A.. Fortuin, Lenpstraat» teli Haettil jütear. J Dienstbode of Dagmeid V racht-Motorboot J. B, SOECKER, Van Nelles Koffie Roodmerk 66 cl Zwart merk Groenmerk 60 S^iarsmerk 06 No. 8 U No. 9 No. f 0 Pref- de Nederlanden i84s Gummi Capes (gewielit 5 ons), Gummi Regeujasseu. Waterprooi Capes. Waterproof Regenj assen Oliepakken. Oliejassen (lange). Zuidwesters. "ADVKRTEN Tl EN. Medelezer gevraagd gemeub. Zit- en Slaapkamer, Smidsioieehi, Langestraat 39. - Telef. 169. iFniirïïöiHïjixrs ¥i* iwaw winkelier. garandeert prijs en kwaliteit, omdat ze VERPAKT wordt verkocht. BRAND - - INBRAAK VERZEKERING W. C. DE BRUIJN, ZeveBhufïën 10. Scheepswe r f „Nicolaaa Witsen", Firma W. F. STOEL ZOON, Alkmaar de vestibule alsmede aan den ingang van het Stad huis, welke bereikt werd nadat over de binnenplaats was geschreden, prijkten eveneens palmen en bloemen. Over de trappen en in de vestibule naar de Ilaa<feaal leidende, lag een breede looper. Voor het Raadhuis1 stond natuurlijk een breede haag" va;n nieuwsgierigen den keurigen stoet van Vorstelijke personen gade te slaan, die luide werden toegejuicht. Op een viertal voor hen gereserveerde ze tels namen de Koning en Koningin van België als mede H. M. en Prins Hendrik plaats. Door den burge meester werd het Belgische Vorstenpaar verwelkomd, waarna Koning Albert antwoordde. De toespraak, welke deBiirgemeester hield, luidde als volgt: Het zal, naar ik mij vleien moge, de goedkeuring van Uwe Majesteiten wegdragen, indien ik mij tegen over de Souvereinen van onze Belgische broederen van de Nederlandsohe taal bedien, om aan Uwe Ma jesteiten de eerbiedige verzekering te geven van de g-foote ingenomenheid, waarmede de Vroedschap van Amsterdam Haar ten Stadhiuize van de Hoofdstad be groet. En het hartelijke welkom, dat ik aan Uwe-Majestei ten toeroep, het wint aan kracht en beteekenis, nu het onze beminde Vorstin is, die, met Z. K. II. den Prins der Nederlanden, U naar d'it oude Prinsenhof, zoo sober van constructie, maar zóó rijk aan herinnerin gen, geleidt, ala ware* het om Uwe Majesteiten per soonlijk getuige te doen zijn van ik herhaal slechts de woorden, door Onze Koningin in een gedenkwaar dig ©ogenblik nog dit jaar tot den Raad' gesproken de hechtheid der „vele historische en enge persoonlij ke banden," die Haar en Haar Huis aan Amsterdam Verbinden. Is het mij veroorloofd hiervoor een woord van diepe erkentelijkheid uit te spreken, niet minder voegt het mü aan Uwe Majesteiten den warmen dank van de vertegenwoordigers der burgerij te vertolken voor de hcoge eer, haar met Uw tegenwoordig bezoek bewezen,; een eer, die in ons allen de herinnering oproept aan de aloude grootheid van de stad aan den Amstel en het Y en het besef verlevendigt, dat de glorie van wel eer niet is getaand, maar dat daaraan nieuwe tijdper ken van opbloei zijn verzekerd'. Aan de^sn dank moge ik den door den Raad oprecht geyoeldgn wfensch verhinden voor het bestendig welzijn Uwer Majesteiten, voor de welvaart, van Haar land en het vertrouwen uit te spreken, -dat. Uwer Majesteit» bezoek en den zetel van het Gemeentebestuur van Am sterdam er niede toe moge bijdragen, om d'e banden nauwer aan te halen, waardoor ons taal- en stamver wante volk zich aan de Belgische natie verknocht ge voelt. NED. BOND YAN GEMEENTEAMBTENAREN. MIDDELBURGJ5 September, Woensdagavond wei'dep de fedep van dezen Bond door het gemeente bestuur van Middelburg ten raadhuize ontvangen, waar- bjj de gebruikelijke toespraken gehouden werden. Daarop volgde een concert in den „Buitentuin." Donderdagochtend te half tien werd in de sociëteit „St. Joris" de algemeene vergadering door den voor zitter, den heer Jac. van der Laan, van Sneek, met, een toespraak geopend. De rekening over 1909 vastgesteld in ontvang op f 7.498.19 en in uitgaaf op f 7.309.94®, dps met sen ypppdeelig slot van f 188,24®, De begrooting voor 1911 werd aangenomen op f 8018.255. 1 Daarna kwamen de verschillende bestuursvoorstel len aan de orde. Een voorstel om in 1911 eene loterij ten behoeve fan het Hulpfonds te hopden werd aangenomen. Een voorstel om over te gaan tot de instelling yan een bureau voor inlichtingen werd door liet bestuur teruggenomen. Een voorstel om in beginsel te besluiten tot de stjch-- ting van een rust- en vacantieoord, en een blanco ere diet te verleenen voor het Instellen van een onderzoek en het uitwerken van een plan werd aangenomen evenals een voorstel om tegen 1911 een prijsvraag uit te schrijven. Het maximum van het uit te loven bedrag mag f 500 bedragen. Een voorstel om der Regeering te verzoeken maat regelen te willen treffen ter bevordering van de Zon dagsrust van de gemeenteambtenaren ^veyd eveneens aangenomen. Hierna kwam ter tafel een voorstel der afdeeling Noord-Holland i. z. toekenning van toelage voor huis huur aan gehuwde ambtenaren, dat werd aangenomen, Door het bestuur werd inzake den rechtstoestand de Volgende motie voorgesteld „De algemeene vergadering van den „Nederland, schen Bond van gemeente-ambtenaren". gehouden te Middelburg, 15 September 1910 overwegende, dat in steeds sterker mate wordt ge voeld het algeheel gemis eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der gemeente-ambtenaren dat telkens weder gevallen bekend worden van on gevraagd ontslag, van jaarwedde-vermindering ep van andere, ambtenaren in hunne inkomsten troffende, hep yèfiiederenple of grievende behandeling, gevallen waarin naar liet oordeel van zeer velen aan belanghebbenden pjirecht wordt aangedaan dat in bijna aj die gevallen zoowel hooger gezag als belanghebbenden tegenover plaatselijke willekeur volkomen machteloos staanden ambtenaren meer malen zelfs de reden van de hun aangedane behan- ling niet wordt medegedeeld en hun in den regel niet de minste gelegenheid tot verdediging wordt gelaten dat de gemeente-ambtenaren in deze sedert de in voering van de wet op het arbeids-contract zelfs be, angrijk achterstaan bij arbeiders in liet vrije bedrijf dat in deze omsianuigheden moet worden gevreesd, fjat steeds meer gevallen zich zullen voordoen, waarin' bekwame krachten huiverig zullen blijken dep ge meentedienst in te treden en bovendien vele ambte naren niet de zoozeer noodige opgewektheid zullen behouden om hunne steeds belangrijker wordende taak naar behooren te kunnen vervullen dat het algemeen belang en het belang der gemeente ambtenaren dus dringend vorderen, dat aan den be- staanden onlioudbaren toestand een einde kome Besluit: Regeering en volksvertegenwoordiging nogmaals beleefd doch met den meesten aandrang te verzoeken f°N sPoedig mogelijk tot stand te brengen eene wet telijke regeling van den rechtstoestand dey gemeente- ambtenaren, (De vergadering duurt voort,) GKVOXDI'A VOORWERPM, .en sigarenpijpje, een ring, een mand, een insigne, mllTi'H een ParaPluie> eenige sleutels, eenige muziekstukken, een broche, een horloge met ketting. breiwcrUmVaril' -f6" nFtan«' een rozenkrans, eenig tuur een' ,P T h°nd' «mband, een cein een P Porte">onnaies met eenig geld, een reticule, een zakdoek, een tafelmos, een tabakspijp een breukband en een paar kousen. Alkmaar 15 September 1910, De Commissaris van Politie w- Th. VAN GRIETHUI JSEN. VAN ALKMAAR. BURGERLIJKE STAND GETROUWD. J'\^™o™Tdliku'S Schacldenhorst en Geertje Schouten. uhijUliEN. H Sopt Johannes, z. van Matthias Constant in ps pin gerdis en Hillegonda Maria,Beernsterboer. •lansje, d. van Hendrik Eendebak en Gerritje Baas. 15 Hendrikz. van Petrus Sneek en Cornelia Hoogeveen. Hf TOORR4AD. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Koers van Htaatslecnlngf n. 14 Sept. 15 Sept. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2% 74 74 BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 977/jg Brazilië Funding 5 103% Mexico binnenl. 5 48% 487/s Japan 4 93 Oostenrijk Jan. Juli 4 94 94 Rusland Hope 4 87% 87% Consol 4 88 88 1906 5 97 99 1894 6e Em. 4 87% 87%: Iwang Dombr. 4% 947/16 947/jj - o 7» rx. Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij rese. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Biadjey Deli Batavia M Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Hcdl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Ei.iai f) Sumatra Falembang Perlak Petroleum-Mij Zuid-Perlak n f Ketahoen Gew. Iiedjang Lehpng Great Co'nar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather j Anglo Amer. Telegraph Steels Coraia, Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. j Preferent Marinebon ds Peru Comm. Preferent SpoorwegleeningQn. Holl. IJ. Sp.-Mii, Mij. tot ezpi, van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Deny, en R. Gr. Cert. Aapd. div. Erie Comni, Kansas City South. Com. pref. Mis K Texas Q. v, New-York Ontario Norfolk Western C..v. Rock Island Comm. Southern Pacific. n Southern Railway Union Pacific cert, v. Wabasjj Couini. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt 4% aand. div. pOt. 4 Promieieeningen, NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-ered. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 Extra-dividend. S 8 2% 4 5 5 100% 97% 181% 126 165 186% 133% 610 268 340 50i/s 96 585 430% 30% 232% 343 421 235% 411 491 227 188 106% 143 173 283 801 108 64% 22% 27% 71% 48% 154% 6% 16 A 62% H5/a 38% 77 84 203 97s/16 106 81% 26% 29% 6-3 31% 40% 96% 32% 114% 23% 167% 17% 189% 87 106% 104% 967/u 161 171 481 1001% 184 164% 136 267 98 431 30 232 77% 844 238 406% 482 226 185 107% 141% 173 285 108 63 2 27% 703/is 48% 51/is 16 62i3/lc 11%" 39% 77% 31% 26 29% 63% 81% 97 31% 113% 23% 167 17% 193 107% 170% Koers vap, hel geld. Prolongatie 5 pCt, Mededeelingan. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden m flauwere stemming'. Culturen vast. Mijnen evenals. Rubbervyaaraen zonder affaire. Amerika opende iets lager, het verloop was kalm en het slot vast. Marktberichten. SCHADEN, 15 Sepl- Aangevoerd 6 paarden f 100 f i«n °®tlel'en en °ssen f - 0 a f —0, 5 stieren 100 a 270, 40 magere geldekoeien f 150 a 220, 100 vette ui. f 180 a 305, 20 kalfkoeien f 170 a 280.— 2C vaarzen f 90 a 140, 0 pinken f 9 gras- kalveren f 50 a 70. 20 nucht id, f 7 a 20,- - ram- m®!1 f. 170 magere schapen f 14 a 20, 510 vette id f 22 si 80.overli, f a 360 lammeyep f 14 a f 22,—, hokken en geiten f a - O magere varkens f - a 30 vette id. 51 a 58 ct! per kilo, 80 biggen f 14 a 18, konijnen f 0.— a0.— 2o0 kippen f 0.50 a 1.50, eendeii f 0.- a 0.— 0 ganzen f 0.— a 0.—, 0 zwanen f 0.— a 0.—, 600 f L40 a f L50' 200 kg' kaas f 0.40 a 0.50, 3000 kipeieren f 4.25 a 4.75, 0- eendeieren f0.-, 7 veulens f 100 a 180. TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAAR, 15 Sept. Heden werd besteed voor Aardappelen f 1.50 a f 2.20 per 35 IC.G. HL) appelen f 1.80 a 8— per lfa H.L., Roodekool (le soort) t 4,— a 2. Witte kool f 4.—per 100, gelekool f3.— per 100, Savoije kool f 3.50 per 100, Wortelen f 0.20 a 0.30 per 10 bos, Slaboonen 3— a 41 2 ets perl/2K.G., Snijboonen f 1. a f 1.85 per 1000, spinazie 7 ct. per mandje, Kropsla 20 a 30 ets, per 25, Komkommers 8 ..c^s' Per postelein 8 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0,40 per 25 struiken, prei 4 ct. per bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le soort t f.— a 9.—, 2e soort f 2 50 a 3.50 per 100 stuks, Doperwten 0 ct, per l/2 K.G., Peulen 0 ct. perl/2 K.G. Rabarber 5 ct. per bos, Uien f,2.60 per 100 stuks, Koolrapen f 4.—, Radijs 20 ct., bieten f 1.50. BROEK OP LANGEDIJK14 Sept. Heden werd besteed voor: Aardappelen gladb. f 1.80 a 2.10, ronde f 1.40 a f 1.65, muizen f 0.a 0»—, kleine f 0.a 0. wortelen! 1.95a 2.75, bloemkool le soort f3 a 6.2e soort f 0.70 a 1,50, Roodekool f 1.70 a 3.80, gele kool f 3.a 4.50 witte kool f 2.a f 4.50, zilveruien f 0.a 0,—, uien f 1.75 a 2. slaboonon f 0.— Nep (kleine uien) f 3.20 a 4.—. Bieten f 10.40. Afslagvei-eeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 14 Sept. Op de afslagmarkt werd verhandeld: slabconen f 0.66 a 0.90, snijboonen f 0.60 a f per 1000, bloemkool f 5.— a 9.per 100, Peren f 2.20 f 4.—, appelen f 1 50 a 2.65 p mand. mand augurken grof 14 a 17 ct., basterd 18 a 25 ct., fijn 25 a 50 en 50 a 100 ct. NOORDSCHARWOUDE, 14 Sept. Groote muizen zak aardappelen, zilvernien f 1.60 a 1.90, drielingen f 0,a f 0. p. 50 K.G., roode kool f 2.40 a 2,90 gele nep f 3.20 a 3.60. uien f 0.— a 0.—, gele kool f 3.50 a 3.75, witte f 2.70 a 3. HOORN, 15 Sept. Kleine kaas f 34.commissie f 33.50, middelbare 33.fabriekskaas f 32.Aan gevoerd 246 stapels, wegende 82209 K.G. Matig. BOYENKARSPEL, 14 Sept. Heden werd besteed voor: Aardappelen blauwe f 2.50 a 2.80, ronde f0,— 11 0,—, groote muizen f 2.25 a f 2.50, kleine muizen Aanvoer zak, bloemkool le soort f 5.50 a 8. 2e f 3,a 4.per 100, roode kool f 2.a 3.50, gele kool f 2.50 a 3.25, witte f 1,75 a 2,50, Bieten f 6,50 a 8,50. BITSLAft VIIIJ.IX; den 14 September 1910 bij opbod gehouden door Mr. A. P. H. de Lange, notaris te Alkmaar, van de vol gende perceelen aan de Stolpen, gemeente de Zijpe, en wel 1. Huis, erf en tuin (eeuwigdurend erf pacht), groot 10 a. 92 c.a. Str. de heer II. Sluis te Zijpe f 700. 2. Weiland, ongeveer 1.45.65 H.A. Str.de heer D. de Raat f1810.— 3. Weiland, groot ongeveer 1.48.35 H.A. Str. de heer S. Pluimgraaf te Alkmaar f 1588.12® 4. Huis, erf en tuingrond, groot ongeveer 20 a. 20 c.a. Str. de heer J. Louwe te Zijpe f 975. 5. Weiland, groot ongeveer 1.24.50 HA. Str. de heer S. Pruimpraaf vnd. f 971.25 6. Bouwland, groot ongeveer 1.49.30 H.A. Str. de heer S. Pluimgraaf vnd. .f 786.25 7. Weiland, groot ongeveer 1.53.70 H.A. Str. de heer S. Pluimgraaf vnd. f 1466.25 8. Weiland, groot ongeveer 1.32.60 H.A. Str. de heer S. Pluimgraaf vnd. f 946.87® 9. Weiland, groot ongeveer 1.46.30 H.A. Str. de heer J. Louwe vnd. f 1200.62® 10. Weiland, groot ongeveer 1.30.80 H.A. Str de heer G. Constant f 750.— DEN HAAG (vroeger Zuiphen) Direcuo HENNY KAPITAAL RESERVEFONDS 4.000.000 00 1.429 000 00 Getrouwd: T. BUS en II. P. M. YAN GESTEL. Hih'ersum 1 15 September 1910. De Heer en Mevrouw VAN HOOGENHUIJZE— VAN SPALL bedanken voor de belangstelling, onder vonden bij de, geboorte van hunnen Z O O .V ^Visites worden bij voorkeur afgewacht op Zaterdag 17 September van 3 tot 4 uur. MiYKBETIIGIJfG. Ondergeteekende betuigtmede namens zijne echt» genoote en kinderenzijn hartelijken dank voor de zeer vele blijken van belangstelling, bij gelegenheid van zijn 25jarig jubileum ontvangen. Inzonderheid aan H.H. patroons en zijn collega's die dezen dag voor hem tot een onvergetel ijken hebben gemaakt. Alkmaar. J. DE RAAT. Totaal f 11189.37® De afslag en combinatiën blijven bepaald op Woens dag den 21 September 1910, des morgens 10 uur, in het koffiehuis van Nobel, aan de Stolpen te Zijpe. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 15 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 16 September). In het gebied- van de waarneming is de hoogste be kende Stand van clen barometer 772.6 te Stornoway. De langste stand van den barometer 758.7 te Hnpa- rand'a. VERWACHTING. Zwakke tot. matigen -noordoostelijke wind, half be- wolkt, waarschijnlijk droog weer; warmer. T*ea 28 Sept. hoopt mijn geachtee vriend fe Tg de heer I». I.IKFIIE1ÏBER den dag te herdenken, waarop hij vóór 35 jaar als filtersbaas aan de Alknraarsche Waterlei- ding werd aangesteld. Sri D. HAASBROEK, fitter der Waterleiding. S-* fitter der Waterleiding. Dj Ondertrouwd: WILHELM LüTJEHARMS en ELIZABETH P. J. GUTTELING. Velseróord, 14 ^ÏO. Huwelijksvoltrekking D.V, 29 Sept.. a.s. te Velsen. voor Nieuwe Rotterdammer of Algemeen Han delsblad, omtrek Oudegraclit, Ritsevoort. Brieven onder letter M 170, Bureau van dit Blad. Een HEER zoekt tegen 1 November. Liefst met degelijk Pension. Brieven met prijsopgaaf voor 1 October, onder letter A C, aan den Boekh. VAN ECKGorinchem. Gevraagd met November eeno tlinke Spoedig gevraagd een bekend met rijtuig-en vuurwerk. Voor tijdelijk. wegens ziekte der tegenwoordige. Bij Jn. VISSER, Dijk, Alkmaar. ingericht tot vervoer van passagiers, goederen en vee. Afm. 14.48 X 3.03 M., ZOO GOED AES NIEUW. Motor Rennes 1012 p.k. Vanaf 9 73 in de nienwste kleuren en stoffen. •T. H. WIELERS, - Alkmaar. - Telef. 247. m m m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3