DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 214 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. MAANDAG 12 SEPTEMBER. SPOORWEG A Ikmaar-Zij pe-Schagen. Een Chineesche methode. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. OURANT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter algemeene kennis, dat op de secretarie dier gemeente, voor ieder die dit verlangt, ter lezing zijn nedergelegd een afschrift van het proces-verbaal dei- zitting, opgemaakt door de Commissie uit Gedepu teerde Staten dezer provincie, benoemd tot het aan- hooren der bezwaren van belanghebbenden tegen het plan van aanleg van den spoorweg van Alkmaar dooi de Zijpe naar Schagen, benevens een uittreksel uit het door haar aan den Minister van Waterstaat uit gebrachte rapport. Afschrift van deze stukken zijn tegen betaling der kosten ter secretarie verkrijgbaar. Alkmaar, 10 September 1910. Da Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. In een vorig artikel stelden wij bepaaldelijk ten aanzien van het doktersberoep de vraag, hoe men zul ke beroepen handhaaft als nobile officium, als beroep dat niet vooral, of uitsluitend1 can de geldwinning wordt uitgeoefend. Wij hebben herhaaldelijk met ingenomenheid) ge constateerd, dat de medici zelf overtuigd zijn van de wenschelijkheid, dat hun beroep niet vooral geldma- kerij worde. De dokter wenscht behandeld' te worden als man van aanzien, als vertrouwd en hoogstaand raadgever, niet als handelaar in adviezen. Terecht worden in medische kringen krachtig afgekeurd prak tijken, als wel in Parijs en Berlijn zijn voorgekomen, waaruit bleek, dat men daar exorbitante rekeningen schreef en niet zelden colporteurs uitzond, om zieken op te vangen en naar het spreekvertrek van den dok ter te geleiden. De medici gaan verder. Zij keuren het uitdrukke lijk af, dat men door adverteeren of het plaatsen van groote horden gebruiken invoert, die in den handel met goed succes worden toegepast. Op zichzelf zou die afkeuring ons begrijpelijk voor komen, indien het er hier op aankwam elk uitwas van commercialisme direct hij zijn verschijnen af te snij den. Doch zien wij wel, dan is het commercialisme er allang en bereikt men door dit verbod alleen, dat de commercieele neigingen van Hippokrates niet al te veel in den kijker loopen. En is dit zoo, dan bereikt men met dit verheimelijken hetzelfde wat men er in den regel mee bereikt: men onderdrukt de naïve open bare, zuivere concurrentie en werkt tegelijkertijd min der opvallende, minder goed te controleeren en daar om niet zelden „onzuivere" concurrentie in de hand. Intussehen al bewonderen wij niet de wijze, waar op het artsendom hier uiting- geeft aan zijn afkeer van commercialisme, het is een gelukkig verschijnsel dat in de medici zoo'n sterke overtuiging is, dat dit commercialisme een kwaad is en dat het dokterschap als nobile officium gehanhaafd behoort te worden. Doch hoe behoort dat te geschieden? Herhaaldelijk heeft men betoogd, dat de. specialis ten die commercieele neigingen hebben opgewekt. Hier toch verdwijnt de vertrouwelijke verhouding- tus schen medicus en patiënt, hier is alleen een zakenver houding-. De specialist verdient in veel gevallen vrij gemakkelijk vrij veel en wordt dus haast als vanzelf handelaar. Er is tegen deze beschouwing wel iets in te bren gen. Doch over het geheel schijnt zij juist. Moet men dan wenschen, dat het specialistendom wordt afgeschaft? Het is mogelijk. Doch wij vreezen dat zulk een wensch „vx-oom" zou blijven. Liever redde men van het nobile officium wat te redden is. En dat is gelukkig veel, dat is „de huis dokter." Velen, vooral in Duitschland, zoeken hier de oplos sing, maar meer in het ambtenarendom. Verzeker den medicus een vast tractement van staatswege en hij zal handelaar af wezen. Doch hij zal ambtenaar gewor den zijn. En wat in dezen grooter kwaad is, hande laars- of ambtenaarsgewoonten, het is niet zoo zonder meer uit te maken. Doch veel liever houden wij den toestand zoo als hij nu is, dan dat wij alle medici in eens ambtenaren zien worden. Wij gelooven dan. ook, flat er met een minder radicale hervorming grooter verbetering is te verkrijgen. En die minder radicale hervorming komt nu "eens niet uitsluitend uit Duitsch land, doch die zien wij nagenoeg tegelijkertijd in een Engelsc-h, een Fransch en een Duitsch blad aanbevo len. De artikelen zijn, ook in hun hoofdbetoog, niet ge lijkvormig-, doch daarop komen zij toch allen neer, dat zij de groote fout van de tegenwoordige positie vin den in de betaling- per visite. Het menschdom is realistischer geworden, men ge looft niet algemeen meer aan dat nobile officium en vandaar dat men den dokter langzamerhand is gaan beschouwen als een rekenautomaat, die telkens een gu den (of meer of minder) verspringt indien hij aan de voordeur gebeld heeft. Daaruit vloeit tweeërlei kwaad voort. De dokter wordt niet meer vertrouwd, men denkt licht, dat hii maar visites maakt om meer te verdienen En de patiënt benadeelt zichzelf doordat hij den huisdokter zoo lang het maar kan thuis laat eu dezen medicus met de gelegenheid geeft prophylaktisch zooveel werkzaam te zijn als hij kan en den patiënt physiseh en psychisch te observeeren. Voor den conscientieu- zen en fijngevoeligen medicus vloeit bovendien uit die overwegingen allerlei onaangenaams voort, dat niet strekt om de ingenomenheid met zijn beroep te ver- hoogen. In elk geval behoort dus dë betaling per vi site te vervallen, behoort men het erop toe te leggen een andere wijze van betaling- te volgen, b.v. een be taling- van een vaste som ineens, zonder berekening van visites. Nu is het wel curieus, dat wij in de drie door ons genoemde bladen dezelfde methode aanbevolen vinden om al die, bezwaren te ontgaan. Die methode is..... de Chineesche, zij is althans op de Chineesche geïn spireerd en bedoelt den maatstaf van betaling voor den dokter te vinden in het vermijden van ziekte. Hoe dat precies zou moeten gaan, daarover laat zich verschillend denken. Er is hier meer dan één systeem mogelijk. Doch daarin komen zij overeen, dat geheel naai' de moderne begrippen het zwaartepunt gelegd wordt op de prophylactische, de hygiënische werk zaamheid van den dokter. Hij krijgt belang, niet bij uw ziekte dooh bij uw gezondheid'. Hij geeft dus uit eigen beweging raad bij keuze van woning, van voe dingsmiddelen, bij de opvoeding van kinderen. Hij wacht niet totdat hij geroepen is, hij komt geregeld van. zelf. Zoodra ziekteverschijnselen zich voordoen, vertoont hij zich en komt herhaaldelijk om te trachten complicaties te doen uitblijven. Uw belang en zijn be lang loopen parallel. Voor wantrouwen isi geen plaats meer. En al verdwijnt zoodoende met één slag elke gedachte aan geldverdienen, het hatelijke com- mercialisme komt als vanzelf op den achtergrond. Daarbij komt dan nog, dat deze regeling voor de overgroote meerderheid der patiënten een gelijksoortig voordeel heeft als elke verzekering. In jaren van ge zondheid betaalt men zijn premie. Doch komt de ziek te, dan heeft men niet het bezwaar, dat naast alle uit gaven voor geneesmiddelen, verpleging', voeding, enz. enz., (en tegenover de vermindering der inkomsten) ook nog komt een hooge doktersrekening. Want in zulk een jaar zal juist de doktersrekening laag zijn. Ziedaar de voorgestelde hervorming. Wij kunnen niet dadelijk beoordeelen, of zij ook niet ernstige be zwaren zal opleveren en of zij in de praktijk gemakke lijk zou zijn in te voeren. Maar wel schijnt zij ons in zooveel opzichten aantrekkelijk, dat zij een opzettelijke overweging ten volle waard' is. HET BEZOEK VAN DEN KONING EN DE KO NINGIN DER BELGEN. Enkele bladen herinnerden Zaterdagavond aan het ook in ons blad! vermelde bericht uit het Hbld. van Autw., dat, bij de ontvangst van den Koning en de Koningin der Belgen dtoo-r onze Koningin, de Fran sche taal voor de gedachtenwisseling- zou worden ge bezigd. De verwachting wordt uitgesproken, dat deze mededeeling niet zal worden bewaarheid. Indien het noodig mocht, zijn, voegen wij onze stem gaarne daarbij, zegt da N. R. Ct. Het is mogelijk, dat het protocol het gebruik van de Fransche taal voorschrijft, doch met Het Huisgezin zouden wij mee- nen, dat dit voorschrift! dan wel eens voor éénmaal kon terzijde gesteld worden. Het protocol wordt er niet minder van, wanneer het blijkt in een enkel, ge val niet bevredigend' te voorzien. Wij, Nederlanders, achten het eene beleefdheid, vreemdelingen in hun eigen taal te ontvangen. Doch dat kan in dit geval ook geene reden zijn, om aan het Fransch de voorkeur te geven. Nederlandsch is ook in België landstaal, en het is bekend', dat de Koning en de Koningin der Belgen de^e taal goed spreken. Sommigen, zeggen zelfs, dat de Koning haar niet on gaarne spreekt. Waarom zou dan bij een bezoek, dat èn hier te lan de èn in België met voldoening tegemoet gezien wordt, aanleiding worden gegeven, om een deel van de be volking onnoodig te ontstemmen? TWEEDE KAMER. Graaf Van Bylandt heeft gevolg gegeven aan het van verschillende kanten tot hem gekomen aanzoek, om zich weer voor het voorzitterschap) der Tweede Ka mer in het a.s. zittingjaar beschikbaar te stellen. Het dagelijksch bestuur van den Noordbrabant- schon Christelijken Boerenbond legt zich neer bij den. wensch van den bisschop van- 's-Hertogenbosch, dat de NB. C. B. als bond buiten de verkiezing blijve. Het voegt hieraan toe, tot nadere toelichting voor de boerenbonders, dat dezen persoonlijk in hun keuze en stemming vrij blijven. De S. D. A. P. zal den heer 'Spiekman, lid van den- gemeenteraad te Rotterdam, voor het district Eindhoven voor de Tweede Kamer candidaat stellen. Ocmeiigff nieuws. MIDDENSTAND. Op de in Augsburg deze week gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van het „Institut international pour 1 étude du problème des classes moyennes" onder voorzitterschap van den Unterstaatssekretar prof. dr. Von Mayr (van München), waren voor Nederland te genwoordig de heeren mr. Aalberse, lid der Tweede Kamer als vertegenwoordiger der Ned. Regeering, en J. S. Meuwsen, als vertegenwoordiger van den Mid denstandsbond. De heer Aalberse hield eerst in het Duitsch en daarna in hef Hollandsch een redevoering, waarin hij in het kort een schets gaf van de wijze, waarop de Nederlandsche Middenstand is georgani seerd in verband met den steun, welken de Regeering verleent bij vak- en handelsonderwijs als het particu lier initiatief gesproken heeft. Deze redevoering werd hartelijk toegejuicht, door de heldere voordrachten en de duidelijke uiteenzetting van het onderwerp. Nadat was medegedeeld, dat door de Regeeringen van Duitschland, Oostenrijk, Nederland, Oostenrijk, Baden, Beieren, België, Hessen-Darmstadt, Luxem burg-, Nederland, Pruissen, Saksen; Zweden, Dene marken, Hongarije en Wurttenberg, tot een gezamen lijk bedrag van ruim 13000 franken jaarlijksche subsi dies aan het Instituut waren verleend, werd op voor stel van den heer J. S. Meuwsen met algemeene stem men décharge verleend aan het permanent secretariaat te Brussel voor het gehouden beheer. Den volgenden dag waren de verschillende referen ten aan de beurt. Voor Nederland' zijn de heeren dr. Nouwens en Tu- tein Nolthenius van de oprichting van het Instituut af lid' van het centraal bestuur geweest. Nu had de heer Tutein Nolthenius, wegens familie-omstandighe den voor deze functie bedankt, ..en werd in zijn plaats tot bestuurslid! voor Nederland gekozen de heer J. S Meuwsen. Als plaats waar het 3e Internationaal wetenschap pëlijk congres van het Instituut in 1911 zal worden gehouden, is München aangewezen (einde September) BLOEMBOLLEN. Zag het er voor de bloembollenbranche voor en in het begin van het expo-rtseizoen niet zeer rooskleurig uit en dreigde eenerzijds een in vergelijking tot de laatste jaren niet onbelangrijk deficit aan bestellin gen, anderzijds een enorm surplus aau beschikbare hoeveelheden, met beide als gevolg een sterke inzin king van marktprijzen, de afloop van de .eerste ex portperiode van dit jaar heeft weer geleerd hoe moei lijk het is in handelszaken voorspellingen te doen. Een surplus van voorraad openbaart zich namelijk alléén in het artikel tulpen en dat nog- slechts in de vroege soorten en in de mindere qualiteiten. De eerste grootte blijkt geheel uitverkocht. Er is een sterke vraag naar hyacinten, het hoofdar tikel, waarin millioenen zijn vastgelegd, zoowel in het artikel zelf, als in de gronden, waarop het gekweekt wordt. De prijzen stijgen dagelijks en waar de produc tie langzamer gaat dan van andere bolgewassen, dus overproductie in de eerste jaren niet te verwachten is, breekt daarvoor weer een goede toekomst aan. Ook narcissen, worden sterk gevraagd; de voorraden van alle, behalve van een paar minder belangrijke soorten, zijn uitverkocht. Met iris, crocus etc. staat het even zoo. Spiraea stijgen eveneens in prijs; vermoedelijk tengevolge van het mindere gewas, veroorzaakt door gebrek aan zon en warmte. Alléén dus de tulpen geven nog aanleiding tot kla gen, en waar een groot getal kweekers zich de laatste jaren op dat artikel hebben toegelegd, treft de. depres sie zeer velen, vooral in dë voor bloembollericultuur nieuw ontgonnen streken. Wel bestaat er kans, dat als Engeland, dat dit jaar belangrijk minder bestelde, met zijne orders het vroegere niveau weer bereikt zal hebben, er herstel, althans verbetering komt, doch wanneer dit zal zijn, valt moeilijk te profeteeren. (Hbld.) EEN ZELDZAAM GEVAL. Dezer dagen logeerde te Utrecht aan het hoofdbu reau van politie een landlooper, die opgaf te heeten J. Verhoeve. Zooals te doen gebruikelijk is, sloeg de recherche de registers van het Politieblad eens na, om te controleeren, of deze mijnheer Verhoeve bij justitie of politie ook nog wat op zijn kerfstok had. Doch zie ten name van Verhoeve vond men niets, wel ten name van Verhoeven. Men dacht natuurlijk, dat de landlooper zich met opzet Verhoe.ve noemde en niet Verhoeven, teneinde aldus zijn gevangenneming te ontloQpen, die door de Rotterd'amsche politie was ge vraagd, omdat mijnheer Verhoeven, veroordeeld dooi de rechtbank aldaar, vergeten had' zijn straf te komen uitzitten. De Utrechtsche politie nam den landlooper Verhoe ve eens onder handen, om gebaar te worden, of deze niet inderdaad' mijnheer Verhoeven was. En de man onderging een scherp verhoor. Dat hielp. Hij bekende noch Verhoeve te zijn, noch Verhoeven, hij was eerlijk gezegd heelemaal geen Verhoeve, met of zonder n, hij was een mijnheer Edengeest! Men stond wat men noemt paf Maar is u dan niet veroordeeld! door de Rechtbank te Rotterdam? Zeker wel. Ze hebben me daar veroordeeld. Maar niet als Edengeest, doch als Verhoeven. Toen ik daar verhoord ben, heb ik me uitgegeven voor Verhoeven, eerst bij de politie, later voor dë Rechtbank. Dat was de naam van een vriend van me. Mijn ware naam was Edengeest. Maar als Verhoeven ben ik veroordeeld. Men stond bij de politie voor iets nieuws. Zoo'n ge val had men nog nooit gehad. En in het Politieblad sloeg men de letter E. eens op. En daar vond men Edengeest gesignaleerd door de ITaagsche politie, met verzoek om aanhouding! De pseudo mijnheer Verhoeve werd nu ter beschik king gesteld van de justitie. En daar krijgt hij het hard te verantwoorden. Ten eerste moet het vonnis ten name van Verhoeve worden gecorrigeerd, ten twee de krijgt mijnheer een nieuw verbaal en een nieuwe veroordeeling wegens het opgeven van een valschen naam, en ten derde krijgt de Haagsche politie hem in handen voor een ander strafbaar feit. Mijnheer Edengeest verliet het hoofdbureau in een andere stemming- dan waarin hij het was binnenge wandeld. ();XJ. D.") RECHTERLIJKE REORGANISATIE. De plaats van raadsheer in het gerechtshof të Arn hem, opengevallen door het verleend eervol ontslag aan jhr. mr. Nahuys, zal niet worden vervuld', zulks met het oog op de spoedig verwacht wordende inwer kingtreding der laatste wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie. EEN GEVAARLIJK IIEER. Een bewoner der Frans. Halsstraat te Amsterdam, oud-Indisch militair, zou Zaterdag per auto-ziekenwa gen naar het Wilhelmina-Gasthuis worden vervoerd' wegens krankzinnigheid. Daar men vermoedde dat de man niet goedschiks mee zou gaan, vergezelden een paar politie-age-nten den verpleger, die den aptiënt moest overbrengen. Overbodig bleek deze maatregel niet, want de man had' zich in zijn woning verschanst, zoodat men de deur moest openbreken. De bewoner stond achter een barricade van meubelen in dreigende, houding met een Japansch zwaard in de eene, een dolk in de andere hand, terwijl hij een broodmes in zijn gordel had' gestoken, 't Scheen een oogeüblik, dat hij van de wapens' zou gebruik maken, maar toen hij den helm van een agent zag blinken, bedaarde hij plotseling en ging gewillig mee. EEN NOODLOTTIGE VAL. Te Bussum deed Zaterdagnamiddag een dame, ge zeten op een rijwiel, een noodlottigen val. Dooj een of andere oorzaak raakte zij het stuur kwijt, viel met het rijwiel om en zoo kwam ze met haar hoofd terecht op de punten van een ijzeren hek, staande aan de Wichmanlaan, hoek Meerweg. Een punt drong achter het kinbeen tot in de mondholte door. Door anderen moest ze uit deze benarde positie geholpen worden, waarna de ongelukkige zich onder behandeling stelde van dokter Beyerman, die per passeerend rijtuig ge haald was. „ARTISTEN." Met grooten ophef was te Winterswijk een voor stelling in de groote Sociëteit aangekondigd, te geven door het drama- en blijspel-ensemble, en leden van den Koninklijken Schouwburg te Amsterdam. Die voorstelling was geheel en al pech. Het bezoek aan de Sociëteit bedroeg slechts 25 man. Het ensemble, bestaande uit 2 personen, speelde op niet bepaald ar- tisten-wijze, en van welk kaliber het was, bleek, toen ze den volgenden morgen vertrokken zonder betaling der logeerkosten aan den Volkslogementhouder Bak ker, en met medeneming van een aantal kleeding- stukken, die ze van den logementhouder, ten behoeve der voorstelling, geleend hadden. Later hebben ze die kleeren vanuit Aalten teruggezonden. WITTE KRUIS. De Noord-Hollandsche vereeniging het "Witte Kruis houdt haar 52ste gewone algemeene vergadering-, op Dinsdag- 4 October a. s., te Amsterdam. Aan de orde komen o. a. de volgende voorstellen van het hoofdbestuur: De alg. vergadering verleent aan het hoofdbestuur een blanco-crediet voor kosten van inrichting en ex ploitatie gedurende het jaar 1911 van het buitengoed „Vechtoever," en machtigt het hoofdbestuur een voor- loopig reglement voor voorgenoemd! herstellingsoord vast te stellen en eene commissie van beheer en eene directrice te benoemen. De alg. vergadering besluit: lo. de saldo's van de rente enz. van het reserve fonds der premieleening, dëor dë financieele commis sie van beheer jaarlijks aan de N. H. V. het Witte Kruis uit te keeren, te bestemmen tot het vormen van. een fonds, waaruit de stichting en exploitatie van een herstellingsoord, bestemd, tot opname van on- en min vermogende tot tuberculose voorbeschikte kinderen in de provincie Noord-Holland, zal wordën bestreden; 2o. het hoofdbestuur op te dragen in de alg-. vergadering van 1911 nadere voorstellen te: doen betreffende de stichting, inrichting en exploitatie van het sub. 1 be doelde herstellingsoord; 3o. een som van ten hoogste 1000 ter beschikking te stellen van het hoofdbe stuur, om daaruit te bestrijden de kosten, verbonden aan het onderzoek, noodzakelijk voor het doen van de voorstellen, sub 2 genoemd. Voorts een voorstel van de afd'. Castricum, Heiloo en Limmen, om in de bepalingen omtrent het verkrij gen van hulp eener verpleegster de bepaling op te ne men, dat ook als de verpleging geschiedt door verple gers of verpleegsters, niet in dienst der afdeeling Zie kenverpleging te Amsterdam, uit denzelfden post door het hoofdbestuur der afdeelingen de helft harer kosten voor verpleging harer zieken gemaakt zal gerestitueerd worden tot een maxiinum van 1.37V2 (resp. 0.69) voor eiken door haar betaalden verpleegdag. DE ABDIJ TE EGMOND. Naar wij uit zekere bron vernemen, bestaat bij de E.E. P.P. Benedictijnen te Oosterhout, het vaste plan, om de ruïnes dezer beroemde Abdij weer zooveel mo gelijk in oorspronkelijken toestand' op te bouwen. (Maasb.) LUCHTVAART. Mevrouw M. WoutersHooffelaar te Breda zal zich gaan oefenen in de vliegkunst op de vliegplaats Wil- rijck te Antwerpen. Zij was vroeger verbonden aan een der Nederl.-Indische tooneelgezelschappen. - De familie van den verongelukten aviatenr Van Maasdijk heeft de overblijfselen van diens vliegmachi ne laten verbranden. Zij vond het eene onaangename gedachte, dat de biplane weer hersteld' en gebruikt zou worden. De Gnome-motor is door den monteur naar Frank rijk meegenomen. ITET BEROEP VAN Ds. POST. Het provincaal kerkbestuur van Zuid-Holland heeft het protest van dë stemgerechtigden te Rijswijk tegen, de nietigheid van het beroep van ds. P. L. L. Post, te Wijdenes, niet ontvankelijk verklaard, met vernieti ging van het besluit van het class, bestuur, dat. deze zaak ten onrechte als bestuurszaak had! behandeld. Hiermede is dus ook in hooger beroep het kiescolle ge in 't gelijk gesteld! en de beroeping van ds. Post wettig verklaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1