staWnTë w s. SNELVERVOER. UIT SCHOORL. Alhier is in de Herv. Kerk, ten bate van een fonds ter verbetering van het orgel een kerk-concert geg*e- ven met belangelooze medewerking van mevrouw W. de Veerde Lange en mejuffrouw Marie van Oost- vc-en, zang, en den heer Johan de Veer, orgel. In ademlooze stilte en met aandacht werdén de 13 uitge- voerders nummers door de schare, die het overvolle kerkgebouw bevatte, aangehoord. Hoogst voldaan over liet gesmaakte kunstgenot verliet men het kerk gebouw. De hartelijke dank aan de uitvoerders, door Ds. Ketter namens de Gemeente toegebracht, was dan ook in ruime mate verdiend. UIT URSEM. Op het feestterrein alhier sprak de heer Joh. Ilille" een woord van hulde tot den burgemeester, waarna de eerewijn aangeboden werd. Het vier-en-twintig-tal deelnemers op net versierde tweewielige rijtuigen gezeten defileerden op verrassende wijze in Scliermeers dreven. Vervolgens voerde de heer K. Mienis het woord, Z.E.Achtb. dank zeggende voor zijne belangelooze mede- werking en algemeen erkende offervaardigheid. Bij het ringsteken behaalde een eersten prijs de heer Jb. van Diepen met Mej. G. van Diepenpremiën verwierven de heer C. Rowinkel met Mej. D. Vreeker, de heer A. Groot en mej. A. Buren, de heer D. Duin met mej. A. Oud en de heer J. Rijkes met mej. M. Nieuwboer. Aan het sprietloopen namen 13 personen deel. Prijzen werden toegekend aan de volgende jongelui: K. Smit, D. v. d. Lee, D. Joon en F. Evers. Het fietsrijden op de smalle plank vorderde heel wat tijd. Men was verbaasd over de groote bedreven heid van sommige deelnemers. Na een enorm aantal ritten luidde de uitslagle prijs D. Baas, 2e prijs K Seijs, 3e prijs S. Leegwater en 4e prijs P, Koelemeij. UIT ST. PANCRAS. De Commissaris der Koningin zal Zaterdag 3 Sep tember een bezoek brengen aan de gemeenfe St. Pan- cras en de Langedijkei gemeenten. UIT WINKEL. De heer K. Singer, hoofdknecht in het landbouw bedrijf van den heer J. Breebaart Kzn., is op 31 Au gustus door H. M. de Koningin begiftigd met Eere- Medaille van de Orde van Oranje-Nassau in zilver. UIT OUDKARSPEL. De Heer Ds. P. R. A. van Meurs, voorkomende op het drietal van Predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Langezwaag is naar wij vernemen, aldaar beroepen. KONINGINNEDAG. Beschenen door vroolijk Oranjezonnetje, werd Ko- ninginne-verjaardag te Apeldoorn met veel opgewekt heid gevierd. Ten Paleize werden, de felieitatieregis- ters reeds vroeg in het morgenuur d'rult geteekend. Bloemstukken werden H. M. o. m. aangeboden door de Gemeente, het personeel van het Kroondomein, de Oranjevereeniging en de V. V. V. In het dorp werd zeer druk gevlagd. Om 10 uur begaven zich dë 5000 schoolgaande kin deren van de Loolaan, waar de stoet was opgesteld, in optocht over het Cour van het. Paleis, waartoe H. M. welwillend Haar toestemming hadl verleend. De leden der Vorstelijke Pamilie ook de Ko ningin-Moeder en de Prinses hadden op het bordes plaats genomen en namen hier den gelukwensch van de Apeldoornsche jeugd, die zich op de glundere gezich tjes afstraalde, met zichtbaar genoegen in, ontvangst. Daarna vervolgde de stoet zijn weg dloor het dorp naar het feestterrein aan den Deventerweg, waar de kleinen in de draaimolen of bij den hofillusionist Don Bosco en niet het minst ook bij de versnaperingsten tjes zich wisten te vermeien. Te 1 uur namen de Volks- en kinderspelen op het feestterrein een aanvang, die met een bezoek van de Kon. Familie werden vereerd'. Ook d:e Prins.es nam uitmaal voor het eerst de „Oranjehulde" (een der kin derspelen heette aldus)- in oogenscbouw. H. M. de Koningin heeft van den, Prins o. m. ten geschenke ontvangen een fraai ijzeren hek met lantaarn in ouden stijl, dat reeds geplaatst is op de trappen van het bordes. Kolonel Hoogeboom, inspecteur van het militair onderwijs, is bij het tegemoetrijden van den inspecteur der parade in de Maliebaan te 's-Graveuhage uit het zadel gevallen, ljeeft. zich pijnlijk aan arm en been be zeerd en liet zich per rijtuig naar zijne woning bren gen. Op het feestterrein aan den Lagen Naiarderweg te Naarden stortte gistermorgen een tribune in, waarop honderden menschen zaten. Een jongen kneusde zijn rechterbeen, een dame werd aan den pols gewond. Enkele anderen werden licht gekwetst. Voor de bewoners der Roggestraat te Aruhem werd de. feestdag met een schrik ingesteld. De heer W. M., een fotograaf, viel uit ©en ragm der bovenverdie ping op een binnenplaats en is zoo ernstig gekwetst opgenomen, dat voor zijn leven het ergste te vreezen is. De opstijging, gistermiddag op 't feestterrein ach ter het Rijks-Museum te Amsterdam van de, luchtrei- zigster Kiitchen Paulus uit Frankfort, is naar wensch afgeloopen. Tegen vijf uur klom de kordate jonge vrouw, gekleed in blauwe uniform, in de kleine mand, gevolgd door een heer uit het publiek. De laatste bleek dezen stap te doen zonder voorkennis van zijne, mede op het terrein aanwezige, familie, en bij deze verwekte zijn zelfs in dezen tijd van aviatiek altijd) nog wat on gewone plan om tot hoogere regionen op te stijgen, natuurlijkerwijze eenige ontroering. Wat niet verhin derde dat hij zijn plan volvoerde. Een oogenblik scheen de mand] te zwaar belast, waarom Katchen last gaf een paar zakken ballast, naar buiten te brengen. Daar steeg opeens de kleine, glan- zcndgele, met de Hollandsche vlag getooide ballon in de avondzon omhoog. De muziek speelde het üuitsehe volkslied, duizenden petten en zakdoeken wuifden, en de luchtreizigster dankte wuivend) voor dë haar ge brachte hulde. De wind was Noord-West en de ballon volgde dus de reeds door proefballonnetjes aangege ven Zuid-Oostelijke richting. Na eene hoogte van cir ca driehonderd meter bereikt te hebben, daalde, hij twintig minuten na de opstijging vlot op een land aan de Kruislaan (Watergraafsmeerpolder, achter het Am- st.erdamsche Koffiehuis). De huurder van dit stuk grond, landbouwer de Graaf, was behulpzaam bij de landing en de verzending van den ballon. De nederdaling met de parachute bleek maar een grapje. Katchen zelf bleef gelukkig veilig binnen boord, maar boven de Ruysdaelkade werd een ongeluk kige houten pop aan het valscherm omlaag geworpen. Eerst bleef die met rin beenen aan de mand hangen, en toen wou de parachute hare bestemming niet vol gen, zoodat het slachtoffer pijlsnel neerviel. OM ONDERDAK TE KRIJGEN. Bij den heer L. Koster, hoidogemaker te Zaandam, werd door zekeren B., aldaar, die pas uit ke gevan genis was ontslagen, gisteravond een ruit stukgeslagen, met het doel, zooals B. zeide, om eenige horloges te stelen, en op die wijze weer onderdak te krijgen. Voor B. zijn slag kon slaan, hadden twee agenten, die juist passeerden, hem te pakken. CERTIFICATEN VOORKRUISBESSENSTRUIKEN. Daar de Amerikaansche kruisbessenmeeldauw in ons land dit jaar nog grootere uitbreiding gekregen heeft, dan het vorig jaar reeds het geval was, zijn de maatregelen, waardoor verhinderd kan worden, dat deze ziekte naar tot nu toe onbesmette plaatsen wordt overgebracht, nóg meer noodzakelijk geworden. Hier onder moet in de eerste plaats genoemd worden het koopen van volkomen gezonde struiken, om deze in bessentuinen en in particuliere tuinen te planton. Daarvoor zullen evenals het vorige jaar aan de kwee kers, wier kweekerij vrij is bevonden van den Ame- rikaanschen kruisbessenmeeldauw, door het Hoofd van den Phytopathologisclien dienst prof. J. Ritzema Bos, certificaten worden afgegeven, waarin verklaard wordt dat hun kweekerij vrij is bevonden van ge- noemde ziekte Aan allen, die kruisbessenstruiken in het a.s. plantseizoen wenschen te koopen, wordt aan geraden, deze struiken alleen fe koopen bij die kwee- kers, die bij elk hunner zendingen een zoodanig certificaat knijpen voegen. De kweekers, op jyier kweekerij dezen zomer de Amerikaansche kruisbessenmeeldauw niet is waarge nomen, kujjnen zich van nu af bij genoemden heer aanmelden, on? d©ï5e certificaten te ontvangen. BIJ DE LOTING VOOR DE MILITIE. Gebeurd in 't jaar 1910 bij de loting ip pep Gro- ningsche gemeente Overste tot den loteling, dje pas een nommer ge trokken heeft„Heb jo ook reden yap vrijstelling op te geven, broederdienst of gebreken f" Loteling ziet met een gezicht yap pief-begrijpen in 't rond. 0v. „Of je ook een broer hebt, die diept," Lot. i „Ja Hendrikje Ov.„Een broer Lot.„Nee, een zuster." Sergeant„En dient die 9" „Lot,; „Ja." Ov.„Mooi, ga d.ap pp maar onder de maat. ZWEMMEN OVER HET KANAAL. Ed. Meijer, de te Dover vertoevende Nederlapdgche Jange-afstand-zwemmer, heeft gisteren een poging ge- daan, om het kanaal over te zwemmen. Uit Dover y/ordt daarover aan de „Tel." gemeld Om half twaalf yerlieten wij de kust, gezeten in een roeiboot, bemand met i koppen, die ons naar de sleepboot roeiden, waar Meijer zich ontkleedde Daarna roeiden Wfi na»1' South Foreland, waar de koene zwem mer tegenover dep yuprtoren om 11.56 u. in zee ging. Het weder was prachtiger gtopd een lichte weste lijke bries, die in dep loop yap dei) morgen in kracht toenam. Meijer begon met 52 slagen en dreef een weinig af naai' oostelijke richting. Nadat hij 23 minuten ge zwommen had. had hij 1 mijl uit de kust afgelegd na 42 minuten zat de tweede mijl er op, terwijl hij voor de derde mijl nog 23 minuten noodig had. Met regelmatigen, krachtigen slag kliefde de zwem mer hot stoere lichaam door de lichtelijk bewogen zee Om half fvyee waren 4 mijlen afgelegd. Op dat uur nam hij VOO?' hot e.erst eenig drinken, bestaande uit een kop koffie, Het heldere weder stelde ops ui gt^at de Fransche kust waar te nemen. Ofschoon de omstandigheden, niettegenstaande dep toenemenden wind en de daardoor woeliger zee niet ongunstig gepoemd konden worden, kwam een onver wacht euvel een spaak in het wil steken. Nadat Meijer twee uren had gezwommen, begon hij te klagen over pijn in de oogen, veroorzaakt door het scherpe zeewater. Aanvankelijk sloeg hij niet veel acht hierop, hopende, dat de aandoening niet zoo em, stig zou worden, dat zwemmen hem onmogelijk zou worden. Onvermoeid plaste hij verder door de golven, doch nadat hij totaal 2 uur 56 minuten in het water was geweest, moest hij constateeren, dat de pogen dermate ontstoken waren, dat hij niets meer kon zien. Hij achtte het raadzaam aan boord van onze boot te klauteren, waar wij hem overigens zonder enteekenen van vermoeienis opnamen. Hij legde totaal 53 mijl afin rechte lijn van de kust was de afstand 43/4 mijl. GESLAAGD. Geslaagd voor het toelatingsexamen voor de Middel baar Technische school voor de bouwkunde te Utrecht, de heer J. J. Mann, Zijpe (N.-H DE TUBBERGSCHE POLITIE-KWESTIE. Voor de rechtbank te Almelo zullen Dinsdag 6 Sep tember a.s. terecht staan de gemeente-veldwachters van Tubbergen, A. Heuver en H. M. Kort, beschul digd van mishandeling van eenige leden eener muziek- vereeniging te Tubbergen in Febrpari j.l. EINDELIJK GEVONDEN. Te Doetiuchem is bericht ontvangen omtrent «lep sedert 17 Juni vermisten heer Otto Horsting. Te Uer- dingen nabij Krefeld is n.l. uit den Rijn een lijk op gehaald, waarop werd gevonden een bewijs van lid maatschap van den Alg. Ned. Wielrijdersbond No, 2350 (het nummer van den vermiste), benevens een post- bewijs, afgestempeld Doetinchem, Te Nederhemert moest dezer dagen de brandspuit beproefd worden. Ze moest uit haar huisje gehaald worden naar het beproevingsterrein. Als trekkracht bezigde men een ezel. De Geld. is benieuwd, of de opperbrandmeester daar ter plaatse tot aankoop van dit trekdier zal adviseeren m. a. w. of de proef bevallen zal. BOEFJES. De politie te Enschede vond in den nacht van Maandag op Dinsdag een handwagen, beladen met oud ijzer, onbeheerd staan in het nieuwe stadsgedeelte. Het voertuig werd medegenomen naar 't bureau. Den volgenden morgen kwam een 14-jarige knaap daar aangifte doen van 't vermissen hij noemde 't gede poneerde het zijne. Natuurlijk werd de'eigenaar ook aangehouden, want de zaak was in onderzoek en de uitkomst hiervan is geweest, dat hij, die zich zelf kwam aangeven, met nog een 11-jarigen jongen wer den geverbalisesrd wegens diefstal, 't Is namelijk ge bleken, dat het gevonden vrachtje met nog meer ijzer waren, werd gestolen bij de firma Sligt en Kempers, waar sinds ruim eene week verschillende stukken zoek raakten. Eén der knapen had alles onder 't opgeven van een valschen naam verkocht aan een opkooper aldaar. EEN WAARSCHUWING. Een der lezers van de „Prov. Gron. Ct." deelt het volgende mede In een der plaatselijke bladen kwam onlangs een advertentie voor waarin een apothekers assistente werd gevraagd. Door een meisje uit de pro vincie werd op deze advertentie geschreven. Zij kreeg enkele dagen daarna het verzoek zich te willen ver voegen bij een apotheker te 's-Gravenhage. Het meisje ging evenwel niet, maar verzocht haar broer eerst eens een onderzoek te willen instellen. Tot haar geluk, want het bleek dat de apotheek niets anders was dan een verdacht huis. Van een apotheek was absoluut geen sprake. De Haagsche politie scheen bij informatie met het huis en de wijze, waarop lief pérsoiieei wordt gewor ven, op de hoogte, maar kan er niets tegen doen. Men zij dus op zijn hoede. UIT HKli.OO, Begunstigd door heerlijk zomerweer werd gisteren alhier ter eere Van den verjaardag van H. M. de Ko ningin door hot muziekgezelschap „Eensgezindheid" in samenwerking niet het gemengde zangkoor, direc teur de heer P. Ooykaas een uitvoering gegeven in de met. vlaggen en groen versierde tent, welke nabij het postkantoor was opgesteld. Tal van toeschouwers woonden deze uitvoering bij. Het dorp was met. vlaggen rijk getooid en langs den straatweg en bij het café de Rustende Jager verspreidden honderden lampions een fantastisch licht. Tot laat in den pacht duurde de feestelijke stemming in dp lokalen. Buiten was het ech ter spoedig weer buitengewoon rustig. Jammer, dat deze dag juist in de kermis viel anders waren ook stellig vele Alkmaarders komen genieten yan het heer lijke weer en de aardige verlichting. UIT SOHAGEN. Op eenvoudige maar recht prettige wijze heeft onze gemeente den 31sten Koninginneifeest gevierd. Van raadhuis, kérk en torenspits en van vele particuliere huizen wapperde al vroeg de vaderlandsche driekleur blij den feestdag tegen. De kinderen der openbare en bijzondere scholen hadden 'smididags vrij en joelden met Oranje ggtopid ai Reel gauw ij) yTÖQlijke rijpn over de straten. Aan een ringrijderij op fiefsen werd fdc.Qr 54 dames en heeren allen jongelui met am bitie deelgenomen, eveneens door velen aan de optocht yan yesrfierde rijwielen en sportwagens, waarbij vooral (lp jbeyrppers yajj' de Nieuwstraat/'die ook hun wijk hadden yerfipr(fpeR föjksfoj|jjft scjuttereijd uit kwamen, Lycurgus werkte dppr .Wedstrijden cm'dej' Se jongere leden en door het yertopnen ayonds van mooie groepen op het kerkplateau ijverig mee den dag wel te doen slagen. De korfbalclub hield een ouder lingen wedstrijd en na afloop een ommegang door de gemeente. De Harmonie speelde bij vele feestelijkhe den, terwijl een prettig bal in het N. H. Koffiehuis het feest - "als gewoonlijk rr fljDgft ■win ■mi luiTi KORTE BERICHTEN, Te Leeuwarden zijn 3 Japansche heeren afge stapt om voor hun gouvernement Frlesch fokvee aan te koopen. Per automobiel worden rondreizen gemaakt. De gemeente-politie van Apeldoorn heeft ter be schikking van de justitie gesteld zekeren W. D., wegens oneerbare handelingen met een 6-jarig meisje. Te Hengeloo (Ov.) is op straat een man in elkaar gezakt. Hij werd opgenomen en in het wachtlokaal onder het raadhuis gébracht, ï)g map i§ daar jn slaap geyallep en slaapt nu reeds bijna 48 uren, Mep kap hem met geen mogelijkheid wakker krijgen, Te Rozendaal wilde de chauffeur van mr, Van Gartel benzine in de auto gieten, toen de vloeistof plotseling in vlam vloog, door welke oorzaak is voor alsnog onbekend. In een oogwenk stond de auto in vlam en werd geheel vernield. De chauffeur bekwam brandwonden in het gezicht. D© Kermis >TED. TOONEEL'VEREENIGING. Aan de TeTéÏQop, dïïWd 2 bedrijven van A. de Lordre en Oh. Toley. Hut- telefoon toos te} staat in het eerste bedrijf in een slecht gemeubelde kamer van een groot- landhuis, eenzaam in de omgeving van Parijs gelegen en bewoond door André Marex, met vrouw en zoontje, benevens een. bediende en een dienst bode, De heer des huizes moet, terwijl cle storm giert en de regen klettert voor zaken uit. Hij zal eenige nachten uitblijven, zijn yrouw houdt zich dapper, de meid daarentegen verbergt Raar groqten angst niet CU Marex zief zich yerpljcht de vrouwen te kalmeeren hij wijst op de aanwezigheid yan Blaise, de knecht, en legt zekerheidshalve een revolver ijj de lade. van zijn schrijftafel. Dan gaat hij, na yan yrouw en kind afscheid genomen te hebben weg. Zijn vrouw weet waar hij te Parijs is, telefonisch heeft hij zijn vriend Rivoire opgebeld en dezen gezegd! dat hij kwam eten. De vrouwen blijven in de kamer achter met den klei nen jongen, die dra in slaap valt. en op de chaise lon- que wordt gelegd. Blaise, krijgt opdracht zijn bed in de kamer te zetten. Dan gaan mevrouw en de meid de kas opmaken, maar bij de meid heeft de angst de over hand. Zij maakt ook mevrouw zenuwachtig en bang, hoezeer deze ook tracht ferm te blijven. Plotseling ver schijnt er een straatjongen, die een brief brengt voor Blaise, mggr bljjkRaar reeds geruimen tijd aan het venster heeft staan luisteren, althans stiekum den re volver uit de lade neemt en dan haastig wegsluipt. De brief bevat het bericht, dat Blaise's moeder doodziek is, Blaise mag even naar haar gaan kijken, mits hij maar tijdig' weer thuis is. Als hij weg is stijgt de angst der vrouwen. Zij worden gejaagd, druk, hooren ge luiden, springen verschrikt op. Eindelijk, zoowaar, gefluit, de honden blaffen, zwijgen spoedig, voetstap pen worden hoorbaar in het grint, dan wordrt het stil, heel stilIn eens is er uitkomstde telefoon en zenuwachtig gejaagd belt mevrouw Rivoire op als het scherm valt, In het tweede bedrijf staat het toestel jn het salpn van Rivoire, De maaltijd is afgeloopen en de gast heer tracteert zijn vriend Marex op een kopje mokka met cognac van 1857. Zij zitten heel gezellig maar het gesprek vlot niet erg. Marex vertelt van zijn landgoed, dat hem slecht bevalt, omdat het te groot en te afgelegen is.- Dan gaat de telefoonbei, Marex spreekt met zijn vrouwtje en met het kind, dat ook graag even nog goe-nacht wou wenschen, spreekt hen moed in, geeft de meid een standje over haar bang heid, geeft ten slotte zijn vrouwtje een nachtzoen door de telefoon. Na liet gesprek zegt Marex, dat hij ei genlijk niet zoo gerust is als hij voorgaf, hij zelf vindt het ook naar, dat hij van huis weg moest. Dan ineens wordt cr gescheld, maar de aansluiting wordt verbro ken. Eindelijk gagt de schel nog eens en dan ver neemt Marex van zijn yrouw, da| zij bij hem aan huis voetstappen op het grint hooren, een dof gedruisch, dat nader komt. De kleine is regels wakker, hij huilt Marex hoort het duidelijk. Men begrijpt hoe hij zich gevoelt, „nou krijg ik het ook te pakken." Hij houdt zich echter goed, zegt zijn vrouwtje den revol ver te krijgen, het vensterluik te openen en in den tuin te schieten, dan zullen de dieven wel weggaan. Groote goden, de revolver is er niet meer. Nu begint hij het vreeselijke, dat er gebeuren gaat eerst recht te gevoelen, zegt nog, dat ze moeten vluchten naar de keuken. het is te laat.ze worden daarginder vermoord, zijn lieve vrouw en zijn beste jongen. De schrijvers van het drama, welks inhoud hierboven is aangegeven, hebben een vondst gedaan: hoe iemand in den tegenwoordigen tijd, op mijlen afstand1, getuige kan zijn van een vreeselijke misdaad, waarbij zijn hujsgenooten de slachtoffers worden, hoe hij alles kan hooren en alles kan begrijpen, zonder in staat te zijn jets te doen, om de ramp af te wenden. Deze vondst hebben zij neergelegd in een sober drama, waarin nu eens niet een ongelukkig hu welijk het hoofdonderwerp is en waarbij men ook niet. revolverschoten hoort of bloed ziet. Bij een goede vertolking valt hiermede iets moois te bereiken. En de vertolking was gisteravond goed. Wat was de angst va'n mevrouw Ternooy Apèl als mevrouw Marex en vooral die van mej. Haspels suggestief, wat leefde men mee met hetgeen er in die beide vrouwen omging wat was dat een. prachtige voorbereiding voor het geen Volgen zou. Maar toch het succes van het stuk hing grootendeels af van hetgeen Marex van zijn rol maakte. De lieer de Vries vervulde die zware rol, en hij deed dat in één woord voortreffelijk. Met liet. telefoonhoorntje in de hand wist hij den aanwezi gen allereerst den geheelen loop van het gesprek te geven, zóó dat men zich zonder moeite kon voorstel len, wat er in het andere toestel werd gesproken. Maar ook wist hij de verschillende gemoedsaandoeningen uit te beelden, als hij zijn zoontje aanhaalde, tot zijn vrouw sprak en het dienstmeisje een standje gaf. In hooge mate treffend)' en meestee,pendi was echter zijn spel toen üe catastrophe naderde en daarmede zijn wanhoop steeg, omdat hij machteloos stond tegenover het vreeselijke, dat vrouw en kind het leven, zou kos ten, De heer de Vries had een warmer ap plaus verdiend, dan hem werd geschonken. Als na stukje ging een blijspel' van Labiche „Verle gen menschen!", dat tot een klucht werd gemaakt, sommige oogenblikken zelfs tot een clownerie. Het fijn-humoristische, dat Labiche kenmerkt, ging hier door verloren, maar daarvoor kwam in de plaats, een komiekerigheid, die zelfs de menschen op de planken aanstak, zoodat ze zich moeielijk goed konden houden' en die de menschep ig dp zaal bij R§rRaling deed bul deretj yap dgn iaglj. Iobeschaafde spel en het aan gename geluid van mevr. Ternooy Apèl kon men onder deze omstandigheden des te meer waardeeren. Morgenavond gaat Huzarenkoorts, een militair blij spel, dat te Haarlem in de kermis avond fufn gV* W-i met succes werd opgevoerd jg pep zeer 'onschuldig! blÜijBfl? kiiêoudep geschikt voor jongedames, cfusn iet pikant, gekruid, gepeperd, echt-Eransch enz. Lipt ge- heele gezelschap doet er aan mpe. Zielupr pnketq persbeoorclgpl jr.goï i Alg- Handelsblad. ('C. A. V.) Frisscher, gezonder, grappiger blijspel is in langen tijd niet voor het voet licht verschenen, en ik geloof niet, dat het stuk beter kan gespeeld worden. Telegraaf. Er worden tranen gelachen om bet jolige stpjf prt de jolige spelers, die prachtypen. gemaakt heb- fct'U. Nieuws v. d. Dag'. (J. H. Róssing)Welk een genot eindelijk weer eens in een komedie van heeler harte te kunnen lachen, bij den aanvang al dadelijk in de beste stemming te komen, die steeds beter wordt en eindigt i n volkomen behagelijkheid HET CIRCUS CORTY ALTHOFF was weer geheel bezet en het prachtige programma werd weer zonder ongelukjes afgewerkt. In het bijzon der willen wij thans van de twintig nummers noemep de elegante kooydan§eres Miss Minui, dje rustig' ep zeker haar moe iel ij ke toeren op het slappo koord vol brengt en les Banolas die met hun verbazingwekkende kunsten aan het yiervopdige rek de bewondering af dwongen, Er bereikten ons versohillende klachten in verband met den kaartenverkoop aan het loket, betreffende het opkoopen van kaarten door opkoopers en het optreden van een deel van het personeel. "Wat het eerste betreft, de lieer Althoff erkende dat er opkoopers waren tot zijn groote spijt en niet minder groot verdriet. In Utrecht bad hij met denzelf den last te kampen gehad en onder de opkoopers al hier waren er zelfs een paar personen uit Utrecht overgekomen! Wat er aan te doen? Die menschep krijgep geen kaart yan rpe, zeido de lieer Althoff. 'ze brengen mijn naam in miscrediet, maken goede zaken met mijn zaken, en misleiden zelfs het publiek doep' onbesproken kaarten voor besproken kaarten te ver knopen. Maar jongens en meisjes en andere personen, stuurden ze er op af. Ik wou dat ik maar wist-, wat ik er aan doen moest. Ik geef dadelijk 100 aan de Alk- maarsche armen, indien men mij een goed middel aan de hand dopt-, Wij wezen l}erp er op, dat het in elk geyal geen gopr den indruk kon maken, dat hij yoor tien uur reeds kaarten verkocht had. Dit- gaf hij toe, hij had1 het ge^ daan om overstelpende drukte te voorkomen, maar zou, zelfs om den schijn te vermijden, dit niet weer doen. En overigens noodigde hij ons uit, om morgen ochtend om tien uur aan het kaartenbureau te komen, teneinde ons ervan te overtuigen, dat zijn personeel niet met die opkoopers' in betrekking stond, dat de opkooperij geen omkooperij was. De heer Althoff betreurde het, dat hier geen wet was orn de opkooperij te straffen, gelijk in Duit-sch- land bijv. ten aanzien van de oneerlijke concurrentie. Ten aanzien van andere feiten geven wij den direc teur in overweging zich te richten naar de genomen politiemaatregelen, waardoor de orde stellig wordt be vorderd. Juist de afwijking daaryan veroorzaakte vanochtend het gedrang, waarbij hqt personeel linrd- handig is opgetreden. Laat hij alles aan de politie over, dan zal alles een ordelijk verloop hebben, dan zullen, de kaarten evengoed verkocht wqrdpn, zal hef publiek veel prettiger gestemd zijn. IN DTLIGENTIA was het alweer stampvol. Vanavond wordt liet pro- gramma ten deele gewijzigd, JUMLEIJM™SWHTS Behalve de gisteren reeds vermelde geschenken, ont ving de heer Smits nog van zijn onmiddellijke chefs en hun adjuncten een fraai koperen verplaatsbaar rookstel, ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van 1 September. Jan P., te Oudkarspel, gedetineerd, diefstal, 6 maanden gevangenisstraf. Jan Francois LI. H„ te Amsterdam, gedetineerd, diefstal, 2 jaar gevangenisstraf. Hermanns S., te Alkmaar, gedetineerd, ontucht, (j maanden gevangenisstraf. Dirk T., te Schagep, mishandeling, 14 dagen ge vangenisstraf. Dirk Q., te Uitgeest, door schuld ontstaan van ge vaar, 25 boete of 25. dagen hechtenis. Klaas K., te St. Pancras, mishandeling, vrijspraak, Wilhelm Arend Franclacus M., te den Helder, dief stal, 3 maanden gevangenisstraf. Martinus Johannes D., te Rotterdam, diefstal, 1 maand gevangenisstraf. Johannes. C., te Egmond-Binnen, eenvoudige belee- j diging, 15 boete of 10 dagen hechtenis. BENOEMD. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot leeraar aan de Rijks LI. B. S. alhier mr. D. Sluis, thans tijdelijk leeraar aan die school. EEN JUBILEUM- De heer Cupido, conductepr der H. IJ. S. M. heL dacht gisteren den dag, waarop hij 25 jaar geleden iij dienst trad. Zeer vele blijken van belangstelling vielen den jubi laris ten deel; zoo ontving hij o.a. naast Ret t.raditio- neele gouden hoi'loge met inscriptie van de maat- f schappij, zes stoelen en een theetafel yan het perser neel op het. door hem bereden wordende traject, bene- vens nog' vele andere cadeaux van vrienden en beken den. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2