DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. y No* 213 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. ZATERDAG 10 SEPTEMBER. Het beroep als geldwinning. BINNEN L A N l». r i .ipvrr ijf?. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordarn C 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. DE REGEERING CONTRA DE REKENKAMER. BROEDERSCHAP VAN HÉT MENSCHDOM. In zijn Donderdagnamiddag gehouden vergadering heeft de Voogdijraad Amsterdam II besloten in cassa tie te gaan bij den ILoogen Raad van het door het ge rechtshof te Amsterdam gewezen arrest, waarbij het hooger beroep in zake de kinderen van de wed. De Rijk te Hilversum, niet ontvankelijk werd verklaard. H L i*1M V-. J ALRMAARSCHE COURANT dfilAVI Er is een tijd geweest, dat er velerlei beroepen-wa ren, die niet of niet in de eerste plaats als geldwin ning bedoeld waren. Men was dokter of advocaat, men was dat omdat men er roeping voor gevoelde, men leefde geheel of gedeeltelijk van wat de cliënten voor de adviezen betaalden maar men beschouwde het vak toch als een nobile officium, als een vak, waarbij de belooning eerst in de tweede pfaats kwam. Was dat nu alleen zelfmisleiding, alleen een poging om de materieel© basis van de zaak te escamoteeren en zoo zichzelf een positie boven het gewone te geven, zichzelf een verheven, meer geestelijke plaats in het leven aan te wijzen? Ons dunkt, dat dit niet het geval was. Natuurlijk zijn er ten allen tijde velen geweest voor wie deze op vatting niets dan decor, niets' dan een manteltje was, velen, die het ten slotte om liet geld en anders ner gens om te doen was. Doch er waren er toch zeker ook velen, die aan de belooning eerst, in de tweede plaats dachten, die zichzelf tot den grootst mogelijken ijver verplicht achtten, onafhankelijk van de beloo ning, die aan den eenen kant een plicht voor de cliën ten stelden om hen te onderhouden maar daartegen over dan ook erkenden dat zij, eenmaal op voldoende winsten kunnende rekenen, verplicht waren zich ge heel aan hun vak te geven en niet meer op geldmaken uit te moeten gaan. Deze opvatting werd' niet door allen zoo kras door gevoerd als door een bekend Amsterdamsch medicus, die voor zichzelf had vastgesteld, zooveel moet ik heb ben om goed te kunnen leven, zooveel cliënten heb ik, die moeten dat levensonderhoud betalen ieder voor zijn aandeel, terwijl de grootte van dat aandeel be paald wordt door de levensomstandigheden van den cliënt. Zooals wij zeidendit voorbeeld zal zeker niet veel zijn nagevolgd. Maar het zal toch zeker vrij al gemeen als principieel juist zijn erkend. Tn allerlei kleinigheden deed zich nu deze opvatting gelden. Men moest zeer voorzichtig zijn bij alle daden, die als daden van concurrentie konden worden uitge legd. Men mocht niet adVerteeren. Men had zich in elk geval te onthouden van daden, die konden worden uitgelegd als daden van menschen, die hun beroep wenschen te beschouwen als handelsonderneming. Zoo bleek van de opvatting van 'het beroep als nobile offi cium, als „edel beroep" naar buiten. Doch ook naar binnen had die edele opvatting een zeer heilzame wer king. Men had een aparte positie als dokter, werd niet zoo beschouwd als een uit de concurrenten, waar als de vanzelf aangewezene, de vertrouwde vriend, te eerder vertrouwd, omdat men al te groote baatzucht niet veronderstelde. Er is hier in den laats ten tijd een groote verande ring gekomen, die wij trouwens ook op ander' gebied waarnemen. Want waar men vroeger betrekkingen als die van burgemeester, wethouders en dergelijke, ook beschouwde als „edel beroep", wordt het langza merhand moeielijk die opvatting te handhaven en ziet men d'e burgemeesters, de wethouders, bijna met den dag meer veranderen in gewone ambtenaren. Nu zijn er in het geval van deze geiheente-bewinds- lieden bizondere momenten, welke die metamorphose in de hand werken. Da functionarissen krijgen hoe langer hoe meer te doen, het wordt hoe langer hoe moeielijker om deze betrekkingen waar te nemen naast zijn gewone winstgevende betrekking. Boven dien wil men de mogelijkheid scheppen om zulke posi ties te doen bekleeden door personen, die geen midde len hebben of geen hoofdbetrekking of reeks kleinere betrekkingen, die zelf een levensonderhoud opleveren. Wij verbeelden ons dus niet, dat de beide door ons genoemde gevallen zonder meer en geheel met elkaar te vergelijken zijn. Maar wel vertoonen zij deze over eenkomst, dat het beroep, de betrekking hoe langer hoe meer in de eerste plaats geldwinning wordt, in beide gevallen tot groote schade voor de gemeenschap en voor de juiste opvatting der betrekking. Nu zien wij niet goed hoe er, wat het burgemeester schap, het wethouderschap enz. aangaat, iets tegen te doen zou zijn, dat deze betrekkingen hoe langer hoe meer worden tot ambtenaarsposten met al de bezwa ren aan het ambtenaarswezen verbonden, tenzij men een zoo radicale hervorming brengt in het geheele be stuursysteem der gemeenten, dat men naast en boven de technische wethouders en burgemeesters krijgt bur gemeesters en wethouders, die, hun ambt als eere ambt uitoefenend en dus geen ambtenaren zijnde, hun bediening weer als nobile officium, als edel beroep, kunen opvatten. Een dergelijke radicale hervorming nu is zeker niet spoedig te verwachten, omdat wij nog in een over gangstijd zijn, omdat er nog zoovele functionarissen zijn, die nog de goede, oude traditie volgen, omdat het euvel zioh nog slechts even heeft voorgedaan en ^ich nog lang niet in zijn slechtheid aan allen heeft ge openbaard. Anders staat de zaak bij de medici. Ook daar zijn wij weliswaar in een overgangstoestand, doch daar zijn meer uitwegen, daar kan verbetering gebracht worden zonder al te groote hervorming en daar staat het ambtenarendom nog niet dreigend voor de deur In een volgend artikel komen wij daarop terug. DE KONINKLIJKE FAMILIE. De Koninklijke familie vertrekt niet Maandag doch dinsdagochtend naar Soestdijk en vandaar naar Am sterdam en komt verder niet weer op het Loo terug raai'' September, na de opening der Staten-Gene- Tusschen de aanwezigheid te Amsterdam en Den Haag verblijft zij weder te Soestdijk. LIET BEZOEK VAN DEN BELGISCHEN KONING. De Koning der Belgen zal bij zijn eerste; bezoek aan ons land niet te 's-Gravenhage komen. Volgens het Ilaagsche correspondeu#iebureau is er nu echter spra ke van een plan om in het voorjaar van 1911 de resi dentie te bezoeken. liet Hd'bl. v. Antwerpen schrijft: „Men verzoekt ons te doen uitschijnen, dat, volgens de aan het hof der Nederlanden heerschende overle veringen, de heildronken, die gedurende het koninklijk bezoek, tusschen Ilunne Majesteiten zullen gewisseld worden, zullen worden uitgesproken in de Franschë taal." S T AI' EN-G ENE RA AL De St.ct. (no. 211). bevat een Kon. besluit van 8 dezer, waarbij wordt bepaald1, dat de tegenwoordige zitting der Staten-Genera'al zal worden gesloten op Zaterdag 17 dezer, des namiddags1 te drie uur. De minister van binnenlandsche zaken wordt hij het besluit gemachtigd, zich op het vermelde tijdstip te begeven naar de vergadering der Staten-Generaal, ten einde in een vereenigde vergadering der beide Kamers, de zitting in naam der Koningin te sluiten. Baron Schimmelpenninck van der Oye is herbe noemd1 tot voorzitter van de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal in het a.s. zittingjaar. De bij de periodieke aftreding in Juli j.l. nieuwbe noemde leden van de Eerste Kamer zullen ditmaal in de vergadering na de opening van het zittingjaar ia handen des voorzitters; de vereischte eeden of beloften afleggen. Nadat de Kamer zich zal hebben geconsti tueerd, zullen de afdeelingen zich wijden aan liet on derzoek der nog aanhangig gebleven wetsontwerpen, waaronder de octrooiwet. Do Zeven Provinciën onmogelijk eerder dan in Novem ber gereed kan zijn. Alles is gedaan om den houw van dit .pantserschip zooveel mogelijk te bespoedigen, waarbij een groot aantal extra-werkkrachten te werk zijn gesteld. Echter is ook hier een grens, die niet overschreden kan worden, en zoo zal het, ondanks de uiterste krachtsinspanning, niet kunnen gelukken De Zeven Provinciën nog voor de opening van het par lement van Zuid-Afrika, Kaapstad te doen bereiken. Wil de Nederlandsche vlag dus op dat in de ge schiedenis van Zuid-Afrika belangrijke moment te Kaapstad wapperen, dan zou de regeering een ander schip uit Indië derwaarts moeten dirigeeren. MOTOR- EN RIJWIELWET. De Minister van Waterstaat heeft het volgende schrijven gericht aan dë Commissarissen'dërTIoningin in de onderscheidene provinciën: De besturen van de Nederlandsche Motorrijwielen- Yereeniging en van dë Nederlandsche Automobielclub maken er mij opmerkzaam op, dat de borden, welke de maximum-snelheid van motorrijtuigen (en rijwielen) in de bebouwde kommen der gemeente aangeven (zie model VI der beschikking van 5 Oct. 1908, Lt. II.), vooral wanneer zij tusschen of onder hoornen zijn ge plaatst, wegens hun groene kleur weinig uitkomen; dit geeft dien besturen aanleiding tot liet verzoek, dat de groene kleur der borden worde vervangen door een blauwe kleur. Ik kan dit verzoek niet inwilligen. Wel zijn ook naar mijn gevoelen de aangevoerde bezwaren niet ge heel ongegrond, doch het komt mij voor, dat ook bij het behoud van de groene kleur der borden aan die bèzwaren vrijwel geheel zal worden tegemoet gekomen, indien voor de doelmatige naleving der thans gelden de voorschriften slechts de medewerking der gemeen tebesturen kon worden verkregen. Op grond' van die meening heb ik dë eer u uit te noodigen laatstgenoemde besturen in uw provinciën, onder mededeeling van het vorenstaande, uit te noo digen bij de plaatsing der borden zorg te willen dra gen, dat deze goedi en spoedig in het oog vallen, onder herinnering, voor zooveel noodig, aan de bij bovenge noemde beschikking' beboerende aanmerkingen, waar bij tot het aangegeven doel het verven van de stijlen in rood, wit en blauwe blokken wordt aanbevolen. De Haagsche correspondent van de „L. Ct." schrijft: Naar ik verneem, zal de Staatsbegrooting voor 1911 ten opzichte van de verschillende departementen van algemeen bestuur geen aanvragen bevatten, welke eenigszins strijdig zouden kunnep worden geacht met doel en strekking van den arbeid) der enquête-commis sie. Afgescheiden nog van allei zuinigheids-motieven kan deze opvatting alleszins correct worden genoemd. Mij is echter ter oore gekomen, dat de regeering ook <de Algemeene Rekenkamer indeze voorloopige appre ciatie van den arbeid der Staatscommissie heeft doen ■deelen en geen termen heeft kunnen vinden de aan vraag' van dit staatscollege ongemoeid op de komende Staatsbegrooting te brengen. Terwijl het mandaat der Staatscommissie zich toch niet tot de Algemeene Rekenkamer uitstrekt. Maar al ware dit'wel het ge val, ook dan is t tegenover de onafhankelijkheid van uns hoogste comptabel gerechtshof in hoogste mate ©©denkelijk te achten, dat de aanvragen, welke zij voor haren dienst noodig en noodzakelijk acht, blijkbaar niet alleen een punt van overweging uitmaken, maar ■ook zelfs aan het ontleedmes der rijkscritiek niet ont komen. PENS10NNEERING GEMEENTE-AMB TENAREN. De Ilaagsche Ct. verneemt, dat binnenkort het ver slag is te wachten omtrent het onderzoek betreffende de kosten van 't pensionneeren van gemeente-ambte naren, alsmede van hun weduwen en weezen, van Rijkswege. Het kapitaal, voor 't opnemen van al d'ie personen vereiseht, bedraagt natuurlijk een aantal millioenen; naar hetblad vernam wordt het geschat op ten min ste 50 millioen. NEDERLAND EN ZUID-AFRIKA. Het Handelsbl. schrijft: Wij hebben te bevoegder plaatse inlichtingen inge wonnen en kunnen op grond daarvan mededeelen, dat BRÜSSELSCIIE TENTOONSTELLING. In delhoogere jury van de Brusselsche tentoonstel ling- zijïi voor Nederland benoemd jhr. C. H. E. van de Poll en baron Van Wassenaar van Rosande, lid van de Eerste Kamer. 'Voorzitter van deze jury, is staatsminister Beer- naert. In zijn openingsrede beeft, zoo meldt het Hbl. v. Antw., de heer Beernaert doen uitschijnen, welke het belang- is der zending van de lioogere jury, aan welke de klachten en bezwaren der tentoonstellers, tegen de beslissingen der klassen- en groepen-jurys, worden op geworpen. Zij zijn een soort verbrekingshof en eerst na hunne uitspraak zijn alle beslissingen definitief. De heer Gody, bijgevoegd algemeen commissaris der Belgische afdeeling, meldde, dat de plechtige uit reiking der belooningen zou kunnen plaats' hebben op 10 October. Hij méldt, dat op 26.000 tentoonstellers 20.193 voor belooningen worden voorgesteld. Er zullen 3700 groote prijzen en 2504 eerediploma's zijn; 't zij bijna het vierde der tentoonstellers. In verhouding van he-t aantal tentoonstellers be komt ieder land nagenoeg hetzelfde getal groote prij zen. Op 10.245 tentoonstellers heeft Frankrijk 1484 groote prijzen; op 5000 tentoonstellers krijgt Duitsch- land 520 groote prijzen; Engeland 197 voor 1500 ten toonstellers; Nederland! 106 voor 1100; Italië 164 voor 1000. De 6000 Belgische tentoonstellers hebben bij de 600 groote prijzen. GEMEJi€41> NIEUWS. EEN NIEUW STATION. Eenigan tijd geleden was er sprake van, dat de Noord-Hollandsche Tramwegmij. tegenover het Cen- traal-station op het Stationsplein een nieuw gebouw zoude plaatsen als wachtgelegenheid voor haar passa giers. Dit, plan kwam toen niet tot uitvoering, omdat het verhinderd werd door de nabijheid van een ge bouwtje, waarin een verhuur-inrichting van motorboo ten was gpyestigd. Bovendien had het gemeentebe stuur er bezwaar tegen, dat liet fraaie gezicht op liet Centraal-Station belemmerd zou worden. Thans is'de N.-Holl. Tramwegmij. door aankoop eigenaresse van het gebouwtje dat in den weg ligt, en zijn de onderhandelingen met het gemeentebestuur over den bouw van een nieuw stationnetje weder ge opend. Het gemeentebestuur heeft de plannen op nieuw opgevfaagd. MTJ1ZLN TARWE INGENOMEN. Op een bank in dé Nieuwe Plantage te Rotterdam hadden gisteravond' L. K. en zijn meisje O. S. een kor te woordenwisseling. Plotseling' viel L. K. van -de bank en bleef befvusteloos ligg-en. De ongelukkige had zich, ongemerkt, muizentarwe weten toe te dienen. Het meisje riep oiïi hulp en burgers brachten hem in het koffiehuis van'D„ aan den Oudendijk, waar hem de eerste hulp werd verleend. Daar constateerde een inmiddels ontboden geneesheer, dat niet de muizen tarwe doch de overspannen toestand van den man de oorzaak van zijn toestand was. Weder bijgekomen, verklaarde de man aldus gehandeld te hebben, omdat hij met zijn meisje in onmin leefde, geen werk kon vinden en dus een eind 'aan zijn leven had willen ma ken. Het zakje met muizentafwe is in de omgeving van de bank teruggevonden. POKKEN. Aan boord van het s.s. Ajitx, liggende in de Sehic- haven te Rotterdam, heeft zich een geval van pokken voorgedaan. D© lijder is1 naar de barakken te Char- lois overgebracht. SCHANDELIJK. Te Dokkum zijn een paar werklieden, in diehst der gemeentereiniging, betrapt op een daad, die, uit hy giënisch oogpunt treurige gevolgen had kunnen heb ben. De werklieden hadden n.l. de urine, afkomstig uit de privaten der bijzondere school, gestort in de regenbak, waar de schoolkinderen uit drinken, welk schandelijk feit reed's meermalen moet geschied zijn. DE MISDAAD TE HILVERSUM. De Ililversumsche politie heeft, in verband met de misdaad aan de Koningstraat aldaar een vijfde ver dachte aangehouden, S. de J. genaamd, tegen wien sterke vermoedens zijn gerezen. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. EEN ONTROUW KNECHTJE. Een bakkersleerling te Loosduinen, van 13 jaar, zag in een koffiehuistent een beurs liggen met ruim 7 gul den. Llij wist die beurs ongemerkt mee te pakken en vertelde aan zijn baas dat hij die- gevonden had. Op eigen gelegenheid verkocht het ventje brood en stak de opbrengst in den zak. Zijn baas zond gisteren een rekening aan een klant, loopende over 5 maanden. Deze kwam nu mededeelen, dat hij iederen dag zijn brood had betaald en zöo brak de bom los. Het'knech tje reed nu per fiets de klanten rond, incasseerde wat hij los kon krijgen en verdween met een dertig gulden ruim. 's Nachts werd hij door de politie in den Haag aangehouden en naar zijn. - ouders op een dorp in den omtrek gebracht. De fiets is bij een klalït teruggevonden, waai' de kleine deugniet ze had' neèrgezet. Zijn ouders willen de' schade vergoeden. UIT SCILERMERHORN. In den tuin van den heer C. Rus viel gisteren een postduif neer, gemerkt 2580 A. 10. MISHANDELD DOOR'DE STIEFMOEDER. Donderdagavond was het Broefsveld të^Sèliiedam in rep en roer. Een bijna 18-jarig'iileisjfe'was al vele jaren door haar stiefmoeder zoo. mishandeld dat zij het huis ontvluchtte. Achtervolgd door haar vader, vluchtte zij bij een der daar wonenden, binnen. De politie die spoedig aanwezig was achtte de op neming van het meisje in het Stadsziekenhuis zeer gewenscht. De bewoners namen echter een 'dreigende houding aan tegen da ouders, zóó zelfs; dat toen dezen op het politiebureau werden ontboden, zij hun' huis niet durf den verlaten. Door de politie begeleid gelukte dat toch langs ach terwegen. Te middernacht stond het Broersveld nog vol met verontwaardigde menschen ené bevond het ouderenpaar zich nog op het politiebureau. net meisje is ook lichamelijk in ontwikkeling achter bij andere meisjes van haar lèeftijd. Op het oogenblik bevindt zich in Den Ilaag een Amerikaanseh geestelijke, Rev. J. W. van Kiak, uit Youngstown, Ohio, die een reis om dë wereld maakt om de broederschap van het mensehdom te prediken. Een-en-twintig jaar geleden gevoelde hij eensklaps een bijzondere roeping om voor dit doel de wereld rond te reizen. Hij studeerde o. a. aan het Morent Union College en de Universiteit te Boston. Hij ver tegenwoordigt geen bijzondere organisatie of eenig kerkgenootschap of bepaalde richting, maar het groote beginsel van een gemeenschappelijke menschheid en leeft op zijn reizen alleen van de vrijwillige bijdragen dergenen, die in zijn werk belang stellen. Waar de gelegenheid daartoe gunstig is, houdt hij leerreden en ook schrijft hij in de pers: Hij draagt op straat banieren "met de vlaggen van de natiën omzoomd en een „broederschapsbei" of klok, waarop de woorden prijken: Verkondig broederschap over da gansche aarde aan de geheele menschheid!, terwijl ook de banieren opschriften dragen. ILij is in Japan, China, Manilla, Singapore, Colombo en Cairo geweest en gaat van hier naar Londen. Hij is in het bezit van een album, waarin de namen van vele voor name persoonlijkheden voorkomen, en van vele aanbe velingen van geestelijken, staatslieden, enz. Een zijner geschriften houdt een toepassing in van het door hem verkondigde beginsel der algemeene broederschap op de brandende vraagstukken van den dag. UIT St. PANCRAS. Door een besluit van den gemeenteraad te St. Pan- cras, zal deze winter voor het eerst aldaar een alge meene verlichting plaats hebben door 35 lantaarns. Bij aanbesteding van deze verlichting, met bijleve- ring van alle benoodigdheden, werd ingeschreven door M. Riedel voor 217.50, door K. v. d. Molen voor 219.84%, door O. Gutter voor 230, I). Koning en A. Stammes voor 235, O. Vos voor 298 ea Jn. Boskamp voor 420. Aan den laagsten inschrijver werd het Werk gegund. UIT OTERLEEK. Gisteravond vergaderde de commissie voor school feesten. De secretaris bracht verslag uit; de penningmeester legde de rekeningen over en ontving den dank der vergadering voor zijn nauwkeurig beheer der gelden. Het bedrag der uitgaven staat vrij wel gelijk met dat van 1909. Zoo mogelijk zullen de'loerlirigen der hoogste klassen a.s. zomer de Artis weer eens1 bezoe ken. Ilerv. Gem. Oterleek voorm. 9% uur Ds. van Meurs. UIT STOMPETOREN. Ilerv. Gem. Stompetoren voorm, 9% uur, Ds. Wer- ZIGEüNERS IN ONS LAND. Donderdag is het een bende Zigeuners gelukt, met drie woonwagens ons land' binnen te trekken in de buurt van Ilnrdenberg. Ze hebben gisternacht ge kampeerd in de Hongerige Wolf, een buurtschap tus schen Hardenberg en Ommen. De vreemdelingen staan onder strenge bewaking van marechaussees, rijks- en gemeentepolitie. DE KINDEREN DE RIJN. DUURDERE PERRONKAARTEN Namens de directie der II. IJ. S. M. wordt aan het N. v. d. D. meegedeeld, dat omtrent een verhooging

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1