w ■V J inrg„HariODi(!",^| PARFUM E s_ cl Kermis. - Alkmaar. STEENENBRUG (Zuidzijde), - Etablissement - Porton. Üederlandsche Tooneelvereeniging. OpsDiags-Voorsteliiog. "IK. GEBRs. SCHEME - ALKMAAR. Roodmerk Giet. pes* pond. Zwartmerk 00 Groenmerk$8 Paarsmerk M De Erven de Wed. J. VAN NELLE, Voor de Alkmaarsche Kermis Rosmolens Wanmolens Dorschgereedschap Nougatkraam ie ütawesloot naast da sioomdraalsalsn 10 cents per ons. Jacobus van der Zee Steensiibrug (Noordzijde) bij da Mout, Hollaedsciie 1% cent, a la Vanille 10 cent, Bmlsciie 25 cent, a la Vanille 30 cent BEIGNETSKRAAM, OVERHEMDEN, DASSEN, LINNEN BOORDEN, FRONTS en MANCHETTEN. I Een rustige gelegenheid tot het gebruiken van LAN GESTE A AT, bij de Groote Kerk. PloegenCultivators, Fahr's Gierpompen Vanille, Frambozen, Ma rasquin, Citroen en Chocolade. m uiTllt CÖ Uitbundig succes der Parij-j sche Boulevard-Théaters. Zie aanplak- en strooibiljetten. Is het Kermisstuk voor 1910. L HOEFNAGEL, Firma PORTON. KERMIS te ALKMAAR 1910. Zondag 28 Augustus I91Ö GHETTO, o- WAAR IS HET DERDE HOOFD? 0PBUIÜIÜCI van zeer oude pikante EDAMMER KAAS ven 16 maanden oud, 90 ct. per stuk, Een ieder die nu profiteere wil gaat naar „de Bonte ICne9' Langestraaiy en haalt daar zulk een pikant Kaasje voor den spotprijs van 90 et. per stuk DE WÜ1L Door de gestadige rijzing der koffiemarkten vin meer dan 4 cents per half kilo binnen een tijdsverloop van twee maanden, zijn wij genood zaakt onze prijzen opnieuw te verhoogen en als volgt vast te stellen (uitsluitend in pakjes) Roodmerk. SPECIALITEIT Paarsmerk. heeft „De Bonte Koe" een speciale uitstalling van verschil lende soorten Edammer, Goudsche en Leidsche Kaas. "W. DE WAAL, Gedurende de Kermis geen verhoogila Mooie gelegenheid tot buitenzittcn. Berging voor rijwielen voor Hand- en Paardenkracht Landbouw-werktulgen, Dijk® Alkmaar»* Dijk» LAUWER8 van Alkmaar, Wegens concurrentie pritna kwaliteit NOUGAT zonder luxe verpakking en aapjes. „DE FRIESCHE KAP" A. E. COPPEJANS. ALKMAAR. vanaf Zondag 28 Aug. tot en met Zondag 4 Sept. 1910. i ZONDAG 28, MAANDAG 29, DINSDAG 30 en WOENSDAG 31 AUGUSTUS Het Kermisstuk van 1910 UITBUNDIG LAO H SUCCES Pikant, Gekruid, Gepe perd, Echt Fransch. Lachsucces van het be gin tot het einde. verhoogd met 5 ct. voor j sted. belasting. 1ste Raag f 1.25 2de Rang f 0.75 3de Rang f 0.50 Aanvang 8 unr. Kaarten met bespreking vanaf 's morgens 10 uur. BERGPLAATS Y00R RIJWIELEN. genaamd ETABLISSEMENT PORTON. (Alles in prima Natuurboter gebakken). SckouwburglogeStandplaats LAAT. De VOGELTJES van BLANDÏNET, AANBEVELEND, .5 TELEF 174. ROTTERDAM, AMSTERDAM, 25 Augustus 1910. -%rFLJ^.^€3r*I? 3DE3 ECHTE !OI«r WUNELELIEJFl, VOLVETTE EDAMMER f 1.40 p. st. Zeer fijne EDAMMER KAAS f 1.25 p. at. (4 pond zwaar). Zeer goede EDAMMER KAAS f 1.10 per sink. Fijne ouderwetsch gemaakte KRUIDKAAS steeds voorhanden f 1.60 per stuk. Kaashandel „DE BONTE KOE" Telef. 174. Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Bascules, Kookpotten, en verdere Gereedschappen voor de0 Graan- en Zaadoogst, Tuin-, Akker en Landbouw. es3 Vraagt Prijscouranten, staat wederom met zijn net ingerichte en verkoopt alle soorten De van ouds bekende Wafelbakkerij alles in de fijnste Natuurboter gebakken. Bestellingen worden stipt op tijd aan huis bezorgd. - Deventer Koek-Kraatn Alleenverkoop vun de echte - WILLEM STUVE'S NOUGAT - Parijscbe klucht in 3 bedrijven. Bewerking en Bégie M. SPREE. STANffiPLAATS tegenover de Apotheek van Mevr. Wed. C. L. MOLENAAR. Ondergeteekende bericht het geachte publiek van ALKMAAR en OMSTREKEN, dat hij dit jaar weder om de kermis bezoekt met zijn Hij beveelt zich wederom beleefdelijk aan tot het leveren en aan huis bezorgen van POFFERTJES per portie f 0,20 ii la Vanille f 0,25. BEIGNET AUX POMMES per portie f 0,20 a la Vanille f 0,25. BRUSSELSCHE WAFELS per stuk f 0,25 k la Vanille f 0,30. De fijne HOLLANDSCHE WAFELS per dozijn f 0,90 a la Vanille f 1,20. Verder vele andere Consumptiën, - alles volgens Prijs-Courant. MUZIEK van een Italiaansch gezelschap. Directeur: ERNEST PELOSI. Mandolinisten. Giiilaristen en Zangers. Hoogachtend en aanbevelend, (Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 24 Mei 1895) van AMSTERDAM. Bestuur: A. VAN DER HORST, Directeur-Voor zitter, MARI J. TERNOOIJ APÊL, Secretaris, J.G. W. HOWEIJER, Penningmeester. OPVOERING van: in 3 bedrijven van IIERM. HEIJERMANS. MAANDAG 39 AUGUSTUS 1910 (Les petits oiseaux). Blijspel in 3 bedrijven van EUGENE LABICHE. Gevolgd door Klucht in 1 bedrijf van FRANS WALLNER. Aanvang 8 U U R. Voor Prijzen der plaatsen enz. zie groote biljetten. 33 8ste Abonnementskaarten le Rang il f 1.35 verkrijgbaar bij A. v. d. MEUEEN Rz., Eaat 69. No. 8 m No. 9 m No. 10... m Tm IIIlLI's KOFFIE AANBEVELEND, IS DE Melksalon Lunchroom DorsGhwerhiuigen Ohmstede VAN beveelt zioh weder, bij het geachte publiek van ALKMAAR en OMSTREKEN aan voor het leverei» van zeer fijne Prijzen der WAFEEEN zijn: Evenals vorige jaren staat OOK DIT JAAR DE VAN OUDS BEKENDE op de Alkmaarsche Kermis, op de LAAT, voor de Grand Bazar National welke beslist niet goedkooper kan geleverd worden dan ft 35 ct. per onswil men zich echter tevreden stellen met het gebruik van een mindere kwaliteit, dan is ook die bij mij verkrijgbaar il 10 ct. per ons. Beleefd aanbevelend, Druk N.V. voorh. Herms. Oog ter Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4