Openbare Verknoping Openbare Verknoping 1 MANNESMAN!* re O z Aanbesteding, tanoHli NIEUW! NIEUW'! NIEUW'! i !K- en KINDERSCHOENEN, Maastrichts Bierhuis, W. ROELOFS, Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Noord-Hollandsclie Zuurkraam van P. FLORIJN. En The American Cake Walk. Schitterende Voorstellingen MUZIEK en DANS op de BOVENZAAL. ii Boerenplaats, genaaid „ÖOSTWUK". O Gedurende de Kermis, Steeds voomdig n Café „Het Koningwillemshuis T" G R AN D-CAFé-0H AN TA N T-CON CERT, Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET"' ADVERTENTIE N. WEGENS STERFGEVAL de Huismanawoning Openbare Verkooping eene RENTEN IERS WONING met erf, schim r en tuin, te ALKMAAR, Mej. W. Ss SCHILUNS. LICHTM Oen 4eri September a.s's nam. één yur fa. Wed, J. PRINS Zn beschikbaar Alkmaarsche Stoom- Steenhouwerij. Gpvosring tan de nieuwste SOLO's, DÜO's en TRIO's. Hofplein, Alkmaar. C. KOOPMAN. - BIB MIJNT üesQïa - IJNT DE! JéSLROESCSr. LachonLachenLache ma gtearriveerd de kermis alhier8* LACHENLACHEN! of snon wil of niet! Nog nooit gepresenteerd!! Voor de eerste maal de CAKE WALK in Aikmaar Dit jaar heeft de Garoussel twee ingangen: ééa ingang op het Hof en één aan de zijkant. van den heer J. HARP. Vanaf Zondag 28 Augustus tot en met Zondag 4 Sept. door liet Specialiteiten-Qezelschap Directie H. y, OS, Impressarïo STROPS, Rotterdam. Vrijdag 2 Sept.Matinee. Aanvang 2 uur. Entréo 25 cent. Zaterdag 3 SeptemberSSiddagw®&rssfeSSing. TSLT2SEL MIS ■JPSS ALSLlviAJÊLEL. Zaterdag 3 en Zondag 4 September a.s. Orkest Gebroeders Dekker? Aanbevelend, A. PEPERKAMP, E reedstraat Salonboot met gia* beschutting aan dek. ie ALKMAAR, te BERGEN, litend Sonüght gebruiken linnen en tafelgoed zoo wit als sneeuw. cpsssi cr-s CE9 het bouwen van een WONING met BROODBAKKERIJ aan den Stroet, gemeente Sint Maarten. Firma W. F. Stoel Zoon, Alkmaar. Kantoor Lnttik-Oadorp. vanaf Zaterdag 27 Augustus toten met 4 September Het eenige en het nieuwste en het interessantste wat zich van dit jaar op het Kermisterrein presenteert, is Entréo vrij. Beste consumptie. Billijke prijs. Aanbevelend, C VAN TW1SK. HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Buime ken au lage prijzen. Mei, steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. ENTREE VRLJ. Uitstekende Consumptie. Billijke Prijzen. Pieterstraat, Alkmaar. Entree vi ij. .-. Entree vrij. Vooe hot eeist optrede iu ALKMAAll van het trio DE GROOT, in hunne Comische Scè'ie Standplaats: NIEUWESLOOT, Tevens verkrijgbaar Hollaudsche Wafelen en Gebate. Deze origineele ELEOTRISCHE CAKE WALK, afkomstig van de tentoonstelling van Chicago, is door veel Couranten en Nieuwsbladen uitvoerig beschreven. Van jaar tot jaar gaat men het kermisterrein in het rond en men ziet altijd hetzelfde. Maar dit jaar moet men HET GROOTSTE LACHSUCCES DER KERMIS! Hopende eventueel met een druk bezoek, zooals vorige jaren, vereerd te mogen worden. Standplaats HOF. Hoogachtend, Antoon BENNEK, A Ik 01 aar. .Gebouw DILIGENTIA, Kermis 1910 Electrische Zabl- ca To neel vei lichting van de firma HAARSttA v. ÖUC00P en DE JONG. Fut rCele Bang f 0.75, 2e Rang f O.«O, plus 5 ets. sted. belasting. Vanaf Donderdag 1 September Nieuwe Débuts. Zie hiervoor de nadere aankondigingen. mm STOFVRIJ TEAKHOUTEN DANSVLOER. Entrée Da meskaar ten 25 ets., doorloopende kaarten 50 ets 33 JIV O 1 V TT TIT, B E NE DENZA AL Tevens bestaat er „,e .egenheid tot het gebruiken van Ververschingen LANGS DEZhm. Van ALKMAAR 8 8 10 12 2 30 4 6 7.30 uur. Van AM3TEEBAM 6,30 B 9 30 11.30 2.15 - 4 - 6 - 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - 10.15 -12.15 Van Haarlem naar Zaandam 10.15 -12.15 - 2.15 - PI Extra op Zondag. 2.15 - 4.15 - 6.15 - 8 15 4 .15 -615-815 - |ÏÏT~" uur. uur. op Zaterdag 3 September 1910 bij opbod en op Zaterdag 10 September d.a.v. bij afslag en combinatiën, telkens des voormiddags ll1 /g uur, in liet Koffiehuis „De Tabakshandel" van den heer N. SCHERMERHORN, aan bet Waagplein, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van met SCHUUR, BOET, ERF eu eenige percee len uitmuntend WEII.ASD aan de Zuidervaart in de SCHEEMEER, gemeente Akersloot, te zamen groot 21.51.50 H.A. Te veilen in 9 perceelen. De perceelen zijn verhuurd aan de lieeren P. JON- GES en S. KAL VERBOER, voor f 2400.— per jaar- en wel het Land tot Kersttijd 1910 en het Huis, Boet, Schuur en Erf tot 1 Mei 1911. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. op Dinsdag SO Augustus 1910, des namiddags 121/2 uur in het café „de Rustende Jager" ten over staan van den notaris U. TOF van in de kom der gemeente BERGEN, nabij de Protes- tantsche Kerk, Sectie A no. 743, groot 8 aren, 25 centiaren. Behoorende aan de Erven van den Heer C. BOON en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voor noemden notaris te Bergen. op DINSDAG dén 20 SEPTEMBER 1910 bij opbod en op DINSDAG den 27 SEPTEMBER 1910 bij af slag en combinatiën, telkens des morgens IOV2 uur, in het hotel „D e T 0 e 1 a s t," van den heer A. de Vries, aan de Choorstraat, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. A. P. H. DE LANGE van: aan het Zeglis en Noord-Hollandsch Kanaal, te Alk maar, bestaande uit HUI SMAN S W ONIN G, SCHUUR, ERF en uitmuntend! WEILAND, alles aaneengelegen ter grootte van 20 hectaren, 34 aren 54 centiaren. Enkele perceelen zijn zeer geschikt voor opslagplaats. Verhuurd aan den heer P. de Lange. Inlichtingen worden gegeven1 ten kantore van den notaris mr. P. J. van Wijngaarden te Rotterdam, Zuidfelaak 24, en ten kantore van genoemden notaris aan de Breedstraat A 10. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. GEBRUIKS AANWIJZING ROND IEDER STUK, CTD -■■es SSSAS sm OO zal worden AANBESTEED Bestek en teelcening liggen ter inzage bij de Heeren Jn. TATES te Egmond aan de Hoef en HOMAN, Gem.-Veldwachter te Dirkshorn. Aanwijzing op Maandag 29 Augustus 1910, des na middags één uur. op het terrein aan den Stroet. De besteding heeft plaats bij den Heer J11. TATES te Egmond aan de Hoef. gebrand volgens systeem Prof. LIEBIG, is te Bergen verkrijgbaar bij EERSTE HYPOTHEEK tegen gunstige con dities. RENTE 4, 41 /4, 41/0, naar gelang der overwaarde. Notaris tor keuze geldnemers. Brieven onder letter U 163, bureau van dit blad; Groote keuze, Nette bewerking. Teekeiiingen en Fotografische af beeldingen op aanvraag. 99 ft onder directie van VAN GOLDEN van Amsterdam. Gedurende de Kermis optreden van ket overal met succes optre dend gezelschap bestaande nit Heeren en Dames. Aanbevelend Gedurende de Kermis vanaf ZATERDAG AVOND 8 uur lederen avond optreden van het alom gunstig bekende TRIO en OPERETTE GEZELSCHAP, bestaande uit 7 personen. Directeur de Heer C. R. DE GROOT. Tableau de la Troupe Mejuffrouw JEANI, Hollandsche Liederzangeres. De Heer CORNELLE HOUWITS. Mejuffrouw BETSIE COMSTIN, Soubrette. De Heer en Mevrouw DE GROOT, Karakter-Duettisten. Voor goede consnmptie en nette bediening zal zorg gedragen worden. Aanbevelend, F. Nettenbreijers. tegenover het Yutsgebouw DE Hugo's Fata Morgana. Fantastische electrische Scène in vier seriën. 1. Opkomst der Maan. 3. De wonderfonteinen. 2. Verschijning uit de Mythologie met het visioen der zee. 4. Apothéose: De Poolsterren. Melachini's The Harry's Raadselachtige Experimenten. Equilibristische Kunstverrichtingen. Soesman en Kwaal. In hunne nieuwste komische scènes en coupletten. Albert Hol. De populaire karakterkomiek. Amora et Karini. Mélange Act. a. Danse Espagnole. b. Gymnastische Evolutiën. Goddin and May. Burlecs. Excentries. Charles Clark. De beste kabelvoltigeur der wereld. Aanbevelend, Sensatieklucht in één acte door het T.FNTIGK TOOMEEL en het verdere Gezelschap. Zie uitvoerig Programma aan de Zaal. Plaatsbespreking dagelijks van 10 tot 3 uur a 10 cents. Aanvang 1 uur. Entrée 50 cent. Voor de Voorstellingen van Vrijdag- en Zaterdagmiddag kunnen ook plaatsen worden besproken vanaf 's morgens 10 uur aan het Bureau. P. FUORIJST. i door beroemde Specialiteiten eu Artisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7