heeft in zake Kriller heslist: -dat de getuige, bij het doen van eed of belofte, ten aanzien van de wijze, waarop dit moet geschieden, zich heeft te richten naar de regelen of gebruiken bij dat Kerkgenootschap bestaande." Trekking van heden. 3e klasse 2e lijst. No. 2555 f 25,000; Nob. 17936 en 18562 elk f 400; ns. 9337, 14721 en 19417 elk f 200ns. 424, 2939 en 17168 elk f 100. spoedig door de mand vielen en met hun nieuw ge kochte koffers en inhoud naar het politiebureau wer den overgebracht. Intusschen was, zoodra te Scheveningen bekend was, dat de verdachten naar Keulen waren gereisd, een lid van de directie der E. M. S. daarheen vertrokken. Zijn komst was aan de politie aldaar gemeld en hij vond dan ook bij aankomst des nachts te 1.40 uur twee de tectives ter zijner beschikking. In het politie-bureau aangekomen, herkende hij de verdachten, waarop dadelijk werd overgegaan tot het opnemen van den inhoud der koffers. De buit bleek in twee gelijke deelen te zijn verdeeld. Ka constatee ring van een en andetf werd proces-verhaal opgemaakt, na onderteekening waarvan de politie niet het minste bezwaar had de gelden, waaraan slechts enkele hon derd gulden ontbraken, met. de koffers en cte gekochte nieuwe kleederen tegen ontvangbewijs aan het lid der directie af te geven, die daarmede reeds Zaterdagna middag te 3.20 uur te Scheveningen terug was. De gelden waren dan ook te 4 uur in den namiddag reeds weder in de kas van de hotel-directie gestort. eer zoo liever verdwijnen, voor zoover wij er niet al van verlost zijn. Dat grijpt echter minder in het klei ne alledaagsche leven in. Doch de minister van fi nanciën die de stukken van 5 en 50 ets. naar de musea verwijst, zal ons een grooten dienst bewezen hebben. OOK GAUW GEPAKT. Men meldt uit Leiden: Een nader onderzoek heeft het vermoeden bevestigd dat de gouden en zilveren' voorwerpen, Zaterdag door de Leidsehe politie in beslag genomen, inderdaad af komstig zijn van den diefstal de vorige week gepleegd in de tijdelijk onbewoonde villa van mevrouw Rijnben- de van ïlemert te Haarlem. De vier aangehouden mannen blijven hardnekkig ontkennen dat zij zouden hebben ingebroken en de goederen ontvreemd. Ze-hou den vol den koffer met inhoud in den omtrek van Haarlem te hebben gevonden. Het zijn echter slecht ter naam en faam bekende individuen, zoodat het ver moeden voor de hand ligt dat men in hun ook de die ven in handen heeft. Op hen werd ook nog- een bedrag van ongeveer 90 gevonden, verkregen door het verkoopen en beleenen van verschillende voorwerpen te Leiden en elders. Ook hadden ze nieuwe kleeren aan, die denkelijk na den diefstal zijn gekocht van het door verkoop verkregen geld. Zondag is het viertal naar Haarlem getransporteerd. Daar nam den schijn tegen hen nog toe. De Haarlemsche recherche vond in de geplunderde villa een manchetknoop en nu bleek, dat één der man, non die manchetten droeg, een knoop miste, terwijl de overblijvende precies aan de gevondene gelijk is. Dit is zeker voor de justitie een sterke aanwijzing en de mannen zullen nu moeielijk langer kunnen ontken nen. Ai het gostolene is in Leiden echter nog lang niet in beslag genomen. Zij hebben dus al heel wat te gelde gemaakt of er zitten nog meer in het com plot. De koffer dien ze bij zich hadden, -bleek ook aan mevrouw B. toe te behooren. Een later bericht meldt dat zij een volledige beken tenis aflegden voor den rechter-commissaris en dat zij aan den achterkant het huis waren binnengekomen. Het zijn, naar het. H. D. meldt, de 17-jarige P. v. d. V. en J. J. P. H. Seh., die wegens diefstal al tucht school^ achter den rug hebben, de 22-jarige L. G. en de 23-jarige H. J. D., allen uit Haarlem. IN" NOOD VERKEERD. Gistermorgen zeilde de met turf geladen tjalk van schipper J. Kok van Schermerhorn zuidwest van Enk- huizen, toen door een stormvlaag de bakstag brak en de mast met zeilen en touwwerk over boord sloeg. Het schip slingerde op de onstuimige zee geweldig heen en weer. Weldra kwamen visschersvaartuigen en een sleepboot hulp bieden. Zij brachten de tjalk te Enkhui zen binnen. ZONDERLINGE KWESTIE. Een zonderlinge kwestie doet zich te Rotterdam voor - zoo vertelt de Maasbode. Een tijdje geleden werd door de rechtbank het fail lissement eener stuwadoorsfirma uitgesproken. Onder den geveilden ^inboedel bevonden zich drie gesloten brandkasten, waarvan echter de sleutels niet te vin den waren. Daarop werden door een smid de kasten geopend, waartoe ze echter achterover gelegd moesten worden. De losse plaat in een der kasten kantelde toen en kwam tegen den achterwand te staan. De kooper van deze kast transporteerde zijn koopje onmiddellijk naar een veilinglokaal om de kast weer te verkoopen. Toen de kast eenmaal daar stond, verscheen de nieuwe eigenaar, die mededeelde, dat hij de kast uit den faillieten boedel van bovengenoemd faillissement had gekocht, en dat er zich nog eenige aandeelen eener hypotheekbank in bevonden, waaiop hij als kooper recht meende te hebben. Nadat de kast geopend was, bleek dat er zich in derdaad 13 aandeelen in een hypotheekbank, ieder groot 500 gulden, in bevonden. Deze werden dooi den nieuwen eigenaar medegenomen, nadat de verte genwoordiger der firma, welke de kast opnieuw in de veiling zou brengen, hem had gezegd, dat hij zich ver plicht achtte den notaris die den faillieten boedel dér Stuwadoorsfirma verkocht had, dit feit mede te dee len. De curatoren in het faillissement der stuwadoorsfir ma, met dit geval in kennis gesteld, meenen dat die effecten niet mede verkocht zijn. De kooper beweert daartegenover de brandkast ge kocht te hebben, zooals zij was, dus met alles wat er in was. Hij heeft de zaak in handen gegeven van advocaten-firma hier ter stede. makelijk niet alleen een rondje mede te maken, doch ook om een kijkje te nemen. De Cake-Walk doet je lachen dat de tranen je in de oogen komen. Bij café „Ililbrand" hadden gisteren volksspelen plaats, waarvan de uitslagen zijn als volgt: Bolhappen1ste prijs O. Appel, 2de prijs K. Min, 3de prijs C. Burgering, 4de prijs A. de Moei. Sprietloopen: 1ste prijs P. Punt, 2de prijs N. Scha per, 3de prijs J. Roosloot, 4de prijs C. Meijer. Hardloopen met hindernissen: 1ste prijs J. C. Punt, 2de prijs P. Punt, 3de prijs J. v. d. Steen, 4de prijs j' Roosloot. Kikkerspel: lste prijs J. C. Punt, 2de prijs J. van Diepen, 3de prijs J. Louwen, 4de prijs P. Punt. Dit nummer verdient niet den naam van het spel. Het bestond uit het afleggen met een kruiwagen of zoo iets van een bepaalden afstand, terwijl' men een leven de kikvorsch op de wagen moest zien te houden. Er gerlijk was het tezien hoe deze dieren mishandeld wer den. ij hopen daarom dat dit spel geen navolging' zal vinden. BUITEN DE VOORDRACHT OM. Buiten de aanbeveling van B. en W. is tot secretaris van Ferwerd benoemd met- 7 van de 13 stemmen de heer L. Wezeman, gemeente-ontvanger aldaar. Zes stemmen waren uitgebracht op den heer E. Rolleman, secretaris der gemeente Koudekerk. een NOG EEN EEDSKWESTIE. Men zal zich herinneren het arrest: van den Hoogen Raad d.d. 23 Mei 1910, waarbij C. Kriller, vervolgd wegens eedsweigering, ontslagen bleef van alle rechts vervolging, naardien de cassatie, gericht door den pro cureur-generaal tegen het arrest van het Hof te Am sterdam, verworpen werd. Hetzelfde Hof heeft eveneens J. Hoogland, bij ar mst d.d. 15 Maart 1910, bevestigend een vonnis van de nrr.-rechtbank te Haarlem, uithoofde van eedsweige ring. ontslagen van alle rechtsvervolging. Ook tegen dit arrest heeft de procureur-generaal zich in cassatie voorzien. Deze zaak heeft volgens het Hbld. evenwel dit bijzondere, dat Hoogland, Roomsch- Kathoüek, weliswaar zijn lidmaatschap van dit kerk genootschap opgezegd heeft, doch dit laatste zijne le den niet loslaat. De behandeling dezer zaak voor den Hoogen Raad is bepaald op G September e.k. des voormiddags te elf uur. Ook in deze zaak zal mr. I. A. Levy optreden voor den gerequireerde in cassatie. EEN GRAFSCHRIFT IN JAGERSLATIJN. Op een Friesch dorpskerkhof vonden wij, zoo schrijft men aan de Ned., een ouden grafsteen uit het begin der 19de eeuw, waarop een man met jachtgeweer ge beiteld stond, en een hond die een haas vervolgt. En daaronder staat het volgende rijmpje: Hier rust hij die in 't jagen stout Op hazen en patrijzen De schrik was van het veld en woud Waar hij ter jacht mocht reizen. En wien na 't moeilijk aardsche leven Dit graf ter rustplaats is gegeven. MARKT AANVOER EN VERZENDING. Aan de afslagmarkt te Broek op Langedijk werd' de vcrige week aangevoerd 1672 zak aardappelen, 92.500 bos wortelen, 200.600 bloemkoolen, 200.900 roode koo ien, 43.500 gele kooien, 18.200 witte kooien, 1020 balen zilveruien en nep, 420 balen uien, 224.500 slaboonen en 2600 augurken, terwijl in die week van die laad plaats werden verzonden 131 wagonladingen groenten. UIT SCHOOEL. In de afgeloopen week hielden alhier verblijf de volgende vreemdelingen Pension A. KuiperFamilie Smit, Amsterdam, 3 personen. Pension W. PotFamilie Jongebloed, de Zaan, 2 personen familie Rapp, Bussum, 2 pers.Mej. van Balen, Amsterdam, 1 pers.den heer J. H. Arpeau, den Helder, 1 pers.familie Boesche, Delft, 5 pers. mej. J. Valk, Delft, 1 pers. M. H. Lutzenberg, Wor- merveer, 1 persoon. Pension P. KooijmanFamilie van Froijen, den Helder, 9 personen. Pension StennenhergMr. H. Scot, London, 1 pers. Pension P. Breek Jzn. Familie Mes, Amsterdam, 5 personen familie de Haak, Delft, 2 pers.den heer J. H. Horstmaiihof, 1 persoon. Pension „Buitenduin" Pamilie Lacomblé, Arnhem, 4 personen. (Informatie-bureau V.V.V.)Den Heer Jean Lacom blé. Leiden, 1 pers.den Heer A. Teepe, Gouda, 1 pers. Pension Mea Wilca Familie Planteidt, Delft, 6 pers, Pension ZwakmanFam. Mevr. de Wed. Brink- greve, Alkmaar, 2 pers. den heer H. J. Schuiling, Deventer, 1 persoon. Verder bij particulieren of in eigen gelegenheid De Heeren Wigman en van der Meij, Amsterdam, 2 personen; Mej. F. A. Rodenburg, Groningen, 1 pers. Fam. Joh. de Veer, Amsterdam, 2 pers.Fam. Zaad- HET VREEMDE IS LEKKER! N eerlandia vertelt van een Hollandsch reisgezel schap. In de streek, die men bezoekt, prijkt op bijna elke spijskaart een zekere vischsoort „Schleihe," dat men in onuitputtelijke bewoordingen prijst. En daar het echte Noord-Nederlanders zijn, volgt dan het ge wone slotlied, dat allen ini koor aanheffen: Nee hoor! Zulke viseh, die vindt je bij ons toch maar niet. Aan alle vacantie komt een einde en ons gezelschap reist weer naar het vaderland. Een van de heeren, die- getrouwd is, heeft zich door zijn hotelier een koude moot van de fameuse visch in een net pakje mee laten geven, om zijn vrouw dat eens te laten proeven. In Hannover komt er een heer in den trein, die den man van het pakje scherp aanziet en na eenigen tijd zegtSie kommen aus Zin Holland) Ja, zegt de aangesprokene verwonderd. Hoe kent u mij Ah! Ich babe Sie hiiufig in Café X. .in Z. ge- sehen. IT heeft gelijk, zegt onze man met stijgende verba zing en vraagt: Waar komt u dan vandaan? Wat doet u zoo dikwijls bij ons? „Ich komme aus Chemnitz und kaufe in Z Schleihe. Es is't die beste der Welt." Tableau. Dat het pakje vóór Oldenzaal bij ongeluk uit dien trein viel, zal niemand1 onzen vischliefhebber kwalijk nemen. Had de man nu maar geweten dat de lekkere Duit- sclie Schleihe onze goede Hollandsehe zeelt is. (Neerl.) geheel aldus: lo. De voortgaande ontwikkeling van ons maat schappelijk leven, stelt het, ook in den arbeiderstand tot plicht, meer tijd te besteden aan vorming' en op voeding1. 2o. Gezonde, niet overwerkte arbeidskrachten, zijn industrie en maatschappij tot voordeel, omdat zij meer en beter zullen voortbrengen en lust en ijver zullen wekken en behouden tot hoogere ontwikkeling. 3o. Ons stelsel van voortbrengen, dat zeer verbeterd is en een toenemende verbetering ondergaat, brengt overvloed van goederen op de wereldmarkt. 4o. Naast den langen arbeidsduur aan den eenen kant zien wij toenemende werkloosheid aan den ande ren kant. 5o. Het streven naar verkorting van arbeidsduur is daarom met slechts gewettigd, maar ook door belangen geboden. 6o. Dat d<ï naar een gezonde hervorming strevende arbeidsbeweging dit streven op haar programma heeft geplaatst, is even natuurlijk alsdat de sociale wetge ver haar daarbij zijn krachtigen steun biedt. 10. Bij beschouwing van wat de arbeidsbeweging in de ^meeste industrieën reeds wist door te voeren en wat mogelijk bleek, en bij overweging van wat erboven ,2' 3 en 4 is opgenomen, schijnt het als een billijke eisch, dat de normale arbeidsdag voor volwas sen personen de 10 uren niet mag overschrijden en dat verkorting van arbeidsduur niet mag gepaard niet vermindering van loon. 8o. hooge gaan De Katholieke arbeidsbeweging1 dringt daarom 1"®t..krac^lt de regeering aan, tot doorvoering harer billijke eischen, door bij wettelijk voorschrift te bepa len, dat de normale arbeidsdag voor volwassen arbei- (leis niet- langer mag zijn dan 10 uur, en in die bedrij ven of vakken, waarin nachtarbeid wordt verricht, niet langer dan 8 uur. 9o. Aan het Bureau voor de R. K. Vakorganisatie en de Federatie van de vijf Diocesane Werkliedenben den worde opgedragen dit oordeel en dezen eisch ter kennis van Regeering en Volksvertegenwoordiging te brengen." De heer W. slaagd voor de GESLAAGD. F. de Jong alhier is te den Haag ge- acte Fransch A (Middelbaar onderwijs). AGENDA DINSDAG. Ontzetvereeniging, alg. verg. 8 uur, Diligentia WOENSDAG. Alkm. Tooneel, vergadering, 8y2uur, café v. Twisk. LAATSTE BERICHTEN. noordijk. Alkmaar, 4 pers. Totaal 58 personen. KORTE BERICHTEN. - Een treurig ongeluk had Zaterdag te Eist (Be tuwe) plaats. Een 6-jarig dochtertje van den slager P. v. B. wilde haar 3-jarig broertje de trap opdragen, maar viel achterover op den steenen vloer. Beide kin deren werden in hoogst zorgelijken toestand opgeno men. De dokter constateerde bij heiden hersenschudding. Tijdens een onweder was een 80-jarige landbou wer te Vries juist met een voer hooi onderweg. De paarden schrikten voor den knetterenden donderslag, sprongen op zij, de wagen kantelde en de man kwam onder het voertuig. Bewusteloos1 werd hij opgenomen en hij overleed zonder zijn bewustzijn te, hebben herkre gen. Te Wijkeroog, in de gemeente Velsen, zijn Zon dagnacht, door onbekende oorzaak vier woningen af gebrand. De bewoners werden, ofschoon met moeite, allen gered. De schade wordt grootendeels door ver zekering gedekt. De families Ligtendal te Harlingen „boffen" telken male als de nationale militie terugkeert. Reeds waren 13 jongelingen uit dit geslacht allen die ervoor in aanmerking kwamen vrijgeloot. De vo rige week trok ook de 14e een vrij nummer. Te Wijdewormer is gearresteerd de boerenknecht W., die den vorigen nacht een schaap heeft ontvreemd uit de weide van S. Hooijberg aldaar. Zondagavond waren er voor een speelhuis in den Haag zes politie-agenten geposteerd. Den avond te voren was n.l. een tweetal door een groep bezoekers overrompeld, die met geweld het perceel waren binnen gedrongen. KLEIN-NEDERLAND. Neerlandin opent een reeks artikelen onder het op schrift Steunt eigen nijverheid. Daarin wil het blad de aandacht vestigen op een aantal voortbrengselen van ons lanrl, die ten minste even goed zijn als de bui- tc nlandscho, door een onkundig publiek vaak nog ver kozen. Zoo herinnert het blad aan wat op de vergadering van groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Zwolle meegedeeld is. Noord-Brabantsche schoenfabrikanten brengen aan de Nederlandsche markt ^Nederlandsche schoenen onder Amerikaanschen naam, in Amerikaansche verpakking en met een Ame- rikaansch merk. In die vermomming gaan deze schoe nen voor een prijs die 30 tot 35 pCt hooger is dan wan neer zij als Nederlandsche schoenen worden verkocht. En zoo is er meer. LAFFE DAAD. Men meldt uit Enschedé: Zondagavond werd brand ontdekt in de brievenbus van het station Staatsspoor. Het bleek, dat een kwaadwillige er brandende- lucifers had ingeworpen. Onder toezicht van den directeur werd de bus geopend. Ruim honderd brieven waren door de vlammen ver brand of gehavend. Verzending der brieven was onmo gelijk. De dader is tot dusver onbekend. HET STUIVERSTUKJE. In de N. Rott. Ct. dringt iemand er op aan de stui vertjes- en de halveguldenstukken op te ruimen. Ons geheele stel munten en muntwaarden is zoo mooi eenvoudig, zegt hij. De vaste opvolging der waarde is in de verhouding van 12Va10. Eerst heb ben wij, als wij van het eveneens niet onmisbare halve centje afzien, den cent, het 2% centstuk, bet dubbeltje. Dan komt de serie dubbeltje, kwartje, gulden; daarna grilden, rijksdaalder, 10 gulden stuk, en dan 10, 25, 100 gulden. Logisch komt dan als laatste serie nog 100.250, 1000 gulden. Het a an munten van de halve stuiverstukken is een bepaalde, verbetering geweest, die een groot gemak gaf'. Maar tevens was van toen af het stuivertje een onding geworden, evenals de halve gulden dit al sinds jaar en dag is. Al die onmogelijke papiertjes van 40, 50, 60. 200 gulden en, weet ik het, hoeveel meer, moesten ook hoe UIT OTERLEEK. Ter gelegenheid van de kermis hadden gisteren al hier volksspelen plaats ter veredeling van het kermis vermaak. Hoewel het weer zich eerst slecht liet aan zien er viel namelijk een bedaarde regen, welke uit zicht gaf op een dagregen begon het echter in den loop van den middag op te klaren, waardóór dan ook de sipelen op het aangewezen terrein in de open lucht konden worden gehouden. Zooals gewoonlijk was de belangstelling en deelna me groot en werd daardoor de taak der commissie een zware en omvangrijke. De uitslag der verschillende wedstrijden was als volgt A. Sprietglijden voor gehuwden tot en met 45 ja ren; hiervoor hadden zich 10 deelnemers opgegeven en werden de geldprijzen hiervoor beschikbaar gesteld in onderstaande volgorde behaald1: le prijs: W. Klaver, J 4, 2e prijs: Jn. Klaver 3, 3e prijs: A. Klomp, J 2.50, 4e prijs: G. Voogt 2 en 5e prijs: Jb. Wage naar 1. B. Tonkruien met hindernissen voor gehuwden bo ven 45 jaren; 17 deelnemers; 5 geldprijzen. Uitslag: le prijs: H. ter Hoeve, 5, 2e prijs: Wed. K. Deun 4, 3e prijs P. Bakker 3, 4e prijs: Wed. Bakker 2.50 en 5e prijs: E. Kreeft 2. O. Ringwerpen voor jongens van 6 tot en met 10 jaren. 20 deelnemers; 11 prijzen. Uitslag: le pr. M. Vergaaij, 2e pr. C. de Boer, 3e pr. B. Mammen, 4e pr. D. Tesselaar, 5e pr. K. Sec, 6e pr. Jb. Kalverboer, 7e pr. W. Schermerhorn, 8e pr. J. Edel, 9e pr. O. Tesse laar, 10 pr. C. Dekker en 11e pr. O. Blom.. D. Vegen met bindernissen voor meisjes van 6 tot er: met 10 jaren; 9 deelneemsters; 5 prijzen. Uitslag: le pr. G. Klinkhamer, 2e pr. Joh. Tromp, 3e pr. E. Klomp, 4e pr. P. Voogt en 5e pr. N. Dekker. UIT TEXEL. Beroepen bij de Gereformeerde Gemeente te Ooster end Ds. J. Visser te Hijum. Op het drietal waren bo vendien nog geplaatst Ds. Bosman te Valtermont en Ds. Brouwer te Lutjegast. STAATSLOTERIJ. EEN ONTROUW AMBTENAAR. Hij was conducteur der brievenmalen te Amster dam, elf jaren reeds in dienst, sinds 1903 op den trein rijdend. Zijn salaris bedroeg j 1050 per jaar. Dat is genoeg om er fatsoenlijk, te weinig echter om er on fatsoenlijk van te leven, te weinig om er een liaison op na te houden, te weinig ook om zijn eigen vrouw boven baar stand) te laten kleeden. Hij m o e st geld hebben, om zijn leventje op den zelfden voet vol te kunnen houden. Toen schond hij het in hem gestelde vertrouwen, opende brieven, die in zijn, bereik waren, haaide er geldswaardige papieren uit, net zoo lang tot het ontdekt werd, er bij een huiszoeking in zijn woning halfverbrande enveloppen van vermiste brieven in den schoorsteen werden gevonden. Van niet minder dan 37 gevallen werd hij verdacht. Voor een daarvan had Jean Francois Hubert II. zich heden voor de recht bank alhier te verantwoorden, n.l. voor het ontvreem den van een brief op 2 Juni, geadresseerd1 aan Marti- nus Sengers te Beemster en afgezonden door diens broer Jan Sengers te Heiloo, waaruit hij een bankbil jet van 100 ontvreemdde. Hij bekende, de officier van justitie, hulde brengend aan het beleid van den rechter-commissaris, mr. Quin- tus, wees op den ernst van dezen diefstal, op het ge brek aan berouw en eischte 2 jaar en 6 maanden. De verdediger, mr. A. P. H. de Lange, deed het droevige van het geval uitkomen, memoreerde dat beklaagde reeds zwaar gestraft werd door het verlies van zijn be trekking, schetste dezen als een zwakkeling, wees op diens vrouw en kinderen en pleitte op deze gronden clementie. UIT BERGEN. Het is dit jaar op de kermis in deze gemeente druk ker dan wij gewend zijn. Zijn vooreerst meer krame- rijen enz. aanwezig dan vorige jaren, thans werden wij vereerd met een bezoek van de Bioscope-Electrique en de American Brooklyn Cake-Walk Road van Benner. Hetgeen men in de bioscoop te zien krijgt is werkelijk de moeite waard en een bezoek hieraan kunnen wij ieder zeer aanbevelen. Ook de Cake-Walk heeft druk werk en is mede een groote attractie. Het is zeer ver- DE 10-URENDAG. Zondag werd in de Harmonie alhier, evenals in am dere plaatsen van ons land een vergadering ten gun ste van den 10-urendag gehouden, welke was uitge schreven door afdeelingen van den Roomsch-Katholie- ken Volkshond. De vergadering werd geleid door den vice-voorzitter, den heer mr. H. P. M. Kraakman. Als spreker trad op de heer VanLingen van Am sterdam, die een rede hield ter toelichting van een motie, welke in alle plaatsen, waar soortgelijke verga deringen werden gehouden, behandeld' werd. De motie, welke bij acclamatie werd aangenomen, luidde in haar I)e eere-rasi<l lieeft gesproken 's GRAVENHAGE, 23 Augustus. De Eereraad in de bekende decoratiezaak Dr. Kuyper, samengesteld uit de Heeren Van Swinderen, H. J. Kist en Van Karnebeek, heeft haar rapport uitgebracht aan Baron Schimmelpennink Van der Hoye Van Hoevelaken, Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De commissie is na onderzoek van al de betrek- kelijke stukken van eene door Dr. Kuyper overge legde memorie, met in originale overgelegde brieven na schriftelijke inlichtingen van onderscheidene per sonen en na mondeling Mejuffrouw Westmeyer te hebben gehoord tot de uitspraak gekomen dat niet gebleken is van eenige aanduiding dat Dr. Kuyper ten eigen bate geld heeft aangenomen van de Heeren Lehmann dat voor wat den Heer R. Lehman betreft, die naar aanleiding van zijne ruime bijdragen ten behoeve van het herstel der Hollandsehe Kerk te Colombo en van het repatrieeren der krijgsgevangenen van St. Helena 31 Augustus 1903 gedecoreerd werd, niet gebleken is van eenige reden om te twijfelen aan de verzekering van Dr. Kuyper en van hem zelf, dat hij voor het eerst in Mei 1904 geld voor de partijkas heeft ge geven en dat het verhand tusschen het geven van ridder orden en geldelijke bijdragen aan de anti-revolutionaire partijkas ook niet af te leiden is uit het aanwijzen van verdienstelijke nationale daden door den heer Lehmann, ingevolge een verzoek van Mejuffrouw West- meyer. erd deze omstandigheid in aanmerking ge nomen dan zou het verband in den zin van corruptie te ver gezocht zijn, terwijl ontwijfelbaar dr. Kuyper bijzonder belang stelde in het herstel der kerk en de repatrieering. De poging van dr. Kuyper daarentegen om den heer E. A. Lehmann voor een decoratie te doen voordragen, geschiedde nadat dr. Kuyper gelden van hem had aangenomen voor de partijkas en zonder dat hij zich door eenige speciale daad verdienstelijk had gemaakt voor het nationaal belang. Ook deze feiten geven naar het oordeel der commis sie echter geen grond om corruptie aan te nemen. Van het innerlijk verband dier feiten is der commissie niet gebloken en de voorspraak van dr. Kuyper bij een zijne ambtgenooten is niet te beschouwen als een ambtsdaad. SPOORWEGONGELUK. MECHELEN, 23 Augustus. Hedennacht zijn twee treinen met elkaar in botsing' gekomen. In verband met bet daar gehouden concours was het aantal reizigers' groot. Er zijn geen dooden, 6 gewonden, doch de materieele schade is aanzienlijk. SMAADSCHRIFT. MIDDELBURG, 23 Aug. De rechtbank veroordeelde beden den heer Van Dalsum, den bekenden notaris en couranten-man, tot honderd gulden boete wegens smaadschrift. EEN SPION OF EEN VERGISSING? EMDEN, 23 Augustus. Het bericht, dat op Borkum een jong Engelschman onder verdenking van spion- nage gearresteerd en naar de gevangenis te Einden overgebracht is, wordt bevestigd. De verdachte werd door een schildwacht gearresteerd, toen hij met kalk- licht in den nacht fotografieën van de vestingwerken maakte. DE INLIJVING VAN KOREA. BERLIJN, 23 Aug. Een telegram uit Sjanghai meldt Bij de annexatie van Korea wordt de geheele Kore- aansche Keizerlijke familie in het Japansche Keizerlijk Huis opgenomen. De annexatie zal worden afgekon digd, zoodra de nieuwe regeling aan de mogendheden is medegedeeld. UIT HEER-HUGOWAAED. Hedenmorgen te 5 uur verbrandde alhier de boer derij van den heer D. Schilder aan den Jan Glijnis- weg. De geheele huisboedel werdl een prooi der vlam men. Hooibroei is vermoedelijk de oorzaak van het onheil. Verzekering dekt d'e schade. FRANKRIJK. Uit Champagne wordt gemeld, dat dc wijnoogst er dit jaar zoo goed als mislukt is, tenge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2