Openbare Verknoping Verjaardag van H. M. de Koningin. yepntei onzer gsës bledlgda Koningin. FTATTsTTTÏTTWST Openbare Vergadering LijnMenraseniflog ITlciiipmrï BUITENLAND. ^~KERMIS T^oi^RLËËK. Heden Beurs vacantie. sf W? W? IWWt'TOT -ppy p Zonder Salicylzuur C* L. MOLENAAR, J. DE LANG£~Corn. Joh. Zn^ Kassier en Commissionair in Effecten, Safe Deposit Inrichting citol'era. VERBETERING RAADSVERSLAG. i 31 Aug. a.s., des avonds ten 8 uur, Sprekers: de WelEerw. Heer Ds. T. KLOOSTER MAN en de Heer F. H. EINGERS. het grond- en eenïg ander werk op een terrein, liggende tusschtn de Hoornsche vaarten, ten dienste van de ftlda&r te maken volkstuinen. t-*' &+- ïr« ir* V1 tv&UAUWMU&UUUU I BESSENSAP Zaei BESSENSAP BRAMENSAP FRAMBOZENSAP KantoorPastoorstecg, stelt tegen een huurprijs v*n f 2.50 per maand of f 12.per jaar loketten beschikbaar in zijne tot berging van effecten, kleinodiën, sieraden enz. Reglement verkrijgbaar ten zijnen kantore. den, met wie hij gewoon was om te gaan, na het be kend worden van den moord geweest is1 als van iemand die zich schuldig voelt. Toen n.l. politie en justitie het onderzoek begon, heeft hij tegen kameraden zegd: ,.ik zal maar niet met jullie meegaan, want de politie zal mij wel komen halen." Dan heeft de justitie bij haar onderzoek kunnen vaststellen, dat R. zich in eikenhakhout, waartusschen het lijk gevonden is, heeft opgehouden, en thans kan worden medegedeeld, dat een herhaald scherp onder zoek aan den lijve van den verdachte zeer bezwarende aanwijzigingen heeft opgeleverd. Sedert. 10 uur gisteravond was de verdachte in scherp verhoor en werd met verschillende getuigen ge confronteerd. Er werden bijzonder bezwarende getui ge nissen afgelegd. Tegen iemand uit Wageningen heeft de verdachte den dag' van de misdaad gezegd „een fijn 14-jarig meisje" op het oog te hebben. De verdachte blijft echter tot dusver ontkennen zich aan de misdaad te hebben schuldig gemaakt. UIT SCHERMERHORN. In de gemeenteraadszitting van Vrijdag 26 dezer werd het nieuwbenoemde raadslid) de heer Helder ge ïnstalleerd. Tevens werd d© rekening van 1909 vast gesteld en de begrooting over 1911 door Burg. en Weth. den Raad' aangeboden. NOG EEN MEISJE ZOEK. 't Eene is nog niet voorbij, of 't andere komt ons weer ter oore. Bij zekere v. R. te Oosterbeek diende een 18-jarig meisje, een ontslagen verpleegde uit Zet ten. De ouders van dat meisje, wonende te Amster dam, waren door de directie van Zetten in kennis ge steld dat hun dochter bij R. dienstbaar was. Vader en moeder vernamen taal noch teelcen van hun kind, zelfs niet op hun beider verjaardag'. Moeder schreef eenige brieven, toch geen antwoord. Verleden week schreef moeder een kaart, dat zij met den pleiziertrein zou komen; want, dat zij zich onge rust maakte over haar stilzwijgendheid. Geen ant woord. Vrijdag nu brengt de pleiziertrein moeder naar Oosterbeek, maar o schrik. In den winkel van R. aangekomen, kreeg de moeder de tijding: ,,0, die is al een week of drie weg, d'r goed is nog boven. Ze Was 's morgens spoorloos verdivenen." Waarheen? De politie is met een en ander in kennis gesteld. (N. Arnh. Ct.) KORTE BERICHTEN. Bij de. manoeuvres in het Lekaccès is een veld artillerist onder een vuurmond bekneld! geraakt. Hij werd naar het St. Barbaragesticht te Utrecht overge bracht; daar bleek de dood reeds te zijn ingetreden. Van de beroepsspelers gaan, nu in Scheven,ingen do politie zoo scherp toeziet, zeer velen naar Zand voort en enkelen naar Amsterdam. Een oude man, nabij Naarden, werd gisteren door een fietsrijder overreden en kwam op de tram rails terecht, juist toen de Gooische Stoomtram in vollen vaart naderde. Door de activiteit van den ma chinist van den Berg stopte de tram op een afstand van 3 Meter van den oud'en man. Op liet fort- Honswijk zijn twee miliciens, die voor 6 dagen- opkwamen, opgesloten weg-ens weigering. - Toen d'e stoomtram gistermorgen Woensel pas seerde, liep nabij de woning van den burgemeester epn kind plotseling van achter een heg vlak voor de ma chine. Het hoofd van het kind: werd bijna geheel af gereden. De kleine was op slag dood1. De machinist heeft niet. de minste -schuld. Op de drukkerij van H. P. M. Verlinden, te Ber gen op Zoom, is g'isternamiddag een zetter, die een raam wilde sluiten, door den bliksem getroffen, waar door hij geheel blind werd. Laatste Berichten. DE MOORD TE RENKUM. ARNHEM, 27 Aug. Gisteravond is Van Renesse de verdachte in den moord1 te Renkum, gevankelijk naar Arnhem overgebracht. DE DADER BEKEND! De aangehoudene, Van Renesse, heeft volledig be kend, den moord op Adriana, Pulle gepleegd te heb ben. ARNHEM, 27 Augustus. Van R. werd drie uur achter elkaar aan een streng verhoor onderworpen. Hij werd daarbij met wel 20 getuigen geconfronteerd. Ofschoon de verdachte niet bekend heeft, zijn de ver moedens toch zoo zwaar dat hij heden-nacht gevanke lijk naar Arnhem is getransporteerd. Het lijkje zal heden worden teraarde,besteld. LEEUWARDEN, 27 Aug. Hedennacht zijn de schippers Gebrs. Sietema te Bergumerdam (Pr.) plot seling overleden. Zij hadden water geschept uit een poel onder S u rh ui sterveen en na daarvan gedronken te hebben het overige water in de vaart bij Bergumer dam geworpen. Door petroleum is nu het water in deze vaart onbruikbaar'gemaakt. Het onderzoek heeft uit gewezen dat de schippers zijn overleden aan cholera Nostras. POGING TOT VERDRINKEN. AMSTERDAM, 27 Aug. Gisteravond' omstreeks 11 uur werd de Stadhouderskade in rep en roer gebracht. Een gehuwde vrouw trachtte zichzelf en haar 2-jarig kindje door verdrinken van het leven te berooven. Ter hoogte van de overhaal was vrouw A. S. in het water gesprongen, terwijl zij haar kind in de armen hield. Een agent van politie op de Witsenkade zag de ongelukkige bijtijds en floot om hulp. Spoedig' waren eenige agenten ter plaatse die door middel van een dreg beiden op het droge haalden. Het kindje werd naar het, bureau Ferdinand Bolstraat, de vrouw naar het hoofdbureau gebracht. Een intusschen toegescho ten dokter trachtte de levensgeesten bij de vrouw we der op te wekken wat hem na ruim 10 minuten mocht gelukken. Per autoziekenwagen werd! de vrouw naar het Binnengasthuis vervoerd. Ook bij het kindje heeft men de levensgeesten weten op te wekken. DE KERMIS. Ziezoo, de kermis is er. Reeds trekken de vijf orgels „met permissie" door de stad, reeds draaien de mo lens, reeds zijn de zeildoeken der kramen opgeslagen. Zij, de kermis, heeft zich niet anders aangediend dan vorige jaren. Zij doet voor haar voorgangsters ver moedelijk niet onder, zal deze evenmin overtreffen. Zij is zooals zij sinds jaren geweest is en waar schijnlijk nog wel eenige jaren zal blijven. Zij biedt velen ergernis, maar meerderen ontspanning, genoe gen, pleizier. Zij is wat men er van maakt. Met een portemonnaie en een flinke dosis opgeruimdheid er. goed humeur moet zij worden begroet door den grooten, met kinderlijke blijdschap door de kleinen. Wij zullen over het voor en tegen nieti twisten. Maar bij de vele wenschen willen wij gaarne den onzen voe gen, n.l. dat wanneer „Kobusje" straks nog eens om kijkt, hij zal kunnen verklaren, dat de kermis 1910 een goede kermis is geweest, voor de bezoekers en voor de mensehen, wier bestaan zij geheel of gedeeltelijk vormt. Tot de kinderen van onze abonné's hebben wij nog it ts extra's te zeggen. Maar wat dat blijft een ver rassing, welke in het Maandagnummer zal worden be kend gemaakt. Intusschen raden wij den kleintjes aan, voor dien tijd niet al hun kermiscenten te ver snoepen DILIGENTIA. Gisteravond heeft de electrische verlichting in Di- ligentia op proef gebrand. De proef was een even mooie reclame voor het gebouw als voor de firma Haarsma van Oucoop en de Jong, die voor de installa tie zorgde. Het heldere, rustige licht in de zaal en op het tooneel zal het zijne er toe bijdragen om het ver blijf in de zaal te veraangenamen. MUZIEKUITVOERING door het Stedelijk Muziekkorps. Directeur de heer II. A. Maas, op Zondag 28 Augustus van 2V2 tot- 4% uur, in den Hout. Programma: 1. Hiep hiep hiep, Hoera! marsch van Kunoth. 2. Ouverture „Dichter und Bauer" van Von Suppé. 3. Hiawatha Indian intermezzo van Moret. 4. Potpourri populaire Nr. 8 van Renaud. Pauze. 5. Feestklanken van H. A. Maas. 6. Ouverture de Concert van M. Carl. 7. Wir tanzen Ringelreih'n van L. Fall. 8. Walzertraum van O. Strauss. 9. Finale. VOETBAL. De verpachting van het buffet in clubhuisje van „Alcniaria Victrix" is gegund aan C. A. Witte en Co. Tot onzen spijt, ia in het verslag van de zitting van den gemeenteraad, in het nummer van gisteren, een nog al ernstige fout geslopen, die wij ons haasten te herstellen. In de le kolom pag. 2, in het gedeelte betreffende de jaarwedden van de leeraren der Burgeravondschool, staat in regel 21 van boven: „bevoegde en onbekwame leeraren." Dit moet natuurlijk zijn: „bevoegde en onbevoegde leeraren," d. w. z. leeraren met en zonder nkIe middelbaar onderwijs. Verder gelieve men in plaats van het woord „ge- wenscht in regel 29 te lezen: „gemaakt." ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING. Van 20 Augustus tot en met 27 Augustus zijn ge komen door heeren 324 baden, door dames- 29, door on- vermogenden 111. Totaal 464 baden. Hoogste temperatuur 66 graden. AGENDA: Mannenzangvereeniging „Excelsior," alg. verg., Di ligent-ia, 8 uur, precies. Zangvereeniging „De Stem des Volks", repetitie, 810 uur, Graanhandel, Za-admarkt. BELGIë. Het Journal Bruxelles meldt dat de Mo- dteur heden het koninklijk besluit openbaar zal ma ken, waarbij weder wordt ingesteld een gezondheids toezicht op per spoor uit Rusland komende reizigers. Een bijzondere bepaling' schrijft voor een toezicht van dagen op de Russische reizigers in de hotels waar zij afstappen. Het blad voegt er aan toe, dat alle maatregelen zijn genomen om het land te beveiligen tegen een binnen sluipen van het onheil van uit Italië. ENGELAND. De heer Balfour is- Donderdagavond na zijn kuur in Gastein, te Londen teruggekeerd. Naar het heet heeft hij voor zijn „hoest en verkoudheid" baat gevonden. Hij is naar Schotland' doorgereisd en houdt daar de geheele maand' September vacantie. De Hoogerhuis-conferentie, waaraan hij deelneemt, blijft al dien tijd rusten. Maar de regeering zoowel ls de leiders der oppositie zoo zei Donderdag mi nister Grey in een rede blijven er het beste van ho pen. Van weerszijden is men er van overtuigd, dat er iets met het Hoogerhuis moet gebeuren. De regeering zal niet aanblijven, als zij niet de zaak kan regelen of tot een beslissing brengen. ITALIë. In de laatste 24 uur zijn in de door chole ra besmette provinciën voorgekomen: 29 nieuwe ge vallen en 14 sterfgevallen, waarvan 7 van vroegere gevallen. Een officieus bericht zegt, d-at. met uitzondering van, 1 0 plaatsen in Apulië, aangegeven in de ambtelijke bulletins, geheel Italië vrij van cholera is. G e 111 e n g «1 e mededeeling e n. KRASSE UITSPRAAK EN DE GEVOLGEN. Een paar dagen geleden heeft een jury te Nieuw- Orleans een meisje vrijgesproken, dat op straat haar verloofde had doodgeschoten, omdat hij haar ontrouw i was geworden en met een ander meisje ging trouwen. De vrijspraak steunde op de zoogenaamde ongeschre- ven wet, die bij Amerikaansche gezworenen zwaar weegt. Een ander meisje te Nieuw-Orleans besloot, toen zij het verslag van de terechtzitting en de vrijspraak had gelezen, eveneens Kaar -ontrouwen geliefde te straffen. En zij schoot hem dood. SMAKELIJK ETEN! De hoofdinspecteur van voedingsmiddelen te Huil heeft Donderdag van den politierechter verlof ge vraagd tot vernietiging van vijftien schapenlevers, waarin onvolwassen lintwormen waren, welke hij geno men had uit een bezending van zestien, voorzien van een getuigschrift van de Nederlandsehe regeering als zijnde geschikt als menschelijk voedsel. Ook verzocht hij verlof tot vernietiging' van een vat vleeseh uit Nieuw-York, voorzien- van een getuig schrift van de Amerikaansche regeering. Tn beide gevallen werd het verlof verleend. WIE IS DE WINNER? Onlangs ging het zonderlinge verhaal van den win ner van den prijs van 200.000 frs. der Brusselsche lo terij die het briefje mee in het graf zou hebben geno men. De justitie heeft toegestaan, dat mem het lijlc op groef en de kist opende: men heeft niets gevonden! Nu komt de Nieuwe Gazet met- een andere fraaie geschiedenis, schoon niet zoo roerend, als van dien jongen mijnwerker, die het lot mee in zijn graf had genomen. De winster van het groote lot van de tombola der tentoonstelling is eindelijk gevonden, zegt de N. G. Men zegt dat het- een eenvoudige meid is, Eugenie Bruinooghe genaamd, afkomstig van Yolleghem. Zij zal weldra de 200.000 frs. in ontvang'st nemen, die een schoenen bruidschat zullen uitmaken. BURGERLIJKE STAND. Geboren: 27 Aug'. Agatha Johanna Geertrui- da, d. v. Klaas, Butter en Geertruida Wilhelmina Ha- bedanek. De Heer en Mevrouw Dr. J. LINDEBOOM—Adriani geven kennis van de geboorte van een Zoon. Pastorie Oudorp, 27 Aug. 1910. Ondertrouwd: T. BUS H. P. II. VAN GESTEL. Hifversum, 26 Augustus 1910. Huwelijksvoltrekking 15 September a.s. GEVESTIGDE PERSONEN. C. Leupenvan Veen, zonder beroep, Drulvenlaan 26, r. k. P. Hoogland, steenhouwer, Molenbuurt 26, n. h. M. Bakker, dienstbode, Karnemelk-sbuurt. 20, 11. h. W. Pernhout, dienstbode, Houttil 11, geref. H. Jonge- jan, huishoudster, Kanaalkade 33, n. h. G. Ph. Marti- us. typograaf, Stationsstraat 29, geref. A. Plijter, dienstbode, Luttik Oudorp 32, r. k. J. Simons, dienst bode, Langes-traat 74, r. k. P. II. Spoelstra, kapper, Dijk 19, r. k. J. dë Vries, bakker, Laat 81, n. i. A. G. Wijlacker, dienstbode, Houttil 30/31, r. k. K. Wijker, gepensioneerd, Scharlo© 39, n. h. G. J. van Baar, ar beider, Snaarmanslaan 79, r. k. D. J. G. ter Berg, win keljuffrouw, Tienenwal 1, r. k. M. S. Boom, zonder beroep, Luttik Oudorp 75, r. k. A. B. M. Dirken, kell- ner, Nieuwesloot 28, r. k. A. H. J. Jacobse, winkelbe diende, Laat 118, r. k. A. List, zonder beroep, Verdron ken oord' 9, d. g. J. Peetoom, kantoorbediende, Geest 8, n. h. C. M. A. Proot, zonder beroep, Langestraat 73, r. k. G. BlaauwRoggeveen, zonder beroep, Ritse voort 37, d. g. C. Tromp, boerenkneebt, Zeglis 126, n. h. P. A. Zweedijk, zonder beroep, Oudegracht 148, n. h. J. A. Briigemann, handelsreiziger, Kennemerstraat- weg 80, r. k. O. D. van der Oord, kaasmaker, Konings weg 8, n. h. VERTROKKEN PERSONEN. Z. van Laar, dienstbode, Spoorstraat 54, Brussel, geen. G. II. C. J. van der SpeekObreën, zonider be roep, Stations-straat 33, Wieringen, geen. C. J. Boom, arbeider, Ramen 9, Amsterdam, n. h. N. Thomas, steenhouwer, Wester Burgstraat 8, Hoorn, r. k. G. II. Herben, sigarenmaker. Stuartstraat 21, Zutp-hen, geen. C. Kortemschijl, Rijksklerk, Nieuwpoortslaan 166 len Haag, ge-en. O. H. Sick, barbier, Koorstraat 21, Amersfoort, n. h. H. D. Koster, kantoorbediende, Stu artstraat 18, Amsterdam, rem. C. Duive-ns, dienstbode, Kennemerstraatweg 11, Hoorn, n. h. B. M. Boom, zon der beroep, Luttik Oudorp 75, Ned. Tndië. r. k. A. ,T. M. Delemarre, zonder beroep, Luttik Oudorp 18a, Bre da, r. k. M. H. Kluitman, arts, Verdrohkenoord 55, Lang Soeren. 11. h. W. A. Snoeck, zonder beroep. Meti- usstraat 3, Bergen, n. b. J. Th. D. Ernst, reiziger, Sta- ionsstraat 15, Rotterdam, r. k. M. Piket, zonder be roep. lsto Kanaalstraat 10, den Haag, n. h. J. Rezel, zonder beroep, Fnidsen 15, Oosthuizen, n. h. Fr. Kars- ltens, winkelbediende, Kraanbuurt 14, Zaandam, r. k. IL Kolkman, gevangenbewaarster, Geestersingel 14, Amsterdam, n. h. W. F. Gisolf, leeraar H. B. S„ Ken- nc-merpark 24, den Haag, 11. b. A. Hoffman, dienstbo de, Kennemersingel 2, Amsterdam, 11. h. E. Vermeu- en, dienstbode, Kennemerstraatweg 65, den Haag, n. h. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naai' waarnemingen verricht in den morgen van 26 Augustus. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 767.1 te Horta. De laagste stand van den barometer 743.4 te Aber deen. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 28 Augustus). Eerst krimpende en toenemende tot krachtige zuide lijken daarna afnemende westelijken wind, zwaar be wolkt tot betrokken, regenbuien met kans op onweer, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar: 27 Augustus 1910, 4.7 m.M. Markt berichten. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen broeder, behuwdbroeder 9n oom, den Heer HENDERICÜS JOHANNES DE JONG, weduwnaar van PRANCINA VASBINDEr' betuig ik, ook namens de familie, mijn welgemeen- den dank. JOH. DE JONG. Alkmaar, 27 Aug 1910. DANKBETUIGING. Ondergeteekenden betuigen hiermede hun oprechten dank aan H. H. Co-mmissie- en Juryleden der Volks spelen, alsook aan de bezoekers, voor hun begunstiging gedurende de kermisdagen, en blijven zich ten zeerste aanbevelen. Hoogachtend, S. LANGERIJS en Echtgenoote. Oterleek, 27 Augustus 1910. te GROOTSCHERMER in de herberg „de Jonge Ruiter" op DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1910. 's voormiddag ten 10 ure van: DRIE KAVELS UITMUNTEND WEILAND, ge legen aan den Middenweg in de Noordeindermeer, ge meente Zuid- en Noordschermer te zamen groot 14 hectaren, 26 aren, 70 centiaren, en eene BOERENWONING met SCHUUR, ERE, TUIN en WEILAND, te Grootschermer en in den polder Meenigweer mede in de gemeente Zuid- en Noordschermer, te zamen groot 21 hectaren, 7 aren 50 centiaren; alles uitvoeriger in biljetten omschreven en behoorende aan den heer P. OLY, te aanvaarden de boerenwoning en toebehooren den 1 Mei 1911 en de overige perceelen den 25 December 1910. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris P. A. de Gel- der te Stompetoren, in de gemeente Oterleek. der Christ. Jongel. Vereen. „ZACHËUS te Alkmaar, ALKMAAR, 26 Aug. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f 34.— kleine fabriekskaas f 33.—, kleine boerenkaas f 33.commissie f 32.50, middelbare f 32.50. Aangevoerd 357 stapels, wegende 181515 Kilogram. ALKMAAR, 27 Aug. Aangevoerd 2 paarden f 75 a 100, veulens f h 124 koeien en ossen f 120 h 340, vette kalveren f A 33 nuchtere kal veren f 8 a 24, ezels f 0 h 170 magere scha pen f 12 a 29, 0 vette id. f k 0— lammeren f a vette varkens, per ned. pond a ct., 72 magere id. f 21 32, 115 biggen f13 k 17.75, 6 bokken en geiten f 2 a 8, 0 kleine bokjes 0.a f 0.—, boter, per l/2 ned. pond, hoogste prijs fjiO.75 middelprijs f 0.70, laagste prijs f 0.60 aangevoerd 5206 kop, kipeieren f 4.— a 4.50, eendeneieren f 3.75. TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAAR, 27 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen f 1.70 a f 2.50 per 35 K.G. (:/2 H.L.), appelen f 1.60 a 2.80 per l/2 H.L., Roodekool (le soort) f 4 a 0, (2e soort) fOa 0 per 100, gelekool f4.— per 100, Witte kool f 4.— per 100, Wortelen f 0.30 a 0.40 per 10 bos, Slaboonen 2'/2 a 31/.s ets per 1/., K.G., Snijboonen f 1.a f 1.20 per 1000, spinazie" 7 ct. per mandje, Kropsla 20 a 40 ets. per 25, Komkommers 3 a 6 ets. per stuk, postelein 7 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.40 per 25 struiken, prei 4 ct. per bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le soort f 9.a 12.2e soort f 3.— a 6.— per 100 stuks, Doperwten 0 ct. per U2 K.G., Peulen 0 ct- per l/2 K.G. Rabarber 5 ct. per bos, Radijs ct. per 10 bos. Tuinboonen f 0.a 0. HOORN, 27 Aug. Tarwe f 6.— k f' 8.25, rogge a. 4.75 k 5.25, gerst f 4.50 it f 6.25 haver f 3.50 f 4.witte erwten f h f. groene dito f 13.k f 14.-r-, grauwe f 17.a f 21.vale f 13.a f 19.bruine boonen f 12.k f 19.- karweizaad f 13.25 k f 13.75, mosterdzaad f 23.— a k f 25.—, 17 paarden f 110 a f 290, 5 koeien f 170 k f 280, 26 schapen f 16.a 24.lammeren f 0.h 0 kalveren 1' a f 0 var kens f 0.h f 0.zeugen f h f 137 biggen f 10.— h f 16.—, 0 kippen f 0.— a f 0 kipeieren f 4.a f 4.25, eendeieren f af ct. 2025 kop boter €5 ii 67L op in het Gebouw „Waakt en Bidt", ter herdenking van den BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op MAANDAG 5 SEPTEMBER a.s., des namiddags1 te 1% ure, ten Stadhuize aldaar, AAN BESTEDEN: Het Bestek is tegen betaling van 0.15 verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie, terwijl inlichtingen, des ver langd, worden verstrekt door den Opzichter over den Hout en de Plantsoenen. AANWIJZING zal geschieden op het terrein op WOENSDAG 31 AUGUSTUS en ZATERDAG 3 SEPTEMBER a.s., des voormiddags 10 uur. De gezeg-elde inschrijvingsbiljetten, door aannemer en twee solide borgen persoonlijk onderteekend, moeten ter Gemeente-Secretarie zijn ingeleverd op den dag- der besteding vóór des namiddags 1 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Den 7den September a.s. hopen onze ge- liefde Ouders J. II ALBERT en T. ALBERS-BLESKEB Y: den dag te herdenken, waarop zij vódr 50 »-j jaren in den Echt zijn verbonden. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Alkmaar, 26 Aug. 1910. Receptie Zondag 4 Sept. van 2 tot 4 uur. -►3 ir* Sr* C^ £<- Sr* 4 r -►3 ->-s Dinsdag 30 Aug. hoopt HENDRIK DE <f~»- WIT den dag te herdenken, waarop hij vddr 30 jaar aan den houtzaagmolen „de Ruiter" in dienst trad, en welke betrekking hij nog jU steeds vol ijver bij mij vervult. Alkmaar. M EECEN. Den 30 Aug. herdenkt onze vriend HEN DRIK DE WIT den dag, waarop hij 30 jaar in betrekking is aan den houtzaagmolen „de Ruiter." Alkmaar. HET PERSONEEL. Het bestuur der Coöperatieve Veevöe- y™-!? derfabriek en Olieslagerij „DE BOEREN- BOND" gevestigd te Alkmaar, maakt bekend, dat heden ten overstaan van den Trustee uitgeloot zijn van de eerste serie van hare 5 0/0 Obli- gatieleening Tien duizend gulden Obligatiën, te weten Zes Obligation ad. f' ÏOOO,—Nrs. 298, 176, 194, 161,83, 287. Vier 500.—, Nrs. 623b, 789b, 775b, 740!,. Twintig lOO,-, 1308c, 1307c, 1178c, 1149c, 1101c, 1010c, 1076c, 1545e, 1052c, 1370c, 1645c, 1723c, 1304c, 1947c, 1226c, 1225c. 1322c, 1980c, 1629c, 1617c. De uitgelote Obligatiën zijn aflosbaar 1 Januari 1011 te haren kantore te Alkmaar en bij de firma B. SANDERS Ezn. te Amsterdam. Den belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat gelegenheid bestaat om LIJNKOEKEN voor den aan staanden winter in te schrijveu, vanaf lieden tot 9 September e.fe. bij den Heer K. WILLIG, Café „Central", te Alkmaar, en bij den ondergeteekende te Heerhugowaard, welke men ook per briefkaart kan berichten. De Administrateur der Vereeniging, W1EBE VAN SLOOTEN. bij APOTHEKER. LANGESTRAAT A No. 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2