Eens geprobeerd en U gebruikt geen andere meer. M. A. GBUNVVALD Zit., Stoom-Koffiebranderij en Thee-Import, HELDER. De VELO-WASCHMACHINE LICHT-, ZUIGGAS- eo BENZINE MOTOREN, STOOMMACHINES cd KETELS, Firma H. L1ND. groote Zomeropruiming van alle gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, GEBRs. KUIPER, Koningsweg 19-21-23. VENSTER- en SPIEGELGLAS en alle andere soorten glas. Hotel „TROMPENBERG Lij nzaadk oeken, MERK (TC Menstruatiekussens, Vraagt BROMMER's Gesmolten Koevet Niervet. Dt ËiBk Ita- en Itiiliteril te lm», „FORS" Licht» en Zuiggas», en Benzinemotoren Stoommachines en Ketels. SINGER-MAATSCHAPPIJ, Naar Zuid- en Oost-Afrika per „UNION CASTLE LIJN'. N.V. TE*. Breed 28, Hoorn. Gang der werkzaamheden: Breed 28. Hoorn. ISf ONBETAALBAAR - Koniokl. Wekelijksche Maildienst via de Kaap. Masndelijkscbe dienst via het Suez Kanaal. De Vries Co., Hoyman Schuurman's Scheepsagentuur, Hoofdvertegenwoordigster voor de Utrechtsehe Machinefabriek UTRECHT", voor de provincie Noord-Holland. Volledige Polderbemaling en Installatiën voor Fabrieken. aHjTjEI asooiFt.'iPïïïTsr LANDBOUWWERKTUIGEN, MACHINES en GEREED SCHAPPEN, VOLLEDIGE INSTALLATIëN voor Zuivelfabrieken en Boerderijen, Verschillende HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. Verzekering van Uitkeering bij Overlijden Wegens gevorderd seizoen tegen zéér verminderde prijzen. r_. irsr Groote voorraad. Concurreerende prijzen. Directe levering. Voorstraat, Egmond aan Zee. Pension, Cal é-Bestaiirant Lunch eu Plat du Jour 12-2 uur. Diner 5-7 uur, aan aparte tatels eu servies. Restaurant a la Carte den geheelen dag. K LEEUWENKAMP. Zuivere murwe „De Gouden Bril." M. KATER, Mient 17. Pu&alieke üanhesteriinci* Het bouwen van een GE MEENTESCHOOL met bij komende werken. Molenrolleii, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. SIliER Alkmaar, - üflent 2Bf - Telefoon 498. STEARINE-KAARSEN van de Stearine-kaarsenfabriek APOLLO", M&i* A Ba H. Weber, zal DONDERDAG 1 Sept. hare lessen hervatten. Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. geverfd. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., 3VI. STPAÏU DEPÓTS: Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. Bergen, H. WITTE. Egmond aan Zee, G. FOOR. Heiloo, P. DE GROOT. Dirkshorn, P. WINK. St. Pancras, J. WAGEN AAR Kz., in Manufacturen. Broek op Langendijk, J. BAK Cz.( in Manufacturen. Zuid-Scharwoude, Firma C. W. BöTTGER. Warmenhuizen, A. SöTEMANN. wascht in vijf minuten het vuilste linnengoed hagelwit. Ze is onmisbaar voor iedere huisvrouw, die prijs stelt op haar waschgoed. De huismoeders d e ze reeds gebruiken, bevelen ze gaarne aan, vandaar het succes der VELO-WASCHMACHINES. Slijten, roesten, scheuren, naboenen, nazien of gebruik van bleekpoeder bij de wasch is onbekend. A contant en voor iedereen op afbetaling verkrijgbaar. Twee jaar degelijke garantie, schriftelijk. Wordt op aanvraag op proef geleverd zonder verplichting tot koopen. Proef- wasschen iederen VRIJDAG en ZATERDAG van 11 1 uur, in het Filiaal der Velo-Waschmachine Mij., Zaadmarkt C 72, Alkmaar. ZAADMARK.T E -3=3, ALIS.Mil.AR. De eenvoudigste en goed koopste verzorging van uw nabestaanden Bergplaats voor rijwielen. Bonds-garage. Stalling voor paarden. Bonds-Hotel A. N. W. B. Club-Hotel N. A. C. Geïll. prospectus op aanvrage. TELEPH-INTERC. No. 18. Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaau. Nieuwe BESSEN, nieuwe FRAMHOZEN en prima IN M AAK-B 11A NDE WIJ bij Wed. A. ZUORBIFB—1>E WIT. -• vervaardigt j Alléén in winkels met dit uithangbord zijn de NAAIMACHINES verkrijgbaar. Onze machines behoeven geen aanprijzing. Wij verzoeken slechts er op te letten, dat ze aan het juiste adres gekocht worden. (hoogste onderscheiding), te Parijs In 1900 met Grand-Prix. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Nleuwlandersingel 51, PIANO. SOLOZANG (theoretisch spreken. THEORETISCHE VAKKEN 6RDNVA1DS IDEAAL KOFFIE EN THEEËN. Nadere inlichtingen bij de Agenten AMSTERDAM. Aanbevelend, K. SCHOONE, Directeur. (Tarief 2 en 3.) .1 a a r I i j k me he p r cmi e per f IOOO verzekerd kapitaal $Hflk Tot nadere aankondiging 's avonds na 9 uur en Zondags GESTOTEN. op ZONDAG 28Aug. 's namiddags van 341/2 uur en van 5l/2—7 mir en 's avonds van 8—19 nur. Layens lange premie betaling. 20 25 30 35 40 f 14.90 16.90 19.70 23 20 27.90 DE PREMIE IS TE VOLDOEN GEDU RENDE HOOGSTENS 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar OP TOT VROEGER OVERLIJDEN. f 19.60 21.70 24.30 27.70 31.80 f 17.90 f 16.80 f 16.10 19.90 18.70 17.90 22.40 21.20 20.40 '25.70 24.40 29.80 Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Vertegenwoordigers en door het Hooid kantoor der R. V. S, Westerstraat 3, Rotterdam Hoofdagent: PRINS Az., Oudegraclit A 1 4, Alkmaar. (8) Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. praktisch zindelijk, goedkoop. o_ EN Het GEMEENTEBESTUUR van NOORDSCHAR- WOUDE is voornemens op ZATERDAG lO SEP TEMBER 1910, pnhliek aan te besteden Bestek en teekening zijn tegen betaling van f 1.50 vanaf Maandag 22 Augustus te bekomen bij den GEMEENTE-OPZICHTER, JOH. OOSTEREEE. HARDE, WITTEen ZUIVERE te SCHIEDAM. Bekroond: te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje te Amsterdam In 1883 met de Gouden Medalje te Antwerpen In 1885 met het Eere-dipioma Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. Stoomdr. van Herms. Ooster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8