Alcmaria-Taarl W. G. E. VALK, Houttil B 5. Nico van Vuure, Noordhoilaodsche gerookte Pil ING. De overheerlijke Speculaas af 0,26 p. pond splT* Slechts 6 dagen. PRACHTIGE GALA- OPENINGSVOORSTELLING. 20 mr Mitt WOENSDAG 31 AUGUSTUS. DONDERDAG 1 SEPTEMBER. W VRIJDAG 2 SEPTERIBER 60 ZATERDAG 3 SEPTEMBER ^-Hüü Middag-Voorstellingen. 2 AI k maarsch Waren hols, LAATSTE WEEK van den uitverkoop. gerookte Paling, MBaMCHE JONGENS, R. BAKKER, Igenlia* Gedurende de Kermis Gebak en Koekjes. HOLLANDSCHE WAFELS! Optreden van Betsy v. d. Dr. DEGENAAR a -w ezi een llink bovenhuis Inleg azijn, Kruiden azijn. Kermis-Cadeau. Mej. M. Vlugt, Appelstesg C 4. Q Café ,,'t Gulden Vlies", Koorsfraat, Alkmaar. Vraagt Yanaf Jüitl wordt de ZAADMARKT 78. - Ccöperati8ve-Vereeniqing „ONS BELANG' Laat. ieei*enmodeai*tikeIenv GERARD WORM, HLOTJTO^L-, ALiK C 1A A.Ï Beleefd verzoek. Opgericht 1853. Betooverende Slot. dagelijks versch bij is de zaak na 7 uur gesleten. VOOR IN DE KERMIS NA I •o» Laat 146. -o- 's morgens 9 tot 's avonds 11 uur. G. W. VAN DER VEEN, KOOLTUIN 18, - ALKMAAR. de gevierde Rotterdamsche soubrette (slechts 4 dagen.) Firma li. v. GS, Impressario STRO IJS. is tot nadere aankondiging TE HUUR: Rltsevoort A 35. Firma De Wijs Broers. steeds met succes verkocht door 30? 50 70 Cent per stuk» s Geppit wasi der Pol. Specialiteit in eerste soort I)e oude JAN SMIT. Haedeïi, Pettest en Grand Concert War ié ¥an Dinsdag dan 30 Augustus tot en met Zondag dsn 4 September. Opgericht 1853. 58 Tournee. Tournee. A TLM3SOkaLAA3El*T*< EI - 3SJXT VEIjD Dinsdag den 30 Augustus 's avonds 8 uur. SchitJerend en nieuw reuzen-programma KEUZES MODEL-PftACHT-.TENT Gedurende de kermis uitverkoop van speelgoederen. Specialiteit in lste kwaliteit Noord-Hollandsche staat ëii jnar op de kleine Kaasmarkt en hoek Schouienstraat- Laat. —o Zaadmarkt 74. o fijne sigaren voor weinig geld. L JHÜSElif Grossier. een extra sorteering Dagelijks versch voorhanden. A. BURGER, R BAKKER, g ean flesch haerlijk Zutsr of Uitjes H Dagelijks Yerschs Gepelde Garnalen a 12ct-p ons. 3 Inleggerij van da GEBR. DE JONG. en suiaMz^k^AanLvïlen'dkoCHÊ DoctOTenf8"156™1011 De Maatschappij Noord-Holland. HooMk&ntoor De Kermis is weer aangebroken, De h ele week werd er ai over gesproken Waar men toch wel heen zou eaan Er zijn zooveel vermak lijkheden, Dat je op 't laatst niet mee? zoa weten Waar je je geld het best kan besteden. 't Beste is nog naar Stot 1 en Spree; Msar aïsvoren Inea henen gaat, Neem dan wat MACKONEN mee; 't Is het beste wat ik U kan raden, Die ko ken, ze zijn niet om te versmaden. 'tEeuig adres is in ALKMAAR bij Door de voortdurende stijging der Koffiemarkt zijn onze koffieprijzen thans als volgt verhoogd VAN OS OHF-'* OO SO 34 •dLö» Stoom Koffiebranderij eu Theehandel B KOÖÏiN Co, Ia wederom heden avond verk ijgba&r, alsmede alle andere soorten fijn gebak. Op het gebied van vindt men bij steeds het nieuwste 5ZIJE3 jn i* ia. o- j?j KERMIS TE ALKMAAR. Uitspanning en Bergplaats voor Rijwielen. Tevens gelegenheid tot het gebrnik van Ververschingen. Het allernieuwste. Het leukste. g Het komische, g is bet Groote atraceie Brusselscke g Tentoonstelling. Groot vermaak voor oud en jong. Beslist zonder *evsar voor de bezoeker. C M. VERMOLEN, LACH FN. LACHEN. Met de grootste luxe ingerichte, geheel moderne £jP| ÜfflF* Onovertroffen Kunstenaarspersoneel ~ALKMAARSCHE KERMIS* fijne gerookte Höliands-che Paling. volgens 'c oudste recept van wijltn den Heer H. H. EENHORST, ©9 Duitschesprits, Chocoltdesprits Hern hutters, Zandkoekjes, Boterwafeltjes, Amandelkransjes en vele andere soor ten koekjes, heerlijk van smaak, bij - - OVERAL GROOT SUCCES. - Vraagt speciaal N,B. Vrsfcgt de fijnste Roomboter 75 cents per 5 cns. GEDURENDE DE KER1ISWEEK, K vanaf ZATERDAGAVOND, f', n lste soort GEROOKTE PALING (jj Gem. Haring in fl. van 3, G en 10 stuks fl HOLMOPS in il. van 3, G ea 10 stuks. p Ziet de goedkoope prijzen in de étalage. Q HA Ha HA TEI.EE. 5ï(i. Beleefd aanbevelend. Staanplaats zooals vorige jaren bij de WAAG. Hopende weder van buitenlieden en stadgenooten met een drukke afname vereerd te worden. Dage lijks versche aanvoer. UEd. dw. dienaar, yf -dLO ff dW «s 1ii»I' Zaterdag 27 Augustus tot eu met Zon. dag 4 September in de Tooneelzaal onder directie van den heer en mevrouw DUO ROSELIE. Entree vrij. Entree vrtf. lederen avond variëerend Programma. Nette bedieniug. Goede consumptie. Aanbev. w. MOOIJ, firma C. PEPPINC. NIH H. NIEÏW. C /JKj Standplaats Paardenmarkt naast de Bioscoop. w NTMMERS van den len rang zonder Pauze. Van 30 Augustus af tot en niet 4 September dagelijks 's aronds S uur voorstellingen. die, wat inrichting en sierlijkheid betreft, door geen ander circus wordt overtroffen. Paard en-materiaal van »len len Rang. PliAnom, oover troffen Dresseren. kH met hier nog niet vertoonde Kunstverrichtingen. BEZIEXMVAABUIGË JIAUNTALL. Zij die zich flauwe grappen veroorloven en zich verschuilen echter den naam worden beleefd verzocht voor liet voetlicht te komen. Bij gebrek daarvan zal ik hun schrijven maar al# kennisgeving besclionwen, en denken dat ik met een familielid van den aap van den Heer CORTY ALTHOFF te doen heb. H. Specialiteit in fljne gerookte Holl. Paling. De ondergeteekende bericht dat hij voor het 38# jaar is gearriveerd met zijn eerste soort Hopende wederom als vorige jaren met een druk bezoek vereerd te worden, zorgende voor eene prompt# en nette bediening. MATTHIJS ZONDERHUIS. Standplaats hoek Langestr. bij Mevr. Wed. C. Molenaar. Dagelijks versche aanvoer. Ook dagelijks aan huis, Gr. Nieuwland 76 te verkrijgen. JAN SMIT Jr JSjMOF* Door grooten omzet dagelijks v-;ïA-.. verschen aanvoer. Banketbakker, VERKRIJGBAAR BIJ BSnfg® wasmmtm HSBKS^imfS^W^aaassa Aanbevelend, Banketbakker, Vanaf heden DAGELIJKS VERKRIJG BAAR van BANKETBAKKER. KOK. o TELEFOON 74. o Bankethakker, Zaadmarkt 74. voor klein, maar deftig gezin. RITSEYOORT 35a. geven wij aan ieder, die voor 50 et. besteedt, y CADEAU. V Tevens vestigen wij uw aandacht op onze "J 9 welbekende H tegeu eoncurreereude prijzen. i Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3