De Kaashandel «De Bonte Koe", Lanseitr. 44. Telef. 194 Mndsclie sociëtaitran Levsnsverzekeringon Menstruatiekussens, Firma H. LIND. groote Zomeropruiming van alle gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, W. F. SLINGER, 1. DAALDERS Vraagt BROMMER's Gesmolten Koevet Niervet. WASCB- ei WBMACHB, Crooie ei kleine GRAANMOLENS, LIJNKOEKBREKERS, era. Zuiveibereidingartikelen. w.a. Holsteinsche ei andere Karns. Voor 't eerst in Alkmaar. G. v. d. POL Rz., C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Strafbaar Bouwterrein De Lange de Moraaz, Geen Grijs Haar DAMES- flEEREN- en KINDERSCBOENEN, KOOP BUSSEN Wring- en Mangelmachines. Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET KL OEVE "lp 2S. O E3 V ES T Aanbevelend, W» 81E MMJIL5 K©as» ©n 3otei*hande!i „De Gouden Brii." M. KATER, Mient 17, üejj. H. ÜL Üi. mf©b©i*| zal DONDERDAG 1 Sept. hare less©ü hepwattein - Wegens gevorderd seizoen tegen zéér verminderde prijzen. Noord-Zuidhollandsche Tramweg Maatschappij. Lijn HaarlemAlkmaar. KLEEOERMAKERIJ MEER!» Lnng@$ti*aat iöf, bij de Groote Kerk, 1 k m m a sp* HUISHOUDELIJK ^EHEEDSCHIIP, Bovenstaande Amerikaansche Steeds dig lm STAL RN MOTORBOOT, totaal kofenverbiHiik ffL per6 sniir. Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop. Landbou w-werktuigen. Dijk. Alkmaar^ Dijk. Apeiduornsche Machinefabriek. N,¥. 3EE©"t 3L«€l,lJLCi.l30TJL"1717"lX"ULiS voor Stoom-, Paarden- en Handkracht, ROS- en WANMOLENS, KUNSTMESTSTROOIERS, 3A80UL.ES vanaf 100 tot 1500 K.G., SACKS-, ECKHARD-, MAYFARTH- en MéLOTTE PLOEGEN, Cultivators, Kleine Ztndploegjes voor hitten, Gaffels. STOOMWERKTUIGEN en MOTOREN, Publieke Aanbesteding. Het houwen van een GE MEENTESCHOOL met bij komende werken. Nieuw! Nieuw! HOOGSTRAAT, hoek Hiauwesloot. REPARATIE-INRICHTING. Stokpaardjes-Leliënmeik-Zeep Salonboot met gksbeschutting aan dek, aan den West er weg, Nassaulaan en Egm onderstraat. Puik bfste EDAMMER KAASf 1.10 per stuk Zeer goede f i._ VOLVETTE f 1.30 VOLVETTE MEIKAAS1 1.40 VOLVETTE KRUID-EDAMMER KAAS f 1.40 ^ae&s. ZUIVER HOLLANDSCH LEVE3R.T O IE» XXXSIDESItT VOLVETTE GOUDSCHE KAASf 0 45 de 5 ons OUDE en BELEGEN LEIDSCHE KAAS 1 0 40 de 5 ons Steeds verkrijgbaar de FIJNSTE ROOMBOTER uit de Zuivel- boerderij van MAREES ZOON te Beverwijk Heerlijke KEIJKENBOTER vanaf 50 cent de 5 ons YLRSLHE KIPPENEIEREN, (marktprijs), 2 maal per week Yerscbe aanvoer. Het alom bekende K 0 E V E T is ook steeds verkrijgbaar in 1 „De Bonte Koe". ZUIVER HOLLANDSCH Correspondenten der Het PRIMA KOEVET uit „De Bonte Koe'' kost 38 cent de 5 ons, 5 pond 36 cent de 5 ons, 10 pond 34 cent de 5 ons. Nieuwe BESSEN, nieuwe FRAMBOZEN en prima INMAAK-BRANDEWIJN. bij Wed. A. ZUURBIER—DE WIT. Nieuwlandersingel 51, PIANO. SOLOZANG (theoretisch spreken. THEORETISCHE VAKKEN. lot "uderu aankondiging 's avonds na 9 nnr en Zondags GESLOTEN, Wegens de lage vrachtprijzen is het vervoer van goederen per Stoomtram het voordeeligst. De Nieuwe London dinCKll°.P HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. in plaats van losse cacao of poederchocolade gij betaalt minder, ontvangt betere kwaliteit, en een bus op den koop toe. Een bus van y20 kilo ('/2 ons kost slechts f -JG '/,0 (1 -.18 7* (V2 pond) -,42'/2 V2 (1 -.80 1 (2 1.50 is 't nieuwste en beste op dit gebied. Vraagt Prijscouranten. rs5 ALT5.M A.A JE4. Mej. W. S, SCHILUN6, Vansf heden dagelijks versche bij vooruitbestellingen. Beleefd aanbevelend. - ACHTERSTRAAT B 21. Naast VROOM DREESMANN. - EERSTE KLAS Aecilrate regeling. - Degelijke garantie. 1 LANGS Of. ZAAN. Van ALKMAAR 8 8 10 - 12 2 30 4 6 7.30 uur. Van AMSTERDAM 0.30 - 8 9.30 11.30 2.15 -4 - 8 - 7 30 uur Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - 10.15 -12.15 - 2.15 - 4.15 - 615 - |8Ï5 Van Haarlem naar Zaandam 10.15 -12.15 - 2.15 - 4,15 - 8.15 - 815 LI Extra op Zondag. 10, uur. uur. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr. 9. v T .Tn\7 ki l-l «HT» <TM3 TXïïit^wwt i bevelen zich aan voor het sluiten van verzekeringen op het leven en lijfrenten. o praktiscii, zindelijk, goedkoop, o Inlichtingen worden verstrekt aan het wachtlokaal te Alkmaar, Beverwijk en Haar lem, bij de O oederena gen ten en aan de kantoren der Directie te Velsen en Hillegom. doet het grijze haar binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het glansrijk en zacht en is onschade lijk voor de huid. n flacons van 10.85 en 11.50 Engaischa laardtinctuur aan f 1.25 per riacon VesitwjgbBa» "li) - i» - - Alkmaar. tew «U»®®* 'LH. Bceders neemt eens proef met onze voor reclame gebouwde 122 tons uitgerust met, een dubbel borrixoutale %uig- gas-motor van TO l'.Ii. Snelheid 15 li.VZ. per aar. U kunt zich dan overtuigen van de enorme kolen- besparing in vergelijking met uwe tegenwoordige machines. Grootste bedrijfszekerheid. raagt onze foto s on referentiën van bekende mnatschappijeni. BLOOKERS CACAO Ohmstede x..a«uouu(iriH,rin. - EN „i ïn 8b Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. Voorrailig Yerscliillencle soorten S 8 J&R 1(11101198110X0 HE 08 voor bemaling' van kleine polders en andere bedrijven, enz. enz. Aanbevelend, K. Sf HOONE. Direeienr. liet GEMEENTEBESTUUR van NOORDSCHAR- WOUDE is voornemens op ZATERDAG 10 SEP- TEMBER 19IO. publiek aan te besteden: Bestek en teekening zijn tegen betaling van f 1.50 vana f Maandag 22 Augustus te bekomen bij d§p GEMEENTE-OPZICHTER. JOH. OOSTEBI.EE. is iedere imitatie van onze \an BEhGMANN Co., Radebeul-Dresdenalleen echt met „Fabrieksmerk Stokpaardjes." Dezelve geeft een zacht, te n gezicht, blozend jeugdig uiterlijk, b'anke fluweelzachte huid en verblindend schoone teint, k 50 Cts. per stuk verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coif feur, Langestr. 92; J. MEIJER, Apoth., Mient; J. SCHOUTEN Co., Huigbrouwerstraat, Alkmaar. -5» Stoomdr. van Herms. Coster Zoon te Alkmaar. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4