rOTTKLHKRfc. Voor 't eerst iu Alkmaar NEERLANDS 1NDIE, G. v. d. POL Rz., G. H. DE JONG, Arts, Oosterparli 84, Amsterdam. Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Bouwterrein C.YERHEUS, Uurwerkmaker, Zwakke maag - ongeregelds splisiertering - verstooriis leieh n P. OÜDES. Ridderstraat. Alkmaar. EEN WONDERBAAR GENEESMIDDEL. FEUILLETON. Het nest van den sperwer. Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET" Salonboot met glasbeschutting aan dek. Verkrijgbaar bij: N. J. M. BROERS, Payglop 23, Alkmaar. NieuwNieuw Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving, aan den Wester weg, I Nassaulaan en Egmonderstraat» REPARATIE-INRICHTING. HOOGSTRAAT, hoek NIEUWESLOOT. [wees* fe consulteeren. Nog is hef geen winter, afgelezen bij de N. V. Boek- en Handelsdrakkerii yoorheen HERMs. COSTER ZOON, "hÊEREN-MODEIVIAG AZIJN LANGS DE ZAAN, Van ALKMAAR 6 - 8 10 12 230 4 6 7.30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 9 30 - 11.30 - 2.15 - 4 - 6 - 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - 10.15 -12.15 - 2.15 - 4.15 - 615 -|8Ï5 Van Haarlem naar Zaandam 10.15 -12.15 - 2.15 - 4.15 - 6.15 - 8.15 - lïïf^ Q Extra op Zondag. uur. uur. Vanaf heden dagelijks versche By de Naamlooze Vennootschap HERMs. OOSTER ZOON is de inteekening opengesteld ops Met 700 groote en kleinere illustraties, waaronder 6 gekleurde platen. Groot 4°. Uit te geven in 24 afleveringen, elk bevattend 32 (bladzijden, a 45 cent per aflevering, en in twee deelen t 5.40 ingenaaid, f 6.75 gebonden. - bij vooruitbesteliingeü. SPECIAAL VOOR VOETAFWIJKIN GEN (PLATVOET e. d.) Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD,Tou8saintstr.9. - ACHTERSTRAAT B 21. - Telef. No 8. Yoordam C 9. GIDS, jaargang 1902, 19Ö3, 1904, 1905, 1906, 1908 J 1. nieuwe dessins in effen en gekl. Herren-Overhemden vanaf f 1.25 /V BEEC HAM'S PKLEN TTrGalachtige en Zenuwachtige ongesteldheden, zooals Winden en Pijn in dè Maag, Hoofdpijn met misselijkheid, Duizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten, Sufheid en dotheid in het hoofd, koude rillingen, koortsige gloeiingen, verlies van eetlust, kort ademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuwachtige en beverige aandoeningen, enz. I>E EERSTE DOSIS zal spoedige ver zachting geven. Dit is geen inbeelding. Ieder lijder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en men zal bekennen, dat zij een gond Tientje per doos waard zijn. BEECHAM'S Ei LLEN naar het voorschrift ingenomen zullen vrouwelijke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwijderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestelvoor een wei ken zij als een toovermiddel enkele weinige doses zullen wonderen doen voor de levensorganen het spierstelsel versterkend de lang verloren Gelaatskleur herstellend, de echte gezonde trek van d e eetlust terugbrengend en met de blos der gezondheid de geheele lichamelijke kracht van het menschelijke lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in hepte klimaten zijn zij speciaal beroemd. Dit zijn „feiten" door duizenden geconstateerd, in alle klassen der maatschappij, en een van de beste waarborgen voor Zenuw- en Gallijders is, dat BEECHAM's EI I.LE V het ruimste debiet hebben van eenig patent middel in de wereld. Bij iedere doos vol ledige aanwijzingen. Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens. Engeland, Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f 0.75 (56 pillen) en van 1 1.75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk f 4.25 en f ÏO. en bij den Vertegen woordiger van Th. BEECHAMAmsterdam, Overtoom 341. Telefoon 4318. Mr. J. H. Abendanon, Oud-Directeur van Onderwijs in Nederl. Indië. Ds. J. W. Gunning, Director der Nederl. Zendings school. C. J. Hasselman, Inspecteur der Landel. Inkomsten en Verplichte Diensten in Nederl. Indië. Prof. Mr. J. E. Heeres, Leiden. S. Kalff, Hilversum. Prof. Dr. H. Kern, Utrecht. Dr. E. B. Kielstra, 's-Gravenhage. H. J. W. van Lawick, oud-Hoofdinspeeteur der Cul tures in Nederl. Indië. Mr. II. A. Lorentz, de explorator van 't Sneeuwge bergte op Nieuw-Guinea. E. Moresco, docent aan de Nederl. Ind. Bestuursaca» demie te den Haag. Dr. Hendrik P. Muller, 's-Gravenhage. Prof. J. E. Niermeyer, Utrecht. Prof. A. W. Nieuwknhuis, Leiden. II. Pek, Referendaris ter Algemeene Secretarie van Nederl. Indië. Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, Leiden. Prof. Dr. M. Treub, oud-Directeur van het Departe ment van Landbouw in Nederl. Indië. Mr. G. Vissering, President der Javasche Bank. Maurits Wagenvoort. A. C. Zeeman, oud-Hoofdinspecteur van Scheepvaart in Nederl. Indië. EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES OROZY, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 47) En nu had zich een zwarigheid opgedaan, die haar angstig deed vragen: „Hébt gij wel rekening gehouden met Richard! Lam bert, Marmaduke? Ge weet toch dat hij weer hier in de buurt is?" „Wat!" riep hij, driftig met den voet op den grond trappende. „Is hij terug?" „Ja! Ik hoorde het van Charity. Loflied had hem gezien. Hij zag' er slecht uit, en moet in d.e gevange nis hevige koortsen hebben gehad. Men dacht dat hij er jan dood zou gaan en heeft hem daarom ontslagen. Hij heeft werk gezocht, maar dat ging niet. Hij heeft moeten bedelen en is nn hierIk dacht dat gij het wist." „Neen! Ik praat nooit met de oude vrouw. en Adam Lambert mijdt mij als de pest. Ik ben hem zoo veel mogelijk uit den weg gegaan.Ik moest vooral deze laatste dagen voorzichtig' zijn." „Als hij vandaag maar geen kwaad brouwt!" mom pelde zij. „Daarvoor ben ik niet bang, mijn waarde Editha! Lwe verzuchting moge ten hemel stijgen, maar daar bemoeit men zich niet met mijne zaken! Ook kan Richard' Lambert mij nu geen kwaad meer doen. Hij zal vooral Sue wel uit den weg gaan!" „Om hoe laat zou Mr. Skyffington komen?" „Over eenj half uur." Toen hij zag, dat zij, zooals zij voornemens was, wil- de uit graan hoewel het regende, en haar hoed te r©cht zette, deed hij de deur voor haar open en fluisterde, tefwijl hij haar uitgeleide deed: ,,/öudt gij mij willen toestaan u te vergezellen, Editha,. we zouden den weg naar Canterbury kun nen opgaan en misschien Mr. Skyffington ontmoeten. Ik hoor dat Sue naar mij heeft gevraagd, en ik acht het beter zoo weinig mogelijk met haar in aanraking te komen, vooral nu.Het is gelukkig de laatste dag!" zei hij verruimd1 adem halende, „en daarom moet ik dubbel voorzichtig zijn." HOOFDSTUK XXV. OUDE KENNISSEN. Busy Loflied was heelemaal van streek. Hoe hij ook zijn best deed, hij had niets kunnen ontdekken van de geheime overleggingen in en buiten Acol Court. Toch voelde hij, dat er mysterieuse dingen gaande waren. Was hij maar geheim agent dér poli tie van den Lord Protector! Dan zou hij het wel ont dekken en. zijn naam beroemd worden door geheel Engeland'! Dit laatste verlangen voerde den boventoon bij zijn zinnen. Niet dat hij roem. en eer voor zich begeerde. „Gij zult niet begeereu!" stond' er geschreven. Dat zou dus zonde zijn! Maar het was hem niet ontgaan, dat Charity in den laatsten tijd met meer welgevallen naar dien wurm, dien gluipert van een Courage Too- good keek, dan hem lief was, te minder omdat haar genegenheid den jongen buitengewoon brutaal tegen zijn meerderen had' gemaakt. Het volkomen recht 'te hebben, om Courage aan den lijve te mogen straffen voor zijnbrutaliteit van met Charity te scharrelen, en eveneens het recht om Charity onder vier oogen onderhanden te nemen, zou gevolg zijn der gewenschte aanstelling, naar hij meende. Om het zoo ver te brengen, had hij onvermoeid door open sleutel-gaten geloerd en geluisterd, ja! uren ach tereen onder distels verborgen in' de droge sloot gele gen, bij do bekende'overbrugging. Door adspiranten- ijver gedreven, had hij zich zelfs meermalen verscholen in den ouderwetschen breeden schoorsten, die èn voor het portaal, èn voor het aangrenzende kamertje dien de. Gemakkelijk had hij het zich echter gemaakt door daarin een plankje aan te brengen, waarop hij kon rusten terwijl hij maar heide kanten spionneerde. Hoe het kwam, zag hij eerst toen het te laat was. Want op den gewichtigen tweeden November viel hij —o EAT MINÈRALE NATURELLE. ©- Agentuur-GeneraalATALO VIË TE TILBURG. •ndei leiding van H. COLIJN, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met een voorwoord van J- B- VAN HEUTSZ, Oud-Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië. „Neerlands Indië" zal vertell«i van al wat mooi is in Insulinde, van al wat wij Nederlanders be- hooren te weten van de bevolking onzer wingewesten, van de zeden en gewoonten, de talen, de kunst en den godsdienst van den inlander van de geschiedenis onzer koloniën en van de wijze waarop ze worden bestuurd en beheerd. LIJST VAN MEDEWERKERS. Beleefd aanbevelend, I Dinsdag, Woensdag en Zaterdag van 1—2l/2. 1(1 cent per doo.sje. 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS AeoursUe regeling. Degelfjfee garantie. MEN LOOI'E vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. O U D E S, daar vindt men groote keuze Juweelcn voor oud. GOUDEN OORIJZERSGOUDEN ARMBANDEN KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. TE KOOI» een zoo goed als nieuw IIEERENRIJWIEL, merk Bismarck. Te be vragen Spoorstraat 17, namiddags 6—8 uur, met uit zondering van Zaterdag en Zondag. doch nu reeds kunt gij U voor weinig geld een vooiraad lectuur aanschaffen door gebruik te maken van de buitengewone aanbieding van AF TE GEVEN ZIJN: is)KLSEVIERS MAANDSCHRIFT, jaargang 1902, rl IJDSPIEGEL, jaargang 1907, 1908 a 1. NORD UND SUD, jaargang 1906, 1907 a 1.25. ill M. ALBUM, jaargang 1906, 1907, 1909 0.50. ILLUSTRATION, jaargang 1900, 1901, 1904, 1908 a 2. REVUE DES DEUX MONDES, jaargang 1900 1901, 1909 a 2.50. TOUR DU MONDE, jaargang 1906, 1907 a 1. PUNCH, jaargang 1901, 1903, 1907, 1908 k 1.—. GRAPHIC, jaargang 1906 2. LONDON NEWS, jaargang 1900, 1902, 1906, 1907 a 2. ILLUSTRIRTE ZEITUNG, jaargang 1901, 1903, 1906 a 2.—. UBER LAND UND MEER, jaargang 1903, 1904 1906, 1907, 1908, 1909 a 2.—. FLIEGENDE BLaTTER, jaargang 1902, 1903 1904 1905, 1906, 1907, 1908 S, 1.— 19(r^iuuj^y\ÜBE' jaargang 1903> 1904> 1Ö05, 1006, NEDERLAND, 1907, 1908 a 1.—. ZIJSPAJfVVAGEli NieuwI Nieuw! Zoowel aan Heeren- als aan Damesrijwielen te bevestigen, zeer practiscli. Zie de étalage van den Alkmaarsehen Naaimachinehandel, Hekelstraat 18, Alkmaar. Voor f 65.een Burgers E. N. R. ry wiel' met vernikkelde velgen, dubbele remmen en vrijwiel, door en door gegarandeerd. Nog 2de hands Dames-rijwielen voorradig. Speciale inrichting voor alle voorkomende reparatiën. Beleefd aanbevelend, A. IIILDERING. SCHOUTEN STRAAT 18. Ontvangen: Spoedige levering naar maat van witte OVERHEMDEN met borst. Aanbevelend, Wed. JAC. VAN BEEK. Marktberickten. NOORDSCHARWOUDE, 22 Aug. Groote muizen f 1.10 a 1.30, drielingen f 0.60 a 0.70, kleinere f0.20 a 0.30 Schotsche muizen f 1.— a 1.40 Aanvoer —0 zak aardappelen, zilveruien f 4.— a 6.—, drielingen f 1,7 0 af 2.30 p. 50 K.G., roode kool f 2.a 2,90 gewone nep f 4.90 a 5.50. uien f 0.— a 0.— Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 22 Aug. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 0.— a 0.dorperwten f 0.k 0.pej 100 pond, slaboonen f 0.59 a 0.69. snijboonen f 0.60 a f 1.— per 1000bloemkool f 3.50 a 4.50 per 100, Peren f 1.75 a f 3.50, appelen f 1 80 a 3.30 p. mand, plotseling met de verkoolde plank naar omlaag, bege leid door allerlei brokstukken en een volle laag roet. Zoodra hij van den schrik was bekomen en het roet afgeschud had en van zijn haar en gezicht geveegd, bemerkte hij in het voorportaal te land gekomen te zijn waar twee paar verschrikte oogeü en van verbazing opene monden voor hem stonden. Juffie Charity en. de snaaksche Courage, aldus ge stoord in een zee-r geanimeerd en vertrouwelijk ge sprek door die zwarte verschijning, waren sprakeloos van schrik. „Lieve hemel, u, Mijnheer Busy!" riep Charity, die het eerst in het schoorsteen-spook haar minnaar had ontdekt „Waar komt gij van daan?" „Heeft u den schoorsteen geveegd, me'neer?" - vroeg Courage ondeugend, maar toch niet erg gerust, want de vrome man leek niet best in zijn humeur. „Neen!" zeide Loflied op een toon van gewicht. - „Maar ik zeg u, dat mijn' tijd gekomen is! Ik wist dat er in dit huis iets broeide, en ik klom in dezen schoorsteen om uit te vinden wat het was." „En hebt gij iets gehoord, Meneer Busy?" vroeg zij terstond. „Ik zag van morgen Sir Marmaduke en de Mevrouw druk met elkaar hier praten." „En zij dachten, dat niemand ze zag zeide Me'neer Loflied op geheimzinnigen toon. „Welnu? En wat gebeurde er, waarde Heer Busy1?'' „Niet zoo haastig, Juffie!" zeide hij, haar beda rend. „Ik ben in 't geheel niet verplicht rapport bij je uit te brengen." „Oh, maar! waarde Heer Busy," zei ze vleiend. -,,Ik dacht dat ik uw.h'm. uw. levensge zellin was.en bij gevolg. „Mijn levens-gezellin? Mijn levens-gezellin, hebt gij gezegd, lieve Charity, maar dan mag ik u ook als zoo danig. kussen, en ik zal u alles vertellen wat ik weet." En bij die onschuldige begroeting, die Heer Loflied nu verlangde, megen wij aannemen dat hij evenzeer begeerde, aan Ohariry's noodiging te voldoen, als ver langde Courage te ergeren. Maar Charity werd alleen door nieuwsgierigheid gedreven, en zonder te denken aan zijn met roet be vlekte gezicht, stak zij hem haar wang toe. Het resultaat deed Courage uitbarsten in een onbe daarlijk gelach. „Oh, Juffie!" zeide hij, wijzende naar het zwarte afdruksel van Loflieds zoen op haar wang. „Kijk nu eens in den spiegel!" Maar zoo dom was Charity niet, of zij had terstond begrepen wat het geval was, en echtboos, veegde zij met de neteldoeksche banden van haar mutje den af druk van den zoen weg. „Dat zal ik je betaald zet ten, Busyzeide zij knorrig, „ge hadt geen recht om. h'm, met zoo'n gezicht.En dan nog niet eens te zeggen, wat er gebeurd is!" „Wat er gebeurd is?" „Zeker! Ge hebt beloofd het mij te zeggen, wanneer ik u toestond mij te kussen. Dat deed ik. „Ik brak bijna mijn nek!" -zei de Heer Busy lako- niek. „Ook bezeerde ik mijn knie. Dat is er ge beurd, behalve dat ik bijna stikte van het roet." „Heere, beware, Mijnheer Busy!" zeide zij trotseh het hoofd opheffende. „Ik wil hopen, dat uw levensgezellin zich nooi t in een schoorsteen zal moeten verbergen „Hoor eens, meisje, en ik zal wat zeggen, daar ge uw voordeel mee kunt doen. Geen van al de agenten van den Lord Protector behoeft in een schoorsteen te gaan zitten. Daarvoor worden die dingen niet schoon genoeg gehouden „Zult gij nu eindelijk gaan vertellen, wat er ge beurde terwijl gij daar waart?" viel zij knorrig te gen hem uit. „Ik wilde er juist mee beginnen," zei hij onver stoorbaar kalm „maar gij zijt mij in de rede geval len. Welnu dan: Ik hield! mij vast, om niet te vallen en geen roet in mijn oogen te krijgen. „AiëAiëriep Courage, alsof hij het roet voelde. „En. ik hoordé niets!" was al wat hij wist te vertellen. Maar ziende dat Courage op het punt stond een minder passende opmerking' te maken, die hij liefst voorkwam, vervolgde hij terstond: „Courage, kom in mijne kamer en' help mij de spo ren weg te maken van mijn moeilijke taak. Ga mee!" En met een gebaar dat den jongen man weinig goeds voorspelde, en met een achterwaarts getrokken voet, zette hij aan zijn bevel kracht bij. Courage koos de wijste partij. Hij bedwong zijn lachlust en opwellende spotternij, en volgde zijn won derlijk gegrimeerden meester naar diens kamer. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4