IffiffimTAFELS! Muziekschool Het Eerste en Eenige Adres Alcinarin-TaaTt W. G. YALK, Houidl B 5. Hel groote en wereldberoemde 1II IJ S GALA OPENINGS-VOORSTELLING. Van 30 Augustus af lol en met 4 September Dagelijks 's avonds 8 uur voorstellingen. P. OUOES, Blddsrstfiat, Alkmaar. hagrieisje. derfflaatseliaiiplj tol beiordsrlRg der Toonkunst eene flinks DIENSTBODE, flink Winkelhuis, Slechts 6 dageg] k<llïife Slechts 6 dagen. 3üT Bounties WOEKSDAG 31 AUGUSTUS, DONDERDAG 1 SEPTEMBER, s®*" VRIJDAG 2 SEPTEMBER en ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2 Mur Middag-Voorstellingen. 2 MMP ADVERTENT 1 EN. Bekesidmaking. bezigheden voor de morgenuren, 's morgens 9 tot 's avonds 11 uur. G. W. VAN DER VEEN, een flinke Dag-Dienstbode, pïëpkUïkënsI Te koop gevraagd Dij wielen en Onderdeelen. J. KOEMAN, Telef. 243. ONTVAiGEÜ do verbeterde Solar-lantaarn cursus in boekhouden enz., wordt gevraagdeen LEERA4R 30, 50 70 Cent per stuk. DINSDAG 30 AUGUSTUS, 's avonds 8 uur GEHEEL NIEUWE REUZEN-TENT. Spijsvertering. j av f, yT'ïW? NICO G. PflEiJRQOS G.Hzn., Kinheimstraat 41. tevens een gpoof pakhuisa i» Handelsonderwijs» opgei icht 1853 opgericht 1853 ALKMAAR, ©p het D©@!emr©ld. Kinder meel Zieken- kost liv, afd. ALKMAAR en OMSTREKEN, Directeur: J. HENRI OUSHOORN. SOEPKIPPEN en GEVOGELTE, voor Zeer geschikf voor verzending >3 Voor Noord-Holland geheel nieuw Reuzen Programma innige verstandhouding met al haar eigens en schoons, welke er tot dusver tusschen ouders en kind had bestaan. Aanvankelijk heel' klein, zou het barstje langzamerhand grooter en dieper worden, en veel van de. oprechtheid, van het intieme zou er doorsijpelen, en vreemde aandoeningen en waarwordingen zouden er binnen dringen. Velen, die de kinderen op straat zagen, zullen heb ben moéten denken aan hun eersten sehoolgang. In o-edachten zagen ze weer voor zich het matig-witte vertrek met meester of juffrouw, ze brachten zich de schoolmakkers weer voor den geest, dachten daarbij on willekeurig aan een, die hoog was geklommen op den maatschappelijken ladder, dank zij verdienste, hulp, geluk, aan een ander, die den. top had willen bereiken, maar in den goot terecht was gekomen, aan een klein, blond meisje misschien, waarop ze eens kinderlijk-rein en naïef-eerlijk verliefd waren geweest, maar dat later nimmer meer hun levensweg kruiste. Wellicht voel den ze thans dien eersten sehoolgang als den stevigen greep van het harde levèn, die niet losliet dan na twintig jaren - om dan dikwijls nog des te pijnlijker te kunnen knellen, dachten ze met bitterheid aan den leugen van Van Alphen, dat het leeren slechts spelen is en aan dien anderen klassieken leugen, dat wij niet voor dè school, maar voor het leven leeren. Gelukkig voor de kinderen, die gisteren gingen, dat ze onder de hoede komen van een verstandige, vriendelijke onder wijzeres, die de greep eenigszins zal verzachten en aan de leugens zooveel mogelijk het leelijke zal ontnemen. Alle kleintjes die gisteren den eersten sehoolgang volbrachten, deden dat ongeveer op dezelfde wijze en onder vrijwel dezelfde omstandigheden. Was het voor taan met de vrijheid, zooals die toe dusverre was ge noten, gedaan, de Broederschap en de gelijkheid uit de bekende leuze hieven nog aanwezig voor hoelang evenwel? De broederlijkheid is onder zoo'n bende ban- dietjes natuurlijk slechts van zeer korten duur. En de gelijkheid'? Maar er bestaat immers geen natuurlijke gelijkheid Enkele van die kleuters hebben reeds den veldheers taf in hun kleinen rantsel, anderen daarentegen moe ten zich tevreden stellen met, de bajonet van het sol- datengeweer. Enkel&n zullen een leidende plaats in het leven innemen, anderen zullen heel hun leven door geleid worden. Enkelen zullen uitmunten in deugd, in ijver, in nauwgezetheid, in goeden wil, anderen zul len zich ongunstig onderscheiden door het gemis van die eigenschappen. Enkelen zal het wèl, anderen daarentegen slecht gaan in de wereld. Wanneer men al die kleintjes gisteren in hun bank jes zag zitten, zal men dunkt ons, niet zoo heel veel onderscheid hebben kunnen merken. Maar hoe zou de klasse fer uitzien, indien men haar eens over twintig, vijf en twintig jaar terugzag? En hoe zullen de volwassenen-van-dan, de, kleuters van nu, terugdenken aan den dag van gisteren, hun eersten schooldag? GESLAAGD. Te den Haag slaagde voor de acte Duitsch (M. O. acte A), de heer A. P. F. L. Govers van Alkmaar. Voor de acte Fransch Lager Onderwijs slaagde mej. A. A. Tlolsmuller, mede alhier. BADHUIS „WITTE KRUIS. In de week van 15 tot 20 Augustus zijn in het bad huis van het „Witte Kruis" genomen 82 kuipbaden, 106 regenbaden le klas en 195 regenbaden 2e klas, tezamen 383 baden. AGENDA: WOENSDAG. Alkm. Tooneel, vergadering, 8%uur, café v. Twisk. DONDERDAG. Gem. Zangvereeniging „Nieuw Leven", Donderdag 8 uur, repetitie dames en heeren, gebouw de Unie. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 3e Klasse, 3e lijst. Nr. 12903 f 5000; nr. 3011 f 2000 nr. 3510 f 1000 ns. 2619 en 5069 elk f 200; ns. 1719, 8992, 7876, 8297, 16011 en 16640 elk f 100. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 24 Augustus. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandscb Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZIOH T. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 766.8 te Corona. De laagste stand van den barometer 755.6 te Malin- head. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 25 Augustus). Eerst ruimende daarna krimpende wind, zwaarbe wolkt tot betrokken, regenbuien met kans o<p onweer, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar: 20 Aug. 1910, 2.2 m.M. 24 Aug. 1910, 2.7 mM. BURG E It L IJ K E STA I). GEBOREN: 23 Aug. W illem Jacobus, z. v. Hendrik Habieeht en IJda Bakker. 24 Ilermanus Johannes, z. v. Jacobus Lagas en Alida Efemia Godijn. BEVOLKING. Onderstaand persoon wordt verzocht zich ten spoe digste ter Secretarie (afdeeling bevolking) aan te mel den, tusschen 9 en 1 uur. JOHANNES SPIL, geboren 20 Aug. 1886 te Alkmaar. GEVONDEN VOORWKKPES. Een hoepel, eenige sleutels, een broche, een kinder doek, een damesring, een pet, een handschoen, drie rozenkransen, een kruiwagen, een vrouwenzak, een hoedenspeld, drie ceintuurs, een das, een sigarenpijpje, een parapluie, een armband, een sigarenkoker en een R. C. kerkboek. Alkmaar, 24 Augustus 1910. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUI J SEN. Ingezonden mededelingen. Bij uitstek proefhoudend gebleken Voedsel. DsKinderen groeien er flink en voorspoedig van op en lijden niet aan eiechfe M .1RKTB ERICH TEN. r ™T rI" r!l HANDELSVEREENIGING ATwm BELANG" -ALKMAAR. ALKMAAR 24 Aug Heden word besteed voor Aardappelen f 0.— a f 0.— per 35 K.G H L fP0 fo V °77/Aer 5 Ar H.L., Roodekool (le soort) ,nn S00rt) f 0 a 0 Per 100> gelekool f 0.- per 100, savoye kool f 4— per 100, Wortelen f 0.20 a 0.40 per 10 bos, Slaboonen 2 a 31/* ets. per 1K.G Smjboonen f 1.- a f 1.30 per 1000, spinazie 7 ct! per mandje, Kropsla 20 a 40 ets. per 25, Komkommers 3 a cte. per stuk, postelein 7 a 0 ets. per mandie. Andijvie i 0.20 a f 0.40 per 25 struiken, prei 4 ct. per bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le sooit 1 a 10.—, 2e soort f 0.— a 0.— per 100 stuks, Doperwten 0 ct. per l/2 K.G., Peulen 0 ct. perl/2 K.G. Rabarber 5 ct. per bos, Radijs ct. per 10 bos. HOORN, 23 Aug. Groote muizen f 0.90 a 0.95, blauwe f 0.a 0.slaboonen f 3.— a 4, peulen f 0, snij- boonen f 0.08 a 0.16, peren f 1.60 a 3.60, appelen f 1.20 a f 4,uien f 0.a 0. MEDEMBLIK, 23 Aug. Groote muizen f 1,05 a 1.15, kleine id. f 0.50 a 0.55, groote ronde f 0.a 0, blauwe f 1.25 a 1.80. Aanv. 300 manden of zakken. BROEK OP LANGEDIJK23 Aug. Heden werd besteed voorAardappelen gladb. f 2.15 a 2.30, ronde f 1.55 a f 0.—, muizen f 1.a 0.kleine f 0.a 0.wortelen f 1.40 a 2.40, bloemkool le soort f 6.40 a 8.90, 2e soort f 2.a 2,60, Roodekool f 1.80 a 3.50, gele kool f 3.10 a 5.witte kool f 2.60 a f 3.30, zilveruien f 3.10 a 4,50, uien f 1.80 a 2.15, slaboonen f 0.36 a 0.87. Nep (kleine uien) f 5.— a 5.75. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 23 Aug. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 0.a 0.dorperwten f 0.- a 0.pe.i 100 pond, slaboonen f 0.62 a 0.74. snijboonen f 0.60 a f 1.per 1000 bloemkool f 4.a 5.50 per 100, Peren f 1.50 a f 3.40, appelen f 1 70 a 3.20 p. mand, NOORDSCHARWOUDE, 23 Aug. Groote muizen f 1.10 a 1.30, drielingen f 0.60 a 0.70, kleinere f0.20 a 0.30Schotsche muizen f 0.a 0.Aanvoer —0 zak aardappelen, zilveruien f 3.20 a 6.40, drielingen f 1,40 a f 1.70 p. 50 K.G., roode kool f 2.a 2,60 gewone nep f 5.a 5.50. uien f 1.70 a 1.90 BOVENKARSPEL, 23 Aug. Heden werd besteed rooi' Aardappelen blauwe f 2.50 a 2.70, ronde f 0, a 0,groote muizen f 2.30 a f 2.60, kleine muizen Aanvoer 1220 zak, bloemkool le soort f 6.a 9.50 2e f 4,a 5.50 per 100, roode kool f 2.00 a 8.25, gele kool f 3.25 a 4.50, witte f 2,a 3, i *-5 c-+- JUBILEUM. 71 Den 29en Augustus hoopt de heer II. BE ROVER 7 Tg den dag te herdenken, dat hij 85 jaren werk- zaaïn is aan de Alkmaarsche IJzer- en Metaal- 8% +55 gieterij, direct, de Heer Th. VAN SPALL. 741/, 96i/s 1041/, 481/, 935/8 931S/1, 87 871/» 991/, 87 V, 95 100 i/s 981/, 179 118V* 157 124.- 140 619 265 335 51 96 599 440 AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Yoordam, C lij Alkmaar. Koers van Staatsleenicgen. 23 Aug. 24 Aug. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2l/s BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk dan. Juli 4 Rusland Hope 4 Oonsol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollanasch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsckappjj Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketakoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Mariuebonds pCt 4% Peru Comm. aanddiv. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp -Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atcb. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City Sonth. Com. >i pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Sonthern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt, 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1587 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK, Staatsleening I860 RUSLAND 1864 3 3 2% 4 5 5 228!/, 84 345Vs 415 248 360 496 225 189 111 141 180 280 795 108 64V, 27 A 26 69!/, 48 1541/8 50* 16Vs 61 38Vs 75V, 82 202 i 00 Vs 1075/8 257/16 29 62% 321/s 42 V, 96 317/s 113V8 2216/16 164!/, 17% 172 87% 1071/ie 101 95 150% 1731/8 470 74% 481/s 87 871/, 99 87V, 1791/, 155 123.50 265 339J/, 95 437 226 420 248 357 498 192% 110% 281 795 107% 64% 27% 26 697/16 48 154% 5% 13V, 6% 11% 88% 75% 82 100 30% 25% 28% 627/s 317/b 42 v, 96 30U/16 113% 23 1657/s 17% 172 108i/ie 95% Koers van het geld. Prolongatie 43/, pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden openden zeer stil en sloten flauw. Culturen zonder affaire. Mijnen zwak. Amerika opende kalm, het ver- lc-op was flauw en het slot prijshoudend. Bij ante den 23 Augustus 1910 voor den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, gevestigd te Alkmaar, ver leden, is ontbonden de tusschen de Heeren Jan Bier drager Jneobszoon en Willem Jacob Baan, beiden houtkooper en wonende te Alkmaar, bestaan hebbende vennootschap van koophandel onder de firma C. Baan en Koon, gevestigd te Alkmaar, welke vennootschap ten doel had het gemeenschappelijk drij ven van een handel in ruw en bewerkt hout, teer en pek, het zagen en bewerken van hout en hetgeen verder tot dezen handel en nijverheid behoort. De ontbinding wordt geacht te zijn ingegaan op den 1 Januari 1910. De zaak zal door den Heer JAN BEBDBAGEB Jac®bsz®on voornoemd, voor eigen rekening worden voortgezet onder gezegde firma C. BAAN en ZOON. Mr. A. P. H. DE LANGE, Alkmaar, 24 Augustus 1910. Notaris. Getrouwd: W. SWAGER, wednr. van T. Schotvanger, en N. MANDERSLOOT, wed. B. Hoogerwerf. lJmuiden, j 24 Augustus 1910. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze jong ste lieveling, JOHANNA ANTOINETTE ISA BI A. in den ouderdom van ruim 13 maanden. V. J. P. BORADORI. A. M. BORADORI—MESSELAAR. Nijmegen, 22 Aug. 1910. MEN LOOPS vanaf de LAAT de BIBBER. STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OUDES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN-TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Inkoop hoog ste waarde. GEVBAAGB een flink Zich te vervoegen SPOORSTRAAT 18. NET PERSOON zoekt onverschillig van weihen aard. Brieven onder lett. S 166, bureau van dit blad. Vanaf heden BAAR van BA GELIJKS VERKRIJG- BANKETBAKKER. KOK. o TELEFOON 74. o GEVRAAGD loon f 2.per week. Zich aantemelden tusschen en 9 u u r, VAN EVERDINGENSTRAAT No. 9. oud 9 jaar. Te bevragen H. GbBBEKE. Snaai" manslaan. Er wordt onderwijs gegeven in Piano, Theorie, Solozang, Viool, Violoncel en Koorzang. GEVRAAGD legen 1 Nov. van goede getuigen voorzien. Zich aan te melden 's avonds na 8 uur, OUDEGRACHT 168. 40, 50, OO Ct. en liooger. VERKRIJGBAAR hij Briefkaarten worden vergoed. liefst op den hesten stand, Beiden aaneen is geen vereisehte. Brieven onder lett. O 167 bureau van dit blad. Voor den CURSUS, aanvangende I September, bestaat gelegenheid tot aangifte van leerlingen voor elk der vakken (bij voorkeur op Maandag 29 en Dinsdag 30 Augustus van ÏO tot 12 uur), bij den Directeur, EMMASTRAAT 19. In het belang van het onderwijs wordt aangifte voor het begin van den cursns drin gend verzocht. en uitgebreide collectie andere LANTAARNS. o Conenrreerende prijzen. o Nog eenige Dames- en Ileeren-RIJWIELEN worden wegens gevorderd seizoen tegen ver minderde prijs OPGERUIMD. AANBEVELEND, Voor den op 15 September aan te vangen van de Scliager Winkeliersvereeniging voor de vakken Boekhanden en Handelsrekenen. Er moet één avond per weel; twee uur les gegeven worden. Sollicitatiën worden vCrtr 31 Augustus met op gaaf van verlangd salaris door het Bestuur inge wacht. Inlichtingen worden gaarne verstrekt. Het Bestuur, J. KOSTER, Voorzitter. C. ROGGEVEEN Sr., le Secretaris. GOUTY ALTH0FF KUNSTENAARS VAN DEN lsten BANG. SCHITTER EN DE DRESSU REN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3