rij Til. J. KLOPPENBURG C.VERHEUS, Uurwerkmaker, '"A™ en PAUiLIB-VOdr"' "s nam. 2 \m ZOUTE VISCH. VERSCH GEPELDE EARNALEN. NFDERLSNDSCHE ÏOIEEIVEREENM OUOES, Ridderstraat. Alkmaar. Slechts tot en met ZONDAG 4 SEPTEMBER! TWEE ONGEMEUBILEERDE KAMERS^ te huur. ADVEKTEN T [EN. ©ene nette Dienstbode, Juffrouw-Huishoudster. KERMIS ALKMAAR 1910. :s HuzaffaeRik&0B*fsss T elef oongeheimen, REPARATIE-INRICHTING, Sm. Pierre A11 h o f f 'MRvx Opgericht 1853. 58ste Tournée. ALKMAAR, Standplaats s DOELENVELD« M#' Briliante ifoon&telliitgen» Optreden van alle, Kunstenaars, alle Clowns- Voorstelling van alle Diessuren. 10 van de beste C owns en August de Domme's 10. Nieuw I «Ss 42 Stijgeraai*s 42 A Nieuw WERELDSTADPBOOH&IIIIIDIAo öptredais de«« nieuwre Oétmuf^s LOUISE FLEERON, Nederlands eerste Soubrette LES 4 ALEXIS, Acrobatische Kunstverrichtingen. SUPPE TRIO, Instrumental V irtnosen enorm sneces van alle groote Soesman en Zwaat met nieuw repertoire o.a „De Twee|Col!ega's enz. Groot succes. ALBERT BOL met zijn nieuw repertoire, o. a. Reuzen Succes. Ü7ns!@s van iCitdilesigfagtiB Reuzen Succes. Vrijdag Groote Middag-Voorstelling. ED«e6oAcejr»r6^,üsS6,.Be, Zaterdag Groote Middag-Voorstelling. fetrée M„tmE. Firma H. v. OS, Impressario H. STRAUS, SchouwburglogeStandplaats LAAT. Vrijdag 2 September 1910 Zaterdag 3 September - ACHTERSTRAAT B 21. - Tot en met Zondag 4 September, eiken avond 8 uur, 3Avonds 8 uur: GROOTE VOORSTELLING tegen ds gewone prijzen. XUXjTSIS! "VO S'X1 H2 JL±1 XINT Optreden van den Heer en Mevrouw Directeur ALTHOFF Prachtige dressuren. Ongeveer 100 P/ardCH BtAHing11 voorgebracht! T q Temmer Willy Memos met zijne Wonder-OJifanten. Het grootste Dressuur wonder van alle eeuwen de menschelijke chimpansée. Gratie use R.dsters, stoutmoedige Uijders. Kunstenaars en Kunstenaressen in r ïie genre*. Bloemstukken ontbraken er niet en ook vele reizi gers, die den geachte» conducteur zoo dikwijls ont moetten, cn dan bewijzen van zijne bereidwilligheid naast eene serieuze plichtsbetrachting ondervonden, zonden bewijzen van belangstelling cn hoogachting. DE LANDB OUWFEE STEN. Op 21 en 22 September met de Landbouwfeesten zal de. groote muziektempel, welke op het Doelenveld zal verrijzen, 's avonds elèctrisch verlicht worden door de firma Hnarsma van Ouco'op en de Jong alhier. Laatste Berichten. ZAKKENROLLER gepakt. AMSTERDAM, 1 September. Hedenmorgen wil den 2 politieagenten twee mannen arresteeren, die verdacht werden van zakkenrollerij. Deze personen verzetten zich zoo heftig dat, toen de politie om hulp floot, zij zich wisten los te werken en op de vlucht sloegen. De agenten, omringd door een groote menig te nieuwsgierigen, achtervolgden de vluchtelingen. Eindelijk gelukte het een, der agenten, een der ver dachten, zekere W. op het Waterlooplein in het ma gazijn van de firma^ de Beer, waarin hij een toevlucht had! gezocht, te arresteeren en naar het bureau Jonas Daniël Meyerplein te geleiden. De andere werd nog niet gevat. DOODGESTOKEN. MIDDELBURG, 1 September. Woensdagavond is bij ee.n twist tusschen de boeren en militairen om een borrel' een boer uit Veere, werkman te Kleverskerke, door een militair met een bajonet doodgestoken. GRIEKENLAND EN TURKIJE. KON ST ANTIN OPEL, 1 Sept. De Grieksche ge zant had een onderhoud met. den Turkscheïu minister van buitenlandsehe zaken over verschillende inciden ten in: verband met den boycot. De Turksche minister verzweeg den Griekschen ge zant niet de ontevredenheid der Porte over den ge- compliceerden toestand door de Grieksche verkiezin gen ontstaan. J}e GjrjeliSche gezant beantwoordde deze opmerkin gen met een uiteenzetting van de bepalingen d.er Grieksche kieswet, die aan de kiezers de meest- volle dige vrijheid laat voor de keuze der candidate». CHOLERA. KONSTANTINOPEL, 1 Sept. In het vilayet Van zijn eenige vallen van cholera voorgekomen, waarbij een met doodelijken afloop. IngezoiMlet; Stukken. Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoek ik u mij toe te staan langs dezen tyeg de aandacht van de bevoegde autoriteiten te ves tigen op het wenschelijke (voornamelijk deze week) yan het rijden met dep sproeiwagen. Vooral langs de stratep sóoals-'N.-sloot en Laat, waar het verkeer ui termate druk is en door de droogte, wolken stof in winkels en kramsrijen vliegen. Dr. Schröder heeft dezen winter uitdrukkelijk op het gevaarvolle hiervan gewezen, U dankend voor de plaatsruimte, tèeken ik G. v. d. POL. Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van de woorden, volgens Uw raads-. verslag, door den heer Van den Bosch, in de jongste raadsvergadering gesproken, verzoek ik beleefd mjj eenige plaatsruimte ip Uw blad te willen verleenen. óeno.emde heer geeft te kennen, dat alleen de per- peelen van de heeren Goes en Rozenhart geen pak huizen zijn. Mag ik den geachten heer Van den Bosch dan onder de aandacht brengen, dat behalve de twue ge-, noemde perceelen, nog 16 perceelen van den Achter? dam op den Kooltuin uitzien/en dat daarvan het grootste gedeelte,^ n.l. 10 stuks, niet alleen woonhuizen zijn, rnaar juist aan de zijde van den Kooltuin, hun woon kamers hebben, terwijl juist van den heer Rozenhart slechts de keuken op den Kooltuin uitziet, Uit een en ander blijkt nogmaals duidelijk, de wei nige ernst, die de heeren van Kooltuindempingsplan daarmede gehad hebben. Tenminste wil ik de woorden van den heer Van den Bosch slechts bedoeld denken, als in onwetendheid gesproken. Andere bewoners voelden zich beleedigd, daar hun woonhuizen voor pakhuizen werden uitgehold en wil den uiting geven aan hun wrevel, door aan dop heer Van den Bosch te vragen of iedere woning die minder is dan een villa, misschien door hem onder de rubriek pakhuizen worde gerangschikt Mej dapk YPPI de verleende gastvrijheid, Uw Uien., Een zoogenaamd PAKHUISBEWONER. Mark f berichten TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING ALGEMEEN BELANG" -ALKMAAR. ALKMAAR, 1 Sept. Heden werd besteed voor Aardappelen f 1.60 a f 2.50 per 85 K.G. /2 H.L.), appelen f 1.50 a 2.50 per i/2 H.L., Roodekool (le soort) f 85 a 45, (2e soort) f 0 a 0 per 100, gelekool f 4.— per 100, Savoije kool f 8.— per 100, Wortelen f 0.20 a 0.40 per 10 bos, Slaboonen 3^/^ a 41/., ets per 1/., K.G., Snjjboonen f 0.90 a f 1.30 per 1000, spinazie" 7 et! per mandje, Kropsla 20 a 85 ets. per 25, Komkommers 3 a 7 ets. per stuk, postelein 7 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.15 a f 0.35 per 25 struiken, prei 4 'et. per bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le soort f 8.— a 12.—, 2e soort f3.— a 6.— per 100 stuks, Doperwten 0 ct. per l/s K.G., Peulen 0 ct. perl/2 K.Q Rabarber 5 ct. per bos, Radijs 15 ct. per 10 bos Tuinboonen f 0.— a 0.—. Koolrapen f4 BROEK OP LANGEDIJK81 Aug. Heden werd besteed voor: Aardappelen gladb. f 1.80 a 2.20 ronde f Q.— a f Q.—muizen f 0.85 a 1.0,% kleine f'o.— a 0-—wortelen f 1.30 a 2.3Q, bloemkool le soort f 10 5.0 a 12.50, 2e spprt f 2.20 a 2,70, Ro odekool f L?0 a 2.80 gele kpol f 3.— a. 4.40, witte kool f 2.50 a f 3.6o' «Iveruien f 3.65 a 5,25, uien f 1.40 a 1.70, slaboonen f 0,o6 a O.o0. Nep (kleine uien) f 4.- a 5.25 Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 31 Aug. Op de aMagmarkt werd noden verhandeld Peulen 1 0.— a 0.--, dorperwten f 0.— a 0.— pei 100 pond, slaboonen 1 0.45 a 0.65. snij boon en f 0.40 af 1.10 per 1000, bloemkool f3.— a' 5 50 per 100 Peren f 2.50 a f 4 10, appelen f 1 80 a 3.70 p. mand! 5824 mand augurken grof 20 a 30 ct., basterd 30 a fijn 60 a 70 en f <J-80 a 1.20. Vlug. 1 Sept" 4ange.voe.rd 8 paarden f 100 f Tin' 611 OSSen f -0 a f -0, 15 stieren Lite -ai l 1 'n:,gere geWekoeien f 140 a 255, 95 vette id. f 180 a 330, 17 kalfkoeien f 170 a 270.- U vaarzen 1 90 a 125, 0 pinken f -, - gras. kalveren f - a 25 nucht id. f 7 a 26,- ïam- vette id f 21_a "lagere schapen f 16 a 20, 730 vette 1 21 a 31.oO, overh. f a 200 lammeren f 14 a f 18,—, bokken en geiten f 'a 4 magere varkens f 16 a 24, 20 vette id. 54 a 59 ct per kilo, 60 biggen f 13 a 19, - konijnen f 0.- fü -. kippen f 0.30 a 1.25,25 eenden f 0.60 a 0 80 0 ganzen f 0 - a 0.-, Q zwanen f 0— a 0.- 400 ïooo t L3°r o L1,40' f00 k8'" k««s f 0.40 a' 0.50, 4000 kipeieren t 3.50 a 4.50, 150 eendeieren f3 75 6 veulens f 80 a 180. HOORN, 31 Aug. Groote muizen f 0.a 0. blauwe f 1.10 a 1.15, slaboonen f 3.a 4, peulen f 0, snij- boonen f 0.10 a 0.15, peren f2.50 a 11.50, appelen f 1.70 a f 3,— uien f 0.a 0.—. NOORDSCHARWOUDE, 31 Aug. Groote muizen f 1.a 1.20, drielingen f 0.60 a 0.70, kleinere f0.20 a 0.30, Schotsche muizen f ().- a 0.Aanvoer 0 zak aardappelen, zilveruien f 3.80 a 6.70, drielingen f 1,40 a f' l.^.O p. 50 K.G., roode kool f 1.40 a 2, gewone nep f 4.— a 5.—. uien f 0.— a 0. HOORN, 1 Sept. Kleine kaas f 33. commissie f 32.50, middelbare 31.— fabriekskaas f 32.Aan gevoerd 232 stapels, wegende 76642 K.G. Vlug. BOVENKARSPEL, 31 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 2.50 a 2.80, ronde f 0,—, a 0,groote muizen f 2.30 a f 2.60, kleine muizen Aanvoer 784 zak, bloemkool le soort f 8.— a 10.' 2e f 4,50 a 5.50per 100, roode kool f 2.50 a 3.50, gele kool f 2.75 a 4.witte f 3,50 a 4,50. SCHAGEN, 31 Aug. Aangevoerd 34 stapels kleine kaas f hoogste prijs f 32.Matig. Tot mijn diepe droefheid overleed lieden mijn ge achte patroon, de Heer D. NIEUOl', iu den leeftijd van bijna 81 jaar. Mej. G. JOUSTRA. Alkmaar, 1 Sept. 1910. AdresSpoorstraat 77. 30 Aug. 1 Sept. 73i/8 73% 977/16 1033/g 48% 93% 9313/j 87% 87% 87% 95s/j6 AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Koers van Ëtaats'.oiricgen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 21/2 BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. n A'dam Serdang Biudjey Den Batavia n f> Deli-Maatschappij n n Langkat tabak A Medau N. Asahan tabak Rotterdam Deli M Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A "t Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Erdm Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Redjang Lehong Great Cobar >t j Amalgamated Copper Cy. f" Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt. 4% Peru Comm. aand. div. Preferent n Spoor wegleeningen Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. pref. Mis K Texas C. v. n New-York Ontario Norfolk Western O. v, Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm POLEN. Warschau Weencn RUSLAND Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. SEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeeute-cred. BELGIË, Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleenïng J 860 RUSLAND 1864 5 3 2% 1003/16 98% 179% 1185/. 157 128 133% 619% 263 3391/j 49% 94 599 431 30% 2343/4 82% 350 421 235 337% 476% 220% 180% 110 141 176 287% 795 108 653/8 26 27 70% 48% 154 5% 16% 6'% 11% 38 757/s 82% 202 99 106% 31% 25% 29% 63 32% 40% 95% 31 1131/1» 23% 165s/4 17% 175 87% 1083/J6 10116/16 95% 157% 171% 481 48% 87 87% 99% 87% 95% 178% 165% 128 618 49% 94 83 332 466% 219% 177/! Iu7 140 176 280 799 107 655/56 30% 285/56 71 48% 154 5i/m l06/l6 633/s 12% 83 75% 83 208% 99% 81% 26 295/56 63 32 40% 31 113 28 L 166 17% 179% Koers van het geld. Prolongatie 51/i pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken zonder affaire evenals Rubber waarden. Oliewaarden in flauwere stemming. Cultu ren iets beter. Mijnen atil. Amerika opende iets beter, het verloop was ?wak en het slot prijshoudend. BmgerUjke Stand. GEBOREN 31 Aug, Aaltje Cornelia, d. van Simon Bijl en Neeltje Kamper. Maria Barbara, d. van Cornelis den Nijs en Barbara Margaretha Agatha Klasing. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Near waarnemingen verricht in den morgen vaa 1 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederiandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot dep, avond van 2 September.) tn net geüied van de waarneming i3 de hoogste be kende stand van den barometer 773.6 te St. Mathic-u. De laagste stand van den barometer 760.5 te Sey- disfjor.d, VERWACHTING. Zwakke tot matige meest westelijken wind, Veran- derlijke bewolking, mogelijk regen- of onweersbuitjes, zelfde temperatuur. mÖne diepe droefheid overleed heden mijn, har telijk geliefde Vader, «le Heer J>. SlEROl». in den ouderdom van bijna 81 jaar. Allen, die den overledene gekend hebben, zullen beseffen, hoe zwaar mij deze slag valt. Mej. Wed. v. n. BRINK— NIEROP. Alkmaar. 1 Sept. 1910. Verzoe re van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Hiermede heb ik de eer U mede te deelen, «lat ik mijne z a a k, ingaan- «le 1 Sept.. '10, liel» overgedaan aan «le Firma B. S V Y IH'.IÏS Ezn., te Anisterdam. Zoo- als uit onderstaande mededeeling blijkt, zal de leiding der zaak in mijn handen en in die van den heer A. BAKKER, tot heden Procuratiehouder van het Noord- Hollandsch Landbouwcrediet te Hoorn berusten. A. J. v. BENTHEM. Onder referte aan bovenstaand, hebben wij de eer U te berichten, «lat het Kassiers- en Effecten kantoor van «len heer A. J. YAH BEATHEM te Alkmaar, «loor ons is overgenomen en dat wij deze zaak"als Bijkantoor onzer Firma zullen voort zetten. Het beheer zal gevoerd worden door den heer A. J. VAN BENTHEM als le Directeur en den heer A. BAKKER als 2e Directeu r. Het kan toor blijft voorloopig gevestig«l Ondegracht \o. 315. Firma B. SA ADERS Ezu. Amsterdam, 1 September 1910. SPOORSTRAAT 77. Desgewenscht aan huis bezorgd. In een KLEIN GEZIN, zonder kinderen, te A L K" MAAR, wordt tegen INovember e.k. gevraagd van goede getuigen voorzien, goed kunnende koken en ook huiswerk verrichten. S.oon f ISO p.j., huiten waschgeld en verval. Aanbiedingen in persoon of met franco brieven on der letter P 167 aan den boekhandel firma HERMs. COSTER en Zn., te Alkmaar. Een nette besch. JUFFROUW van buiten, P. G., zag_ plaatsing als HUISÏIOI DSTEH in nette om geving, met alles op de hoogte. Br. fr. letter A 169, bureau van dit blad. (Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 24 Mei 1895) van A1ISTERDA M. 73ste Opvoering Militair Blijspel in 4 bedrijven, van G. KADELBURG en R. SKOWRONNEK. Costumes naar origineele modellen van het Costuum- magazijn HELMHOUT en Co. Blijspel in 3 bedrijven. ilSr 1 I T B l B I G EACH SUCCES! Aanvang 8 I V K. Voor Prijzen «Ier plaatsen enz. zie groote biljetten. MEA EOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OXIDES, daar vindt men groote keuze Jnweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Inkoop hoog ste waarde. Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS A een rate regeling. Degelijke garantie. Directeur en Eigenaar X'BIJDAH 2 SEPTEMBER en ZATERDAG 3 SEPTEMBER, W AVAdJOAVI m Onverkort Reiizenprogramma tegen HALVE PRIJZEA OP 41.1.E PEAATSEA voor Kinderen beneden tien jaar. 10715/16 10U8/J6 171 met hunne Origineele Ensemble Bressnren. 42 Paar«len op één Komman«lo Iegelijk op «ie aehterbeenen. Tot heden toe nog in geen ander Circus of door een anderen dresseur vertoond. Eenig op de wereld. ANOIaAB genaamd de Vliegende Menschen. plaktsen in Aetleriantl. Klucht in een Akte door „Het Lustige Tooneel". Aam „mg 8 imr. Entrée le rang 75 cent, 2«le rang OO cent plus 5 cent ste«lei. belasting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3