STADSNIEUWS. straks het woord ter opening aan den heer P. van Hoek, Directeur-Generaal van den Landbouw te kun nen overdragen. Hij verklaarde verder als voorzitter der afd. Hoorn, dat die afdeeling zich zeer verheugde in het zijn der tentoonstelling te dezer stede, waarna, hij breedvoerig Schetste de toestanden die vooral ook door tentoon stelling bestreden kunnen worden. Hij wees daarbij op de wetenschappelijke ontwikkeling van den land bouw en op den concurrentie-strijd, die in den laat- steti tijd' met zooveel succes gestreden wordt. Hij bracht een woord) van dank aan het Gemeente bestuur van Hoorn en aan allen die in meerdere of mindere mate zooveel tot het welslagen hadden bijge dragen en daarna in 't bijzonder, zoo zeide bij, aan de leden van het Koninklijk Huis, die op zoo ondub belzinnige wijze van hunne belangstelling in deze ten toonstelling hadden doen blijken, waarna hij den wensch uitsprak dat de Hollandscbe Landlbouw onder liet wijs beleid van onze geëerbiedigde koningin nog langen veel zal bloeien. (Applaus). De heer W. Zaanen, voorzitter van de H. M. v. L., daarna het woord voerende, zeide dat juist Hoorn zulk een geschikte plaats was voor het houden van een landbouwtentoonstelling, omdat het zoo in 't hartje ligt van de StTeek waar landbouw en veeteelt worden beoefend. Hij bedankte de afd. Hoorn voor de gulle ontvangst en hoopte dat deze tentoonstelling zou slagen in dier (mate zooals een ieder die er aan meewerkte kaai en r.al verlangen. (Bravo's). De heer P. van Hoek, thans ter opening liet woord verkrijgende, zeide o.a. dat de Landlbouw veel is voor uitgegaan, maar nog' meer vooruit kan gaan, men moet niet denken dat men bet eindidoel bereikt heeft, eteeds vragen verschillende aangelegenheden zoo als hooger landbouwonderwijs en landbouwonderwijs aau meisjes ons aller aandacht. Vertier wees spr. er op, dat een tentoonstelling goed georganiseerd, niet alleen een gelegenheid tot vermaak maar een leerschool kan zijn voor inzenders m; bezoekers. Uitende den wensch dat deze, tentoonstelling zou slagen in alle opzichten en daardoor zou bijdragen tot de verdere ontwikkeling van den landbouw in 't alge meen en van dien in Noord-Holland! in 't. bijzonder verklaarde hij de tentoonstelling voor geopend. (Daverend applaus en fanfare). Nauwelijks waren de beste wenschen voor de H. M. r. 1,. en voor het welslagen der tentoonstelling geuit of.bet. zonnetje brak door. Moge dit zonnetje in letterlijken en figuurlijken zin blijven schijnen over de tentoonstelling en haar nasleep! In afwijking van het werken in andere plaatsen waar landbouwfeestcommiss-ie en burgerij bij dergelij ke gelegenheden één is, we noemen b. v. Alkmaar, staat hier elke corporatie afzonderlijk en handelf naar eigen inzichten en eigen ideeën. De een niet willende stellen boven de andere laten wij hieronder eene beschrijving volgen van de stads- versiering die globaal beschouwd, ieders bewondering afdwingt, „Wij beginnen daartoe bij het begin," zou men zoo zeggen, doch wij corrigeeren dit en zeggen: „bij het einde, nd. bij de Drieboomlaan aan denKoepoortsweg. De daar gestelde poort is natuurgetrouw ontworpen, geschilderd em geplaatst door de bewoners zelve. Niet zonder reden onderstreepon we de woorden van een eenvoudig' mannetje: „wanneer ze er een week stond, zou ieder zeggenze hoort daar." He verlichting, die uien in die laan aanbrengt met de draaiende ster, die men aan 't einde der laan d!aar denkt aan te brengen, beloven een waar succes en daardoor veel belangstel ling. He renteniersbuurt de Koepoortsweg m. a. w. is echter tot onze groote verwondering schraal voor den dag gekomen; een enkel poortje is bij haar entree geplaatst en hier en daar ecu vlaggetje, maar nergens uitgezonderd een enkele woning een teéken ran versiering, van hulde aan den Landbouw. Hen Singel naar het station afgaande zien we voor het station een poort waarop „V. V. Y. V.", den be zoekers op zeer eenvoudige wijze door eene nog meer oude poort het welkom toeroepend. Een paar poorten rechts en links van de nieuwe veemarkt herhalen dit relkom; deze zijn ter verduidelijking geplaatst door de buurtcommissie. He Veemarkt toont ons weinig anders daw een ker mis met wafelenkraam, suikergoed)- en andere kramen, zoodat w(j doorgaan langs het bekende Hotel „de Ros kam naar het kleine Noord, dat de aandacht trekt, het spijt ons dit te moeten zeggen niet door haar fraaie, maar door haar kleurrijke en daardoor in 't ©og-loopende versiering. Aan het eind van het Kleine Noord, het Breed over gaande, zien we de wel wat schrale en dunne versie ring (de straat is breed) met aan het einde de poort, die er mag- veel werk van gemaakt zijn in de verste verte niet weergeeft de oude Poort, maar alleen een toonbeeld is van de wijze, waarop men uiting heeft willen geven van medewerking en sympathie met de feesten. Wij rusten in het café „de Witte Engel" en door de bereidwilligheid van den heer Kroon nemen we in «ogenschouw de tafel waaraan heden de H. M. v. L., de afgevaardigden der verschillende afdeelingen, zul len aanzitten. Het ziet er eenvoudig, maar niettemin keurig uit en naar het voorloopige arrangement te oor- deelen, gelooven we, dat het Bestuur een goede keuze heeft gedaan daar het officiëele diner te houden. Langs het Groote Noord gaan we verder en zijn tij dens dien gang verrukt over de versiering daar aan gebracht. Het Groote Noord' is mooi, in één woord- prachtig. Het groen daar aangebracht, en de blauw witte wimpels onder de vlaggen die huis aan huis zijn uitgestoken, maken een goed effect. He dennenboomen op de stoepen, de groote dennen lamgs- het Noord en de groene guirlandes daarover, 't is- alles mooi. Het Noord langs gaa-nde zien we „de rijzende Zon" voor den ingang van het Park; aan de Nieuwsteeg en de Kerksteeg is ook veel zorg besteed. In de Nieuw steeg maken de vergulde deksels van visehmanden met rozetten een typisehen indruk. Wij zijn zoo op de Roode Steen aangekomen, vanwaar we terugkeeren rtaar het tentoonstellingsterrein om het Hoofdgebouw in oogenschouw te nemen. Eerst zij gezegd, dat het interieur er gezellig uit giet; men verblijft er met genoegen. Direct bij ons binnenkomen treffen ons de bloemen-inzending en daarvan wel iu de eerste plaats het fantaisie-bloem- stuk, een Zwaan van den heer Jb. Verell te Hoorn, terwijl we tevens opmerken dat de heeren A. Haakman en Jac. G. v. Garderen, -beiden van Alkmaar, eerste en tweede f rij zen met hunne inzendingen verwierven. De ooft- en fruit-inzendingen, de groenten, zaden en granen zijn er gerangschikt op een wijze zoo smaakvol, dat een compliment aan die regelingscommissie ten volle is verdiend. He verschillende inzendingen ter opluistering, zoo als van de firma Wessanen en Laan te Wormerveer, Duyvis te Koog aan de Zaan, Lips met zijn brandkas ten, G. Scholten te Hoorn, de papier- en cartonnage- iiirichting van MeijerCouvee te Amsterdam en an- ere, dragen er niet weinig tee 'bij liet geheel een ge- z-Llig aanzien te geven. Het terrein was gistermiddag alhoewel niet druk toeli goed bezocht, toen daar een aanvang werd ge maakt met de verschillende feestelijkheden. Haar de postduiven Dinsdag door het slechte weer niet waren verzonden, konden ze nu hier niet worden .opgelaten, zoodat dit nummer van het. programma werd geschrapt en begonnen werd! met het trekhonden- concours, waarin de heer J. Brands te Alkmaar een lsten prijs verwierf voor reuen en voor een enkelspan, en een tweeden voor zijn teef. De heer J. van Soonen te Noord-Scharwoude verwierf een tweedén prijs voor reuen en een voor een enkelspan. Veel -belangstelling trok het voorbrengen van de Hengsten der N. II. en R. V. het was een magni- fique gezicht die fiere dieren in den kring te zien men heeft gisteren op het terrein genoten en zeker zullen de velen, die heden en volgende dagen nog zul len komen, dit ook doen. Alles is uitstekend geregeld, het terrein ist mooi, het verblijf is er in één woord' aangenaam. Ten slotte zeggen w.e nog dat het gisteravond al bij zonder druk in de stad was en gezellig. Op dat wat we toen zagen, hopen we morgen terug te komen. BEKRONINGEN. Een stapel kleine ouderwets gemaakte Edammer Kaas, gemaakt op d'e boerderij. 112 stuks. 2e prijs D. de «Tong, Wijde-Wormer. 3e prijs Y. Kay Dz., Hau- wert. Een stapel kleine nieuwerwets gemaakte Edammer Kaas, gemaakt op de boerderij. 112 stuks. Ie prijs V. Kay Jz., Hauwert. 2e prijs D. de Jong, Wijde-Wor mer, 3e prijs V. Kay Hz., ILauwert. Een stapel kleine Edamlmer kaas, gemaakt in een fabriek, met geen andere toevoegsels aan de melk, dan kleursel en stremsel met of zonder salpeter. 300 stuks. Ie prijs Zuivelfabr. „de Horn," Dir. J. C. van Hoorn, Avenborn. 2e prijs Zuivelfabr., eigenaar C. Pijper, Hoogwoud. 3e prijs Zuivelfabr. „de Verwachting," Dir. W. Kooyman, Wognum. Een stapel kleine Edammer kaas, gemaakt in een fabi-iek, uit melk, waaraan lange of korte wei of rein cultuur is toegevoegd. 300 stuks. Ie prijs Zuivelfabr. .„Oostwoud," Seer. Jb. Stelling, Oostwoud. 2e prijs Zuivelfabr. „Nieuw Leven," Dir. D. Sleutel, Koegras (den Helder). 3e prijs Zuivelfabr. „Rosita," Dir. J. Donker Pz., Twisk. Een stapel ouderwets gemaakte Commiseie-kaas, ge maakt op de boerderij of in de fabriek. 60 stuks. Ie pr. Joh. Stapel Cz., Berkhout, Een stapel nieuwerwets gemaakte Commissie-kaas, gemaakt in de boerderij of in de fabriek. 60 stuks. Ie prijs E. Koster Cz., Hauwert gam. Nibbixwoud. 2e pr. D. Weeder, Oc.stwoud. 3e pr, Zuivelfabr. „Concordia," Dir. P. Gootjes, Oudendijk. Een stapel nieuwerwets gemaakte Middglbarp kaas, gemaakt op de boerderij of in d'e fabriek. 40 stuks. Ie prijs Joh. Stapel Cz., Berkhout. 2e prijs P. Weeder, Oostwoud. 3e prijs Zuivelfabr. „Nieuw Leven," Dir. D. Sleutel, Koegras (Helder). Een stapel yoUemelksche kleine Edammer kaas. 112 stuks. Ie prijs Corn. Stam Dz., Hoogkarspel. 2e prijs Zuivelfabr. „Concordia," Dir. P, Gootjes, Oudendijk. 3e prijs Joh. Stapel Cz., Berkhout» Het 2%-jarig kind vafl aan het Gerritsland, dat Dinsdag uit eeni pot met wanne thee dronk, is gisteren «aan de gevolgen overleden. HET DRAMA TE LOCITEM. Door de deskundigen indertijd door de Rechtbank te Zutphen benoemd; om een onderzoek te doen naar den geestestoestand- van Marcus Bachraoh, die te Lochem zijn ouders van het- leven beroofde, is als hun gevoelen uitgesproken dat B. lijdende is aan een vorm van krankzinnigheid, dat bij d'e feiten heeft gepleegd in een toestand van 'beneveld! bewustzijn en hij geacht moet worden tijdens het plegen van de daad niet in staat te zijn geweest zijn wil te bepalen. Conform het requisitoir van 't O. M. is nu door de Rechtbank de plaatsing van B. gelast in een' krankzinnigengesticht voor den proeftijd) van niet langer d'aii een jaar. UIT HEILOO. Dezer dagen hield de tumbouw-bloPmbollen-vereen, „De Eendracht" alhier hare gewone maandelijksche vergadering. Ditmaal werd de eendracht verbroken, zoodat „Tweedracht" hare juiste benaming werd. Een 20-tal leden allen- tuinders namen hun ontslag- met ingang van 1911. Dezen hebben zich afgeschei den, eene vergadering belegd en! een voorloopig be stuur, bestaande uit- 5 leden, gekozen, geen handels mannen zijnde, doch zich enkel aan den tuinbouw, (groentenhandel) wijdend'. Steeds geven zich meer leden op voor de nieuwe vereeniging, aangezien met 1 October a.s. het lidimaiatschap dei' zich ontbindende „Eendracht" weder opnieuw zou worden verlengd. Bin nen enkele dagen zal opnieuw eene samenkomst plaats hebben tot definitieve oprichting dier vereeniging, wier naam alsdan tevens- wordt vastgesteld. KORTE BERICHTEN. Uit oude aanteekenimgen blijkt, dat ten tijde van Create Pier begin der 16e eeuw het land in diens woonplaats. Kimswerd, verpacht- werd tegen 50 cent per pondemaat. Nu doet hetzelfde land! per pon- demaaj 50 tot 70 gulden. Te Zijdeveld zijn gisteren afgebrand de arbeiders huizen van P. Met en J. Yalk. Oorzaak onbekend. Te Diever (Dr.) heeft een droevig ongeval met dtodelijken afloop plaats gehad. Bij het dorschen met een paardekraeht-dorschmaehine, tem huize van den landbouwer II. Krol, kwam zijn vrouw te dicht' bij de machine, deze greep haar, zoodat ze onmiddellijk den dood vond tussche.n de dee-len- der machine. HET SCHOOLFEEST. Toen dezen zomer het jaarlijksche schoolfeest we gens het voorkomen van enkele gevallen van diphteri- tis niet kon doorgaan, wekte dat bericht wel eenige te leurstelling, maar „Volksonderwijs)" had1 het slechts uitgesteld en.... uitstel is geen afstel. Die troost bleef er voor de ruim 800 getrouwe s-ehoolbezoekers én -bezoeksters over. Toch, er waren er die twijfelden of het er dit. jaar nog van zou komen, maar 't meeren deel in groot vertrouwen op de „heeren van de com missie" hield tegenover die twijfelaars- hardnekkig vqI, diat, het feest zeker nog zou doorgaan, al was 't dan wat later in den tijd. E-n toen dan ook Zaterdagmorgen in de scholen werd! gezegd, dat er Woensdag schoolfeest zou zijn, toen.neen maar, toen had- men die gezichten moe ten zien. Als het n-u maar goed weer wilde wordenHelaas de Dinsdag voorspelde niet veel goeds: een nijdige regen, den geheelen middag, avond' en nacht. Hoe zou dat afkomen! En zie, Woensdagmorgen was 't droog weer, nog wel een dreigende lucht, maar die zou mis schien nog wel ophalen, en, wat ook een geluk was,. niet koud! Een zucht van verlichting ging er als 't ware door geheel de stad', want er is geen enkel feest, waarbij de geheele bevolking zoo meeleeft, als het schoolfeest van „Volksonderwijs." 't Was bij het vertrek der drie booten, vol met blijde kindergezichten te bemerken, hoe men ze met opge wektheid weer uitgeleide deed, en onder wuiven en roepen en wenken, voeren precies te half tien de boo ten af, terwijl de kinderen jubelden en juichten en de muziek er dapper op los blies. Toen de aankomst te Schoorldam en daarna te Schoorl. 't Weer werd voortdurend beter, het zonnetje kwainr zelfs, en alles wees er op, d!at het 27e school feest weer zou slagen! Door de goedé zorgen van de commissieleden en de dames en heeren, onderwijzeressen en onderwijzers, was de eerste tractatie van brood! enl melk vlug afge- loopen en toen het hoofdnummer van het programma het spelen in het duin! Wat is er weer gestoeid en ge ravot, geklauterd en gerold!, wat heeft men zich. daar na weer vermaakt op het veld, wat smaakte die tulband en die bessensap w-eer heerlijk! En hoe gauw was de tijd weer om! O, ze hadden nog graag langer willen blijven, maar tegen vier uur klonk het sein om te ver zamelen, en nog even opgewekt als des morgens ging het weer op Schoorldam af, na een „adieu, vaarwel, tot wederziens!" aan de Schoorlsche duinen. Te 'half zes was- Alkmaar weer bereikt, waar men, als altijd, opgewacht door een dichte drom van nren- gehen, aan wal stapte, met die verzekering dat het weer een „eenige" dag was geweest. Volksonderwijs mag er dan ook weer trotsch op zijn dat het aan een zoo groot aantal kinderen weer een prettig feest heeft bereid, dank zij de medewerking van de burgerij, die haren financieelen steun schonk, dank ook aan de heeren Bosman en Govers, die hunne «booten beschikbaar stelden, de onderwijzers en onder wijzeressen, die zich weer onvermoeid! toonden, om het da kinderen zoo prettig mogelijk te maken, en heeren commissarissen, die zidh met de tractatie hadden be last. PROTESTANTENBOND. Gisteravond! werd! door de afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Protestantenbond! een alg-emeene vergadering gehoudep. Aanwezig waren 3 bestuurs leden en 3 gewone leden. De heer V. S. Ohmstede, voorzitter, opende de ver gadering met een woord' van hulde aan de nagedachte nis van den man, die tal van jaren bestuurslid en voorzitter van de afdeeling is geweest en ons nu door den dood is ontrukt, aan dst J. F. Ternooy Apèl. Zijn beste krachten heeft hij aan de afdeeling g\egeyep, voor waarheid- en recht steeds gestreden en d!e vrije beginselen voorgestaan. Moge zijn nagedachtenis, al dus spreker, in dankbare herinnering nawerken Vervolgens werd door dep voorzitter dank gebracht a,an d's. P. J. Glasz, die wegens ver'trek «sijn funetip moest neerleggen. Re afdeelinig hoopt hem eyenwel ppoedig weer eens tot Het houden van een leesavo-nd in haar midden te zien, Nadat de secretaris, d-s. A. 0. de Regt, de notulen der vorige vergadering had! gelezen, deelde hij mede, dat in het komende seizoen de volgende spreekbeurten zullen worden vervuld: 31 October, prof. Van Bakel; Ê2 November, de- heer Horraeus de Haas (volksavond in de-Harmonie)in December, de -heer Van der Brugh uit Westwoud; in Januari, cte Jiper jStjpnphiug, Hoofd der O. L. school te Helder, terwijl in d.e maan) den Februari of Maayt 4-s, Glasz een lezing zal hou den. Aan de orde was daarna- do 'bestuursverkiezing (2 vacatures). Het bestuur, dat meende een lid van de „Evangelische Unie" in zijn midden te moeten zien, had zidh gewend' tot d-r. Blokhuis, die bereid' gevon den was bij een evepj-ppele benoeming zitting te ne men. Met 4 stammen (2 Tdanep) werd de heer Blok huis gekozen. fjp andere vacature betreft, besloot 'men met de benoeming lp jachten tot de predika.-ntsplaats bij de Doopsgezinde Gemeente yprvuld' ia. Bij de rondVraag wees d'e 'heer Wüvdempnp er op, dat dg opkomst der leden zooi treurig is. Hij zou lie ver conyopati-p-biljetten aan' alle leden gezo-nden wil len zien dap een a dyer top t) .ei n de courant. ür. Lindeboom kreeg een bevestigpudl antwoord op zijn vraag of er pok vanwege den Bond met geschrif ten gecolporteerd' wordt, Hij acht colportage ook wenscheiijk o-p vergaderingen, welfce iijct, yan den Bond uitgaan, terwijl het den heer Auk.es wen-schelijk voor kwam de geschriften in de Openbare Leeszaal en Boekerij ter lezing te leggen. Nadat zich een discussie ontspon over 'bestuursver kiezing, Protestantenbond en Evangelische Unie, werd nog in principe besloten steun te verleenen aan de op te richten Vrijzinnige Kerk te Uffelte en het entree voor de in November te houden yplksavond op 10 ets. te bepalen. Daarna werd de vergadering' gesloten. BEKRONINGEN. Niet het- werk van den heer de Jong, zooals wij de zer dagen meldden, maar dat van mejuffrouw Julia de J-ong (een geborduurd kleedje), werd op de Huis- vlij ttentoonstelling te Scheveningen met een horloge bekroond. De inzending van het Rijks Opvoedingsgesticht alhier werd op de Brusselsche tentoonstelling be kroond met een g'opden medaille. VERGADERING VAN ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN IN HET ARRONDISSE MENT ALKMAAR. Heden werd in het lokaal Diligentia de jaarlijksche vergadering gehouden van onderwijzeressen en onder wijzers in het arrondissement Alkmaar, onder leiding van den arrondissements-schoolopziener den heer A. R. van Hattum. De vergadering, die zeer druk bezocht was, werd te half elf door den voorzitter geopend met een hartelijk woord van welkom en dank voor het groote getal, waarin men gevolg heeft gegeven aan de uifnoodiging tot het bijwonen van deze bijeenkomst in het bijzonder aan den district-schoolopziener en den schoolopziener jn het arrondissement Helder. Gaarne brengt spreker in de eerste plaats hulde aan zijn ambtsvoorganger, den heer Van Buijsen, thans schoolopziener in het district Alkmaar, voor al het geen hij in de 8 jaren, waarin hij zijn ambt heeft bekleed voor het onderwijs heeft gedaan. Gij allen, zegt spr., die hem hebt gekend en nog kent, weet wat gij in de nieuwe positie te wachten hebt, en spr. meent de tolk te zijn van alle aanwezigen, wanneer hij de overtuiging uitspreekt, dat ook van zijn werken in de nieuwe omstandigheden de beste vruchten voor lret onderwijs zullen zijn te verwachten. Hoewel in de verste verte niet zoo begaafd, als de heer Van Buijsen, zegt spreker dat het zijn wensch is, zijn voorganger in ijver na te streven. Bij het herdenken van 't geen gebeurde in het af- geloopen jaar, herinnert spr. er aan, dat slechts één door een lroogere macht werd opgeroepen, andere gin gen heen om een welverdiende rust te gaan genieten of, om elders hunne positie te verbeteren en klonk .er daardoor al eéns een dissonant, de oplossing liet zich niet wachten door hunne vervanging door nieuwe krachten, van wie veel goeds nrag worden verwacht, omgeven en voorgegaan als- zij zijn door zoovele goede collega's. Met genoegen constateert spr., dat er in dit arrondissement zooveel werkelijk uitstekende werk krachten worden aangetroffen, die zich alle moeite geven om het welzijn van het onderwijs te bevorderen. Op één ding slechts wenscht «spreker te wijzen, nl. de bereidwilligheid, waarmede men in verschillende scholen de proef heeft willen nemen met de afschaf fing van de lei. Daarvoor uit spr. zijn dank en hij spreekt de hoop uit, dat weldra zal kunnen worden gezegd, dat in dit arrondissement geen enkele lei meer wordt gebruikt. Spr. weet wel, dat men door de af schaffing der lei nog niet in het Walhalla is, doch het is toch een verbetering. Het gaat er mee, als met de leerplichtwet, ook daarvan blijkt de goede werking langzamerhand, Werden er in liet vorig jaar 516 aan maningen verzonden en 39 processen-verbaal opge maakt, dit jaar waren die getallen 492 en 13. Dat is een groote schrede voorwaarts. Met genoegen constateert spr. voorts, dat er van de bibliotheek een ruim gebruik wordt gemaakt, wat thans nog wordt vergemakkelijkt door de eenvoudige wijze van aanvraag en verzending. Den bibliothecaris brengt spr. dank voor zijn goede zorg. Met den wensch, dat deze vergadering een aange naam verloop zal mogen hebben verklaart spreker de vergadering geopend. (Applaus). Daarna vraagt de districts-schoolopziener, de heer Van Buijsen, het woord. Hij zegt den voorzitter dank voor de hartelijke woorden tot henr gericht en getuigt, dat de 8 jaren, dat hij de leiding dezer vergadering had, voor hem de aangenaamste herinneringen ziin ver bonden. Niet alleen echter aan die vergaderingen, maar ook aan zijn anrbt als arrondissements-schoolopziener heeft spr. bijkans niets dan aangename herinneringen. Niet dat ons onderwijs niets meer te wenschen overlaat, integendeel er valt nog veel te verbeteren, maar dat juist maakt dat men zich met des te meer toewijding aan zijn werk geeft. Spr. wijst op het groote voordeel, dat zijn opvolger als ai'i'ondissementsschoolopziener iemand is die als practicus met bewijzen zal kunnen staven, wat hij voor het ondenvijs wenschelijk acht, een kwaliteit die het onderlijs tep goede zal komep, Voorts legt, spr. nog even den nadruk op, dat meer en meer ook de physieke ontwikkeling van den leerling bij ons onderwijs naar voren komt, waarom hij het van veel belang acht, dat de vrije- en orde-oefeniai- gen thans verplicht zijn geworden. Ook aan de zorg yoqc de reinheid yan het schoollokaal -moet meer aandacht worden geschonken. Ten slotte gewaagt spr. ook met lof over dé toewij ding van lret groote meerendeel der onderwijzers en onderwijzeressen in het arrondissement en spreekt hij den wensch uit, dat. hij pog lange jarpn als district- schoolopziener met den schoolopziener in het arron dissement zal mogen §anren\yei;ken. (App)aps). Na- een woord van dank voor deze woorden verzocht de voorzitter dpn secretaris den heer Ditinrars dp no tulen der vorige vergadering te lpzep, dip onder dank zegging worden goedgekeurd ïlaarpa v^ordf Moor Ijef dtpfebplkwartgt Cecilia opdey leiding vap den heer H. Jindebooim. een tweetal num mers ge-zongen n.J. „Du Hirtp Israels" van Bortnians- ky en „In Mei" van ls- 3. Olman. Prachtig mooi klonken deze nummers, waarvoor de vergadering met luid! applaus de zangers en zangeressen bedankte. Na deze aangename afwisseling werd' bet woord ge geven aan- den heer A. Brands, hoofdi der school te Ileer-IIugowaard' ter inleiding van bet onderwerp: Ijef onderwijs' in het stellen op de lagere séhool. yi'qrdt yeryolgd. EEN ALKMAARSCHE VLIEGWEER Het bericht, dat in enkele bladen is voorgekomen, als zou de heer Jan Olieslagers hier ter stede eenige vliegtochten houden en voor besprekingen daaromtrent heden onze stad bezoeken, kunnen wij beslist tegen spreken. We) heeft zich een comité gevormd, dat zich ten doel stelt binnen niet al té langen tijd alhier een aviateur eenige vluchten te doen houden. Het heeft zich te dien einde zoowel met don heer Olieslagers als met eenige andere aviateurs in verbinding gesteld. AGENDA; DONDERDAG: Gem. Zangvereeniging „Nieuw Leven", repetitie voor het geheele koor, 8 uur, de Unie. VRIJDAG: Geheel-ontlrouders Tpopeelclpb,- repetitie, Verleng de Landstraat 15, 8 uur. ZATERDAGf Kegelclu'b „Onze Club", kegelavond 8V% uur, de Unie. Laatste Berichten. HET BEZOEK VAN HET BELGISCH KONINGSPAAR, AMSTERDAM, 15 September. Te twaalf uur 12 jininuteu kwapa aap het Cpntraal Station de konin klijke trein van Soestdijk puffend ep jrijg-end aan, met H- M, Koningin WilRelmfna ep Z- K. TI. Pring JJpjp drjlc en gevolg. De koninklijke personpp werden ontvangen door den burgemeester Jhr. ifo. Roëll ep de spopiTye-gauto j'iteiten, waarna in de ko-nin'klijke wachtkamer cke komst van 'het Belgische Koningspaar werd afge wacht. Om 12 uur 22 kwam de trein met Z. M. Koning Al- bert en H. M. Koningin Elisabeth en gevolg aan. Toen de trein, waarmede Koningin Wilhtelmina aankwam het station binnenreed', werd het Wilhelmus gespeeld, toep de Belgische trein binnenkwam de Bra- banponne, De begroeting tusschen c|fe Kopingin, de Prins en het Belgische konipgspaar tyas hartelijk. Op het perron werden door H. M. dte Koningin ep Koping Albert de gelvolgen der Vorstelijke personep aap elkaar voorgesteld. Nadat in de koninklijke wachtkamer eypp was ver toefd beg'aven de ITooge Bezoekers- zfeh naar dé ge reedstaande rijtuigen. Aan het Centraalstation was- bij de aankomst van het Koninklijke Echtpaar en het Belgisch Konings paar een eerewacht opgesteld van 100 matrozen. Op het Stationsplein steeg een luid gejuich op toen de Koning-in em Prins Hendrik alsmede het Bel gische Vorstenpaar, vergezeld van den schitterenden Tlofstopt, verschepen pp in d'e koninklijke rijtuigen plaats namen. In het eerste rijtuig had! Koning Albert plaats ge nomen, links van hem Koningin Wilheltnina. In het tweede rijtuig zat Koningin Elisabeth, links van haar Prins Hendrik. Zij werden luide toegejuicht, maar- toen H. M. op 't balcon verscheen, steeg het gejuich ten top. Prins Hendrik droeg het paarse lint van de Leo- polds-orde, koning- Albert, het groot-lint van den Ne derlandschen Leeuw. Langs Damrak werd im gestr-ekten draf naar het Paleis qp den Dam gereden, waar eveneens een groot aantal toeschouwers'Rad post gevat, die de Vorstelij ke personen geestdriftig toewuifden. Bij dp aartkoïnst aan het Paleis werd allereerst de eerewacht geïnspec teerd, waarbij de vorstelijke personnen alleen werden gevolg door het militair gevolg van H. M. Halfweg op dé trap stond baronesse Burmania Rengers ter ontvangst gereed. Ten Palpize werd het dejeuner ge bruikt. Des namiddags drie uur werd door de Vorste lijke perso-nem uitgereden tot het brengen van een be zoek aan het Rijks museum. Het museum was ter ge legenheid van dit bezoek na twaalf uur voor het pu bliek gesloten. Van het Rijks museum» ging1 'het naar het Raadhuis op d'e O. Z. Voorburgwal, hetwelk in den namiddag werd bereikt. In dp Raadzaal werdep de Vorstelijke bezoekers ontvangen; daar was het gemeentebestuur' aanwezig-, benevens het meerendeel der Raadsleden alsmede de secretaris. Het was een typisch tafereel die schitte rende stoet der hofhouding in de stemmig,e raadzaal. Detze was men bloemen en planten versierd, terwijl de toegang tot de Raadzaal yan rood fluweel en drape rieën, waarvan gouden franje afhing, was voorzien. Tp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2