Jacobus van der Zee Steenenbrog (Noordzijde) bij de ffllent, Bollandsche 1% cent, a la Vanille 10 cent. Bnnlsche 25 cent, a la Vanille 30 cent. Bouwterrein m U De KLOMPEN zijn in Alkmaar GOEDKOOP. Voor de Alkmaarsche Kermis Schoolboeken en Leermiddelen I WONING-BUREAU, Bericht van Inzet Betooverende Slot. „DE RATO'' :o: Zaanlandsche :o: Spaar- en Voorschotbank, aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat FEUILLETON. Hei nest van den sperwer. OPRUIÜING \an zeer oude pikante EDAMMER KAAS van 16 maanden oud, 90 ct. per stuk. Een ieder die nu profiteere wil gaat naar „de Bonte Koe" Langestraati en haalt daar zulk een pikant Kaasje voor den spotprijs van 90 ct. per stuk, Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET" Salonboot met glasbeschutting aan dek. heeft jjDe Bonte Koe" een speciale uitstalling van verschil lende soorten Edammer, Doudsche en Leidsche Kaas. SCHAPENSTEEG, daar vindt men ALKMAAR, van de Koointrlijke Gaudfabriek van Van Kempen!! tegen scherp concurreerende prijzen. Hoogere BurgerschoolGymnasium Handelsschool. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER ZOON geveilde onroerende goederen Iugezet op slechts t 18676.25. Ingezet op f 15668.75. Ingezet op f 8694. Dinsdag 6 September 1910. "W, De van ouds bekende Wafelbakkerij alles in de fijnste Natuurboter gebakken. Bestellingen worden stipt op tijd aan huis bezorgd. ATTB3VTIB BESLIST SUCCES - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal f 250.000 waarvan uitgegeven en volgestort f 200.000. DirecteurA. DE RUYTER. Het allernieuwste. Het leukste. Het komische, Groote atraccie Brusselsche Tentoonstelling. Groot vermaak voor oud en jong. Beslist zonder gevaar voor de bezoeker. C M. VERMOLEN, LACHEN. LACHEN. Tc bevragen bij A. G. DEN BOESTERD,Toussaintstr.9. AANBEVELEND, W. DE WAAL, TELEE 174. LANQS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 - 8 - 10 - 12 2 30 4 6 7.30 uur. Van AMSTERDAM 0.30 8 - 9 30 11.30 2.15 4 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15- 12.15 - 4.15 - |815| uur. Van Haarlem naar Zaandam 10.15 2.15 - 6.15 - [lO.uur. [j Extra op Zondag. VOLVETTE EDAMMER f 1.40 p. st, Zeer fijne EDAMMER KAAS f 1.25 p. st. (4 pond zwaar). Zeer goede EDAMMER KAAS f 1.10 per stnk. Fijne ouderwetsch gemaakte KRUIDKAAS steeds voorhanden f 1.60 per stnk. AANBEVELEND, Kaashandel „DE BONTE KOE" Teh f. 174. in gebruik op de verschillende Inrichtingen van Onderwijs, als: AX-.XJE3S VOORX-IAJNT13 E3JXT, De boeken en leermiddelen wordenuitsluitend en geheel volgens de programma's ZONDER PRIJS VERHOOGING, gekaft en met bedrukt etiquet voorzien afgeleverd. VOORD AM O 9, ALKMAAR. Telefoonnummer 3 NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. HOOFDSTUK XXX. ALLES DOOR EEN TONDELDOOS. VAN beveelt zioh weder bij het geachte publiek van ALKMAAR en OMSTREKEN aan voor het leveren van zeer fijne Prijzen der WAFELEN zijn: Beroemd, Hoofdpijnzalf geneest onvoorwaardelijk de felste hoofdpijn. Prijs 20 ets. de doos. Verkrijgbaar o.a. bij NIEROP SLOTHOUBER en ANSINGH MESMAN, Alkmaar. De BANK verleent erediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Geiden worden in depot ge nomen, rente 31 2 percent. Verkrijgbaar 4 deposito-obligatiën in stuk ken van f 500.en f IOOO.voorzien van half- jaarlijksclie coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. NIEUW. NIEUW. is het Standplaats Paardenmarkt naast de Bioscoop. EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES ORCZY, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 5T) Zij waren op een open plek in het park. Ongeveer vijftig passen van hen af, waren dte dichtstbij zijjide boomen. In die spookachtige donkerheid konden zij nog even het schaduwbeeld1 van een anderen man zien. De mist had hen als in een lijkwaad! gehuld. De voch tig koude atmosfeer deed) hen rillen als bij een toegrij pen van den dtood. „Ik kom u vaarwel zeggen!" antwoordde hij kalm. „Misschien ga ook ik spoedig van hier", zeid'e zij. „Met dien man?" Die vraag kwam voort uit de intense bitterheid van zijn hart, maar een koude kleine hand' vatte de zijne en bedwong hem. „Wanneer ik ga. als ik ga", fluisterde zij, „dan ga ik met mijn man. Gij ziet, mijn vriend, niet waar, gij ziet, dat wij elkaar niets anders dan vaarwel hebben te zeggen ^„En zult gij gelukkig zijn, £5ue?" vroeg hij, als tot zijn geruststelling. „Ik wil het hopenzuchtte zij. ^„Wilt gij nooit vergeten, mijn lieve La,dy, dat waar gij ook moogt zijn, er iemand in het afgelegen Thanet is, altijd bereid zijn leven voor het uwe te geven?" „Ja! Daar zal ik altijd aan denken", zeide zij in allen eenvoud. „Maar gij moet mij beloven", drong hij, „beloof het hij nu, Sue, dat indien.... wat God verhoede!.... gij ooit of te immer in moeite of verdriet mocht zijn, en ik iets voor u zou kunnen doen, dat gij het mij zult berichten en om mij zult zendendan kom ik." V/OORSCHOTTEN on der Z AKEUJKE, of PERSOOML'JKE t r aa polis vam levensverzekering ZEKERHEID MET INPAN DGEVING 'SORAVEMMflGE 11-1=1 1PITAAL f t.OOO.OOO. Bii C. OUDEN, TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, staande op een der drukste standen van Alkmaar. Een klein WOONHUIS, ook zeer geschikt voor pak huis, staande Sandersbuurt aan het water. UIT DE HAND TE KOOP: Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en acbter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. TE HUUR OF TE KOOP Een flink ruim WINKELHUIS op drukke stand, voor alle zaken geschikt, bevattende ruime winkel, be neden 2 kamers met keuken. Boven vóór zolder met kamertje en vliering. Boven achter 2 kamers met over loop en voorzien van gas en waterleiding. Aanvaarding direct. TE HUUR: Een geheel naar de eischen des tijds ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Huur 325 gulden. Aanvaarding direct. Een net BURGERWOONHUIS, zeer geschikt voor rentenier. Staande Heiligland l:'.j de Vlotbrug. Huur prijs 4.25 per week. Aanvaar ling direct. Een HEERENHUIS, star i de Toussaintstraat, be vattende beneden 2 kamers en suite, boven 2 ruime kamers en flinke zolder, voorzien van gas en waterlei ding, mooie tuin. Huurprijs billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. Een riant BOVENHUIS aan de Zaadmarkt, voor zien van Gas en Waterleiding. Huurprijs 2.00 per week. Aanvaarding direct. Een riaAt BOVENHUIS aan het Ritsevoort, voor zien van vijf diverse kamers, gas en waterleiding. Aanvaarding direot. Gemeubileerde Kamers in 't centrum der stad. Aanvaarding direct. Een PERCEEL Eiland wal aan het N. H. Kanaal. Huurprijs 1.40 per week. Een twee jaar geleden gebouwd, net ingericht buis met schuurtje, tuin en vrije steeg, gunstig gelegen aan de Kennemerstraatweg en tram onder Heilo, ongeveer 10 minuten gaans van de stad. Lloect te aanvaarden. Huurprijs billijk. der op 30 AUGUSTUS 1910 te St. MAARTENS BRUG in de Zijpe ten verzoeke van mej. de Wed. J. SLIJKERMAN, geb. Bruin, als eigenares. a. De gunstig bekend staande BOERENHOFSTE DE en ERF, VIJVER, BOSCH, TUIN met LANDE RIJEN aan het Groot Noord-Hollandsch Kanaal en den beharden Ruigenweg nabij St. Maartensbrug, groot 19.53.08 H.A. j i - j b. de zoogenaamde „17 Morgen" uitmuntend WEI LAND aldaar, tegenover perceel a„ groot 11 49.H. c. De vruchtbare van Grond- en Polderl; tenvrije STORTGRONDEN aan de Oostzijde van, h< Groot Noord-Holl. Kanaal, van de Stolpervlotbrug :.f tot den Belkmerweg, groot volgens kadaster 4.05.35 H.A. Afslag, combinatie en eindtoewijzing op 's voorm. 11 uur, bij SWARTHOF aan de St. MAAR TENSBRUG in de Zijpe. Notaris VRIJBURG. „Ja, Richard, dat beloof ik u.Vaarwel!" En zij ging. De mist, de duisternis maakte haar onzichtbaar. Hij bleef bij het bruggetje wachten, want er heerschte nachtelijke stilte, en als zij om hulp riep, zou hij het hooren. Hij hoorde haar vluggen tred op het grind, daarna op het geplaveide pad. Een oogenblik later was er dte volkomen stilte van een win ternacht, wanneer zelfs geen zuchtje van Aclos de dorre takken beweegt, als bosch en veld en park ge huld zijn in dikken mist. Richard Lambert ging terug naar het dorp. Sue gehuwd met een anders was voor herh verloren. Hoe menigmaal gebeurt het niet in het leven, dat het fatum na een mensch langs gladde wegen tot eene aanzienlijke hoogte te hebben gebracht, plotse ling van humeur verandert en, in speelschen zin, den vroegeren gunsteling een kleinen hinderpaal in deu weg zet, een hinderpaal, soms zoo onbeschrijfelijk klein en nauw zichtbaar, maar toch groot genoeg om den geluksvogel ten val te brengen. Met Sir Marmaduke was tot nu toe alles voor den wind gegaan. Hij had de rijke erfgename verleid tot een huwelijk dat haar, volgens de Engelsche wet, vol komen aan zijn wil omverwierp en haar fortuin feite lijk tot het zijne maakte, maar hem zelf alle mogelijke vrijheid liet. Ook had zij, voor zoover hij wist, geen flauw vermoeden dat haar eigen voogd de vermomde Prins van Orleans was. Inderdaad wist van dat laat ste niemand iets af. Als hij nu dien mysterieusên Prins liet verdwijnen, ken hij, na Lady Sue's fortuin gerealiseerd te hebben, weer het oude leven leiden van onafhankelijk edelman; met dit onderscheid dat hij voortaan geducht rijk zou zijn, en in staat, zooals zijn wensch was, figuur te ma ken in de Londensehe wereld. Geld.... dat hij altijd verafgood1 had, lag nu in stapels aan zijne voeten. Hij had, hij bezat het! Vei lig geborgen lag het in den zak van zijn kamizool. Sue was van hem gegaan, blijkbaar wenschende hem nooit weer te zullen zien. Hij was vrij en rijk! Het spel was gewaagd, meer dan overmoedig; einde lijk had hij het gewonnen. Hij kon nu veilig spotten met al de gevaren, de schuilhoeken, de arglistige ver tooningen, noodig geweest voor de tragedie, waarbij hij de hoofdrol had vervuld. De laatste acte was meesterlijk afgespeeld. Het scherm was gevallen en Sir Marmaduke deed er een eed op, dat geen nastukje het succes zou bederven. Toen was het dat het Fatum, bij onze overburen ook „de nukkige knol" genoemd, uit den soes ontwaakte, waarin het zoo lang naast den Kentschen Squire had geloopen. Het werd meer dan boos en zei bij zichzelf, dat nu lang genoeg dien man voortgeholpen was en het aardig zou zijn eens een zandruiter van hem te maken. Een tondeldoos is een betrekkelijk klein voorwerp In de toenmalige dagen, dat de lucifers nog niet wa ren uitgevonden en de vuurmakers evenmin, was ook bij dag zoo'n doos vol uitgebrand linnen, met vuur steen en slag, hoogst nuttig voor huiselijk en persoon lijk gebruik, maar beslist onontbeerlijk voor wie bij nacht of ontijden door de bosschen dwaalt of zich moet verkleeden binnen dei vier muren van een pavil joen. Sir Marmaduke was met zijn vrouw naar den toe gang van het Bark gegaan, niet uit zorg voor hare veiligheid, maar hoofdzakelijk omdat hij in het pavil joen zich wilde verbergen, aldaar het costuum van Prins van Orleans voor altijd zou afleggen, en weer zijn donkerkleurig wambuis en kniebroek van den ech ten Puritein aantrekken, welke verkleeding hij de laatste maanden altijd in dat paviljoen voltooid had. Zoodra hij dus zeker was, dat Sue weg was, ging hij derwaarts. Het was dien avond) bijzonder donker, j vooral onder de hooge olmen, en Sir Marmaduke tastte in zijn zak naar de tondeldoes. Die vond hij niet. Maar terstond herinnerde hij zich dat hij ze op tafel had zien liggen, toen Sue del geldtasch naar hem toeschoof, j Hij was de enkele treden van de voorgalerij reeds j opgegaan, maar toen hij lang naar de sluiting moest zoeken, begreep bij dat hij onmogelijk in den donker zich zou kunneA verkleeden, èn al wat aan den Prins zou herinneren, bijeen halen, om het zoo spoedig mo gelijk te vernietigen. Bij het rondtasten in volkomen duisternis, Mep hij groot gevaar iets niet op te merken, dat later gevon den, vermoedens, ja! zelfs sterke verdenking moest wekken. Sir Marmaduke durfde dat niet wagen. Licht had hij noodig, en licht zou hij hebben! De tondeldoos was onontbeerlijk, en het was een onzinni ge nuk van het Fatum geweest, om hem dat ding op de tafel bij Vrouw Martha te laten vergeten. Wie kan ook aan alles denken, als millioenen hem toeval len Sir Marmaduke bleef een oogenblik in de duisternis van den mist staan nadenken. Zijn eigen wambuis en broek, zijn kousen en schoenen waren in het paviljoen. Zou hij ze bij elkaar kunnen krijgen zonder licht? Be slist: neen! Evenmin kon hij het wagen in zijn ver momming naar de Hnizinge te gaan en zijn boeltje hier achter te laten. Loerende, spiedende oogen, zooals bijvoorbeeld die van Loflied Busy, konden alleronaangenaamst en ge vaarlijk wezen. Was het aan den andteren kant niet duizendmaal gevaarlijker itu nog naar de dorpswoning terug te gaan en misschien Richard Lambert te vinden? Het was inderdaad Richard, dien hij vreesde. Hij was bijna besloten, te trachten in den donker van kleeren te wisselen, en trachtte weer op den tast de sluiting van het paviljoen te vinden, toen door de intense stilte, een geluid zijn opmerkzaamheid trok. Hij had „Sue!" hooren roepen, en de stem.... die herkende hij ook! Het was die van Richard Lambert! De kust was dus veilig. Richard had Sue ontmoet en hun gesprek zou wel een poosje duren. Het kon den schoft weinig schelen, wat die twee met elkaar praatten of niet; wat hem interesseerde was de zeker heid dat Richard niet bij Vrouw Martha was, en dat hij daarom veilig terug kon gaan en zijn tondeldoos halen. I .1 (Wordt vervolgd). Druk N.V. voort. Hemus. Ooiter tk Zoon, Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4