DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 0 No. 205 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. ONDERDAG 1 SEPTEMBER LANDWEER. LANDWEER; Landweeroefeningen. BINNEN" L A ND. tSK. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzondei lijke nummers 3 Cents. ggaKTAVji Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, öroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Oproeping in werkelijken dienst. Ontheffing of vergoeding COURANT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onder staande verlofgangers van de Landweer, om zich op na te noemen dagen en uren aian te melden aan de Artillerie-kazerne te Helder bij den Commandant van het 4e Regiment Vesting-artillerie, ten einde voor den tijd van zes dagen in werkelijken dienst te wor den gesteld tot het houden van oefeningen. Zij moeten voorzien, zijn van de wapenen, het leder goed, de kleeding- en uitrustingstukken, zoomede van de reglementen of dienstvoorschriften, aan hen bij het vertrek met groot verlof medegegeven of aan hen later uitgereikt. Do verlofgangers der landweer, die door ziekte ver hinderd zijn in werkelijken dienst op te komen, moeten twTee dagen vóór den dag voor hunne opkomst bepaald een ongezegelde en gewaarmerkte geneeskundige ver klaring ter gemeente-secretarie inleveren. Zijn er onder de opgeroepen verlofgangers ter uit oefening van hun beroep van zeevarende buitenslands, dan wordt betrekkelijk hen een uittreksel uit de mon sterrol tegemoet gezien. Dat stuk zal de verklaring dienen in te houden, dat het schip, waarmede1 de reis is ondernomen, niet is teruggekomen. 3 October 1910, des voorin. 9.30 uur: Landlweer-Ves- ting-Artillerie, 26e compagnie. Lichting 1905: KLAAS PESSER, JOHANNES HENDRIKUS DE VRIES, ANDREAS JOHAN NES DEKKER, LODEWIJK CORNELIS VEEL, JACOB BROUWER, LOURENS KOK. ALEXAN DER REINOLID ANNIE GERRITSEN PLAG- OERT, EREDERIK BIJTJES. Lichting 1906: KLAAS VAN DER IIAAGEN, NI- COLAAS PUNT, JAN HENDRIK SCHENKE, BERNARDUS JOHANNES SMIT, GERRIT VEN- NEKER, HENDRIK KEMPS, THEODORUS WIL HELMUS BROERE. Lichting 1908: TPIEODORUS JOHANNES HOUT, JOHANNES GERARDUS FRANSEN, JO HANNES HENDRIKUS WAGENAAR. Lichting 1909: ADRIANUS VAN DER POL, HENDRIK PEEREBOOM, CORNELIS PLOMPER. 10 October 1910vóór 's middags 12 uur. Landweer- Vesting-Artillerie, 41e compagnie. Lichting 1905: BERNARDUS ANDREAS PE TRUS SANDERS, ANTONIUS JOHANNES DE MUNK. Lichting 1908: ANDRIES POVER, JACOB ERE DERIK KAMMEREE, JOHANNES DE BOER. De opgeroepenen hebben recht op een daggeld van 0.25 en op vrij transport naar de plaats1 hunner be stemming, dat ter gemeente-secretarie der woonplaats kan worden aangevraagd. Het daggeld wordt slechts dan door den Burgemees ter uitbetaald, wanneer de verlofgangers uitbetaling daarvan doe hem verlangen. De Burgemeester voornoemd', G. RIPPING. Alkmaar, 1 Sept. 1910. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR biengt ter kennis van belanghebbenden, dat door den Minister van Oorlog is bepaald hetgeen volgt: Gedurendte de aanstaande oefeningen, kan aan de landweermannen, die gehuwd zijn of als hoofd van een gezin zijn aan te merken, door den Landkveerdistricts- commandant worden vergund om thuis te slapen, mits hun gezin in of nabij de plaats van oefening gevestigd is en de vergunning niet aanleiding geeft tot het af leggen van zoodanige afstanden, dat daardoor invloed wordt uitgeoefend op den goeden gang der oefeningen ten gevolge van, buiten deze, opgedane vermoeienis. De landweermannen, aan wie zoodanige vergunning wordt verleend, zullen hebben zorg te dragen, dat zij ten minste een half uur vóór den aanvang der mor genoefening in de kazerne terug zijn, terwijl zij des avonds eerst naar huis kunnen gaan, nadat alle oefe ningen en diensten voor hen zijn afgeloopen. Aan de vorenbedoelde landweerplichtigen kan te vens door den Landweerdistricts-commandant worden vergund, om in eigen voeding te voorzien; zij ontvan gen dan alleen een ration brood, terwijl aan hen 0.25 per dag als vergoeding voor levensmiddelen wordt uitgekeerd. De landweermannen, die deze laatste vergunning erlangen, mogen zich echter niet tusschen de morgen en middagoefening naar huis begeven;, eenmaal in de kazerne, blijven zij daar, tot zij zich des avonds, na afloop der diensten, naar huis begeven; op dezen regel mag alleen eene uitzondering worden gemaakt, indien eene avondoefening plaats heeft, waarvan de betrok kenen dan tijdig verwittigd moeten worden. De lnervoorbedoelde vergunningen worden verleend voor den geheelen duur der opkomst en niet voor en kele willekeurig te kiezen dagen. Indien van de vergunningen misbruik wordt ge maakt, moeten deze, onverminderd! de eventueel op te leggen straf voor den overtreder, onmiddellijk worden ingetrokken. Belanghebbenden, die debovenbedoelde vergunning ex vergunningen wenschen te erlangen, behooren zich naartoe ten spoedigste tot den Landweerdistricts-com mandant (Kennemerpark No. 23 te Alkmaar) te wen- bepaald )erlij'k ViP1" weken voor dea da£ voor opkomst De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ALKMAAR brengen ter kennis van belang hebbenden, dat bij K. B. van 9 Mei 1906 (Staatsblad No. 111) eene regeling is vastgesteld! betreffende het toekennen van de vergoeding, bedoeld in artikel 15bis der Landweerwet, in verband) waarmede door den Mi nister van Oorlog bij besluit van 12 Mei d. a. v., ge wijzigd! bij besluit van 3 Juli 1907, het volgende is bepaald: lo. Verzoeken om vergoeding, alsook verzoeken om ontheffing van den werkelijken dienst, als kostwinners de laatste gericht tot H. M. dte Koningin worden Ongetwijfeld zouden de couranten het als zoodanig ook hebben opgevat, ware het niet dat de Duitsche re geering de onhandigheid heeft gehad het komt te genwoordig op een onhandigheid! meer of minder niet aan! in een hooggestemd artikel in de Nord. Allg. Zeitung stemming te maken voor den Tsaar. Dit heeft tengevolge gehad, dat de couranten zich genoodzaakt zagen de figuur van den Tsaar scherper te belichten, dan zij anders zouden hebben gedaan. Zoo zegt de Frankfurter, dat het Duitsche volk aldus denkt: „De Tsaar is do verantwoordelijke drager van het Russische regeeringsstelsel, dat wij kennen als een van de slechtste en afschuwelijkste uit alle tijden. De bloedstroomen, die in Rusland al jaren lang voor de VYUAU.CJU. - O ingediend aan den Minister van Oorlog, door tus- j vrijheid vlo'eien, hebben alle vertrouwen in den keizer schenkomst van Burgemeester en V ethouders dezer vernietigd en-wij* voelen slechts medelijden voor de gemeente, voor zoover zij, die de verzoeken doen, wo- 1 i i A i -r ia A1, j. i kuechte broeders. En een land, waarin de gezant' der nen in de gemeente Alkmaar, of, ingeval zy buitens- j lands verwijf houden, in het register van inschrijving Veteen'gde Staten een bijzondere verlofpas noodig van het personeel van de landweer dezer gemeente j heeft, omdat hij een Jood is, kan niet van andere na ties verlangen, dat zij het als gelijkwaardig behande voorkomen. 2o. dat de bovenbedoelde verzoeken in het bezit van Burgemeester en Wethouders moeten zijn gesteld binnen tien dagen na de dagteekening van de open bare kennisgeving tot oproeping in werkelijken dienst, dus vtftfr of op 10 September a.s. De verzoeken, waarvoor formulieren kosteloos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn gesteld, moeten aldaar worden onderteekend' door hem, haar of hun, die vermeent of vermeenen daarvoor in aanmerking te komen, alsmede door den dienstplichtige. Het zakboekje moet dan worden medegebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 1 September 1910. ALKMAAR, 1 September. De Tsaar en zijn gemalin zijn in Eriedberg aange komen, in het oude slot, dat geheel onder militaire be waking staat 192 soldaten benevens tal van politie agenten zijn hiermede belast. Teekenend voor den toestand is zeker, dat de bewoners van het plaatsje den Tsaar bij zijn inkomst den rug moesten toekeeren hetgeen aan de begroeting iets zeer Russisch gaf! De politie is dag en nacht in de weer om verdachte perso nen te arresteeren en natuurlijk zijn er weer de hoogst gevaarlijke menschen, die hebben verklaard, dat ze iets kwaads in den zin hadden len. Het is daarom voor een West-Europeesche natie onwaardig, aan een drager van het Russische regee ringsstelsel de eerbewijzen van de beschaving der 20e eenw te bewijzen. De persoon van den Tsaar treedt hierbij op den achtergrond. Hij zij een bloedmensch of een zwakkeling, dat is ons1 eender. Daarover richte de geschiedenis, maar voor ons is zijn naam een. bloedige vlam, lekkend over lijkenvelden." Als.de beklagenswaardige Tsaritsa ook nog zulke .uitlatingen onder de oogen kreeg! Gemengd nieuws. DE KLEINSTE LOTELING. Dinsdagmorgen heeft te Heerenveeen de loting voor de nationale militie voor de gemeente Schoterland plaats gehad. Onder de adspirant-krijgslieden bevond zich de loteling Jan de V., uit Jubbega-Schurega, hoog 94.3 cM., zwaar 15 K.G.Deze loteling werd door een sergeant, aan den militieraad toege voegd, op den arm genomen om hem zoodoende in de gelegenheid te stellen eigenhandig een nummer uit de bus te nemen. Aldus volbracht de nog geen meter hooge loteling zijn plicht. Als merkwaardigheid kan hierbij vermeld worden dronken öf niet wel bij het hoofd waren, toen zij der gelijke dingen zeiden. Intusschen geven zij de politie gelegenheid te toonen, dat zij op de hoogte is en dat haar niets ontgaat! Hoe zeer de politie op haar hoede is, moge hieruit blijken, dat zij in een kiektoestel van een jong Hamburger, die aan den weg stond, naar bommen zocht.- Zij vond! voorts nog hulp bij de brand weer, die niet dienst deed als eerewacht, maar als lijfwacht en opdracht had gekregen, alle menschen met tasehjes bijzonder in het oog te houden! Men weet het doel van het bezoek. De Tsaar der Russen is niet in Hessen gekomen om bij zijn zwa ger den „rooden" groothertog onderricht in de regeer kunst te nemenNeen hij zoekt er rust en herstel van de gezondheid' zijner gemalin. De Tsaritsa, die het „geluk" heeft een keizerinnekroon te dragen, is er slecht aan toe: alle verslaggevers zijn het er over eens dat ze er ziekelijk aan toe is, terwijl zelfs een hunner constateert, dat de 38-jarige vrouw nog niet alleen kan loopen. Men weet, dat zij een Hessische prinses is, dat de schitterende machtige Russische troonopvol ger haar uit het slot Eriedberg heeft gehaald en haar naar de prachtpaleizen van Rusland' heeft ge bracht. Uit een klein! volk, dat haar beminde, kwam ze in een groot volk, dat haar haatte, omdat men in haar een stuk van het verfoeielijke regeersysteem ver persoonlijkt achtte. Inplaats van vrede en welwillend heid, zou voortaan doodsgevaar haar van alle kanten Omringen, haar en haar man en haar kinderen. Thans is zij geheel „op.' Er wordt beweerd, dat zij haar zenuwlijden heeft opgedaan bij de stranding van het keizerlijk jacht in de Finsche wateren. Volgens Rus sisch gebruik wordt den troonopvolger bij zijne ge boorte een persoonlijkheid gegeven, die voor zijn vei ligheid! verantwoordelijk is. Toen het schip op de rotsen geraakte, greep de trouwe dienaar het knaapje en maakte zich gereed, om met hem in een boertje te springen. De Tsaritsa zag plotseling het kindje van haar weggenomen en dat moet haar zoo hebben aange grepen, dat zij er niet meer hoven op gekomen is. Mis schien is deze voorstelling- juist, misschien ook niet. In elk geval verandert zij aan het droevige feit nie mendal. Het weerzien van de plek harer jeugd' „waar eens haar wieg op stond" zal voor haar ongetwijfeld uiterst pijnlijk zijn geweest. Geen grooter smart, zegt de dichter terecht, is er, dan heerlijke tijden in ellen de te moeten herdenken. In dit geval' verkeert de Tsa ritsa, waarbij nog komt, dat zij feitelijk alleen her stel noemt om beter het lijden te kunnen dragen. Het is in den grond dus een zeer droevig bezoek. die gewoonlijk of j dat het huisgezin, waartoe Jan behoort, oorspronkelijk bestond uit acht kinderen, waarvan vier van normale grootte en vier Van Jan's grootte waren, terwijl de ouders geheel normaal zijn. Een der kinderen, een jongen van Jan's hoogte en gewicht, is overleden; de twee overblijvende Lilliputters zijn 30 en 16 jaar oud SCHORSING VAN TWEE EFFECTEN-FIRMM'S. Naar „de Tijd" van welingelichte zijde verneemt, zijn de twee Amsterdamsche effecten-firma's W. en Co., Heerengracht en v. d. E. en Co., eveneens Heerengracht, voor den duur van veertien dagen van de Beurs geschorst. Het moet gebleken zijn, dat zij zaken hebben ge- •daan voor rekening van den heer K. te Baarn, den onlangs wegens verduistering ontslagen chef der pro- longatieafdeeling der firma Oyens en Zn. Zooals men weet, werd K. kort nadat de gepleegde verduistering aan het licht kwam, door de justitie gearresteerd. In verband met deze laatste zaak verneemt het blad nog, dat het bedrag der gepleegde verduistering over de twee ton moet beloopen. UIT LIMMEN. De 30ste verjaardag van H. M. onze Koningin werd in Limmen op recht feestelijke wijze gevierd. De schoolkinderen, tenminste een groot gedeelte daarvan, togen in optocht met d'e muziek van het ge zelschap Semper Crescendo voorop, begeleid door het onderwijzend personeel, naar de woning van den Bur gemeester, waar zij werden onthaald) en waar Mevrouw Fridagh een bouquet werd' aangeboden, en waar dooi den heer Baron von Fridagh een kort woord werd ge sproken in verband met dezen voor Nederland en de Nederlandschen jeugd! zoo belangrijken dag. Nadat de jeugd, die een paar liederen had) gezon gen, vertrokken was, vereenigden de heeren leden van den Raad zich in de Burgemeesters^woning, en, nadat do bel op het nieuwe Raadhuis de ingezetenen had ver kondigd dat de officieel© opening nu zou plaats heb ben, kwam de Raad daar te samen in 't bijzijn van be trekkelijk vele belangstellenden. Nadat was zitting genomen, opende de voorzitter, de heer G. S. F. L. van Fridagh, de eerste vergadering in het nieuwe Raadhuis met ongeveer de volgende woorden Mijne Heeren, alvorens de gewone werkzaamheden te aanvaarden, is het mij een aangename taak een enkel woord tot U vooraf te spreken. Overwegende de belangrijkheid van dezen dag voor geheel ons land en ook voor onze gemeente verbonden, verzoek ik de goedkeuring van den Raad om het vol gende telegram aan H. M. d'e Koningin te verzenden Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. De Raad der Gemeente Limmen, voor het eerst in het nieuwe Gemeentehuis vergaderd, biedt Hare Ma jesteit zijne gelukwenschenaan. YAN FRIDAGH, Voorzitter. DE JONG, Wethouder. Hiertoe werd besloten. Het is nu ongeveer 8 maanden geleden vervolgde spr. dat tot den bouw van dit gemeentehuis werd! be sloten. Dit geschiedde wel' niet zonder strijd, doch wat gebeurt er zonder strijd' en zonder strijd zou im mers het leven niet zooveel waarde hebben. Aanhalende het spreekwoord1: wie aan den weg tim mert, heeft veel bekijk, zeide spr.zoo is het ook hier. Wij hebben aan den weg gebouwd en de critiek op dit nieuwe gemeentehuis is niet uitgebleven. Tegenover deze critiek plaatsen wij de algeheele kosten en dan kunnen wij g-erustelijk zeggen: „wij hebben iets goeds verkregen. Het geheel, inbegrepen de stoffeering, kost nog geen 7000; was er meer besteed dan had er hooger gebouwd kunnen worden, en had het geheele gebouw grooter kunnen zijn. Spr. is er van overtuigd dat dit gebouw zal voldoen aan de daaraan billijk gestelde eisehen, dank zij de van den architect ingekomen ontwerpen. Spr. brengt vervolgens zijn dank aan de heeren Raadsleden, die direct tot de totstandkoming van dit nieuwe Gemeentehuis1 hebben medegewerkt, doch ook en niet minder aan die heeren, die later van meening veranderden en daardoor dien bouw tot een voldongen feit deden maken. Verder brengt spr. dank aan de heeren aannemer en opzichter, die het werk hebben begonnen en volein digd op een voor hen eervolle wijze. Aangenaam is het spr. te kunnen zeggen, dat gedu rende den houw zich geen ongelukken hebben voorge daan. Ik zal eindigen, zoo vervolgde spr., en daarbij aan halen de woorden door mijne echtgenoote bij de eerste steenlegging- gesproken, „Moge dit gebouw niet alleen een sieraad dezer ge meente zijn, maar ook steed's beschouwd! worden door de ingezetenen als een g-ebouw waarin de merkwaar digste gebeurtenissen van hun leven zijn opgeschreven" en onder mededeeling dat de in de zaal hangende portretten van de Koninklijke familie een geschenk zijn van de heeren leden van den Raad. In den schoorsteenmantel van het oude Raadhuis stond „Eendracht maakt macht," mogen wij hier steeds indachtig zijn aan „waar tweedracht heerseht kan geen vrede zijn." M. H. Ik heet U welkom in dit nieuwe Raadhuis. Het feit van de opening van dit huis zal mij steeds een spoorslag zijn de belangen dezer Gemeente zooveel als in mijn vermogen ligt te blijven voorstaan, en moge dit dan steeds zijn onder dezelfde eendrachtelijke samenwerking, die ik tijdens mijn vierjarig verblijf in het oude Raadhuis heb mogen ondervinden. Alle menschen zijn onmachtig, doch het werk der menschen zal vruchten dragen, indien Gods zegen daarop ruste. Dat zij zoo. De wethouder Kuijs nam daarop het woord, en sprak ongeveer het volgende: „U, mijnheer de voorzitter, hebt zooeven zooveel dank gebracht aan ons Raadsleden, doch wij, ik spreek hier zeker namens de andere Raadsleden, zijn ook U veel dank verschuldigd. Wij weten dat door Uwe bemiddeling en door die van uwé vrouw, dit gebouw is tot stand' gekomen en dat door uwe milde bijdrage daardoor de kosten der Gemeente zoo gering zijn. Wij zeggen u namens de Gemeente daarvoor onzen besten dank en hopen, dat u ook van dit nieuwe ge bouw veel genoegen zult smaken, en we geven u daar naast de verzekering dat wanneer u eenmaal tot een hooger betrekking zult worden geroepen, dat wij de Raad dezer Gemeente steeds met dte meest aange name^ herinnering- u en uwe echtgenoote indachtig zul len zijn." Na het vaststellen der notulen deelde de voorzitter mede dat Gedeputeerde Staten berichtten dat zij de beslissing inzake d'e verordening der kadegelden had den verdaagd; dat de gemeente-veMwachter zijn dank betuigde aan den Raad voor de beslissing betreffende de. regeling zijner jaarwedden; dat Gedeputeerde Sta ten de wijziging der politie-verordening hadden goed gekeurd. Deze meded'eelingen werden voor kennisgeving aam- genomen. De vrachtrijders in deze gemeente verzochten gelei delijke invoering, b. v. in den tijd! van 4 jaar der ver ordening op het rijden met vrachtwagens en deze ver ordening niet toe te passen in den zomer. De voorzitter gaf op dit adres eenige toelichtingen, waaruit de bezwaren tegen inwilliging van dit ver zoek bleken. De verdere behandeling werd tot de vol- jende vergadering aangehouden. De commissie, belast met het nazien der rekening, bracht bij monde van den heer Kooij verslag uit, strekkende tot voorloopige vaststelling met de bedra gen bij de aanbieding genoemd. De Raad besloot zonder hoofdelijke stemming daar toe. De begrooting voor 1911 werd met een bedrag van ontvangsten en uitgaven van 11926.685 den Raad aangeboden. De commissie, belast met het nazien der rekening, zal ook de begrooting nagaan. Voor de betrekking van schoonmaker van het Ge meentehuis zullen sollicitanten worden opgeroepen, te gen een jaarwedde van 75. De heer Kuijs sprak er nog over die jaarwedde op 50 te bepalen, doch de Raad ging na ampele bespreking daar niet op in. De bepaling der wijken voor drankwets-vergunnin- gen werd tot de volgende vergadering aangehouden. Nadat de heeren Kooij, Pepping en Valkering be noemd waren tot leden der commissie van onderzoek voor de reclamen van den Hoofdelijken, Omslag en ge bleken was dat bij de ronddraag niemand! het woord verlangde, werd de openbare vergadering' gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1