DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. Honderd en twaalfde Jaargang. DINSDA 30 AUGUSTUS. BINNENLAND. 203 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. n a viiu Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. EEN GEVECHT MET STROOPERS. MARKTAANVOER EN VERZENDING. ALKMAARSCHE Kamer rail Koophandel en Fabrieken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat ter secreta rie dezer gemeente VAN 1 SEPTEMBER a. s. af ge durende acht dagen voor een ieder ter lezing zal zijn nedlergelegd, die op 25 Augustus j.l. definitief opge maakte LIJST VAN KIESGERECHTIGDEN VOOR LEDEN VAN DE KAMER VAN KOOP HANDEL EN FABRIEKEN alhier. Bezwaren tegen die lijst, hetzij die den klager, hetzij die andere personen betreffen, kunnen binnen acht da g-en na heden bij den Gemeenteraad worden inge bracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 29 Augustus 1910. ALKMAAR, 30 Augustus. Gisteren is Montenegro tot koninkrijk bevorderd. Het was natuurlijk een groot feest in de hoofdstad Cettinje. Reeds te half zes begonnen de feestelijkhe den met het luiden der klokken en met kanonschoten. Muziekkorpsen trokken door de -stad, vroolijke mar sehen blazend. Een twintigduizend Montenegrijnen in Schilderach tige kleederdracht vertoonden zich in de straten, zin gende, jubelende, om telkens in groepjes voor het pa leis stil te staan en het volkslied te zingen. Ten tee- ken van hoogste geestdrift staken zij, 's lands wijs, 's lands eer, dan een vinger in het rechteroor. Blijkbaar vond men het dus nog niet zoo heel erg, dat de koning voortaan de schilderachtige kleederdracht niet meer zal dragen. Het leger liet zich ook niet onbetuigd: het gaf den nieuwen koning gouden eerewapenen. De Koning deed zijnerzijds ook wat: hij legde den eer sten steen voor een kinderhospitaal en een chirurgi sche kliniek. Gok toonde hij zich een kind van den tijd' door vertegenwoordigers van den pers die zich den laatsten tijd veel met hem bezig hield te ontvangen. Wij hebben eenige verslagen van deze ontvangst gelezen. De koning hield tot de Duitsche journalisten een toespraak in het Fransch, zeide Duitsehland te waardeuren en den Duitschen kei zer niet minder. Overigens verklaarde hij, dat hij een vredelievende politiek zou blijven volgen, niet met titel de politiek zou wisselen. Hij verheugde zich, dat hij in goede verstandhouding leefde met zijn bu ren, vooral met zijn machtigen vriend, keizer Erans Jozef er waren blijkbaar ook Oostenrijksche ver slaggevers bijOverigens zeide hij deh heeren niet alle gemakken van een moderne residentie te kunnen aan bieden, maar hij hoopte, dat zij voor lief namen, wat hij kon aanbieden. Een der verslaggevers was zoo ge lukkig, nog een speciaal onderhoud te mogen hebben althans hij beweert zulks. Hij had schriftelijk ge vraagd of het waar was, dat Oostenrijk-Hongarije en Duitsehland zich tegen de verheffing tot koninkrijk had verzet.. „Neen," zeide de koning, „dat is onwaar, alle mogendheden hebben mijn proclamatie: tot koning eenstemmig goedgekeurd. In de middeneeuwen be stond hier reeds het eerste Servische koninkrijk Zeta, genoemd naar de hoofdrivier, welke nu nog door Mon tenegro stroomt. Als ik thans overeenkomstig den algemeenen volkswensch de koningskroon aanneem, vernieuw ik slechts het oude koninkrijk. Ik kan het thans met. des te grooter rechtvaardigheid: doen, om dat ik uit dei laatste annexatiecrisis1 met succes voor mijn land te voorschijn ben gekomen. Want Oostenrijk- Hongarije doet ten gunste van Montenegro afstand van zijn rechteft, welke het bij het verdrag van Berlijn op de controle van de haven van Antivari heeft Bo vendien ben ik overtuigd, dat Montenegro sneller zal vooruitgaan als koninkrijk. Voorts verklaarde de ko ning dat naar behoefte en naar mogelijkheid de diplo matieke dienst zal worden uitgebreid. Tenslotte ver klaarde hij, dat er tusschen den Duitschen Keizer en den troonopvolger Danilo geen minder aangename houding bestond, zooals gemeld! was. Ook de tegenwoordige minister-president heeft tot de pers gesproken. Wanneer, zeide hij Montenegro een koninkrijk wordt, oefent het slechts een oud recht van het land uit. Zoo lang er Serviërs óp den Balkan zijn, heeft Montenegro feitelijk nooit onder vreemd g-e- zng gestaan. Alle andere Servische stammen hebben het Turksche juk moeten dragen, maar Montenegro is -vrij gebleven en handhaafde zijne vrijheid door tal van offers. Ten allen tijde is Montenegro het bolwerk van den Servischen stam gebleven. Welke beteekenis Montenegro al in de vijftiende eeuw onder het bestuur van Iwan Tsjernojewitsj heeft gehad, bewijzen twee feitenIn Montenegro is de eer ste boekdrukkerij op den Balkan opgericht. Terwijl alle andere drukkerijen in dien tijd particuliere druk kerijen waren, is, naar bewezen is, in Montenegro de eerste staatsdrukkerij van de wereld ontstaan. Naar den wil van Iwan moest die drukkerij zorgen voor de verspreiding van de heilige schrift onder het volk. Wij bezitten uit dien tijd een bijbel met het jaar 1493, die op de Gutenburg-tentoonstelling te Mainz algemee/i bewonderd is. Een ander teeken van ons aanzien, reeds in oude tijden, is, dat de zoon van een Montenegrijnscli vorst met de dochter van een der eerste patriciërs-ge slachten van de wereldmogendhcid! Venetië trouwde. Dat Montenegro zijne vrijheid behouden heeft, heeft het in de eerste plaats aan het stamhuis Petrowitsj Njigoesj te danken gehad. Eigenlijk was liet, geen stamhuis, want de vrije Montenegrijnen kozen telkens een wladika (prins-bisschop). Maar het geslacht Pe trowitsj had zulke uitnemende mannen, dat de waar digheid van wladika van den een op dten ander, meest al van den oom op den. neef, overging. Zoo werd de theocratie van zelf onder Danilo een monarchie, en zoodoende is ook de verheffing van het vorstendom, dat zijne volstrekte vrijheid1 en onafhankelijkheid door de eeuwen heen bewaard heeft, tot koninkrijk volko men natuurlijk." En zoo is het. Vorst Nikila, thans Koning Nicolaas I heeft den weg, die over zoovele politieke verande ringen van een halve eeuw leidde, afgelegd, om tot de thans bereikte sterke positie te geraken, en hij heeft hef oordeel van Gladstone, die hem een der interes santste en begaafdste menschen noemde, welke hij ooit ontmoet had, niet beschaamd. Met eenige bevrediging kan Koning Nicolaas tot zichzelf zeggen, dat Montenegro heden met alle mo gendheden op beteren voet staat dan ooit tevoren. In Rusland en Italië, voor wie zijn land steeds als stoot kussen voor eventueele mogelijkheden van beteekenis is, heeft hij een steun, met Oostenrijk weet hij zich te verdragen, met Hilmi pacha heeft hij kostelijke, toas ten gewisseld, waarin hij den Sultan verheerlijkte en zijn wisseling- van vriendelijke redevoeringen met den Bulgarenvorst staat bijna gelijk met een verbroede ring. Zelfs met Servië, dat vertoornd) heette, is volgens den minister-president de verhouding goed. Onder den nieuwen koning zal de gunstige toestand wel zoo blijven, maar zal de zoon den vader evenaren en erin slagen, dien toestand te bestendigen? Men ziet zoo vaak, dat het levenswerk van den vader door den zoon ak te gauw te niet gedaan wordt! H. M. DE KONINGIN. De Koningin-Moeder zal 1 September a.s. van Het Loo vertrekken naar Königstein in Taunus tot het brengen van een bezoek aan de Groothertogin-weduwe van Luxemburg. H. M. zal op de heenreis te Neuwied de Prinsessen van Wied bezoeken en op de terugreis bij den Vorst en de Vorstin van Wiedden bezoek bren gen. In den avond van 3 September keert H. M. te Soestdijk terug. MOND- EN KLAUWZEER. In verband met het heerschen van mond- en klauw zeer in eenige Eurepeesche Staten heeft de Minister van Landbouw, Nijverheid' en Handel de Commissaris sen der Koningin in de onderscheidene provinciën doen uitnoodigen alle bestaande vergunningen betrek kelijk den invoer van klauwen van herkauwende dieren en varkens, afkomstig uit Oostenrijk-Hongarije, Duitsehland en Zwitserland, in te trekken en in af wachting van nader bericht van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel geene nieuwe dis pensaties te dier zake te verleenen. Omdat in Engeland mondL en klauwzeer voor komt, zal de Friesche Maatschappij van Landbouw dit jaar geen Lincoln-rammen invoeren. GEBOORTE-GEDENKTEEKEN VAN PRINSES JULIANA. Het gedenkteeken ter herinnering aan de geboorte van Prinses Juliana, op het Juliana van Stolbergplein te 's-Gravenhage, zal niet onwaarschijnlijk door H. M. de Koningin persoonlijk worden onthuld, eenige dagen voor de opaning van de Kamers der Staten-Generaal. Gemengd nieuws. EEN DYNAMIET-AANSLAG. Zondagnacht, ongeveer te half twaalf, werd de be volking van Heerlen opgeschrikt door een vreeselijken knal. Bij zekeren Gerards, handelaar in kruideniers waren, wonende in een der voornaamste straten der stad, had men een brutalen dynamietaanslag gepleegd. Men had de patroon aan de klink van de deur gehan gen. Na den slag hingen er nog twee gloeiende lon ten aan de klink. Deur en twee zijvitrines werden to taal verbrijzeld. De knal veroorzaakte veel opschudding; er was een groote toeloop van volk; wanneer in Heerlen des nachts een schot afgaat, kan men het voor zeker hou den, dat er ongelukken gebeuren. De daders en de drijfveer der daad zijn onbekend. De politie heeft het zaakje in handen. Men begrijpt niet, hoe de daders het hart hebben ge had, de lont aan de deur te binden; het was op een uur dat de straten en ook de winkel, waartegen de aanslag werd gepleegd, nog hel electrisch verlicht waren, ter wijl het verkeer in de straten nog niet geheel, en al stil lag. IN EERE HERSTELD. Op het den Bisten Juli te Wormerveer gehouden muziekconcours werd aan het fanfarekorps „Crescen do," uit Baarn, een 4de prijs toegekend, welke door de leden dezer muziekvereeniging werdl geweigerd. Nadat de puntenlijsten der deelgenomen hebbende korpsen bekend! waren gemaakt, bleek dat in de optelling dei- punten, door „Crescendo" behaald, door de jury eene vergissing was begaan, en dat niet 101% doch 111% punten waren toegekend. Naar aanleiding hiervan werd Zaterdagavond' te Amsterdam een vergadering gehouden van juryleden en van directeuren en be stuursleden der vereenigingen uit Wormerveer en Baarn, met het gevolg, dat de uitslag van den gehou den wedstrijd opnieuw werd vastgesteld als volgt: Oost-Knollendam le prijs a.Baarn, le prijs b.Pur- merend 2e prijs; Beemster 3e prijs. Dit feit is heu gelijk te Baarn gevierd. EEN VERDACHT ZIEKTEGEVAL. Aan boord van het stoomschip „Eden Hall" van Po- ti, dat aan den Hoek van Holland! Quarantaine heeft gelegen, doch Zaterdag permissie kreeg om op te stoomen naar Rotterdam, deed zich reed's aan den avond van dien dag een verdacht ziektegeval voor on der de equipage. Dit was aanleiding om den zieke naar de berakken over te brengen, het schip aan boei K. in quarantaine te houden en mitsdien het aanvang maken met de lossing te verbieden tot de aard dei- ziekte. zal zijn vastgesteld. DRINK! WATERVOORZIENING. Vrijdag zijn de d'agelijksche besturen der gemeenten Velsen, Bloemendaal, Schoten, Zandvoort, Hillegom, Bennebroek, Lisse, Sassenheim, Warmond, Noordwijk, Noord'wijkerhout en Katwijk genoodigd1 voor een ver gadering te Haarlem, ter bespreking van het vraag stuk der drinkwatervoorziening van. genoemde ge meenten. VAN VERMOEIDHEID. In de nabijheid van de Amsterdamsche Poort te Na arden, werd Zaterdagavond een man in bewusteloo- zen toestand op straat liggende gevonden. Na vergeef- sche pogingen van eenige omstanders gehikte het ein delijk na geruimen tijd' aan den inmiddels geroepen geneesheer dr. Theunissen, den man tot bewustzijn te doen komen. Per brancard werd de ongelukkige naar het huis van verpleging gebracht. Zondagmorgen is na het geneeskundig onderzoek ge bleken, dat de man van vermoeienis, en door gemis aan voedsel sedert Woensdag, totaal uitgeput was. Hij gaf op te heeten IT. de Jong en te wonen Ammunitie- liaven 80, Den Haag, gehuwd! te zijn en 2 kinderen te hebben. Als werkzoekend letterzetter was hij per vacantie- kaart naar Arnhem vertrokken. Daar niet slagende, is hij, te voet vgrder trekkende, eindelijk in deernis- waardigen toestand te Naarden aangekomen. Na herstel zal de man op gemeentekosten. naar Den Haag kunnen terugkeeren. EISCIÏ TOT SCHADEVERGOEDING. Namens de Deliclub is tegen den burgemeester van Den Haag als hoofd der politie een eisch tot schade vergoeding- ingesteld op grond van een onrechtmatige daad, welke hierin zou bestaan, dat de politie ten on rechte den toegang tot het speelhuis zou hebben verbo den. Deze eisch is gisteren door den president van de Ilaagsche rechtbank ontzegt, uit overweging, dat de handeling der politie niet als1 onrechtmatige daad is te beschouwen. DOODGESCHOPT. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is te Be verwijk, bij een vechtpartij, iemand, De Graaf ge naamd, dermate mishandeld, dat hij Zondag in het gesticht van den IT. St.. Joannes de Deo is overleden. De Graaf moet letterlijk doodgeschopt zijn, want, toen men hem des nachts bewusteloos op straat zag liggen, had hij ernstige wonden aan onderlijf en hoofd, welke door schoppen moeten toegebracht zijn. De won den bloedden vreeselijk. Verdacht van deze gruwzame mishandeling, is aan gehouden en naar het huis van bewaring overge bracht, E, Z., uit Beverwijk. JACHT OP EEN INBREKER. Gistermiddag te 2 uur werd in de Schavensteeg. t» Roteerdam over de daken jacht gemaakt op den be- j ruchten inbreker A. Bastiaanse, wiens gevangenne- ming door de rechtbank te Leeuwarden was gelast, al» zijnde hij verdacht van medeplichtigheid aan een dief stal op 2 Augustus aldaar. Acht rechercheurs vonden hem tusschen daken verscholen. Heden zal hij naar Leeuwarden worden getransporteerd. EEN TROUWE IIOND. Een hond uit de gem. Wierdten, die naar Nijmegen verkocht werd, wist bij zijn nieuwen meester te ont snappen en kwam, na vijf dagen zwervens, bij zijn ouden baas terug. Op klaarlichten dag- had Zondag te Sluis een tref fen plaats tusschen drie wild'stroopers en twee mare chaussees. De stroopers vuurden op de marechaussees zonder hen te treffen, terwijl de politiemannen even eens van de karabijnen gebruik maakten. Een der stroopers werd getroffen, doeh bij wist nog, evenaD beide anderen, de Belgische grens over te vluchten. ONDER EEN AUTO. In de nabijheid van Roermond', op den rijksweg bij Swalmen, werd gisteren dé 62-jarige kantonnier Nijs uit Baaxum door de automobiel van den heer Bruin- wol d' Riedel, effecten-handelaar te Amsterdam, oven-e den en ernstig verwond. Nijs werd na het geval di rect door Bruinwold1 zelf naar het hospitaal te Roer mond! overgebracht. Uit door de marechaussee ter plaatse ingesteld onderzoek is gebleken, dat de be stuurder van de auto geen schuld1 aan het ongeluk heeft. De toestand van Nijs is zorgbehoevend. Aan de afslag-markt te Broek op Langedijk werd de vorige week aangevoerd 1595 zak aardappelen, 90.600 bos wortelen, 147.000 bloemkoolen, 229.300 roode koo ien, 63.700 gele kooien, 28.600 witte kooien 1213 balen zilveruien en nep, 891 balen uien, 105000 slaboonen en 2+00 augurken, terwijl in dien tijd van de laadplaat» werden verzonden 145 wagonladingen groenten. OLIESLAGERS TE UTRECHT. Voor duizenden belangstellenden op het vliegterrein en meerdere duizenden daarbuiten heeft Oliesla gers Zondag te Utrecht een schitterende vlucht ge daan van 51 minuten en heeft alzoo verbeterd het Ne- derlandsche duurrecord van 441/i minuut, door hem zelf te Groningen gesteld. In het begin van den namiddag was de wind' bepaald ongunstig, zoodat de voorgenomen eerste vlucht (tus schen 12 en 3 uur) dan ook niet plaats kon hebben. Olieslagers prees dan ook het geduld en de kalmte van het Ilollandsche publiek, want, als hij de mensehen in Frankrijk, Italië of Spanje al zoovele malen teleur had moeten stellen als hier, dan hadden ze d'en boel al lang afgebroken, zeide hij. De wind werd langzamer hand beter en verheugend klonk de Brabangonne over het veld, toen het vliegtuig de loods uitgereden werd. Geheel naar wensch, in verband met d© gesteldheid van het terrein, was de wind. echter niet en daarom moest het veld niet in zijn lengte, doch in zijn breedte voor de opstijging gebruikt worden. Sierlijk steeg hij ten 5 u. 5 m. omhoog en deed 7 rondes, welke zich ver in de richtingen Bunnik, de Bilt, Blauwkapel en Zuilen buiten het vliegterrein uitstrekten; nu en dan was het vliegtuig nauwelijks voor het bloote oog zichtbaar. De koene vliegman bereikte een hoogte van 400 tot 500 meter en had een snelheid van 95 K.M. per uur tegen den wind en 105 K. M. per uur met den wind mede. De wind' was inthsschen gunstig geworden en d© daling geschiedde dan ook weer in d« lengte van het terrein op schitterende wijze. Het publiek was vol geestdrift, de Brabangonne werd gespeeld' en Olieslagers moest door een drietal rijksveldwachters geholpen worden om zich naar de loods en vandaar naar de gereedstaande auto te bege ven. zoo groot was de aandrang van de duizenden om hem heen, die hem hun hulde kwamen brengen. De onverschrokken vliegman was dan ook zeer aange daan. In den Huize Ockhuyzen, waarheen de auto door ren geestdriftige, dichte menigte heen zich begeven had, werd hij Hartelijk toegesproken door den voorzit ter van het Utrechtsche vliegcomité, den heer Van der Hegge Zijnen, waarvoor Olieslagers dankte en daarbij met woorden van waardeering wijlen den vliegenier Van Maasdijk herdacht. De heer Ruurds bood hem een herinneringsmedalje aan. Nog Zondagavond zou Olieslagers naar Ostendé reizen om daar Maandag zijn vliegkunst te vertoonen. DtT ITtre'chtsche vliegweek is uitstekend geslaagd. UIT OUDKARSPEL. De heer Ds. P. R. A. van Mëurs, alhier, komt root op het drietal voor predikant der Ned. Herv. gemeente te Langezwaag (Friesland). Zondag werd.de wedstrijd door de Zeilvereenigdng „Fortuna" op het Waardje alhier uitgeschreven, vol bracht, opgeluisterd1 dóór het Harmoniegezelsehep „Excelsior", begunstigd door goed weer. Er werd deel genomen door 8 zeilschuiten, bestaande uit 3 tjotters en 5 gondels. Afvaart tjotters 2.20 uur, behoorende aan de heeren D. Schuitemaker, Noordischarwoude, dr. Potter, Broek op Langedijk, C. Eecen, Oudkarspel. Eerstgenoemde deed' dé vaart in 1 uur 41 min., Dr. Potter in 2 uur 1 min. en 30 sec., G. Eecen in 2 uur 10 min. Door beide eerstaankomenden werd de prijs verspeeld doordat de boei' werd' aangevaren, de heer Eecen stelde na het ontvangen van de prijs die hem nu toekwam, deze dadelijk weder ter beschikking van 't bestuur. Afvaart gondels 2.30 min. In deze klasse 5 deelnemers, n.l. d'e heeren T. Schager, S. Evers, G. Bakker, II. Aart, J. Kuiper. P. 1 Schager legde de vaart af in 2 uur 22 min., S. Evers in 2 uur 32 min., G. Bakker in 2 uur 37 min, de beide andere deelne mers gaven het op. De aanspraken op lste en 2de prijs van de beide eerstaankomenden, vervielen ook, doordat door Schag-er een verkeerde route werd ge volgd, door Evers een haakje werd gebruikt om het. roer op te visschen. Aan den heer Bakker werd alzoo een prijs uitgereikt, welke door hem werd' aanvaard. Er waren voor de tjotters 2 en voor de gondels 3 prijzen aangekocht bestaande in kunstvoorwerpen. Het terrein voor dergelijke sport is zeer geschikt, alsook voor hen die dit willen bezichtigen, waarvan dan ook veel gebruik is gemaakt. UIT HARENKARSPEL. Door B. en W. dezer gemeente werd den 27 dezef onder de ambachtslieden in de gemeente aanbesteed het bouwen eener woning voor de verloskundige. Van de elf inschrijvingen was de heer A. Sleutel, timmerman te Dirkshorn de laagste voor 2057 aan wién het werk werd gegund. De raming' bedroeg 2225.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1