I DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ast "d 1" ziin c»; No. 207 Honderd en t waal'de Jaargang. 1910 ZATERDAG 3 SEPTEMBER. Indische dienstplicht^ s*-** ytwÜ'.3 SVLii" BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. O Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. WMÏ mogeiyri;len^Deiniat0g!aaf te hulp te roepe'n> Z0OTeel w„ wandeIe„)Vterto^ïït3Sa?kd°°°l"n In een voyig- artikel betoogden wij, dat het de plicht van den Nederlandsellen burger is om mee te werken ten einde de toestanden in Nederland en zijn Koloniën zoo goed mogelijk te doen zijn, opdat de buitenlander aan minder goede toestanden niet een houvast voor interventie krijgt, opdat hem zooveel mogelijk de voor wendsels worden ontnomen om onze zelfstandigheid er integriteit aan te tasten. Wij noemen dezen plicht een tweeden dienstplicht, die natuurlijk den militairen in geen enkel opzicht onnoodig maakt of ook maar vermindert, doch die als plicht op zich zelf door elk ernstig Nederlandsch bur ger gevoeld moest worden. aarom die plicht nu in zoo'n voorname plaats het ri oh tig bestuur onzer koloniën betreft? Om verschillende redenen. In de eerste plaats zijn onze koloniën om zichzelf veel begeerlijker dan ons land. In de tweede zijn ko loniën van een kleinen staat altijd' de kwetsbare plaats omdat zijn aanwezigheid in de koloniën altijd) alleen verklaard kan worden door daden van overheersehing. In de derde plaats biedt het bestuur van koloniën rui mer mogelijkheid! van critiek en doet het dat in het geval dat een kleine mogendheid! koloniseert, dubbel, omdat zich daarbij zoo dikwijls het geval zal voordoen, dat de kleine mogendheid onvoldoende mensehen en geld heeft om de economische bronnen der kolonie tot ontwikkeling te brengen. Er zijn meer redenen die den Nederlandsehen bur ger verplichten om zoover in zijn bereik ligt vooral mede te werken tot behoud en ontwikkeling der kolo niën, doch wij bepalen ons tot deze drie, uit interna tionaal oogpunt van het meeste belang. Hoe stellen wij ons nu voor dat de Nederlandsche burger dezen plicht heeft te vervullen? Natuurlijk niet door zelf voor korter of langer tijd naar Indië te gaan. Het is weliswaar gewenscht, dat velen Indisch Nederland kennen. Doch daarheen zul ten altijd betrekkelijk weinigen' kunnen gaan. Tê'°^e bur8"er behoort zich dus te interesseeren voor Indië, er op aan te dringen, dat Indië het juiste aandeel krijgt in de zorg van de Nederlandsche regee ring en mee te werken, opdat Nederland zooveel mo gelijk kapitaal en arbeidskracht in Indië belegt. Wat is nu bet eerste wat de burger, die tot het inzicht is gekomen dat hij in dezen zin ook „Indisehen dienst plicht heeft te vervullen, heeft te doen? Hij moet trachten dit gevoelen algemeen ingang te doen vinden. Langs den weg der redeneering zal hem dat niet slechts zeer gedeeltelijk gelukken. Doch 'wel zal .iet gelukken langs den weg der propaganda, mits die piopaganda groot, handig en het algemeen pak kend zij. Voor den Indisehen dienstplicht moet dus groote propaganda gemaakt worden. Wij hebben al eens be toogd hoe wij ons voorstellen dat dit geschieden moet uoor elk jaar enkele Nederlandsche dagbladschrijvers van regeeringswege in staat te stellen een bezoek aan Indie te brengen, door Indische platen en voorwerpen gratis aan onze scholen af te staan, door in Nederland' rondgaande propaganda-tentoonstellingen en andere dergelijke middelen. Van de beide eerstgenoemde mid- delen hebben wij niets naders vernomen. Doch van de propaganda door tentoonstellingen zijn. ons twee gevallen ter oore gekomen. Amsterdamsche kooplieden zijn bezig een koloniaal instituut met koloniaal museum in te richten. En wij hebben gehoord van ernstige pogingen om een' wande lende Indische tentoonstelling in te richten, die al thans drie groote provinciesteden zou bezoeken. liet Amsterdamsch iniatief js zonder meer te be wonderen mits men slechts niet meene, dat men er daarmee is. Een museum bereikt de menigte» niet dan heel langzaam en heel indirect. En het is uit zijn aard altijd wat te zwaar, te geleerd, te compleet e.n te veel aan een plaats gebonden. Een handig ineengezette, pakkende rondreizende tentoonstelling daarentegen bereikt ieder, kan geheel populair worden ingericht, kan op de verbeelding der menigte werken, kan spelende leeren, kan goed te overzien zijn en is heel niet aan een plaats gebonden, kan integendeel voortdurend weer verplaatst, worden, er. is dan in iedere nieuwe stad de groote gebeurtenis waarvoor de geheele bevolking van stad en omgeving* groote belangstelling heeft menmoWTu^ PUbliuk dl Zaak Sma« ™ken, niet Z e V00r1h?n do«* leven. Dat doet men niet door sarongs _e,n krissen en snuifdoosjes en mand jes ui groote menigte en verscheidenheid! bij elkaar te d?®t men door het dia" en panorama te gei" te a-even i-Ig? i S vaak levende) voorstellin- te massa te weA de verbeeidillg der groo- ilereeh, die er geweest Ft?** dat vóór dien t.iid IIV.i 1 eer van Indie weet dan staat.60 r"17-'- positfe al» aeMrtandigea volgen, en werkelijk propaganda willen, die m Neder land voor onze koloniën zoo brood-, broodnoodig is, omdat er groote gedeelten van ons vaderland' zijn waar de belangstelling ontbreekt en andere waar zij maar zeer, zeer gering is. OPENING STATEN-GENERAAL. De Koningin komt den 20e in de residentie voor de opening der zitting van de Staten-Generaal. STAATSSPOORWEGEN. De Minister van Waterstaat heeft de ontwerp-win- terdienstregeling der Staatsspoorwegen goedgekeurd. GASBEDWELMING. Mej. A.^ B., wonende Yrolikstraat te Amsterdam, derde verdieping, werd gistermiddag omstreeks half één bewusteloos op haar woning gevonden. Ze bleek door gas te zijn bedwelmd. De geneeskundige dienst, ter assistentie geroepen, waarschuwde dr. Leenders, wien liet mocht gelukken de vrouw tot het bewustzijn terug te brengen. GEMENGD NIEUWS. DE GRONDWETCOMMISSIE. De Grondwetcommissie, Donderdag na hare instal latie voor de eerste maal saamgekomen, heeft gisteren middag hare vergaderingen voortgezet en zal deze morgen en de volgende week vervolgen. Het college houdt zijn bijeenkomsten in de Trèveszaal onder lei ding van den minister van binnenlandsche zaken, tut. Heemskerk. I)E KTNDEREN DER WED. DE RIJK. Het bericht dat de Voogdijraad na de uitspraak van het Hof te Amsterdam in cassatie zou gaan bij den Hoogen Raad, is onjuist, althans voorbarig. De voog dijraad' overweegt nog heeft, derhalve nog geen be sluit genomen. OVERMACHT? Nadat door justitie en politie aan de speelhuizen te £>clieveningen het bieden van gelegenheid! tot spel zoo goed als onmogelijk gemaakt was, heeft een der speel huishouders, wiens séances afgewisseld! werden door orkestmuziek, den leden van dit' orkest gedaan gege ven met 1 September. Daar dé artisten tot 15 Septem ber waren aangenomen, is daaruit met dezen moeilijk heid gerezen, daar zij op nakoming van hun contract staan en dus uitbetaling van honorarium tot 15 Sept. vorderen. De directie blijft echter hare verbintenis als met 1 Sept. geëindigd beschouwen, zich beroepende op over macht: hot beletten der voortzetting van haar bedrijf. De muzikanten hebben dientengevolge hun vordering in. handen van een advocaat gegeven. MET EEN BROODMES AANGEVALLEN. Mr. P. 1 ideman, te Bloemendaal, is te zijnen huize door een persoon, dien hij als curator in' een faillisse ment tot betaling had aangemaand, met een groot broodmes aangevallen. Hij overmeesterde dear man en leverde hem aan de politie uit. P-S. Zoo juist lezen wij in een Duitsch blad, dat TYlcn TT V ,,JJ ldL JLUUt h;, jjocii het is voor ons niet to Idiï s wij an ook werkelijk dit Hamburgsche-, voorbeeld OPLICHTING. T©_ 1 Jrnu.iflen is Donderdag een koopman in ka toentjes in hechtenis genomen, die aan enkele vrou wen, onder beding dat a contant een flinke hoeveel heid' werd ingeslagen, beloofde 3 wollen dekens te zullen toegeven. Na koop van het minderwaardig goed, tegen hoogen prijs, bleven de dekens weg. EEN MONUMENT VOOR VAN MAASDIJK. Te Heerenveen vergaderden Donderdagavond 53 van de 96 aandeelhouders in de vliegonderneming. De voorzitter, de heer Straiatsma, w did© een gevoelvol woord' aan de nagedachtenis van wijlen den sympa thieken aviateur Y an Maasdijk. Uit de mededeelingen van den penningmeester bleek dat de ontvangsten hadden bedragen 12.080 de uitgaven 7739. Staande de vergadering werd' 550 geteekend' voor een te Hee renveen op te richten monument. IV oproeping om bijdragen voor een gedenktee- ken voor wijlen Clément van Maasdijk, op te richten op de plaats waar hij viel, aldus meldt de N. R, Ct., is gesloten omdat een ingezetene van Arnhem de kos ten alleen wenscht te dragen. EEN ONTPLOFFING. Op de Lindengraclit te Amsterdam wierp een jon- gfn,®eT1 branden lucifer in een rioolput. Door een ont ploffing, die hiervan het gevolg was, vloog het deksel eraf e ntrof een zevenjarig knaapje tegen het hoofd, mstig verwond is het kind in een gasthuis opgeno- OOK EEN UITSLUITING. De heer L. van Omme, sigarenfabrikant te Wage- ningen, heeft Donderdag in zijn fabriek de volgende kennisgeving opgehangen „Daar ik opgeroepen ben om van 12 Sept. tot ulti mo October mijn militaire dienstplichten te vervullen, ben ik genoodzaakt mijn fabriek gedurende dien tijd stop te zetten. Met ingang van Zaterdag 10 September geef ik daarom alle werklieden ontslag en kunnen zij die ein de October opnieuw bij mij in dienst wensc'hen te tre den zich tegen dien tijd! bij mij aanmelden." Door deze „uitsluiting" komen 15 man gedurende 6 weken zonder werk. Op een door den heer Van Om- me ingediend verzoek om vrijstelling van deze herha lingsoefening werd afwijzend beschikt. BEKWAAMHETDSEISCHEN GEMEENTE SECRETARIS. Men schrijft aan de Tel.: Hoezeer noodig zijn wettelijke eischen van bekwaam heid voor de benoembaarheid tot gemeente-secretaris, heeft thans weder bewezen de gemeenteraad van het meer dan 8000 zielen tellende Ferwerderadeel, die op de voor een gemeente-secretaris in slechts weinige ge meenten te bereiken jaarwedde van» 1600, buiten de aanbeveling van burgemeester en wethouders om, tot secretaris benoemde den ontvanger dier gemeente. Deze beeft n.l. nog nimmer aan een gemeente-secreta rie gewerkt. Hoewel hij algemeen ontwikkeld moge zijn, valt niet te ontkennen, dat hij eerst geruimen tijd na de aanvaarding van zijn» nieuwe betrekking zich de daarvoor noodige vakkennis voldoende zal kunnen eigen maken en aanvankelijk in bijna alle zaken op de hulp van anderen zal moeten steunen. Dergelijke be noemingen, die helaas nog altijd voorkomen, moeten wel ontmoedigend werken op hen, die zich voor een volledige studie van de gemeente-administratie en het ingesteld moeilijk examen, waarmede als regel min- ,stens 3 jaar heengaat, veel moeite en kosten getroos ten; zij moeten wel een ongunstigen invloed hebben op het zich gaan wijden aan die studie door bekwame en goed onderlegde krachten. Het mag zeker bij de steeds gewichtiger wordende taak der gemeentebestu ren in het algemeen belang dringend noodzakelijk heeten, dat de wetgever hier eindelijk ingrijpe. ELEÖTRICITE1TSTENTOONSTELLING TE GOUDA. De datum van de opening der tentoonstelling van toegepaste electriciteit, te houden te Gouda en uit gaande van een comité, bestaande uit- de besturen der vereeniging „Gouda Vooruit" en het departement Gouda dor Maatschappij van Nijverheid, henevens enkele bestuursleden der sociëteit „Ons Genoegen," is thans vastgesteld. Deze vaststelling stond in nauw verband met den bouw der electrische centrale, die den stroom moet leveren voor licht en kracht, op de tentoonstelling benoodigd. Thans echter, nu bekend is, wanneer de electrische centrale in staat is dezen stroom te leveren, kan de datum worden vastgesteld en blijft deze bepaald op Vrijdag 16 September a. s„ den dag, die ook reeds vroeger voor de opening was be stemd. Alle noodige maatregelen tegen brandgevaar zijn door liet tentoonstellingscomité getroffen; zoowel in de gebouwen als buiten op het terrein zijn brand- blu.schmiddelen voorhanden. Ook de bewaking, zoowel bij dag als nacht, zal bij vertrouwde personen berus ten. De officieele opening der tentoonstelling op 16 Sep tember a.s. zal geschieden door jbr. mr. W. Th. C. van Doorn, lid van de Tweede Kamer voor het district Gouda, die zich dci&rtoe welwillend bereid' verklaarde. dat het om zijn leven gaat, verzet liij zich met d» kracht der wanhoop en rukt met geweld den strop open, daarbij luidkeels om hulp roepend, zoodat z'n I aanvaller, thans voor mogelijke ontdekking* beangst, hem los laat en v. N. de kans heeft de achterdeur, waarvan de grendel reeds weggeschoven was, te ope nen en op de vlucht te gaan. Eerst nu wordt de vrouw wakker en ziet haar man over de lijn naar een seinhuis vluchten, doch eigenaardig genoegvan den aan valler heeft ze niets gezien. Natuurlijk werd dienzelfden nacht de maréchaussee, van een en ander op dë hoogte gebracht, die terstond op onderzoek uitgingen. Van Nispen klaagde daarbij terstond en met de grootste beslistheid zekeren J. M„ nachtwaker op het stationsemplacement, een gehuwd persoon, ruim 53 jaar oud, als den dader aan. Dez« ontkent echter in het huis geweest te zijn, terwijl de vrouw maar blijft bij d'r verklaring van niets1 gezien en niets gehoord te hebben. UIT ZUID- EN NOORD-SCHERMER. In da alhier gehouden Raadsvergadering, waarin d» lieer Jb. Slooten wegens ongesteldheid afwezig was, werd o. m. medegedeeld: dat is ingekomen een adres van de af deeling Noord- Holland' van den Nederlandschen Bond' van Gemeen te-ambtenaren, waarin dringend wordt, verzocht om de jaarwedden vani den Burgemeester, Secretaris, Ont vanger en eventueel van de ambtenaren ter gemeente secretarie en die ten kantore van den ontvanger te willen herzien, welk adres ha gehouden bespreking vcor kennisgeving wprd aangenomen. Ingekomen was een schrijven d.d. 22 Juli no. 781 van de Gezondheids-Commissie waarbij wordt inge stemd met het. voornemen om het perceel wijk A. no. 126 te Grootschermer gedeeltelijk in te richten tot af- zondermgs- en verplegingsplaats van besmettelijke zieken, in verband' waarmede aldus wefd! besloten. Overeenkomstig het verzoek werd! aan S. L, Fran- kena, onderwijzer aan de O. L. School te Groot-Scher- mei en aan Mej. O. O. de Gelder, onderwijzeres, met verlof wegens ziekte aan de O. L. School te Driehui zon met ingang van 16 October e. k. eervol ontslag verleend. Na goedkeuring der Begrooting van het Burgerlijk Armbestuur werd in behandeling genomen de Gem. Begroeting voor 1911 welke wordt vastgesteld tot een bedrag van 14455.89. Algemeen werd goedgevonden om de aan de Ge meente toebehoorende landerijen waarvan met dit jaar ae pacht afloopt wederom bij inschrijving voor vijf jaar te verhuren. a gehouden rondvraag waarbij de aandacht werd gevestigd! op den slechten staat waarin zich het ge deelte rijweg van Grootschermer tot aan den Noord- eindeimeerdijk bevindt, en waar aangaande door den voorzitter nog werd medegedeeld' dat de wegwerker op een vochtige weersgesteldheid wacht Om deze flink onderhanden te nemen, werd de vergadering gesloten. DOOD DOOR DEN SCHRIK. Tijdens een hevig onweder sloeg Donderdag de blik- 'Ilde b°erderij der weduwe Otto Kersten te iuiifluik. De vijftienjarige zoon schrikte daarvan, iep de deur uit en viel buiten dood neer. De boerderij brandde gene el af. BELEMMERING VAN HET VERKEER. De ondoelmatigheid van de veelading op het Loo, v» aai geregeld de Koninklijke staltreinen worden gela den en gelost, is oorzaak, dat deze mede op aandrin gen var, Z. K. H„ belangrijk zal worden vergroot. an.s kunnen er slechts twee of drie wagons tegelijk voorrijden wat voor liet lossen en voor het verkeer een groote* belemmering is. MOORDAANSLAG. Aangaande den moordaanslag (poging tot worgen) schrijft „De Grondwet": Woensdagmorgen verspreidde zich op het stations- emplacement. het gerucht,, dat in den afgeloopen nacht een moordaanslag bad plaats gehad op1 den, wegwerker der S. S„ J. van Nispen met vrouw en pleegkind, wo nende. m een onteigend huisje, eigendom van de Staatsspoor, tusschen de spoorbanen Rotterdam—Bre da. Van Nispen nu was in den nacht van Maandag op Dinsdag op de lijn werkzaam geweest en verlangde nu Dinsdagavond' reeds vroeg naar bed' te gaan, zoodat hij en zijn vrouw besloten, reeds te 8 uur ter ruste te gaam Nu is het huisje niet groot en bestaat feitelijk uit een groot vertrek met een vóór- en een achterdeur en twee bedsteden, waarvan in de voorste de man en nt 'le achterste de vrouw en het pleegkind slapen, Vooraleer hij ter ruste ging, sloot v. N. de vóór- en achterdeur met één grendel, terwijl d»e ramen, z. g. vaste ramen zijn, die nooit geopend kunnen worden. Omstreeks half twaalf wordt de man plotseling wak ker en ziet boven op z'n lijf een man met een dienst pet van de S.S. op, die tracht hem de keel toe te knij pen. V an Nispen rukt zich met geweld los en poogt naar de voordeur te loopen, waartegen zich echter zijn aanvaller met geweld verzet. Een hevige worsteling ontstaat nu, men gooit en rolt over elkaar, zoodat een waarop een wekker en een lamp wordt omgewor pen. Zoo komen beide mannen al worstelend en vechtend bij de achterdeur, voorbij hef bed der vrouw die wonder genoeg, bij al dat helsck lawaai, maar rustig doorslaapt. Vóór de achterdeur voelt v. N. z'n krach ten afnemen, hij is geheel doodop en raakt een oogen- de kluts kwijt. Even na dien» weer tot zich zelf ko- n,( ik zag* hij, dat z'n belager, die hij ondertusschen zeer goed herkend heeft, een touw rond zijn hals heeft, gedaan, om hem daarmede te wurgen. Nu hij beseft. UIT HEER-HUGOWAARD. Door een commissie uit de besturen van Nieuwleven en Waarland en Omstreken is een onderzoek ingesteld naar de teelt van zilveruien in andere deelen van ons land. Daartoe werd een bezoek gebracht aan Zwijn- drecht-, het Land van Altena, Tholen en Sint Filips- land en den Bommelerwaard'. Aangezien in onze om geving dit voorjaar niet minder d'an 1500 pond zaad is uitgezaaid van een verkeerde soort en dit belangrij- v(' schade heeft veroorzaakt, had' de commissie vooral °°i -iïn Ie onderzoeken van waar men in ver schillende streken het zaad betrok en op welke voor waarden. Het onderzoek bracht aan het licht, dat ver keerd zaad ook elders wel voorkomt, zij het dan ook bij uitzondering. Geldend is elders de'regel, dat door de leveranciers wordt ingestaan voor de soort. Blijkt het betrokken zaad hieraan niet te voldoen, dan wordt geen betaling geëischt. Veelal wordt elders het pro- verbrari op contract, waarbij dit jaar ongeveer 2.60 per baal werd1 ontvangen. Onze prijzen zijn dus belangrijk hooger^dbeh hierbij moet worden opgemerkt dat het product uit onze omgeving in hoofdzaak voor net Buitenland is bestemd. Het vereischt daardoor dan ook vrij wat meer zorg. Het zaad! voor de zilver- uierttee.lt wordt bijna uitsluitend! betrokken uit Italië. Ir, den Bommelerwaard en het Land van Altena neemt de teelt sterk af. Te Amerzode trof de commissie nog iemand' aan, die zelf zaad' teelde.' Toé dusver meende men in onze_ omgeving dat dit niet- kon. Met eenige uitjes dezer inlandsche soort zal een proef worden ge nomen voor zaadteelt, In een algemeene ledenvergade ring zal het voorstel worden behandeld het benoodig-dc zaad voor de leden door de vereenigingen te doen aan- koopen. UIT SCHAGERBRUG. Bij de Ned. Herv. Kerk te Lobith is beroepen A 'ioenevelt te Schagerbrag. GESTOORDE NACHTRUST. De zoete rust der ingezetenen van Sloten werd gis- teren tegen den nacht, gestoord' op een zoo het scheen bedenkelijke maar inderdaad vermakelijke wijze. Er was namelijk een stier van een in de nabijheid wonen den boer van zijn touw losgerukt en door vervaarlijk stiereugeluid deed' hij den volke kond, dat hij een wan deling door de straten onzer stad' was begonnen. Al le reeret klopte hij bij drie vergunningen aan, maar daar het gesloten tijd was werd de zwartbonte niet toe gelaten. Uit wraak daarover tooide hij zijne horens met eene damespantalon, als om er nog meer den schrik m te brengen. Nu stoven de menschen vooral de dames naar binnen, zeer geagiteerd in uit nachtelijk uur. Daar verscheen o gelukkig red ding onze stadgenoot' J„ gewapend met een gedpcht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1