bekwame Strijkster Het Eerste en Eenige Adres W. C. E. VALK, HouUil B 5. *ieuwe Bessensap, Limonade Essences, Limonadesiroop. schitterend electriseh verlicht. JOCHEM HARP. Drinkt SEEN Cacao of drinkt GOEDE. Dus: GEGARANDEERD ZUIVER en VOL van smaak. Uitmuntende consumptie. Zeer billijke prijzen. is Cfevolgen van de zwaarlijvigheid. I Dagmeisje f Wordt gevraagd een net Dagmeisje, niet beneden 15 jaar. Een Hoerenhuis, Biedt zich aan een Boerenknecht, "BOVEN- of BENEDENHUIS 30, 50, 70 Cent per stuk. ANSINGH en MESMAN, ADVERTEN TIEN. STALEN MOTORBOOT, tefaai kssleuverbruik fL 0.22 per uur. Apeldoornsche Machinefabriek. wordt gedurende de üermïs TE HUUR gevraagd TE HUUR GEVRAAGD voor is Zeer geschikt vctor verzending II Apothekers en Drogisten, Asnbeve'end, volge van de aanhoudende regens en de lage tempera turen, die ziekten in de planten hebben doen ontstaan. Niet alleen dat blad en vrucht zijn bedor ven, maar ook het hout van den wijnstok is aangetast, waardoor de volgende oogst in gevaar gebracht is. Sedert 1906 is er in Champagne geen oogst ge weest, die de kosten van den wijnbouw 2500 a 3000 frank per hectare bedragende, heeft goed gemaakt. De oogst van 1907 was zeer middelmatig, die van 1908 ge heel verwoest door meeldauw; de oogst van 1909 kon na zulk een ziekte van geen beteekenis zijn en die van dit jaar zal nauwelijks een tiende van een gemiddelde opbrengst leveren. De Temps berekent, dat de mis lukte oogst van dit. jaar Champagne op 40 millioen komt te staan en voorspelt den wijnhandel geen roos kleurige toekomst, wanneer niet het volgende jaar een o ver vloed igeii. oogst zou geven. Want nog slechts een jaar, zoo berekent het blad, kan de wijnhandel, uit zijn voorraad puttende, aan zijn bestellingen uitvoering geven. Bij de inwijding van het monument te Chalon sur Siione ter eere van den in 1907 door fanatieke Mo hammedanen te Marrakesj vermoorden dr. Mauchamp, hield! de Minister van Buitenlandsche Zaken Pichon een rede, waarin hij er op wees, dat na den dood van Mauchamp een nieuw tijdperk aanbrak voor Frank- rijks macht in Marokko, dat Frankrijk veroorloofde daar zijn wil door te zetten, geen schending van zijn rechten toe te staan en alle verplichtingen na te ko men, welke de bevoorrechte positie van Frankrijk mee bracht. De minister herinnerde aan de overwinnin gen der Fransche troepen bij de doorzetting van de verdragen met den Sultan en zeide verder, dat de in ternationale verdeeldheden niet alleen de politiek van Frankrijk moeilijkheden bereidde, maar ook een oogen- blik den vrede van Europa had bedreigd. Thans zijn er ententes, welke.de bijzondere rechten van Frankrijk verzekeren en op oeconomisch gebied allen buiten- landschen regeeringen de waarborgen geven, waarop zij kunnen aanspraak maken. Wij behoeven dus slechts in vrede voort te werken, zeide hij, want wij zijn vijanden van alle oorlogsavonturen. De minister wees er verder op, dat Frankrijk's pro gramma in Marokko in overeenstemming is met wat mogelijk, noodzakelijk, verstandig en waardig is en is overeen te brengen met de Fransche middelen en Frankrijk's positie in Europa. „Wanneer de Maghzen de jegens onze aangegane verplichtingen loyaal nakomt en wannéér de stammen, welke tot zijn invloedsfeer behooren, de veiligheid van onze posten niet meer bedreigen, zullen wij onzerzijds ons verre houden van een aanvallende: politiek en vol staan met de beantwoording van eventueele uitda gingen." Aan een feestmaal dat de minister bijwoonde, zeide hij nog, dat Frankrijk's buitenlandsche politiek een politiek van vrede en nationale waardigheid is. Zijn militaire macht moet dezen vrede waarborgen. DU IT SC HL AND. Nu wij thans de Berl. Lok. Anz. met het belangrijke bericht men zie het artikel aan het hoofd van dit blad voor ons hebben, kunnen we aan het telegram nog iets toevoegen. Het onderzoek naar generaal von Gagern's verleden geschiedt, alhoe wel de man rèeds zes jaar uit den dienst is en de ge beurtenissen reeds 12 jaar geleden plaats vonden, In het bijzonder zal worden nagegaan of en in hoever re de superieuren destijds geweten hebben van de nau we betrekkingen tusschen den generaal en de vrouw van een ondergeschikte. Niet juist is het volgens het blad, dat de generaal wegens het huwelijk met zijn huishoudster den dienst moest verlaten. AZlë. Er is een keizerrijk minder in de wereld. De annexatie van Korea heeft, naar een telegram meldt plaats gehad, het onafhankelijke „land der ochtend koelte" is Japansch gebied geworden. De annexatie welke, nadat alle diplomatieke voorbereidingen waren genomen en nadat de noodige overeenstemming met Rusland in Juni j.l. was bereikt, destijds als ohmiddel lijk voor de deur staand werd aangekondigd, werd steeds uitgesteld door de onderhandelingen over de toekomst, der Koreaansche dynastie. Nu is ook deze kwestie van de baan; het sinds 518 jaar regeerend kei zerlijk huis der Yi's, welks tegenwoordig hoofd dertien jaar geleden tot keizer werd uitgeroepen, is in het Ja pansche keizerlijke huis opgenomen. Hiermede heeft het Oostersche eilandenrijk het doel bereikt, waar naar het sinds verscheiden jaren heeft ge streefd! ea waarvoor het twee oorlogen heeft gevoerd. Sinds vijf jaar werd! er niet meer aan getwijfeld, dat de annexatie zou plaats hebben. Men herinnert zich, dat de keizer in den nacht van 17 November 1905, wei nige weken na het sluiten van den vrede te Ports mouth, zijn zegel zette onder het eerste staatsverdra met Japan. Toen stond' Korea onder Japansch protec toraat. Twee jaar later (19 Juli 1907) werden de Ja panners geheel meester van het land, toen zij den kei zer, als straf voor zijn beroep op de LIaagsche confe rentie, divongen afstand te doen Van den troon. Zijn opvolger, de thans 36-jarige ex-keizer Yi-Syek (35ste souverein van de dynastie) woonde, gelijk wij onlangs aan de hand van een buitenlandsch briefschrijver schetsten, als een Japansch gevangene te Seoul. Des tijdis leefde prins Ito nog, die als Japansch resident generaal regeerde, ofschoon hij voor den schijn een Koreaansch ministerie liet aanblijven. Hij was trou wens een groot tegenstander van annexatie, herinner de zich misschien, dat Japan slechts enkele jaren te voren als verdediger van Korea's onafhankelijkheid te gen Rusland het zwaard getrokken had. Den moord op prins Ito maakte den weg vrij voor degenen in Ja pan, die een actiever politiek wenschelijk achtten. Thans heeft Japan alles wat het begeerde: vrije bewe ging in het zuiden van Mantsjoerije en onbelemmerde speelruimte voor zijn koloniale uitbreiding in zijn nu- eigen provincie Korea, Het nieuwe gebied, dat thans ongeveer 10 millioen bewoners telt is rijk genoeg om 20 millioen voedsel te geven. De grootte is de helft van Japans vroegere oppervlakte (Formosa en Sacha- lin inbegrepen). Door naarstig ontwikkelings- en beschavingswerk, door den aanleg van spoorwegen, straten, scholen, zie kenhuis, door het verbeteren der veiligheid, der recht spraak, door bebossching en door bebouwing heeft Ja pan, het dient erkend, al mag niet worden vergeten dat het eigenbelang hier in het spel was, nieuwen bloei voorbereid, het land' na een duizendjarige gewekt en verfrischt. Het tijdstip van de annexatie is goed gekozen. De Japansche regeexing moest, nadat de tegenstand van Rusland uitgeschakeld was, zorgen, dat de inlijving geschiedde vóór het afloopen van het verbond met En geland. Ook de tegenwoordige verwarde toestanden in China, dat tot een eigen actie thans niet in staat is, is vermoedelijk van invloed geweest en men heeft ook zeker gehoopt thans gemakkelijker dan anders met de Vereemgde [staten in het gereeds te kunnen komen, voor het geval de Amerikaansche regeering zou willen protesteeren. De andere mogendheden zouden waar schijnlijk alleen dan zich bij een protest aansluiten, wanneer Japan „de open deur" in Korea zou willen dicht doen. Wat Japan wil, is nog niet bekend, doch het zal wel bereid zijn handelsverdragen te sluiten, waarbij het natuurlijk voor de betrokken landeu er op aan komt verkregen rechten op Korea te handhaven. Zoo eindigt, dus in korten tijd de derde annexatie (eerst Bosnië en Herzegowina, toen Finland), enkel gesteund op het „recht'' der verovering. laap Gemengde Mededeelingen. DE DIEREN VAN BOSTOCK. Treffend is wat Bostock heeft verteld over den brand op de Brusselsche tentoonstelling. „Mijn inrichting, zeide hij, brandde af, nu eenige jaren geleden, in het Colyseum van Chicago, vervol gens verbrandde ze te Baltimore, waar ik bij de aard beving van San Francisco was. Nooit heb ik een vol lediger, sneller en schrikwekkender ramp bijgewoond dan het branden van dit gedeelte der tentoonstelling. „In de menagerie wachtten mijn temmers en ik de komst van het vuur afwij wisten dat alles verloren was, dat er geen enkel middel bestond om de wilde dieren eruit te halenwij wisten ook dat zij niet lang zouden lijden, dat onmiddellijk de verstikking zou ingetreden zijn. Maar wat liarteleed, te denken dat op eenige minuten tijds, die makkers van ons leven, aan wie wij door gewoonte gehecht waren, door de vlammen zouden geroosterd wordenOp aandringen van den cornac, besloot ik er toe de redding van den olifant, van den lama en de apen toe te latenmaar ik was onverbiddelijk voor de anderen. De temmer die op wonderbare wijze een kleinen zwarten beer had afgericht, smeekte mij al weenend de kooi te openen maar ik kende het gevaar, en wist wel dat, zoodra het dier vrij was, het opnieuw verwilderd zou zijn en in de dichte gelederen van het volk zou zijn gesprongen. „Ondertusschen had een onbekende meewarige toe schouwer het geleerd varken opgenomen, en hij zat in de war daar hij niet wist wie het toe te vertrouwen. „Iemand riep„heel de familie Bostock is in auto naar het „Palace Hotel" gereden!" De toeschouwer had een eenvoudigen inval: hij deed een taxi in Sol bosch stilhouden, deed de portel open, betaalde den verbluften autovoerder vooruit, en riep: „Leid hem naar het Palace Hotel, met een zoo verschrikkelijke stem, dat de chauffeur vertrok, zonder verdere navraag, en met de grootste snelheid wegreed. „Bij de aankomst voor het Palace Hotel, liep de portier om den klant te ontvangen. Daar hij er zoo nog nooit een gezien had, deinsde hij van verbazing, en liet varken nam de kans te baat om het hotel in te loopen, in vluggen draf en met een staartje als een kurkentrekker. Men stiet het dier in een kamer, waar het goedschiks zijn intrek nam, en men sloot het daar op. Wanneer men het 's anderdaags kwam weerhalen, stelde men vast dat het zich als een varken gedragen en de meubelen bevuild had. „Maar wat rampspoedige dingen naast dit plezierig incidentIn de menagerie trappelden wij voor de kooien, waar de wilde dieren ongerust brulden en ons bezagen als om hulp smeekend. Een vlammetje viel van het dak al, ruiten braken, andere venstertjes regenden en plotseling verlichtte een groot licht, triomfeerend en akelig, heel de loge. Leeuwen gingen op de achterpooten staan andere dieren kropen ineen, door schrik vernietigd. Ik deed mijn snikkende tem mers buitengaan, ik zei mijn dieren vaarwel en ik sloot de deur die niet meer zou geopend worden. „Ik heb heel wat gebeurtenissen beleefd, maar die laatste sleuteldraai is de treurigste herinnering van mijn leven. Yan mijn diergaarde blijft er mij nog slechts die sleutel over. 0. wortelen f 1.50 a 2.60, bloemkool le soort f6.50 a 9.25, 2e soort f 1.60 a 2,20, Roodekool f2.30 a 3.50, gele kool f 3.80 a 5.50, witte kool f 2.70 a f 3.70, zilveruien f 4.60 a 4,95, uien f 1.80 a 2.20, slaboonen f 0.32 a 0.Nep (kleine uien) f 4.60 a 5.50. BOVENKARSPEL, 22 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 2.20 a 2.50, ronde f 0, a 0,groote muizen f 2.40 a f 2.60, kleine muizen Aanvoer 1320 zak, bloemkool le soort f 8.a 10.50, 2e f 5,25 a 6.50 per 100, roode kool f 2.50 a 8.50 gele kool f 3.— a 4.witte f 1,75 a 2,50. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 23 Augustus. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.0 te Horta. De laagste stand van den barometer 752.7 te Memel. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 24 Augustus). Meest matige zuid-westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, zelfde tempe ratuur. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDIIOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Alkmaar. Koers van Staats! eoniitgen 22 Aug. 23 Aug. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e En, 4 Iwang Dombr. 4% BIRf,ELlJK£ STAJÏI). GEBOREN 22 Aug. Dirk, z. van Albert Pool en Weelderen. Maartje van Ingezonden Mededeelingen. Men vindt de mollige stoffeering en de ronde vor- men van een jonge vrouw van 20 jaren innemend. 5 Hoe dikwijls, helaaste dikwijls zijn die zoo frissche j bekoorlijkheden niet het voorteeken van een overdre- j ven gezetheid, het verschijnsel van die wanhopige, j „ellende", de zwaarlijvigheid. Deze komt tegelijk met j kortademigheid, hartkloppingen, vervolgens komen de dubbele kin en de opgezetheid van de vormen, die j het gaan moeilijk maken. Men heeft dan gemakke- 1 lijk praten om aan de ongelukkige slachtoffers van dezen ziektetoestand beweging aan te raden of een levensregel voor te schrijven, wanneer men zeker weet, dat zij voor geen stuiver kracht te verliezen hebben, i Wat moet er dan gedaan worden? Zijn die ongeluk- 1 kige schepsels dan veroordeeld tot eene voortdurende j zwaarlijvigheid? Neen, zeker niet, een eenvoudig en gemakkelijk te verkrijgen huismiddel, de „Marinola- Tabletten", doet voor altijd die dikte zeker, zonder gevaar noch leefregel, verdwijnen. De dikte schijnt van zelf weg te vallen, de weefsels hernemen hun kracht, de spieren hun veerkracht en de gelaatskleur haar frischheid. Verkrijgbaar in alle Apotheken. Prijs f 1.75 per tlacon met gebruiksaanwijzing. Agent: NIEROP SLOTHOUBER, Alkmaar, of franco zending tegen inzending van postwissel of postzegels aan HENRI SANDERS, Apotheker, Rokin 8, Amsterdam. MARKTBERICHTEN. TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAAR, 23 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen f 1.60 a f 2.50 per 35 K.G. /2 H.L.), appelen f 1.50 a 2.80 per l/2 H.L., Roodekool (le soort) f 4 a 0, (2e soort) f 0 a 0 per 100, gelekool f 4.- per 100, savoye kool f 4.— per 100, Wortelen'f 0.25 a 0.40 per 10 bos, Slaboonen 2 a 31 /2 ets. per l/2 K.G., Snijboonen f 1.a f 1.30 per 1000, spinazie 7 ct. per mandje, Kropsla 20 a 40 ets. per 25, Komkommers 3 a ^..c^s' Bel' stuk, postelein 7 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.40 per 25 struiken, prei 4 ct. per bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le soort f 1- a 10-2e soort f 3.a 5.per 100 stuks, Doperwten 0 ct. per l/2 K.G., Peulen 0 ct. peri/2 K.G. Rabarber 5 ct. per bos, Radijs 20 ct. per 10 bos. HOORN, 22 Aug. Groote muizen f 0.90 a 1. blauwe f 0.— a 0.—slaboonen f 3.— a 4, peulen f 0, snij boonen f 0.08 a 0.17, peren f 1.90 a 3.40, appelen f 1.70 a f 4,uien f 0.a 0. PURMEREND, 23 Aug. Aangevoerd 839 runderen, waaronder 423 vette 68 a 80 ct. per kilo en 416 molke en geldekoeien f 160 a 290, prijsh. hand. matig, 43 stieren f 0a 0155 vette, kalveren f 0.85 a 1.05 per kilo, vlug, 261 nuchtere f 13.—- a 26. matig, 43 paarden f a 0—, 2-521 schapen f 20.— a 31.—, 665 lammeren f 11.a 17.prijshoudend matig, 241 vette varkens 56 a 60 ct. per kilo, stug, 47 magere id. f 22.— a 33.—, stug, 259 biggen f 9.— 15.—, matig, 789 manden appelen f 2.— a 5.—, 1200 manden peren f 1.50 a 3 per mand. Kleine fabriekskaas f 33.kleine boerenkaas f 35.50, middelbare f 32.commissie f 30.50, aangev. 184 stapels, 1718 kilo boter f 1.25 a 1.35, kipeieren f 4.a 4.50, eendeieren f 0. MEDEMBLIK, 22 Aug. Groote muizen f 1,05 a 1.10, kleine id. f 0.50 a 0.55, groote ronde 0.a 0, blauwe f 1.25 a 1.40. Aanv. 300 manden of zakken. BROEK OP LANGEDIJK22 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 1.80 a 2.35, ronde f 0.— a f 0.—, muizen f 1.50 a L70, kleine f 0.— a Financ. en Industr. ondernemingen enz. 1 Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 j Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang I Bisdjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Ei.im Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Tref- Redjang Lebong Great Cobar Amalgataated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 41/, Peru Comm. aand. div, Preferent n Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl, van Staatsspoorw Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert, Bd pCt. 4 Denv. en R Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. m »j pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock I«land Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 741/s 961/, 1041/, 481/, 93% 9313/ie 87 871/, 991/, 87% 95 1001/, 981/, 1781/, 119 1581/, 127.- 140 615 265 335 50 96% 599 441 33% 228»/, 34 345% 417 249 357% 496% 225 189% 110% 141 180 280 790 110 74% 48% 931% 87 87% 99XA 87% 28% 26 719/16 49% 155 5 13% 61% 11% 38% 75% 82 202 102 107% 31% 263/is 30»/, 64 33% 43% 97 32% 115% 23% 168% 18% 169% 87% 100% 179 118% 157 124 619 51 599 440 415 248 360 496 189 111 280 795 108 64% 27% 26 69»/, 48 154% 5/, 16% 61 11% 38% 75% 202 100% 30% 25% 29 62% 32% 42 V, 96 31% 113% 221% 164% 17% 172 Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van ons innig geliefd zoontje, be tuigen wij onzen hartelijken dank. K. BOS. Alkmaar. A. BOS—Schoen. De Heer en Mevrouw QUINTUS—DE GEER l»e- tuigen bij deze hun dank voor de belangstelling bij de geboorte van hunne dochter ondervonden. Kraamvisites worden gaarne afgewacht Donderdag en Vrijdag a.s. van »i/2ft/2 unr. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve Echtgenoote en Moe der, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, L. J. TOEPOEL. Alkmaar, 23 Augustus 1910. Aan de Stoom YVasch- en Strijklnrlclitlng der lirina S. KROM kan direct een geplaatst worden. TERSTOND GEVRAAGD een net niet boven de 15 jaar. Te bevragen bur. van dit blad. Te bevragen bureau dezer courant. in 't midden der stad. Brieven onder letter blad. M 167, aan liet bureau van dit goed kunnende melken en rijden, van goede getuigen voorzien, ket liefst te Alkmaar of gem. I.sin- gedijk. Brieven A. M. KOOPMANS. IJpolder, Slo- terdijk. voor MENSCHEN ZONDER KINDEREN. Opgaaf van prijs en ligging gewensclit. Fr. br. lett. N 167, bur. van dit blad. Premieloeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 107»/, 107% Gemeente-cred. 3 101 BELGIË. Antwerpen 1887 2% 94% 95 HONGARIJE. Theiss 4 150% OOSTENRIJK. Staatsleeuiug 1860 5 17S% RUSLAND 1864 5 470 Koers van het geld. Prolongatie 43/, pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen onveranderd. Russen kalm. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden openden op vorige koersen om iets beter te sluiten. Koninklijke 492—98. Geconsolideerde 353—63y2. Cul turen kalm evenals Rubber. Mijnen in vaste stemming. Amerika opende flauw, het verloop was kalm en het slot bleef flauw. Verkrijgbaar bij TELEFOON 458. Ondertrouwd: JEAN BAPTISTE VICTOR SLUIJS en BERENDINA ALBERTHA DERKSEN. Huwelijksvoltrekking 2 Sept. te Brussel. Brussel, Alkmaar, 20 AuS- 191°- H.H. Reeder» neemt een» proef met onze voor reclame gebouwde 123 ton» uitgern»t met een dnbbel horrizontale Zuig gasmotor van 70 P.K. Snelheid 15 K.M. per uur. U kunt zich dan overtuigen van de enorme kolen- besparing in vergelijking met uwe tegenwoordige machines. Grootste bedrijfszekerheid. Vraagt onze foto's en referentiën van bekende ma atschappij en. Gebouw „Diligentia

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3