Oosterpark 84. teterdain, 30 Koeien of 6000 guldenincontanten. 2de prils: UtreelÈÉ Wagentje met 2 paarden 3de Kaasbrik met I pamd -Tongc P. OUDES, Ridderstraat, Alkmaar. Bouwterrein C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Landbouwcrediet, Mr- i Spiegelglas. Lijsten. Spiegels, Êncataenten, II. DE JONG, Arts, te SCHAGEN. AdresSpoorstraat 77. Woensdag 31 Augustus a.s„ ONIlVd l Soyaboonenkoeken merk W.L. eer» te ©@n»uSieeriepf STADSNIEUWS Th. J. KLOPPENBURG ADVERTKNTIEN Zaterdag 27 Augustus een beschaafde JUFFROUW een sief füESSJE 9 Dam es-Hoeden. Twee LEERLINGEN gevraagd eene HUISHOUDSTER, 13 AGM EIS ff JE3 Lotenhandel J. TERWEIJ Cz., Ncderiandsch Amerikaansehe Hypotheekbank. WESSANEN LAAN, LljNZAADKOEKEN, eene nette Dienstbod©! BURGERMEISJE, Nationale Hypotheekbank. - Te koop of te buur gevraagd een ^enteiiie^swenïng Iemand heeft 63000 gulden t r e k t 7 SEPTEMBER. 60 Cent per lot, 11 k t 6. - Lotenhandel J. TERWEIJ, Komtrut 43. Alkmaar. gesloten zullen zijn. aan den Wesferweg, Nassaulaan en Egm onderstraat REPARATIE-INRICHTING. Glasmozaïek en Marmerglas, Firma A. F. KERREBLTN, Slecht© In 15 lessen goed loopend schrift. SEDH1PTE NIEUWESIQOT No. B 24a SPECIAAL VOOR VOETAFWIJKIN GEN (PLATVOET e. d.) de onveiligheid te castricitm. oj»Ioo.i,>S oh »S!>iii:iioiii>j«ov »h»a jjoow .iooa soapw i»i| MM' 'VT'J>1 'X 'H 9P jsemt 'SEI JB«T lIIM8-aOTOOOH R. KEUTER Az., Gez. BROERS, Houttil 21, vragen ter opleiding in den winkel. 2500 beste gladde zwarte dakpannen en 2500 blauwe en rcode dakpannen. by G, BAKKER UITENBOSOH, Tuinstraat 21. TOTAAL 1500 PRIJZEN. W.F.STOEL&ZOOw. m legen den koers van 101 pCt, - - D. A. WISSELINK. - - WORMERVEER. Koninklijke Fabrieken. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toimaintstr. 9 - ACHTERSTRAAT B 2!. - I GLASASSURANTIE, zeer lage premie. S. BAKKER Dz., Leeresr In hot schoonschrijven, DEP03 TO RENTE S1^ °|0 T_»WI^TS,. het zullen zijn. Q A. 26.8.10. f 1 [Neen geachte inzender, verzuimd! hebben wij niet. Wij wisten reeds dat Alkmaar zijn eersten lun derspeeltuin heeft en hadden dan ook al het plan op- hem eens te bezoeken en erover gevat, te schrijven 1 ntusschen geven wij u gaarne de gelegenheid „de goe de zorgen van de gemeentelijke overheid te prijzen en den wensch uit te spreken, dat de proef uitgebreid z worden. Een „kijkje in den speeltuin" hopen wij spoe dig te laten volgen. Red. A. Ct.] zal Dinsdag, Woensdag en Zaterdag van I Si/a- Mijnheer de Redacteur, Beleefd verzoek ik U het onderstaande te plaatsen in uw blad. Bij voorbaat mijn dank. Toen Zondag 25 dezer zich in het dorp Castncum eenige broeders of liever verplegers van het gesticht- Duin en Bosch bevonden, werd er een zoo geslagen, dat hij niet meer kon opstaan. Nu kom ik eens terug op hetgeen een der dorpsbewoners eenigen tijd geleden schreef n.l. dat zij bijna niet in staat waren veili langs den weg te gaan, als er patiënten langs den we liepen. Ik zou het wenschelijk achten als die lui da ééns wilden probeeren of de verplegers, veilig konden loopen, en niet alleen de verplegers maar ook anderen, bijv. de schooljuffrouwen, want het is al eens voorge vallen dat toen een dier dames den weg passeerde een man langs den weg lag, tenminste zoo wordt r verteld. Ik zou het wenschelijk achten als de dorpbe woners daartegen opkwamen, want. anders zou bet er treurig uit gaan zien wat de veiligheid betreft. F mijnheer de Redacteur dankende voor de verleen de plaatsruimte teeken ik, een verpleger, met naam •T. B. o o VISCHFRUIT, ROOKTE PALING, o— o— GARNALEN, GE- ZOUTE HARING, I X GEPELDE ZURE en TAFELZUUR, ROLMOPS, enz. ALLES ZEER FIJN. LAGE PRIJZEX Beleefd aanbevelend, 1 OCTOBER APRIL. Aangiften van leerlingen tot u i t e r- 1 ij k 26 September, te zenden aan den ondergeteekende. Opleiding van Melkoontroleur». Inlichtingen worden gaarne verstrekt. De Directeur, Q. NOBEL. INLIJVING. De INLIJVING van de voor den dienst bij de Mi litie aangewezen lotelingen der lichting 1910, die in het tijdvak van 16 tot 30 September a.s. ter VOLLE DIGE OEFENING moeten worden ingelijfd, alsmede van de personen, die strekten ter vervanging van i deren voor zooveel hunne inlijving in genoemd tijdvak moet geschieden, zal als volgt geschieden: Te HELDER, in het „Casino-Gebouw": WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1910, des voormld' dags 9Vc uur, de manschappen beboerende tot de ge meenten Akersloot, Alkmaar, Anna Paulowna, Bai- singerhorn, Bergen, Broek op Langendijk, Callants- oog, Egmond-Binnen, Harenkarspel, Heerhugowaard, en Oterleek, Heiloo, Helder, Koedijk, Dimmen, Sint Maarten, Noordscharwoude, Oude Niedorp, Oudkars pel, Oudorp, Sint Pancras, Schagen, Schoorl en Pet ten, Texel, Warmenhuizen, Wieringen, Wieringer- waard, Zuid-Scharwoude, Zijpe. Te HOORN, in het lokaal „het Park": DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1910, des voor- middags 10 uur, de manschappen behoorende tot de gemeenten Abbekerk, Andijk, Avenhorn, Beemster, Berkhout, Blokker, Bovenkarspel, Edam, Enkhuizen, Graft, Grootebroek, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn, Jisp, Medemblik, Middelie, Midwoud, Nieuwe Nie dorp, Obdam, Oosthuizen, Opmeer, Opperdoes, Ouden dijk en Beets, Purmerend, de Rijp, Schellinkhout, Schermerhoorn, Spanbroek, Sijbekarspel, Twisk, Urk. Ursem, Venhuizen, Wervershoof, Westwoud, Winkel, Wognum, Wormer, Wijdenes, Wijde Wormer, Zuid- er, Noordschermer. Zwaag. In gezonden Mededeelingen. Jeukende huidziekten. Niets kwelt u meer dan een jeukende huidziekte. Aambeien zijn door hun pijnlijk karakter hijzonder lastig te verdragen. Het jeuken ervan maakt u bijna krankzinnig. Zij verwoesten uw slaap en maken u mismoedig' en wegkwijnend. Nooit krijgt ge de minste verlichting, of gij staat, zit of loopt. Eczema is niet alleen onooglijk, maar ook besmette lijk, en het breidt zich schrikbarend vlug uit. De prikkeling is zoo onuitstaanbaar, vooral wanneer ge warm wordt, dat gij bijna niet kunt nalaten om uw huid open te krabben. Huiduitslag, puisten, schurft en gordelroos zijn eveneens zeer pijnlijk en in staat om u moedeloos te maken. Voor aambeien, eczema en iedere jeukende huidaan doening is Foster's Zalf zonder wederga. Zij doet on middellijk de kwellende prikkeling bedaren, en geeft een ongekend gevoel van rust, Alnaarmate de aan wending der Zalf wordt voortgezet, heelt de jeukende oppervlakte der huid, en de volharding van den pa tiënt wordt ten slotte beloond door een volkomen en duurzame genezing. Foster's Zalf prikkelt de huid niet en doet haar ook niet te vlug opdrogen. Over de geheele wereld oogstte zij door haar uitstekende hoedanigheden niets anders dan lof. Verzekert u, dat gij de echte Foster's Zalf krijgt. Zij is te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop en Slothoüber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor of 10,voor zes doozen. COMPLETE MEUBJLEERING ALKMAAR. VERJ)RONKENOORI> 60-61. om 2 KINDEREN '«morgens vap de tram naar sclioo1 te geleiden en 's middags omgekeerd. Brieven Ihfize ,K aninefatum", EGMOND AAN DEN HOEP. Te bevragen bij S. FRAIJMAN, Laat. Een ALLEENWONEND MAN vraagt liefst boven de 50 jaar. Brieven letter IJ 167, bureau dezer courant. flink G e v r a a g d Zich te vervoegen SPOORSTRAAT 18. Konink. Besluit 16 Sept. 1ste prijs 1909, 00 cent per lot, 11 loten f 6. Koorstraat A 43, Alkmaar, Telefoon Xo. 434. Tand <m im a in e eb b tuz en gevestigd te UITHUIZEN (P ï'ov. Groningen.) Geplaatst kapitaal waarop gestort reserve^ uitstaapde pandbrieven i 3.000.000. 1.119.500. 953.754.78 15.000.000. De Bank geeft 4P2 pCt. pandbrieven uit, groot f 1000.en f 500. -, met coupons per 1 Mei en 1 IJpyember, Te ALKMAAR ten kantore van de firma Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. In een KLEIN GEZIN, zonder kinderen, te ALK MAAR, wordt tegen lNovember e.k. gevraagd van goede getuigen voorzien, goed kunnende koken en ook huiswerk verrichten. Loon f 130 p.j., buiten waschgeld en verval. Aanbiedingen in persoon of met franco brieven on der letter P 167 aan den boekhandel firma HERMs. COSTER en Zn., te Alkmaar. Gevraagd tegen OCTOBER als assistente in de li nisbonding een net eenvoudig P. G., goed op de hoogte met alle huiselijke bezig heden. Brieven onder letter U 167, bureau van dit blad. Amsterdam, Heerengracht 465. Opgericht in 1861. t 400,090, 575,000,- 4,000,000,- met 5 of 6 hectaren WEILAND, beslist aan den Hm i- looerstraatweg, gemeente MAAR. Brieven onder lett. L HEILOO 167, bur. of ALK- dit biad- beschikbaar voor Eerste Hypotheken. Enkel hoogs soliede aanvragen komen in aanmerking. Minste rente 4 PROCENT. Br. fr. lett. B 165, bureau van dit blad. T e 1 e p h o o n 434. Het BESTUUR van de Alkmaarsohe Vereenigiiig voor den Geld- en Effectenhandel maakt hekend, dat de kantoren der leden op na 13 mir 's middags voor het publiek Namens het Bestuur voornoemd, Mr. M. MOENS, Secretaris. MEX LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goüdmagazijn van P. OXIDES, daar vindt men groote keuze Jnweelen voor oud, GOÜDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, Kruisen en kettingen, trouw- en verlo vingsringen. Inkoop hoog ste waarde. Naast VROOM DREESMANN. EERSTE KLAS Accurate regeling. Degelijke garantie X««RDHOLLAXDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. tegen sterk concurreerende prijzen. voor reclame- en naamplaten. Zaadmarkt 3536 en 37, Gestort kapitaal Reserve Gestort waarborgfonds Bedrag der uitstaande hypothe caire leeningen op 30 Juni 1910f37,034,071,635 De Bank verstrekt GELD tegen hoogstens 41/2 0/Q met 1 0/„ provisiebrengt geen schattingskosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat 74b, Alkmaar. Agentschappen: HOORN, ENKHUEZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEX, 's-GR A V EX II AGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. Kapitaal waarvan T w e e m i 11 i o e n geplaatst en volgestort f Gulden, 1.500.000. De VENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden in déposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belce- nill gen en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 30 Juni 1910. Loopende Credieten f 5.348.63».31 Deposito's1.133.539.81 Reserve 317.853.93 Jhr. Mr. P.' VAN FOREEST, J. F. MOENS, Vice-President-Commissaris. Directeur. BeschermheerZ. K. H. Prins Hendrik der Neder landen, Hertog van Mecklenburg. Eere-VoorzitterZ.Ex. Minister Talma, ÏOOO prachtige prijzen. Goedgekeurd bij Kon. Bësl. van 16 Juni 1910, No. 32. Ie Prijs: 6 BESTE KOEIEX. 2e prijs Een DOGKAR bespannen met paard. 3e prijs een PAARD. 4e prijseen MOTORRIJWIEL PEUGEOT- 5e prijs Fijn PAARDENTUIG. 6e prijs Een groote CHANTOPHOON met 24 platen, 7e prijs Een LUXE-NAAIMACHINE. Prijs per lot 35 cent. 11 f S.oO. Trekking zonder uitstel 14 September 1910. Lotenhandel J. TERWEIJ Cz., Koorstraat 43, Alkmaar. Tel. No. 434. In den jare 1900 en tien, den vier en twintig Au gustus, ten verzoeke van JOHANNA RAS, zonder be roep, wonende te Helder, te dezer zake domicilie kie kende ten kantore van den procureur Mr. A. PRINS, aan het Kennemerpark; ;V 24 te Alkmaar, die voor haar als zoodanig zal oeoupeeren en uit krachte van een vonnis door de Arrondissements-Rechtbank te Alk maar op 2 Juni 1910 geregistreerd; Heb ik GERARD SIMON AMOUREUS, "deurwaar der bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkjp,aa\\ aldaar wonende; Voor de tweede maal GEDAGVAARD JOIIANNRS DE VRIES, in leven visscher, laatst gewoond hebbende te Helder, doch thans vermoedelijk overleden, gevolgelijk mijn exploit doende door over- gifte van een afschrift dezesi aan, dep Heer Officier yan Justitie der ArrondissymentsT-Rechthank te Alk- niaar,, iji? jret origineel met „gezien" heeft geteekend, voorts door aanplakking' van een afschrift aan de yoorname deur der vergaderplaats van voormelde Rechtbank, aan het huis der gemeente te Helder en door plaatsing in de Nederlandsche Staats-Courant en in de Alkmaarsohe Courant, als de nieuwspapieren daartoe door de Rechtbank voornoemd uitdrukkelijk aangewezen Om na verloop van dï'ip maanden en wel op Donder dag oen Uecpmber 1960 en tien, des voormiddags ten elf uur te verschijnen of iemand, die van zijn aanwen- zen doet blijken, voor hem te doen verschijnen ter te rechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, gehouden wordende in het Rechtsgehonw in den Geesterhout aldaar; TEN EINDE; Aangezien e-ischeresse op 13 October 1800 acht en negentig te Helder is gehuwd met JOHANNES DE VRIES Aangezien deze, laatst gewoond! hebbende te Helder, zich op 21 Januari 1905 als visscher aan boord bevond van de visschersschuit A. D. 25, alstoen bij stormweer deze visehschuit is omgeslagen, hare bemanning ver dronken en sedert dien dag noch van deze schuit, noch van de bemanning en dus ook niet van gedaagde eenig bericht is ingekomen; Aangezien eischeresse-belanghebbende in deze wenscht te verkrijgen verlof tot het aangaan van een ander huwelijk, alsmede dte verklaring dat er rechts vermoeden van het overlijden van haren genoemden echtgenoot, bestaat sedert 22 Januari 1905; Aangezien de gedaagde' op de eerste gedane dag vaarding niet is verschenen noch iemand1 van zijn aanwezen heeft doen blijken en de Rechtbank voor noemd hij vonnis van 2 Juni 1910 verlof heeft ver leend tot eene tweede dagvaarding; Mitsdien de gedaagde van zijn aanwezen doe blij ken, dezen tevens AANZEGGENDE dat indien noch de gedaagde, noch iemandi van zij nentwege mocht opkomen, door de eischeresse zal wor den geconcludeerd, dat haar daarvan zal worden ver leend acte en tevens verlof worde gegeven tot het doen, eeiier derde dagvaarding. De kosten zijn in diébet 6.75. AMOUREUS. Gezien door mij ondergeteekende Officier van Ju stitie bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar op heden den vier en twintigsten Augustus 1910. (get.) YAN SONSBEECK. Iu den jare 1900 en tien, den vier en twintigsten Augustus, ten verzoeke van MARRETJE SNOEK, zonder beroep, wonende te Urk, te dezer zake domicilie kiezende, ten kantore van den procureur Mr. A. PRINS, aan het Kennemerpark A. 24 t,e Alkmaar, die vo'or haar als zoodanig zal oceupeeren, en uit krachte van een vonnis, door de Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar op 2 Juni 1910 uitgesproken zijnde geregistreerd; Heb ik GERARD SIMON AMOUREUS, deurwaar der bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, al daar wonende; Voor de tweede maal GEDAGVAARD TROMP KORF, in leven schipper, laatst gewoond hebbende te Urk, doch thans1 vermoedelijk overleden, gevolgelijk mijn exploit doende door óvergifte van een afschrift dezes aan den Heer Officier van Justitie der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, die het origineel met „gezien heeft geteekend, vooTts door aanplakking van een afschrift aan de voorname deur der vergaderplaats van voormelde Rechtbank, aan het huis der gemeente Urk, en d'oor plaatsing in de Staats Courant en in de Alkmaarsche Courant, als de nieuws papieren daartoe door de Rechtbank voornoemd uit drukkelijk aangewezen Om na verloop van drie maanden en wel op Donder dag een December 1900 en tien, des voormiddags elf uur te verschijnen of iemand die van zijn aanwezen doet blijken, voor hem te doen verschijnen, ter terecht zitting der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, gehouden wordende in het Rechtsgebouw in den Gees terhout aldaar; TEN EINDE Aangezien eischeresse op 23 December 1800 twee en tachtig te Urk is gehuwd' met den gedaagde; Aangezien deze als schipper varende op de vissc-hev- schuit U. K. 50, op 27 Februari 1800 acht en negentig, bij stormweer op des lands kust nabij Texel is over boord geslagen, en sedert geen bewijs is ingekomen van zijn aanwezen of van zijn overlijden; Aang'ezien eischeresse belanghebbende in deze wenscht te verkrijgen verlof tot het aangaan van een ander huwelijk, alsmede de verklaring dat er rechts vermoede van het overlijden van haren genoemden echtgenoot bestaat sedert 28 Februari 1898; Aangezien de gedaagde op de eerste gedane dag vaarding niet is verschenen, noch iemand van zijn aanwezen heeft doen blijken en dé Rechtbank voor noemd bij vonnis van 2 Juni 1910 verlof heeft ver leend tot eene tweede dagvaarding; Mitsdien de gedaagde van zijn aanwezen doe blij ken, dezen tevens AANZEGGENDE, dat indien noch de gedaagde noch iemandi van zij nentwege mocht opkomen, door de eischeresse zal worden geconcludeerd dat haar daarvan zal worden verleend! acte en tevens verlof gegeven tot het doen eener derde dagvaarding. De kosten zijn in débet 6.75. AMOUREUS. Gezien door mij ondergeteekende Officier van Ju stitie bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar den vier en twintigsten Augustus1 1910. (get.) VAN SONSBEECK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 10