Gemeenteraad van Alkmaar, STADSNIEUWS.' de botsing niet persoonlijke ongelukken of materieel scha de zou zijn voorgekomen. De Officier, in aanmerking nemende dat O. reeds 23 jaar in dienst der Maatschappij is, 13 jaar rangeer der en 10 jaar seinhuiswachter en nog nooit eene der gelijke nalatigheid1 beging, eischte een geldboete van 25 te voldoen in twee1 maanden subsidiair 25 dagen hechtenis. Wordt vervolgd. ten, op 13 September alhier een zendingsdag te den. Als sprekers zullen optreden prof. dr. H. vinck en dr. J. G. Scheuer. hou- Ba- bou- een aan- Gemengd nieuws. UIT HOORN. Gisteren werd door B. en W. aanbesteed het wen van een Gymnastiek-gebouw, bestaande uit zaal met kleedkamer, magazijn, bergplaatsen en verwante werken. Laagste inschrijver was de heer O. Kuip te Ooster- Blokker voor 10999. De gunning is aangehouden. Bij Kon. Besluit van 20 dezer is aan mr. P. C. Reeringh, op zijn verzoek, een eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van lid' van het college van regen ten over de Rijkswerkinrichting te Hoorn, onder dank betuiging voor de in die hoedanigheid bewezen diens ten. UIT OUDE NIEDORP. Ter gelegenheid van de kennis werd alhier Maan dagavond, in het lokaal van den heer T. de Jong, een tooneeluitvoering gegeven voor een flink opgekomen publiek. Opgevoerd werd „Papageno", een kluchtspel in vier bedrijven van Rudolf Kneisel. Het stuk, een echt kermis-stuk, werd heel leuk opgevoerd. Er werd hartelijk gelachen. Een dankbaar applaus was na elk bedrijf hun deel. UIT HOORN. Onze vroegere stadgenoote, mej. O. M. van der Ent, thans hoofdverpleegster in het Academisch Zieken huis te Leiden, is benoemd! tot directrice van het nieuw opgerichte Volkssanatorium te Joure in Fries land. genaamd „Herema State". UIT HEER HUGO WAARD. Op de voordracht voor onderwijzeres aan school no. 1 zijn geplaatst de dames: 1. J. M. Heilig van Keulen, te Alkmaar; 2. N. L. Winkel te Hoorn; 3. J. J. Groen Abas te Amsterdam. UIT URSEM. Tot bestuurslid van de afd. Ursem- der Holl. Maat schappij van Landbouw is herkozen de heer W. de Geus Czn., voorzitter der afd. en tot bestuurslid dier afdeeling is gekozen de heer Jan Groot Wz., te Ur sem, in plaats van den heer S. de HeeT, die niet her kiesbaar was, (vergadering van 23 Augustus 1910). KORTE BERICHTEN. - Sedert Woensdag wordt te Elden vermist mej. J., 30 jaar oud en ongehuwd. Een onderzoek door de po litie is begonnen. Te Buflo (Gron.) zijn drie personen ernstig ziek geworden na het gebruik van vlees-ch van een gestor ven veulen. Wat er van het cadaver over was is ver nietigd. Ie Leeuwarden zijn de gevangenen zoo rumoerig dat een aantal marechaussees ter voorkoming van eventueele vijandelijkheden in de strafgevangenis dienst doen. Sinds geruimen tijd werd er van het kerkegeld van de R. K. kerk te Leeuwarden, dat door den koster bewaard wordt, gestolen. Een rechercheur ontdekte den dader. een 12-jarige jongen, die drie maanden lang geld had weten te krijgen. Hij en een kornuitje zijn aangehouden. Ie Meleskerke (Walcheren) wordt een buitenge wone raadsvergadering op Zaterdag a.s. gehouden, daar een der leden dan 50 jaar raadslid' is. Eenige brieven voor de administratie der HHarl. Courant, waarop wel de. a.dvertentienummers, maar niet het adres stond, werden door de post gebracht naar de.... strafgevangenis. Er stonden nummers op, hooger dan 22000, en zóóveel klantjes herbergt de „parapluie" nog niet. Sedert 10 dagen wordt te Heemstede vermist de vrachtrijder C., vader van 7 kinderen. Bij den landbouwer Breure aan den IJweg te Haarlemmermeer zijn gisternacht alle konijnen gesto len. Zij vertegenwoordigen een waarde van 95. De vreemdelingen in den Haag, die nu niet meer in de speelhuizen terecht kunnen, gaan thans in hun ne pensions en tijdelijke woningen spelen, waartegen do politie niets kan doen. Gisteravond ontstond er een incident in het Kurhaus te Seheveningen, doordat tijdens een concert een vreemde lucht de zaal binnendrong en men vrees de dat er brand was. Van brand was echter sprake. De rechtbank te Haarlem heeft gisteren J. D., den Amsterdamschen commissionairsbedieude, die van een persoon in de Beemster premieloten, enz. had weten in handen te krijg-en en deze later verduisterd, tot lVz jaar gevangenisstraf veroordeeld. De eisch was 2 jaar. - Te Zaandam heeft men bewesten den nieuwen spoordijk een doodkist gevonden met een menschelijk geraamte. Men veronderstelt, dat zich daar ter plaat se een kerkhof heeft bevonden ten tijde van Floris Y. GEMOEDELIJKE DRONK. Te Breda bracht een agent een dronken man op. Ze kwamen de Markt over. Op den hoek van Veemarktstraat wilde de arrestant niet verder. „We moeten zóó," zei hij, wijzend de Veemarktstraat in. De agent schudde ontkennend, wilde den man over het stadserf naar het politie-bureau brengen, verteldp dat. Arrestant had nog bezwaren. „Dan loopen we om." Gaf eindelijk toe. „Nou, agentje moet zelf weten," sukkelde weer mede, welwillend en heel de menschheid ;'oed gezind. YERGAIVEKIBTG van den op Woensdag 24 Ang. 1»10, 'sii.rn. 1 uur. De heeren de Rover en Ringers werden met alge- meene stemmen herbenoemd als président-waagmees- en waagmeester. een be en handelsrekenen Pol- geen UIT AKERSLOOT. Het lijk van den man uit Hillegom, die tijdens den zeilwedstrijd op het Alkmaardermeer Zondag j. 1. verdronken, werd gisteren met dreggen opgehaald. UIT OTERLEEK. (Volksspelen.) De laatste nummers van het wedstrijd-program voor Maandag bestonden uit een lierwedstrijd voor jongens van 11 tot en met 14 jaar, waarvoor zich 11 deelne mers hadden opgegeven en waarvoor 4 prijzen beschik baar waren gesteld; hiervan was de uitslag als volgt: le pr. G. Vergaaij2e pr. P. Kieft; 3e pr. H. IJkel; 4e pr. A. Wester; en F.: ballenwerpen voor meisjes van 11 tot en met 14 jaar, met den volgenden uitslag: le pr. J. Volkers en 2e pr. M. Stekelbos. Hiermede werden de wedstrijden van Maandag be sloten. Uit den aard der zaak verwekten dteze wed strijden grooto hilariteit onder de toeschouwers; voor al het sprietglijden was één groot lachsucces, daarbij kwam aan het lach-gejuich geen einde. De commis sie en jury-leden, uitstekend berekend voor hun taak n.l. het arrangeeren en het met behulp van goed weer en een flink aantal dteelnemers doen slagen van volksfeesten, kan met genoegen terugzien op de zen dag, die en voor de deelnemers en voor de toe schouwers een hoogst genoeg'elijke was, een dag vol zorgelooze, opgewekte, gezonde vroolijkheid. Voor Dinsdag was de groote attractie, het hoofdnummer be waard, n.l. hooge-hoed rijden en ringsteken. Hiervoor waren 14 deelnemers (paren) ingeschreven terwijl 8 gesplitste prijzen beschikbaar waren. De uit slag was als volgt: Ringsteken voor meisjes boven 15 jaar: le pr. G. Kriek, 2e pr. M. Naaij, 3e pr. N. Mole naar; 4e pr. A. Schoen. Hooge-hoed rijden voor jongens boven 15 jaar: le pr. C. Kooij, 2e pr. W. van Graft; 3e pr. P. Koelemeij 4o pr. K. Kromhout. Na afloop had) de prijsuitdeeling plaats. De fraaie prijzen werden met een toepasselijk woord uitgereikt door den President der Commissie, den heer D. Kaij, in de zaal van de wed. K. van Ham. Beide dagen werden de feesten! besloten met een ge animeerd bal in de cafe's van de heeren La.ngerijs en Van Ilam, waaraan jeugd1 en ouderen tot laat in den nacht in opgewekte stemming deelnamen. Ten slotte moge een woord' van hulde niet onthou den worden aan de heeren commissie- en juryleden, die met kennis van zaken en tact de volksspelen heb- ben doen beamtwoorden aan hun doel, n.l. de verede ling van het kermisvermaak. Waarlijk, ons eenvoudig, vriendelijk dorpje mag in zijn gemoedelijk-prettige wijze van kermisvieren een voorbeeld zijn voor vele andere gemeenten. UIT BROEK OP LANGENDIJK. De classis Alkmaar der Geref. Kerken heeft beslo- Voorzitter de Burgemeester G. RIPPING. Secretaris de heer C. D. DONATH. Tegenwoordig* 14 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Dorbeck, Wanna en Van Buijsen. De notulen der vorige vergadering worden goedge keurd. Mededeelingen Aau de vergadering wordt medegedeeld dat is inge komen een schrijven d.d. 18 Juli 1.1. van Mevr. A. L. Roc- quette Muntinghe, dat zij de benoeming' tot lid der damescommissie van bijstand voor het toezicht op het handwerkonderwijs aanneemt; Voor kennisgeving aangenomen, b. een schrijven d.d. 10 Augustus 1.1. No. 20 van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van eene beschik king op een bezwaarschrift in beroep tegen een aanslag in den hoofdelijken omslag, dienst 1909; Alvoren. een schrijven d.d. 6 Augustus 1.1. van den heer A. J. T. Conijn, in zake ruiling van grond; Gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad. een adres d.d. 18 Juli 1.1. van de Wed. H. Slenters c.s. houdende het verzoek om de Lindengracht tus- sehen Heul en Ritsevoort van gasleiding te doen voorzien; Alsvoi'en ter afdoening. een adres d.d. 10 Augustus 1.1. van het bestuur van den Ned. Oudheidkundigen bond, om niet over te gaan tot demping van den Kooltuin; Te behandelen bij punt 8. f. een schrijven d.d. Augustus 11. van de Commis sie van toezicht op het M. O. inzake het stichten van een nieuw gebouw voor Ambachtsschool, Bur geravondschool en Avondschool voor handwerkslie den; Te behandelen bij punt 11. g. een adres, d.d. 5 Augustus 1.1. van het bestuur der Vereenig'ing van Ned. Lood"witfabrikanten, ten ge leide van eene brochure over het lood'witvraagstuk; Voor kennisgeving aangenomen. h. een adres, d.d. 12 Augustus 1.1. van F. Eggers c. s. om den Nieuwlandersingel (Wijk F.) te doen be straten; De heer Pat nood'igt de leden van den raad uit om zich eens te overtuigen van den toestand van den weg. Gesteld' in handen van B. en W. om bericht en raad. i i. een adres, d.d. 12 Augustus 1.1. van P. J. Veel c. s., houdende het verzoek om den termijn van het hun toegekende wachtgeld als oud-nachtwacht te ver- lengen; De voorzitter stelt voor afwijzend' te beschik ken de raad heeft destijds besloten nog eenmaal het wachtgeld toe te staan. Conform besloten, j. een schrijven, d.d. 16 Augustus 1.1., van het bestuur der vc-reeniging „de Ambachtsschool voor Alkmaar e. O.," houdende bericht, dat het terrein tusschen de Hoornse.be vaarten voor het oprichten van een nieuw gebouw voor Ambachtsschool euz. voor hem onaannemelijk is; Te behandelen hij punt 11. De voorzitter wil niet zeggen dat thans de zaak behandeld zal worden, daar er nog een geheime zitting aan zal moeten voorafgaan, k. een adres van J. H. Smorenberg, houdende het ver zoek om maatregelen te nemen tegen belemmering van het verkeer door tramwagens op den Nieuwlan dersingel; Gesteld in handen van B. en. W. ter afdoening. 1. een adres d.d. 22 Augustus 1.1. van de Wed. J. B. ter Wegens gebrek aan leerlingen werd er slechts groep onderwijzers voor het herhalingsonderwijs noemd, n.l. de heeren J. Eits (Ned.), J. R. van Arnhem (rek.), S. J. S. Schipper (Fr.), K. Hart (Duitsch), en de dames M. J. Poelman (Engelseh), J. Kijlstra (Ned.), R. T. Boyenga (nuttige handlw.), G. Bakker (Fr.), Tr. Bakker (rekenen). Tot onderwijzers aan den Handelsavond'cursus wer den benoemd voor den cursus 19101911; Voor boekhouden, handelsrecht I. Prins, te Alkmaar. Voor Nederlandsche taal en correspondentie: K. Tinholt, onderwijzer aan de Burgerschool te Alkmaar. Voor schrijven, rekenen en handelsaardrijkskunde: K. Zwiep, hoofd der school te Stompe to ren. Voor Hoogduitsche taal en correspondentie: J. N. Kroone, onderwijzer aan de Burgerschool te Alkrnaa Voor Engelsche taal en correspondentie: J. N. va Beek, leeraar aan, de Cadettenschool. Aan de typografenclub werd een subsidie toegekend van 90. Het voorstel inzake volkstuintjes werd aangenomen (tegen de heer Pot). Verworpen werd het voorstel van de heeren Jan Pot, G. Th. M. v. d. Bosch A Fortuin, D. J. Govers en II. J. F. Wanna om B. en W. uittenoodigen een onderzoek in te stellen naar de kos ten van een eenvoudige demping met rioleering en bestrating van den Kooltuin. Eerst had er een vin nige discussie plaats, waaraan deelnamen de voorzit ter, de heeren Govers, v. d. Bosch, Pot, de Groot, ITitenbosch, Boelmans ter Spill, van der Feen de Lil le, toen werd een voorstel van den heer Fortuin ver worpen om de behandeling uit te stellen. Voor het voorstel Pot c. s. stemden de hee de Lange, v. d. Bosch, Fortuin en Govers. Op het adres van den heer J. Spruyt werd overeen komstig het advies van B. en W. afwijzend beschikt de Raad deelde de opvatting van B. en W. met be trekking tot de toepassing van art. 31 der bouw- en woningverordening. In behandeling werd' genomen de regeling der be zoldigingen van ambtenaren, bedienden en werklieden der gemeente. Allereerst het amendement van den heer Pot om de verhoogingen te kunnen intrekken. Nadat de heer Pot het uitvoerig heeft toegelicht en daarbij over verschillende gemeente-ambtenaren heeft gesproken, die z. i. uit den gemeentelijken dienst moes ten worden gerangeerd, en ook de heer Van den Bosch gesproken -heeft, blijkt dat het amendement niet ge steund wordt, zoodat het geen punt' van behandeling meer kan uitmaken. Daarna komt het amendement van den heer Uitenboseh over verhooging van aan- vang-slari» en van verhoogingen aan de orde. Daar de heer Fortuin dit alleen steunt, wordt ook dit amende ment niet verder behandeld. Verworpen wordt het voorstel-Uitenbosch. om het aanvaugs-salaris van den 2den klerk aan de gasfa briek te brengen op 500 (vóór de lieeren Uitenboseh, Ibink Meienbrink Fortuin en Van dien Bosch. De aanvangssalarissen van agenten der Iste klasse werden bepaald op 800, der 2dei klasse op 700 en der 3de klasse op 575, en de eindsalarissen op850, 775 en 650. Het aanvangssalaris van den klerk-gedelegeerde ten kantore van den gemeente-ontvanger werd ge bracht op 1000. Het amendement van den heer van den Bosch op het salaris van den tweeden klerk werd niet gesteund. Het aanvangssalaris van d'en havenmeester werd bepaald! op 700, het eindsalaris op 850, dat van den directeur der muziekschool en van het stedelijk muziekkorps gebracht op 2X/ 550 en 2X/ 700. Overigens werden de verschillende verordeningen, slechts weinig gewijzigd, vastgesteld. Het voorste] der heeren G. Th. M. van den Bosch, 1). J. Govers, D. A. Luiting en Jan Pot, om B. en W. te verzoeken zoodra mogelijk pogingen te willen aan wenden tot verkrijging van een verbeterde Friesehe Brug', werd aangenomen. Daarna g'ing' men over in geheime zitting. Na her opening zou de heer Pot aan het woord komen. van vergadering i Dlt bovenstaande is ontleend aan de officieele lijst van welke vermakelijkheden er nog meer zal zijn té gemeten, hopen wij morgen mee te kunnen deelen. DE ONTZETVEREENIGING. Bij de opening der algemeene vergadering die gister avond in Diligentia door de Alkmaarsche ontzetver- eemgmg werd gehouden, heette de Voorzitter, de heer I H. Rmgers, den ongeveer 40 aanwezige leden welkom en betreurde de geringe opkomst. De notulen daarna door den Secretaris, den heer kei voorgelezen werden onveranderd onder dankzegging goedgekeurd, evenals het jaarverslag dat worp n ®oe n§' der vergadering werd onder- Dit jaarverslag gaf een uitvoerige beschrijving van de feestviering van verleden jaar, waarin o.m. een woord van warmen dank werd gebracht aan de Heeien II. A. Maas, Lindeboom en Oushoorn voorde gegeven moeite. De Penningmeester, de heer Bossert, deed rekening en verantwoording van zijn over 1909 gehouden hnantieel beheer. De ontvangsten bedroegen in 't geheel f 1368.465 de uitgaven f 1645.345, zoodat een nadeelig saldo ié van i ^j/d.oo. Deze rekening nagezien door de Heeren J. van den Berg en van Dijk werd bij monde van den Heel den Berg en daarna door de geheele onder dankzegging goedgekeurd. De Voorzitter uitte zijn vertrouwen in Alkmaar's burgerij, waardoor hij verklaarde dat de vereeniging moedig de toekomst tegemoet gaat. Hij wees daarbij op een gave van f 25 van een onbekende en van liet ceie id den heer v. d. Hegge Zijnen, die zich verbond jaar- lijks eene contributie van f 10 te betalen en op de hulp van het dames-comité die door haar propaganda het ledental met 131 wist te vermeerderen en te brengen op 768. De aftredende leden van het bestuur, de Heeren Houtsmuller en Bossert en de feestcommissie de heeren Prins en H. Ringers, werden bij acclamatie herkozen. De herkozenen De Voorzitter bedankt had als F. Slinger werd veling door het heeren W. F. Slinger en J. J. De feestcommissie stelde aan met liet oog dat de 8 October bescheiden te zijn met de feestviering. De heer Maas had zich andermaal bereid verklaard met de kinderen een reveille te houden met pijpenmuziek. Het carillon zal, zoo stelde de commissie voor, 3 maal bespeeld worden. s Middags zullen de kinderen met muziek naar het Victoriabeeld trekkenhet onderwijzend personeel heeft zich reeds_ bereid verklaard de dan te zingen liederen bij de kinderen in te studeeren. Avonds wederom optocht met muziek en kin deren door de stad en daarna muziek op een der plekien. namen hunne benoeming aan. deelde mede dat de heer Nachbar lid der feestcommissie; de heer W. in diens plaats benoemd. De aanbe- bestuur ingediend bestond uit de Swets. de vergadering voor op een Zaterdag valt, De voorzitter voegde hieraan toe, dat de soberheid van dit programma niet- alleen te wijten is aan den dag waarop de 8-Oot. valt en den financieren uitslag i an de zooeven overgelegde rekening van den penning meester, maar vooral ook aan het voornemen om het i eigende jaar het 50-jarig bestaan der Vereeniging op eh 10 October luisterrijk te vieren. Als een onder deel dier feestviering noemde de voorzitter de toezeg ging van een tentoonstelling op den 8sten October be trekking hebbende, en het houden van een goede histo rische optocht. Verder deelde de voorzitter nog mede, dat het in het voornemen van het Bestuur lag H. M. de Koningin te verzoeken bij die gelegenheid' een bezoek aan onze stad te brengen. De penningmeester der feest-commissie, de heer L. Prins, zeide, dat de kosten van het feest voor dit jaar waren geraamd op 347, zoodat niet alleen het nadee- hg saldo zou worden opgeheven, maar ook dat er wat voor de grootsche feestviering in 1911 zou overblijven. De voorzitter sloot daarna de vergadering met pen woord van opwekking voor de bevordering van den bloei der Vereeniging en met liet verzoek om op den a.s. verjaardag van H. M. de Koningin zoo algemeen mogelijk te vlaggen. TOCH EEN LIJST VAN DE AANGESLAGENEN IN DEN HOOFDFLIJKEN OMSLAG'? Men deelt ons mede, dat in het laatst dezer week verschijnt een lijst van aangeslagenen in den H. O. met opgaaf der klasse, waarin ieder is geplaatst. CIRCUS CORTY ALTHOFF. Het circus Corty Althoff komt Dinsdagochtend al hier Maandagavond heeft te Utrecht de laatste voor stelling plaats, 's nachts wordt er gereisd, Dinsdag- vermoorde oc}ltend op de bekende vlugge wijze op het Doelenveld de justitie heeft gedaan ge,,ouwd - Wordt vervolgd. Laatste berichten. Oortmeijer c.s., houdende verzoek om niet over te gaan tot demping van den Kooltuin. Te behandelen bij punt 8. m. Adres van de bouwmaatschappij Westering inzake aanbieding van grond' ten behoeve van de Nieuwe Ambachtsschool. Te behandelen bij punt 11. lot vaste leeraren aan het gymnasium werden be noemd de heeren L. Leydesdorff voor het Duitsch, C. V'Krings voor oude talen en geschiedenis en dr. A. \VGroenman, Ned. Herv. Predikant te Obdam voor het Hebreeuwsch. i ot tijdelijke leeraren aan de Burgeravondschool en avondschool voor handwerkslieden benoemde de Raad voor den cursus 1910T1 de heeren: Wiskunde en Nederlandsche taal, den heer F. J. Aukes. Wiskunde en Nederlandsche taal, den heer K. Boot. Nederlandsche taal, den heer J. Ott. Vaktee- kenen, de heeren C. Petrus Cz., P. H. Brunsmann, H. Bokhorst, H. van den Hoff, M. Vasbinder en M. Koop man. Handteekenen, den heer A. A. de Groot. Werk- tuigk. teekenen en stoomwerktuigkunde, den heer K. Kohnert. Tot leeraren aan de Handelsdagschool benoemde de Raad voor den cursus 1910'11 in het: Nederlandseh en geschiedenis, den heer A. A. van Rijnbach. Aardrijkskunde, den heer G. Trouw. Na tuurwetenschappen en warenkennis, den heer Dr. L. M. van den Berg. Wiskunde, den heer Dr. L. M. Klin kenberg'. Duitsch en correspondentie, den heer L. Leijdesdorff. Franseh en correspondentie, den heer II. le Noo. Engelseh en correspondentie, Mejuffr. S. O. Land. Schrijven, den heer G. A. A. Eeltink. Teeke- nen, Mejuffr. J. G. Th. van Eijbergen. Het ligt in de bedoeling om aan Mej. S. C. Land et-ne tegemoetkoming in de reiskosten toe te kennen van J 75 per cursus, zoolang het aantal lesuren voor laar niet meer dan 9 bedraagt. WEER EEN MEISJESMOORD. ARNHEM, 24 Aug. Gisternamid!dag ging de 13-ja- j rige Adriana Pulle uit Renkum, houtsprokkelen in het bosch te Keyenberg. Toen ze bij het donker worden nog niet weer terug was, gingen de vader met de bu ren onderzoeken en vonden het kind' geworgd. Het lijk werd medegenomen. Dr. Kersten constateerde voor- loopig verkrachting. Het parket uit Arnhem doet on derzoek. Er zijn een paar landloupers aangehouden. Nader seint men ons: Het schijnt dat een buurmeisje van het meisje aanwijzing aan de justitie heeft gedaan. Zij moet verklaard hebben dat eenige dagen geleden op denzelfden tijd door haar in de bosschen is opgemerkt een heer met witten strooien hoed, zwart costuum en gekleurd vest, die kinderen aansprak. i Het Parket der rechtbank van Arnhem, de waarne- mende Burgemeester van Renkum en de rijksveldwacht waren spoedig ter plaatse aanwezig. Het lijk is ter gerechtelijk onderzoek naar Arnhem overgebracht. Hedenmiddag worden politiehonden uit den Haag verwacht. DE KINDEREN VAN DE WED. DE RIJK. AMSTERDAM, 24 Augustus, Het Hof alhier heeft het appèl van den voogdijraad inzake de kinderen van de weduwe de Rijk niet ontvankelijk verklaard. De laatste blijft dus in haar voogdijschap hersteld. en 's avonds om acht uur precies begint de voorstelling van het fraaie programma, dat achttien nummers rijk is. Het Utr. Dagblad van gisteravond, zegt o.m.: „Fijnemans-spelhoorden we een boerin- neke zeggen, die zóó door het voorname milieu werd ingenomen, dat ze heel vorstelijk tegen zoo'n mooien livrei-knecht „daanke sjeun" z«i, en breed-uit plaats We zeggen het haar na: „prima fijnemans!" Goede plaatsen, een mooi cocosperk, een perfect or- chestje en een voorstelling first class. Het blad prijst de dressuur van de paarden (er moe ten er 114 zijn), prijst ook de orkesten, en schrijft bij zonder enthousiast over „een aap, die zich uitkleedt en naar bed gaat en kunstjes op een rijwiel maakt." DE KERMIS. op de kermis de volgende inrieh- Dit jaar zullen tingen worden geplaatst, Op de Paardenmarkt. Ilommei'son Zonen, Biograaf; Vermolen en Ilom- merson, tooverkasteelM. Pleune, Luchtschommel G. Colpaert, Marionetten-theaterMej. Dobber, Mi nerva tent. Op de Gedempte Nieuwesloot. G. Colpeart en Visser, de Groot en Feller ieder met een werptentSpoelstra met een wonderkind Kegel met een vischtent en Oudhof met een schiettent. Op het Hof. A. Benner met een stoomcaroussel, waaraan ver bonden eene voor Alkmaar geheel nieuwe vermake lijkheid „de Cake Walk." Op het Doelenveld. Vanaf Dinsdagavond het circus van Corty Althoff. Op de Steenenbrug. De Beignetkraam van Hoefdagel en de Wafelenkraam van van der Zee. Op de Laat. De Schouwburg van de Nederlandsche Tooneelver- eeniging, Dir. de Heer Van der Horst. Gewone caroussels zullen er oudergewoonte weer zijn op de Laat en Korte Nieuwesloot. De verschillende inrichtingen en kramen voor vor- verschingen, suiker en gebak, koek, ijs en paling en galanterieën zullen weer op de Laat en Nieuwesloot worden aangetroffen. DE EERSTE SCHOOLDAG. Voor vele Alkmaarsche kleutersi was het gisteren een gewichtige dag, een „kritieke dag van den eersten rang," gelijk het in tveervoorspellerstaal heet: de eer ste schooldag. Zij legden den eersten schoolgang met blijdschap, met trots of met eenigen schroom af, maar allen voelden, dat er iets nieuws, iets lioogers was aan gebroken in hun leven. En had! het niet zijn bijzonde re bekoring, te mogen prijken met nieuwe atributen, als griffel, liniaal (vreemd, moeielijk woord!) spon- zendoos etc? „Als je naar school gaatHoe vaak hadden ze deze woorden den laatsten tijd gehoord. Hier hadden ze hun in de ooren geklonken als een bedreiging met den meester als boeman of de juffrouw als feeks; daar hadden ze als prikkel moeten dienen, om het eergevoel en den gerechtvaardigen trots van de kleinen aan te wakkeren, elders waren ze bedoeld als een belofte, die sprak van een nieuw leven, nieuwe kameraadjes, nieu we spelletjes. Maar ook voor de ouders, die ze uitspraken, hadden deze woorden een geheel verschillende beteekenis. Daar zullen er geweest, zijn, in wier stem een juichtoon klonk, omdat er voortaan thuis eiken dag eenige uren een lastpostje minder zou zijn om op te letten, omdat een bron van kleine verdrietelijkheden ten deele was j afgeleid naar onschadelijker oord. Maar ook zullen er geweest zijn, die met vreugde den dag hebben begroet, waarop hun kind! reeds schooljongen of schoolmeis- j je werd, die met blijdschap van dit heuglijke feit me- 1 dedeeling deden aan verwanten en hekenden. En ein- delijk zullen er geweest zijn, die hun kind' met wee moed. den eersten schoolgang zagen beginnen, die zich in het eenmaal-onvermijdelijke schikten, maar die intuïtief voelden, dat er nu iets ging scheuren in de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2