DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Damrubriek. A TB iBlH w Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 V R IJ D A O 2 SEPTEMBER. Nog een „dienstplicht" BINNENLAND. m.y/ m. B mi m No. 206 s Sü. ïf iÜ sTTV-. 1^. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel i 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. m mi 'i mrnmm mm?m? wj/ JÉML i*. 'mm.. I rV ALKMAARSCHE COURANT. AlF POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e'helft der maand Augustus 1910. Brieven. J. Scherphuizen, Groningen. II. Westrik, Gorinchem. Mej. M. Kok, Ursem. Gersten, ITeezerwijk. Briefkaarten. W. Schouten, Amsterdam. Mej. O. Stam, Amsterdam. MejL. Iiouwelaar, Amsterdam. P. Brand, Amsterdam. M. van Woerden, Amsterdam. Mej. J. Landman, 's-Hage. J. v. d. Berg, Rotterdam. J. Bont, Zaandam. Buitenland. Mr. Jamis Mark, Barcelona. W. O. F. Meyer, Batoe-Djadjas (Java.) W. C. F. Meijer, Tjimahi (Java.) Conculat d Abyssonie, Rome. Mej. F. Korsser, Bologne. Herhaaldelijk wordt met nadruk betoogd, dat het noodig was, dat in Nederland propaganda gemaakt werd voor Indië. Niet, dat niet wordt erkend, dat door de ITaagsche vereeniging Oost en West nuttig werk wordt verricht. Doch dat werk is werk op be scheiden schaal. En propaganda maken op bescheiden schaal is een tegenspraak in zichzelf. Afdoende propaganda kan alleen op groote schaal gemaakt worden en is duur maar dan ook krijgt men vruchten, die de moeite van het propaganda ma ken beloonen. Nu schijnt het, dat er op dit gebied in Nederland nog al misverstand heerscht, en daarom loont het wel licht de moeite nog eens duidelijk voor oogen te stel len, wat men moet trachten te bereiken. Men moet trachten geheel Nederland) er bij voort during- aan te herinneren, dat wij rijke koloniën heb ben, die een dankbaar arbeidsveld' voor de vlijtige in dividu en een ernstige beschavingstaak voor onzen staat opleveren. De individu kan er persoonlijk carrière maken, het zij in handel of industrie, hetzij als ambtenaar, die dan meer onmiddellijk nut van zijn werken kan zien dan in Nederland. Hij kan bovendien zijn geld in Indische onderne- mingen steken, na voorzichtig onderzoek of er ge- schikte krachten zijn om ginds het kapitaal vruchten te doen dragen, en dan op deze wijze trachten zijn vermogen te vermeerderen. Doch ook als! staatsburger beeft men plichten tegen over Indië. Zij klinkt bijna vreemd, deze waarheid. Men gevoelt al zoo weinig- in den regel van zijn plichten tegenover de eigen gemeenschap, tegenover eigen stad of eigen land, dat men zeker voor deze indirecte verplichting- als staatsburger nog minder zal gevoelen. En toch heeft, ieder Nederlander den plicht mee te werken tot ontwikkeling van onze koloniën. Er is in deze verplichting een zuiver ethisch mo ment, in zoover men over het geheel verplicht is mee te werken tot verhooging van de welvaart van de menschheid en tot het brengen van hoogere bescha ving- en meerdere welvaart aan minder beschaafde en welvarende volkeren (waarbij wij nu natuurlijk aan nemen, dat de Westersche beschaving staat boven de Oosterscbe). Er is verder in deze verplichting een nationaal mo ment, in zoover als Nederland een groote koloniseeren- de taak heeft op zich genomen, die zooveel mogelijk tot een goed einde moet worden gebracht. Eindelijk is er in deze verplichting een nog on middellijker werkend nationaal moment, wanneer men haar ziet in verband met den internationalen, politie leen toestand van het oogenblik Aangezien er in Nederland in den laatsten tijd gee- ne cholera is geconstateerd1, vertrouwen wij aldus de N. R. Ct. dat onze regeering, door middel van hare consuls in den vreemde, voor tegenspraak van dit onware bericht, dat natuurlijk niet zonder bijbedoelin gen in de wereld gezonden is, zal zorg dragen. HET HISTORISCH KANON. In een vergadering van den Gemeenteraad van Brielle is besloten aan den Minister te verzoeken om aan deze gemeente in eigendom te willen afstaan het onlangs in de Deensche wateren gevonden kanon van het oorlogsschip van Dubbel With, welk kanon de Deensche regeering aan de onze had geschonken. Daar Dubbel With te Brielle geboren is, hoopt men dat dit Verzoek wel zal worden toegestaan. 0„ De kleine staten maken moeilijke tijden door. Spanje heeft zich zijn koloniën zien afnemen, waar dit land veel moeielijkheden ondervond. transvaal en Oranje Vrijstaat zijn verdwenen, waar bij groot onrecht is geschied, al had de veroveraar po- vere voorwendsels in de geschiedenis, in het korte be- Gemengd lïieuws. staan van de republieken en in enkele toestanden, j -n,™-,- a TWTTTT>wn-NrnT?-B vooral in Transvaal. En Korea, dat slecht bestuurd i »i v F ATUURWONDEK. heette, is onlangs ook van de kaart geschrapt. j ,s, e®n bijzonderheid wordt gemeld dat de tolgaar- Nederland en zijn koloniën is gelukkig- met geen van (ICr. Groeneveld, te Barneveld m het bezit van een deze landen te vergelijken. Doch wil men Neder- flultend kuikentje is. Vooral bij avond zingt het on- land's zelfstandigheid! en onafhankelijkheid bewaren, tWee maanden ™de dlertJe vaak uren acht*r flfln IQ Bot. nnnrfvolroliilr A 4- /-* VI"_x,. Jl r dan is liet noodzakelijk, dat die vergelijking steeds minder mogelijk wordt, dat Nederland steeds' meer doe blijken van een krachtige nationale beschaving en van een uitsfekend. koloniaal beheer. Wel' erkennen wij natuurlijk dat zoodoende niet alle voorwendsels om ten aanzien van Nederland of zijn koloniën in te grij pen aan buitenlandsche mogendheden ontnomen zijn. Maar het geschiedt dan toch in hooge mate. En bo vendien vergete men niet, dat tegenover een oud-land als Nederland met een groot verleden, ook als kolorii- seerende mogendheid, toch wel heel ernstige bezwaren te berde moeten kunnen worden gebracht, wil de De zang- is ongeveer gelijk aan dien van een lijster. INBRAAK. Gisternacht is er ingebroken in de lak- en inkt-fa- briek van de firma Talens en Zoon, te Apeldoorn. Men heeft tevergeefs gepoogd de brandkast te forcee- ren. De dief heeft meegenomen voor enkele guldens postzegels en een paar kantoorjassen. ZAKKENROLLERS. Van de groote feestdrukte op het Museum-terrein te Amsterdam, hebben zakkenrollers Woensdag, enke- vreemde mogendheid," die ons" beoorlogen"Tfaantasten kr' ™et 8UCCfs' an,der.®n met voor hen zeker onge- wil, de publieke opinie buiten zijn land en vooral ook wons?ht g®yolg> «el?ru,k1 gemaakt. Twee feestgangers daarbinnen op zijn hand hebben Nu behoeft de re- vermi8sen hun gouden horloge, waarvan zij aangifte daarbinnen op zijn hand hebben. Nu behoeft de re geering, die tot daden van geweld1 wil overgaan, zich niet al te veel aan te trekken van de publieke opinie buiten de grenzen. Doch een oorlog te voeren, zonder dat men de publieke opinie binnen de grenzen met zich heeft, zal voor iedere regeering toch wel een groote moeilijkheid, zoo niet een onmogelijkheid zijn. Nu is de publieke opinie wel op dwaalsporen, te lei den. Doch dat wordt toch moeielijker, naarmate de tegenstander minder houvast geeft. Welnu is het nu niet de taak van den ernstigen, vaderlandslievenden Nederlandschen burgeT, om mee te werken om den buitenlandschen aanvaller zoo wei nig mogelijk „houvast" te geven? Het is dus een nieuw soort van dienstplicht, die geldt zoowel voor Europeaschen als voor Indischen dienst. In een volgend artikel hopen wij aan te too- r:en waarom de Indische vooral niet verwaarloosd mag worden, en hoe die in de eerste plaats moet worden verricht. j EEN LEUGENACHTIG BERICHT, j Uit Keulen wordt aan verschillende Duitsche bladen j geseind: j „Het onderzoek heeft aangetoond, dat de Neder- landsche binnenwateren ten deele door cholera-bacil- len besmet zijn. Twee schippers zijn aan cholera be- zweken. De Nederlandsche regeering heeft last gege ven, dat het water in de rivier in kwestie door middel van petroleum ondrinkbaar gemaakt zal worden." AAN DE DAMMERS. Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 93. Stand van probleem 93. Zw. 1, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 36. W. 12, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47. Een bepaald mooi en fraai probleem kunnen wij dit niet noemen. De stand van wit is- aanmerkelijk ster ker, dan die van zwart. Ook heeft wit een schijf meer. De manier waarop wit echter dadelijk de winst for ceert is zeker opmerkelijk, 't Is dan ook om den slag, dat wij dit probleem geplaatst hebben. Oplossing. 1. 47—42 1. 3647 2. 37—3} 2. 26 48 3. 40—35 3. 47 49 4. 3024 4. 49 27 5. 24 2 5. 48 7 6. 2 36 en wint. Wij ontvingen van dit probleem goede oplossingen 7aV Ti 7en: G' Cloeck' D- Geding, J. Houtkooper, M. Houtkooper, J. J. Hubelmeyer, H. Zaadnoordijk, °n C\I^.jDlaar' bakker, SehagerwaardS. Ho- man te Mijde-Wormer, II. E. Lantinga en H. E. Lan- tingaJr. te Haarlem. Nog een goede opl. van no. 92 van H. J. Toepoel, den Haag. DAMNIEUWS. De avond voor het vertrek van de Haas uit Parijs had de I arysche damclub een extra clubavond georga niseerd, waarop ook verscheen de Afrikaan Woldoubv Jammer dat Weiss ontbrak. Woldouby verscheen in zijn zonderlinge kleederdracht en op bloote voeten. Hij speelde echter uitstekend, want de eene sterke Parij- sehe dammer na de andere moest de partij verliezen zoodat ten slotte alleen nog db Haas overbleef om te zien van hem te kunnen winnen. En de Haas heeft (le eer van het blanke ras hooggehouden. De Haas speelde met zwart. Hij haalde dam ten koste van een schijf. Wit sloot die dam op, zwart maakte echter de dam los en kwam ten slotte te slaan met vijf stukken tegen vier en won de partij. Vermoedelijk zal Weiss een match van 20 partijen spelen met Woldoubij. De volgende week komen wij wellicht op een en ander te rug. In beginsel is in beide dambonden in ons land be sloten tot een fusie. Zoodat naar wij hopen spoedig in ons landi zal bestaan één krachtige dambond. Dat zij zoo Die twee dambonden zijn: 1. de Nat. dambond (de Haas c. s.) 2. de Ned. dambond (Broekkamp c. s.) De tweede telt slechts een klein aantal aangesloten vtreenigingen doch ook hier zal liet zijn „Hoe grooter ééndracht, hoe grooter macht." In een partij j.l. Vrijdag 26 Aug. te Alkmaar ge speeld' tusschen de heeren K. en B. kwam de volgende stand voor: Het spel verlie pais volgt: 1. 43—39 1. 25—30 2. 36—31 2. 30 19 3. 28—22 3. 17 28 48 33 22 4. 16—21 6. 27 7 5. 18 47 6. 7:9 6. 47 24 7- 91 en wit is twee schijven achter. In bovenstaanden stand had wit echter een schijf kunnen winnen en wel op de volgende manier: 1. 35—30 1. 25 23 2.. 28 8 en wit wint een schijf want a. op 12 3 volgt 33—28 (zw. 20 29) en 27—21, 32 34. b. op 20 29 volgt 33 24 (zw. 12 3) en 2721 32 23. Alweer een bewijs, hoe men steeds op moet letten en hoeveel er altijd in de partij zit. Als probleem geven wij heden een probleem van J. Bourquin bij onze oplossers wel bekend. Probleem 94 van J. Bourquin. Wit (de heer B.) was aan zet en speelde 4339, waarna hij een schijf verloor door 25—30. y/A£WA ///xay. y/ïy////. LUCHTVAART. Definitief kan thans worden gemeld, dat het vlieg terrein gelegen aan den Buiten Amstel nabij Halfweg 't Kalfje te Amsterdam (een kwartier buiten de stad) door den heer Olieslagers uiterst geschikt werd' geoor deeld. MOORDAANSLAG. Te Rozendaal kwam Woensdag da justite uit Breda om een onderzoek in te stellen naar een poging tot moord, 's nachts gepleegd op den wegwerker der Staatsspoor Van Nispen, wien men getracht heeft door verworging het leven te benemen. Verdacht hiervan worden zijn vrouw en de nachtwaker bij de Staatsspoor J. Marijnissen, die met de vrouw onge oorloofde betrekkingen onderhield. Beiden zijn in hechtenis genomen. De vrouw van Van Nispen is1 echter weer op vrij# voeten gesteld. De nachtwaker blijft in hechtenis. Hij ontkent de moordpoging en. tevens in de woning te zijn geweest. De vrouw beweert niets gezien of ge boord te hebben. Het slachtoffer herkent echter per tinent zijn aanvaller. hebben gedaan bij de politie. Er zijn echter niet min der dan vier mannen aan de politie overgeleverd, die op heeterdaad werden betrapt op pogingen tot zakken rollerij. ERNSTIGE TWIST. Woensdagmiddag kregen twee broers v. D. te Steen- wijk, ten huize van hun ouders, twist. De jongste, nauwelijks 16 jaar, greep in drift een mes en bracht zijn ruim 20-jarigen broer daarmee een zeer ernstige, diep© wonde in de linkerborst toe. Hoewel ernstig, is: zjjn toestand niet levensgevaar lijk. Een wonder mag het heeten, dat longen en hart niet getroffen zijn. RUZIE MET DOODELIJK GEVOLG. Gisternacht ontstond te Middelburg ruzie tussche* een paar boeren en militairen. Eén der boeren, d# 24-jarige Wallenburg, afkomstig uit Veere, als1 boe renknecht, werkzaam te Arnemuiden, werd door een bajonetsteek geraakt en zakte doodelijk getroffen in een. Het lijk werd naar het gasthuis gebracht. Drie soldaten, allen in garnizoen te Middelburg werden door de justitie aangehouden. Onder hen is de vermoedelij ke dader, D. genaamd, afkomstig uit Zeeuwseh Vlaan deren. Hij had eerst het meisje, waarmede hij uit was, mishandeld. Een nader politie-onderzoek bracht aan het licht dat de militairen bij het station 12 hoerenjongen» en meisjes ontmoetten die jenever uit een flesch dronken. Een soldaat vroeg ook een slokje, hetgeen geweigerd werd. Hierop trok hij de bajonet en doodde daarmede Wallenburg. De aangehoudenen zijn gistermorgen aan de militaire autoriteiten overgeleverd. HET NUT VAN EEN SPEURHOND. De goede diensten van een speurhond' ondervond de zer dagen de landbouwer Heesen in Ratum. Toen hij naar het veld' ging liep zijn driejarig kind mede. De vader stuurde den kleine naar huis terug, doch de dreumes ging den verkeerden weg op en geraakte boe langer hoe meer van huis af. De ouders, ongerust over het wegblijven, gingen na. eenige uren aan 't zoe- ken, doch vonden geen kind. Toevallig bevonden zich i over de grens een paar Duitsche douanebeambten, die i een speurhond ,bij zich hadden. De hond werd in het huis van den landbouwer gebracht, beroolc de kleeren van den kleine en binnenkorten tijd liadl hij het kind gevonden te Stadt-Lohn op 3 uur afstand van het ouderlijk huis. („Geld.") ONREGELMATIGHEDEN IN DE GEVANGENIS TE LEEUWARDEN. Den 15 Aug. werd door den substituut-officier bij de Rechtbank te Leeuwarden een vangenisstraf van 1 jaar gevraagd tegen een bediende bij den arbeid in d# bijzondere strafgevangenis aldaar. Hem was ten last# gelegd diefstal en verduistering van verschillend# goederen uit dat gebouw. De zaak schijnt daarmee echter nog niet in 'trein# te zijn, althans het onderzoek naar andere onregelma tigheden wordt nog steeds voortgezet. In verhand' daarmee is Dinsdag j.l. een thans t« Breda gedetineerde, die vroeger geruimen tijd' in bo vengenoemde gevangenis doorbracht, vandaar naar Leeuwarden overgebracht, om al» getuige te word#m gehoord, terwijl tevens een geëmployeerde in de ge vangenis in verhoor is genomen. UIT SCHERMERHORN. De jaarlijksche tentoonstelling van bloemen #n planten, gekweekt van stekken en bloemzaad, hetwelk dit voorjaar door de vereeniging „Floralia" aan kar# leden werd verstrekt, zal plaats hebben op Zondag 11 Sept. a.s., tegelijk met de viering vam den Koninginne dag. UIT GRAPT. De Raad dezer Gemeente heeft den lsten Sept. zijm eerste vergadering gehouden, in het geheel g#r#tteu- rcerde Raadhuis. Dit gebouw, dat dagteekent uit d# 17e eeuw is van gevelbeelden voorzien, en een monu ment van vroegere architectuur. Voor de ingezetenen is dit gebouw, volgens aankom- diging van het Gemeentebestuur, te zien op 4 en 7 September. Tengevolge van hooibroei ontstond' gister brand m de boerenwoning van J. R. Daar d# brandspuit van Graft spoedig aanwezig was, heeft men de woning weten te behouden. Het hooi, dat geheel bedorven is, moest naar buiten gebracht worden. Vraagstuk 22. De volgende stand kwam voor in een partij. Wit, d# heer M. was aan zet- en won de partij. Op welk# ma nier. Zw. 7, 10/14, 16/20, 24. W. 26/29, 33/36, 40, 43, 47. Zw. 16, 21, 24, 25, 26 en dam op 1. W. 22, 27, 31, 32, 38, 35, 36, 37, 46. Opl. voor of op 8 September, mott« Damrubiiek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1