DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Wat ons Hollandsch Leger presteert, No. 217 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. ONDERDAG 15 SEPTEMBER. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. H. T. ALKMAARSCHE mavis Telefoonnummer 3. Zij «lie zicli met 1 October op «lit blad aboniieerenontvangen de tot dien datnm verschijnende nummers irain'o en gratis. 1> e Uitgevers. PRINS EN PRINSES VON WIED. De prins en prinses' Voni Wied] en twee kinderen kwamen gisteren te 12 uur per automobiel te Soestdijk aan en brachten een 'bezoek aan die koninklijke fami lie. De Koningin-Moeder ontving" Hare gasten op het bordes. IT. M. DE KONINGIN-MOEDER DOOR ITET GOOILAND. Naar gemeld wordt, heeft H. M. de Koningin-Moe der het voornemen Vrijdag a.s. na het dejeuner ten Paleize met Hare Koninklijke gasten een automobiel- tocht te maken door het Gooiland. Achtereenvolgens zal gereden worden over Eemnes, Laren, Blaricum, Huizen, Naarden, Bussum, '«-Gravenland en Hilver sum. DE TAALQUAESTIE. Blijkens inlichtingen zal H. M. de Koningin op het gala-diner ten paleize Haar Koninklijke gasten in liet Fransch toespreken, doch verder zal bij alle ontvang sten, ook dia tem stadlfuize, de Nederlandsehe taal worden gebezigd. De reden hiervan is de volgende: Tot dusver is de diplomatieke taal aan het Neder landsehe hof het Fransch geweest, en hiervan is nooit afgeweken, zelfs niet bij het bezoek van1 den Keizer van Duitschla.nd. Indien daarvan nu werd afgeweken, zou dit kunnen worden opgevat als een inmenging van H. M. de Koningin in den taalstrijd] te België, althans het zou aldus door de Vlamingen kunnen worden uit gelegd. En het hof meent dat het Hoofd] van den Ne- derlandsohen Staat zich hiertoe niet mag leenen. Wanneer mocht worden opgemerkt, dat bij andere ontvangsten Nederlandscb zal gesproken worden, dan zij hierop geantwoord, dat die personen, zelfs al zijn zij autoriteiten, niet zijn het hoofd van den staat, dat aan een diplomatiek diner een vorst ontvangt en daarbij niet afwijkt van de steeds gevolgde gewoonte, om de diplomatieke taal te gebruiken. TWEEDE KAMER. Da eerste vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het nieuwe zittingjaar zal gehou den worden Dinsdag 20 September, 's namiddags 3 uur. Alsdan zal de Staatsbegrooting 1911 worden aan geboden en worden overgegaan tot het opmaken van een nominatie voor het voorzitterschap der Kamer. Rechtzaken, ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 13 September 1910. (Vervolg). VERNIELING. Albertus-K. had te Hoorn) den lOen Juni het glas werk aan de deur van het café vani de Vries verbrijzeld en had zich daarvoor heden te verantwoorden. De Vries gaf daaromtrent eenige inlichtingen, die door Klaas Langendijk werden bevestigd'. Tegen K., die niet was verschenen, werd1 een boet© van' 15 subs. 15 dagen hechtenis geëischt. MISHANDELING. Mathijs B. van St. Maarten had het café van K. O i drieda&gsche oorlogsmarscli met de grenadiers en jagers. II. Er is wel de vraag geopperd: waar een proefneming volgens het oordteel van ieder rechtgeaard) 'landverde- diger genomen moest worden, behoefde daar de marsch wel zóó zwaar te zijn, en het uiterste gevergd van de manschappen? Was b. v. een proiefneming met inkwartiering niet mogelijk? Voior dei wel geopperde overweging dat dit „te duur" zou zijn zooals 't ook te duur zou geweest zijn voor manschappen tweede klee- dingstukken mede te voeren naar 't kamp van Rijen zij hier geen plaats, 'k houd me liever hij de over- tuiging dat inkwartiering vroeger ^reeds beoefend werd k denk aan Eoos'duinen maar dat 'bivakkeering bij ons nog geen practijk hadl gekend! Hoe; 't zij: er is hier wel dén zwaarste,n vomm van bivakkeering gevoerd, en alleen de oorlogswerkelijk- 'heid zal 'kunnen bewijzen' of een bataljon na twaalf uur van marsch en rust- en marsch capabel is om te \ec ten. ik geloof dat ze met dezelfde goedmoedige taaiheid waarmee ze gemarcheerd hebben zich nu als hun voorposten worden aangevallen in een terrein hoekje zullen nestelen en koelbloedig blijven paffen - een hollander is traag, eenmaal in beweging kan hij niet al te best tot stilstand! komen! tot hij niet meer kan omclat-ie dood I's. De derde dag dus - die ving aan met zonneschijn. Met. zonneschijn: met zes. booten voeren we, infante rie, compngmes'karren, paarden, geschut, patrooncais sons. naar Rotterdam. Drie uren over de Lek vioolijk waren ze; de „jagertjes." in de kajuit keerden putsen water om als' ze opgehaald] werden door de ar tilleristen aan dek om hun paarden te laven. Want die hadden t wel noodig: ze hebben hun best gedaan de paarden die dagen. Eén was1 'rbij dat nog veertien Zwaan te Bergen, nadat hij daar iets gebruikt had verlaten. Zwaan was daarmee zeer ingenomen, en toen be klaagde met nog een paar andere personen terug wil den komen, belette hij dit door in de deur te- g-aan staan, waarop beklaagde zóó kwaad! werd, dat hij Zwaan een klap gaf om er door te komen. Deze verklaring werd! door den getuige Ruiter, die in het gezelschap van B. was, 'bevestigd, waarna ■officier een boete van 15 subs. 15 dagen hechtenis eischte. APPèLZAAK. Hendrik van den. B. te Hoorn was in verzet geko men van het vonnis van den kantonrechter, waarbij hij wegens dronkenschap was veroordeeld! tot 1 dag hech tenis en 1 jaar opzending naar een rijkswerkinrich ting. Beklaagde vondl" dit te veel, maar de officier oordeelde het vonnis volkomen correct en eischte be vestiging. Voor een zelfde feit was Hendrik van de B, tot 3 dagen hechtenis1 en 6 maanden opzending veroor deeld. Ook van dit vonnis teekende 'hij appèl aan. doch evenmin als in de vorige zaak zag de officier de noodzakelijkheid in hierin wijziging te brengen. TE GEÜMÜENGD NIEUWS. DE NATIONALE KIESRECHTBETOOGING AMSTERDAM. De nationale kiesrechtbetooging, die, Zondag a. si wordt gehouden, zal plaats vinden op een terrein aan de Roelof Ha'rtstraat. Het woord zal daar worden ge voerd dqor de beteren: J. E. W. D'uij.s, Henri Polak, mr. P. J. Troelstra, H. Spiekman, J. Oudegeest, H, H. van Koll en mej. H. Ankersmit. EEN WOESTE HOND. Dinsdagmiddag" stond te Herpt een woonwag'en waaruit een klein meisje klauterde. Op eens schiet een hond toe, werpt zich op het kind en bracht liet zulke, vreeseLijke wonden aan het hoofd! toe, dat een geroepen geneeskundige directe opname in het zie kenhuis te ITeusden noodig oordeelde. Men vreest voor 't leven van de kleine. EEN ZONDERLING. Maandagmorgen kwam met de' nachtboot uit Enge;- land te Vlissingen aan een oude heer, d'ie al zeer spoe dig de aandacht trok. Na eerst in' den Amsterdam schen trein te zijn gestapt, stapte hij daar spoedig weer uit, zeggende, dat hij niet verdter wilde reizen. Men geleidde den man naar de wachtkamer, en daar men aan zijn biljet zag, dat hij naar Den Haag" moest, ondervroeg men 'hem om nader zijn identiteit vast te stellen. Ofschoon de heer eerst zonderlinge antwoorden gaf gelukte het eindelijk achter zijn naam en adres te ko men. Onder geleide van een rijksveldwachter in bur ger kleeding weird de zonderling" later naar Den Haag gebracht, waar zijn, inmiddels per telephoon, gewaar schuwde familie hem per automobiel van het station haalde. HET KOM MAN DANTSHUIS TE AMSTERDAM. Ten stadbuize bestaat het voornemen, het Komman- dantshuis op den Dam voorloopig te laten staan. Zoolang het terrein, dat tegenover het Paleis gepr.o jecteerd is, nog" niet bebouwd1 wordt, kan het dan al lieht gebruikt worden om er tijdelijk takken van dienst in onder te brengen, en wellicht, dat het bij een even tueel© bebouwing van dit terrein eeni.gen tijd als' di rectiegebouw zal kunnen dienst doen. EEN VOLKSBIBLIOTHEEK. Vanwege het stadhuis te Amsterdam wordt een on derzoek ingesteld naar de mogelijkheid, om de gebou- da_gen manoeuvres meer er op had! zitten, 't was zoo mager als de. Rossinant van Don Quichotte. Er was d(us vroolijkheid! aan boord! de uren op den Lek. De eerste regen viel ini Rotterdam aan wal, waar ten aan'schoüwe van een zesdubbele haag van toeschouwers de g'eweren aan rotten werden gezet. En waar gewacht werd, walarop? Het water was, laag, maar paarden, karren en ge schut waren in 't kortste deel van tijd op de walhoog-- te: geslaagd was dit deel düs zeer zeker. Maar op de „kaai lagen heel wat manschappen met een mistroosH tig gezicht: het zonlicht en de gelukkige vatart had de moieheid van den slapeloozen kilkouden nacht ver jaagd, waarom was met de vermoeidheid' de voetenpijn niet verdwenen? De Rotterdamsche keien zijn puntig maar een Ilangsch soldaat die in Rotterdam komt doet alle best die pijn te verbijten. Vooral eeni grenadier als de Ko ninklijke Kapel waar hij trotsch op is, vooraangaat. k Heb me wel laten vertellen dat de bataljon-com- mandant Overste Habbema dat kleine beetje eigen- kaste-roem van de grenadiers niet kent, anders zou hij wel systematisch de vier compagnieën om 'beurten achter de muziek laten loopenj.ze zijn er zoo trofseh op, en dragen de1 'borst dan zoo hoog. Ook op de Rotterdamsche keien al lacht- men ook hier omdat ex een enkele bij is die wat kreupel loopt en de weg wel lang was genomen. Dat op dei veemarkt een warm middagmaal werd gebruikt is II bekend en dat onder t kijken van duizenden en duizenden nieuwsgierigen. De markt was goed schoongemaakt, wat één de opmerking ontlokte „tTch, ze hebben hier eei\ goeie kamerwacht gehad v,an morgen Tijdens een plas regentje werd voor de laatste maal „voor den dokter' geblazen. En! een tachtig man deta chement zieken werd gevormd. Dit was wel een treu rige stoet toen deze omstoeid) van 't Rotterdamsche grauw stationswaarts ging'. Gesproken werd er niet - wen, waar thans nog het hoofdkantoor der gemeente- gasfabrieken gevestigd' is, doch die, binnenkort door dezen dienst verlaten worden, voor volksbibliotheek in te richten. liet. denkbeeld is, in deze gebouwen dan tevens de gemeentelijke arbeidsbeurs te vestigen, welke even eens behoefte- heeft aan een beter onderkomen. LANDVERHUIZERS Men meldt uit Oldenzaal Van de landverhuizers, die gisteren te Rotterdam aan gekomen zijn met het stoomschip „Campania" van de North Western Transport Line en gisteravond door- gevoerd zijn per extra trein, is een twintigtal land verhuizers door de Duitsche polititie te Bentheim het verder doorreizen belet en per keerenden trein naar Oldenzaal teruggezonden. Volgens de Duitsche politie bepalingen moeien de landverhuizers voorzien zijn van doorgaande biljetten tot aan de grens van hun „Hei mathland". De teruggezonden landverhuizers, allen met bestem ming naar Rusland en Oostenrijk, waren voorzien van biljetten tot Hamburg en Berlijn, zoodat de Duitsche politie zich genoodzaakt gevoelde om het verder reizen ta beletten, hun tevens mededeelende, dat, indien zij zich van directe biljetten voorzagen, zij de grens zon der moeilijkheden kunnen passeeren. Dat de Duitsehe politie dezen maatregel streng in toepassing brengt, blijkt hieruit, dat ieder landverhuizer gistermiddag zich naar behooren moest legimiteeren en tevens zijn plaatsbiljet toonenwas men in het bezit van één doorgaand biljet, dan kon men de reis vervolgen. Door al deze formaliteiten vertrok de extratrein nog met pl.m. een half uur vertraging van Bentheim. 't Zou zeer zeker niet onverdienstelijk zijn, indien de diverse stoomvaartmaatschappijen van dezen Duit- schen grensmaatregel goede nota namen, want de dupe zijn de landverhuizers, die ten minste één dag in 'hun reis vertraagd worden. MARKEN OVERSTROOMD. Op Zondag- 4 September j.l. is het eiland Marken door het zeewater overstroomd', zoodat de landerijen onder water staan; den gansdhen Zondag" waren de veehouders bezig hun vee in veiligheid te brengen. De schade is groot. De Standaard deelt mede, dat naar aanleiding hier van aan H. M. de Koningin een adres is gezonden, waarin verzocht wordt maatregelen te doen- nemen tot het otprichten van een watergema-al. EEN AVONTURIER. Gistermiddag, omstreeks half vijf, werd, na aan komst van een extra lancDverbuizerstrein, komende van Rotterdam richting Berlijn, een reiziger te Oldenzaal uit den trein verwijderd, die niet in het bezit bleek te zijn van een plaatsbewijs. Natuurlijk werd algemeen gedacht met. een terugkeerenden landverhuizer te doen te hebben, die op de een of andere wijze zijn bil jet was kwijtgeraakt, daar, volgens verklaring van het treinpersoneel, zijne plaats v.an bestemming Weenen was; andere gegevens konden zij onmogelijk uit hem krijgen. Al spoedig ontpopte zich de reiziger en bleek het .een geboren Rotterdammer, genaamd A. v. d. W., oud 19 jaar, aldaar woonachtig te zijn. Daar hij gedu rende eenige. dagen zonder wefk had rondgeloopen, is hem de lust bekropen om zonder één cent op zak op avontuur uit te gaan. Alleen was 'hij in het Bezit van een werkinanakaart, uitgegeven door die Ilolland-Ame- rikalijn; op dat bewijs legde 'hij dan) ook de reis van Rotterdam naar Oldenzaal af. Jammer, dat de oplet tendheid van het treinpersoneel reeds zoo spoedig een einde maakte aan zijn voorgenomen plannen. Van een en ander werd procesweibaal opgemaakt. daarvoor waren de menschen te down. Bij vieren was 't toen onder de tonen van .de muziek door het bataljon Rotterdam werd' verlaten. En de 25 K.M. lange zwaarste maTscb ving aan waarhij de eom- pagniekarren de marsch zoiiden rekken en vertragen, waarbij manschappen uitvielen, waarvan ik niet weet of ze wel dadelijk nakwamen. Want in een minimtim van tijd waren de ziekenkarren vol, en 't moest maar voort, den eindeloozen weg, in donker. Ik geloof dat deze marsch wel zeer zeker heeft' bèweizeni dat ons leger moge dan telken-j aren-groep in uithoudingsver mogen achteruitgaan, en 't krachtige ras van de „du ren' die leefden op jenever en pruimesalp moge uitge storven zijn -taai is, en uithoudingsvermogen heeft, Mèt de komst van gedwongen niilit'ieplicht is 't geen schande meer „uit te vallen," gelóóft ge? Hier 'hoon den ze- wie uitvielen. En wilt g-e sterker 'bewijs van kracht dan dit?: toen 's avonds, bij half elf, hij het binnenkomen op de binnenplaats „halt!" gecomman deerd1 werd zakte een) korporaal-guide ;n elkaar een over wiens lippen al de lange- wegen langs geen klacht was gekomen. In drie dagen zijn marcheerend honderd K.M. af gelegd door de troep - een kranig regiment. Want was' de stemming in het Rijensche kamp ook niet goedmoedig"?, terwijl toch de verlofgangers geen droge kleeding hadden, en zelfs enkele met bloote voe ten in hun 'schoenen liepen de laatste dagen? Maar daarover zou ik U niet schrijven al stemt 't wie hart voor de zaak heeft droef dat evenmin als den re gimentscommandant de mistoestanden bij het kader ter kennisse. komen diifc buiten zijn schuld' onze bureaucratie o'pen öoren heeft vóór klachten van wie te velde zijn. En daarover ware wel wat te vertellen. GEMEENE' STREEK. Zekere II. S., een Duitscher, te Venlo, kwam een café aan de Maasstraat binnen, in g-ezelschap van 4 huzaren. Hij tra.cteerde hen op eenige glazen bier; bij zijn vertrek brachten de huzaren hun gullen gast- t heer eeru eindje weg tot aan de, Vleeschstraat, alwaar de Duitscher den huzaren ieder nog een g-rosch voor een glas bier gaf, en zijn weg vervolgde. Aan de Spoorstraat gekomen, werd hij plotseling door de 4 huzaren vastgegrepen, gestompt, geslagen en de keel dicht geknepen, terwijl een den mond dicht hield om hulproepen te voorkomen. Het gelukte den Duitscher evenwel de hand van zijn mond weg te- krijgen, en om hulp te roepen, waarop een burger ter hulp kwam en de. huzaren op de vlucht joeg. Ze hadden evenwel hor loge met ketting van den Duitscher reeds gekaapt. Een onmiddellijk door d© politie ingesteld onderzoek leidde tot de arrestatie der daders, terwijl horloge en ketting ook in de kazerne werden teruggevonden. De huzaren bevinden zich in voorloopig* arrest (L. K.) DE LANDBOUW FEESTEN TE HOORN. Tc ongeveer half elf had gisteren in de groote Raadlzaal van het Stadhuis dezer Gemeente de offi cieel© ontvangst plaats van de Hollandsehe Maat schappij van Landbouw die gedurende eenige dagen de gast zal zijn van onze versierde stad. Vele hadden van' de uitmoodiging om deze plechtig heid bij te wonen, gebruik gemaakt, terwijl de Raad dezer Gemeente zoo goed als voltallig tegenwoordig was. Klokslag half elf opende het Hoornsch muziek corps de plechtigheid met liet spelen van de wandel- marsch en nadat bet. daverend applaus der vele bui- teu,staanders was uitgedoofd, nam de burgemeester, de heer II. W. de Joncheero het woord' en sprak onge veer het: volgende: M. H. We rekenen het ons tot een zeer aangename taak u mijnheer de voorzitter, u heeren leden en u mijnheer Breebaart als Eereli]d| dgr H. M. v. L. een welkom toe te roepen: in deze stad, waarvan het ge meentebestuur het zich eeni igroota eer rekent de H. M. v. L. te mogen ontvangen. Bijzonder aangenaam, is het mij u namens de gehee le stad het welkom toe tej roepen in 'f bijzonder u mijnheer den Directeur-Generaal van Landbouw. De Gemeente Hoorn ziet. in landbouw en veeteelt een fac tor die voor haar ontwikkeling, zoo hoogst belangrijk is, daarom is 't dat! zij het' zich tót een groote eer re kent de Maatschappij die deze factoren zoo tracht te vertegenwoordigen, in haar midden te ontvangen. Het zal n daarom niet verwonderen, dat de ingeze tenen alles hebben gedaan, moeite noch kosten ge spaard, om die ontvangst zoo hartelijk mogelijk te doen zijn. Het besluit van het Hoofdbestuur der H. M. v. L. Om hier de vergadering en de tentoonstelling te hou den, werd' met vreugde vernotmen, hier en door den landbouwenden stand in den omtrek. De Landbouw maakte zich op om te toonem dat wat zij kan doen vooruit is gegaan en Hoorn maakte zicll op om u waardig te ontvangen. Aan mij is de eer IJ allen onze Sympathie te1 be tuigen, voor uw, besluit om hier te vergaderen. Op de tentoonstelling zal blijken dat er veel veranderd! sinds die 23 jaren dat hier het laatst de tentoonstelling werd! gehouden. Morgen zult u uwe beraadslagingen hier houden en wij hopen dat die mogen zijni in 't belang van den Landbouw. Hoorn biedt u hare feesten aan. Ik zal niet langer uitwijden doch hij mijn slot u uiting geven van den dank van) Hoorn voor dfl eer haar bewezen, uitsprekende die beste wensehen voor uwe beraadslagingen en voor het welslagen van de tentoonstelling en met de hoop dat èn de Vergadering èn de tentoonstelling langen tijd!' bij n allen in de meest aangename herinnering zullen voortleven. Ik stel u voor uw glas op te heffen en te ledigen op het welzijn van den voorzitter, de leden van de H. M. v. Landbouw en voor den verderen bloei van-de Hol landsehe Maatschappij van Landbouw (Applaus). De heer Van Hoek, Directeur-Generaal van den Landbouw beantwoordde deze rede met ongeveer het volgende: Nauwelijks hadden wij den voet binnen deze veste gezet of we bemerkten do ondubbelzinnige wijze van belangstelling van de zijde der ingeizetenen, en nau welijks. zijn we hier binnengetreden of de tonen van :1e muziek klinken ons vroolijk tegen. V ij zijn U dankbaar daarvoor, en geven u de verze kering dat het een feestdag voor de II. M. v. L. is, juist omdat zij in Hoorn kon vergaderen; want welke 6'tad' is er, die zoo in het- wel an wee van den Land bouw medeleeft? Hoorn, die oud-Hollandsche stad uit de geschiede nis zoo welbekend enl de bakermat van den groote.n J. P. Koen wiens spreekwoord ,„ende derespereert niet" in het leven zoo veelvuldig" in toepassing kan worden gebracht, Hoorn, het centrum van den landbouw, het middenpunt van] de veeteelt. Is het te verwonderen dat do II. M. v. L. gaarne hier verg-adert? Wij herhalen: wij zijn dankbaar daarvoor, wij zullen gaarne den steun voor onze pogingen van Staat: en Provincie erkennen en' dankbaar aanvaarden. De steun van Gemeentebesturen heeft te mieer waarde, omdat daarmee bewezen wordt, dat zij komt uit den boezem van landbouwenden en veehoudenden stand. Wij zeggen u dank en beantwoorden uwe wensehen voor onze Maatschappij ons geuit met den wensch voor den verderen bloei vani Hoorn. (Applaus). DE OPENING. Nadat honderden zich inmiddels op liet terrein had den verzameld voor het hoofdgebouw en de muziek van het Hoornsche muziekcorps zich een paar maal had laten hooren, nam de heer W. Pf Kessler het v.-oord, waarbij hij het zich een aangename taak achtte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1