WONING-BUREAU, Suikerpulp» Bouwterrein De KLOMPEN zijn in Alkmaar GOEDKOOP. „De Gracieuse". Het beste Hollandsche Dames-Modeblad. Firma J. Kuljper <Sc C. VERHEUS, Uurwerkmaker, P. OUDES, Ridderstraat, Alkmaar, 'tl'-Z: Wild en Gevogelte eene nette tweede Meid R.G. KANTOORBEDIENDE aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. FEUILLETON. Het nest van den sperwer. SCHAPENSTEEG, ALKMAAR, daar vindt men groote keuze Juweelen vooroud, Gouden IJzers, Armbanden, Kruisen en Kettingen. INKOOP of RUILEN, hoogste waarde. ki/.T.i A-M i ld LU 11 liliMdAlüLliW r Prgs per drie maanden f 1.37' 2 N V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs COSTER ZOON, Salonboot met glasbeschutting aan dek. Van ALKMAAR 6 - 8 10 2.30 0 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 9.30 - 2.15 - 4 - 6 uur Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - 12.15 - 4,15 uur Van Haarlem naar Zaandam 10.15 - 2.15 - 6,15 uur. :o: Zaanlandsche :o: Spaar- en Voorschotbank, REPARATIE-INRICHTING. „HE RATO'' Heeren Kegelaars, die lid wen schen te worden van bovenge noemde club, vervoegen zich mondeling of schriftelijk Zater dagavonds 9!|* uur in de Kegel baan, Bebouw „de Unie", Koor straat, alhier. Dans- en Maintiënles, D. G. DE HAAN, He onverdedigbaarheid en ontoe laatbaarheid van het Uroenloopen Dienstbode. scheepswerf „Nicolaas Witsen", alhier. Voordam C19. HEERENKLEEDIMG KAAR MAAT. Sfoombootdienst „ALKMAAR PACKET' Nico G> Meijroos Ghz. Nieu wesloot B 96, nabij 't Postkantoor Oaderstaande Perceelen zijn aitslnitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar ran BAKKER GOVERS. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Tousaaintstr.9, Si 12 Hiervan is het eerste nummer van het Winterseizoen verschenen met gratis KINDERNÜMMER. Abonnementen worden aangenomen door de Zaadmarkt 74. Telefoon 143. Berichten de ontvangst der nieuwe NAJAARS- en WINTERSTOFFEN. LANGS DE ZAAN. gevestigd te KROMMENIE. Maatschappelijk kapitaal f 250.000 waarvan uitgegeven en volgestort f 200.000. DirecteurA. DE RUYTER. - ACHTERSTRAAT B 21 - Naast VROOM DREESMANN.j - EERSTE KLAS BESLIST SUCCES! Vroeger Laaf thans KINHEIMSTRAAT 41, Dr. J. W. WICHERINK, Leerjongen. TE HOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, itaande op een der drukste standen van Alkmaar. Een klein WOONHUIS, ook zeer geschikt voor pak huis, staande Sandersbuurt aan het water. PIT DE HAND TE KOOP Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 eA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en aehter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. 8 nieuw-gebouwde BURGERWOONHUIZEN, koepprijs 9600. TE III I H OF TE KOOP Een flink ruim WINKELHUIS op drukken stand, Hekelstraat, voor alle zaken geschikt, bevattende rui men winkel, beneden 2 kamers met keuken. Boven vóór zolder met kamertje en vliering. Boven achter 2 ka mers met overloop en voorzien van gas en waterlei ding. Aanvaarding direct. TE Ilt l K Een geheel naar de eischen des tijds ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Huur 325 gulden. Aanvaarding direct. Een net BURGERWOONHUIS, zeer geschikt voor rentenier. Staande Heiligland bij de Vlotbrug. Huur prijs 4.25 per week. Aanvaarding direct. Een HEERENHUIS, staande Toussaintstraat, be vattende beneden 2 kamers en suite, boven 2 ruime kamers en flinke zolder, voorzien van gas en waterlei ding, mooie tuin. Huurprijs billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. Een riant BOVENHUIS aan de Zaadmarkt, voor zien van Gas en Waterleiding. Huurprijs 2.00 per week. Aanvaarding direct. Een riant BOVENHUIS aan het Ritsevoort, voor zien van vijf diverse kamers, gas en waterleiding. Aanvaarding direct. Gemeubileerde Kamers in 't centrum der stad. Aanvaarding direct. Een PERCEEL Eilandswal aan het N. H. Kanaal. Huurprijs 1.40 per week. Een twee jaar geleden gebouwd, net ingericht huis met schuurtje, tuin en vrije steeg, gunstig gelegen aan de Kennemerstraatweg en tram onder Heilb, ongeveer 10 minuten gaans van de stad. Direct te aanvaarden. Huurprijs billijk. Een HEERENHUIS aan de Bierkade, voorzien van diverse kamers en achter mooien tuin. Huurprijs 500 per jaar. Aanvaarding November. Een BURGERWOONHUIS, staande Kabelstraat, huurprijs 1.85 per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Clarissen- buurt, huurprijsi 2.25 per wede. Een BOVENWONING staande Slu ar 1st raat, huur prijs 2.25 per week. Een. WOONHUIS, Stuartstraat, huurprijs 2.00 per week. De bekende door stooui gedroogde 81TIKER- 1*11,1* der Algein. Sniker-Naatselinpplj te Breda, verkoopt in Kunstmest, te ST. PANK RAS. Zaterdags gedurende markttyd te ALKMAAR. Vraagt naar het suikergehalte C4EBR. v. d. SMAKT, Hoofdagenten, Amsterdam. EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES ORCZY, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 67) Hij aarzelde een oogeniblik, en wederom zwegen al len, onbeweeglijk, doodstil wachtende op wat er gebeu ren zon. Het was Sir Marmadiuke alsof al het bloed in zijn aderen verstolde. Het gevoel dat hem iets dreigde eni gluipend hem naderde, het besef dat hij in de val was geloopen, werkte verlammend1 op al zijn vermogens, en de turen de oogen van Editha- werkten als een bijtend zuur in een pijnlijke wond. Nochthans, zijn voorgevoel kon hem bedriegen, want hij zag nog geen gevaar. Hij had zich én zijn misdaad zóó in mysteriën gehuld, dat jer meer toe noodig was dan het trage denkvermogen van een Squire, om het gordijn) te scheuren, waarach ter hij zijn misdaad had verborgen. Neen! Er was geen gevaar..., ten minste nog niet Maar hij vervloekte zicli zelf, dat hij zoo dwaas en dom was geweest, niet terstond] te vluchten. naar het buitenland).lang voordat eenig onderzoek een dreigende wending kon nemen. Hij vervloekte zich en zijn overmoed, om hierheen te gaan en niet te be rusten in wat die domme Squire had1 gedaan. Hij zat op heete kolen, als hij bedacht, dat hij de kleeren van den hoefsmid niet thuis had verbrand, maar met de Bij C. OI I) I S. VOORSCHOTTEN onder Z AKEL'jKE of PERSOONLIJKE I f polis vam Levensverzekering ZEKERHEID MET IMPANDGEV/ING APITAAL- fl.OOO.OOO. BELEEFD AANBEVELEND. <0 De BANK verleent crediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Uelden worden in depot ge nomen, rente Sl,'2 pereent. Verkrijgbaar 4 o/0 deposito-obligatiiln in stuk ken van f 500.—en f ÏOOO.voorzien van lialf- jaarlijkselie conpons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Accurate regeling. Degelijke garantie- Beroemd, Hoofdpijnzalf leeren tasch naar zijn paviljoen had gebracht! De vriendelijke oogen van Squire Boat-field waren nu gericht op de oude doove Martha, die, angstig en zwijgend, door haar doofheid, niet gemoeid in het vreemde drama dat in liaat woning afgespeeld werd -er bij had gestaan, en met de dujebele opmerkings gave van een hardboorige, nu op de gezichten trachtte te lezen, wat er rondom haar omging. Hare oogen flets en dof, zwaar gerand] en diep liggend waren onophoudelijk op Richard! gevestigd, die, tegen den vuurhaard leunende, in stilte, maar met dubbele aandacht den loop der bespreking had ge volgd. Toen de zwakke oogen van de oude Quakeres die van den jongen man hadden geVondën, wierp zij jiem een snellen en angstigen blik toe, een blik, die om hiïlp bad en tevens angst verried. „De verbannen Prins woonde dus bij u in, Martha vroeg' Squire Boat-field een oogenblik later. Hare oogen gingen van Richard naar den Squire. De uitdrukking van vrees was er niet meer in te zien. Die was veranderd in goedige zachtmoedigheid. Zij slofte vooruit, op de manier waarmee zij den Prins zoo vaak geërgerd had'. „Eh?.... Wat?" vroeg zij, deni Squire naderende. „Ik ben tegenwoordig een beetje doof!" „Wij spraken over hem, die bij u inwoonde!" zei Boatfield nu luider; - „Het is niet best met hem af- geloopen, zooals ge weet." „Zeker! Zeker!" antwoordde zij goedhartig. „Kwaad is hem overkomen-. Neen-! de Ileere heeft het zoo gewild. De vreemdeling was een zonder linge man. Het verwondert mij niet, dat het hem slecht vergaan is. „Gij herinnert u hem toch wel, hem en de kleeren, die hij droeg?" vroeg Boatfield. „O, ja! Ik herinner ze mij wel! Ik zag- ze met den doode, die nu in de smederij van Adam ligt.het waren dezelfde vreemde kleeren. kleeren die van ijdelheid en weekheid getuigen, en den Heere God er- geneest onvoorwaardelijk de felste hoofdpijn. Prijs 20 ets. de doos. Verkrijgbaar o.a. bij NIEROP SLOTHOUBER en ANSINGH MESMAN, Alkmaar. geren, en die geen menseh dVagen moest. toch droeg de vreemdeling ze,.maar hij bad geen and- re. en hij had ze aan op den a-vond, dat de Heer hem bezocht. „Hebt gij hem dien avond zien weggaan, Martha vroeg de Squire. „Eh?.... Wat....?" „Ging hij alleen weg?" De fletse oogem van de oude vrouw kregen weer dien angstigen gloed, waarvan zij zich bewust scheen, want zij liet ze over-al heen dfwailen, als wilde zij nie mand den tijd laten- het op te merken. Maar de Squire bleef haar goedhaktig -aanzien, haar -ontsteltenis aan lijkenvrees toeschrijvende. Sue, die haar beter be greep, zag, met tranen in de oogen, Martha met in tens medelijden a-a-n. Richard] daarentegen deed niets dan staazoogen naar Sir M-armad!uke de Chavasse, en wel zóo scherp en sterk, dat deze een tijdlang voor pich moest kijken, om den blik v-a.n woe-sten haat en wraakzucht te ontgaan. „Wij wenschen te weten, waa'r uw neef Adïim is, Marth-a!" viel nu de Chavasse ruw in. „De Squire en ik, wij wilden hem een en ander vragen." Toen de oude vrouw niet antwoordde, vervolgde hij woest: „Vrouw, waarom antwoord je niet? Ben je weer doof?!" „Neem me niet kwalijk, Sir M-armaduke", zei nu Ri- „chard met vastheid in zijn stem, „mijn tante is oud en zwak. Ze i.s erg van streek en) ongerust, omdat mijni -Hroer Adam nog niet thuis is.'' Sir Marmaduke begon h-ardop en spottend te lachen. „Ha! ha! had mijn1 jongen!. als ik je goed] ver sta, dan is je broer niet thuis. terwijl de tasch van Lady Sue tegelijkertijd] verdwenen is, eh?" „Wat wordt er gezegd', R-ichar?" vroeg' Martha met beving in haar stem. „Wat zeggen ze? Ik ben bang, dat Adam iets ovefkomen is. „Neen, neen, lieve tante! Er is niets!" zeide Ri- Namens Bestuur, J. DORREGEEST. Pres. Door deze bericht ondergeteekende 't geacht» pu bliek, dat hij bij genoegzame deelname begin Octo- I»er een CilRSiJS zal openen in te houden op de bovenzaal van café „Central" t» ALKMAAR. De lessen zullen plaats hebben van 4'/2 tot 6 uur, voor eerstbeginnenden en meergevorderden. SPREEKUUR Maandag lö September van 4 tot 8 uur, op de kleine zaal. Z. m. aanbevelend, Gedipl. Dansleeraar vd. N. D. O. B. Haarlem. Parblaau S4A. MEN LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. O IJ DES, daar vindt men groote keuze Jnweelen voor ond. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. ALKMAAR. VERSCHENEN: DOOR Arts te Alkmaar. (Mede-onderteekenaar van de anti-ontgroeningscircu laire ELLIS c.s. P R IJ S f 1,35. Hilversum. J. A. WORMSER. Mevr. GOUWE, Oudegracht 180, vraagt 1 NO VEMBER eene eenvoudige nette Zich aan te melden Donderdagavond. tus«eh»a 8 en 10 nnr. Mevrouw CONIJN, Nassaulaan Alkmaar, vraagt tegen November gewend met kinderen om te gaan en van goede ge» tuigen voorzien. Zich te vervoegenDorpstraat, Bergen. H. W. M. RIJKSKok en Banketbakker vraagt direct een netten kan DIRECT geplaatst worden aan de Te koop gevraagd een H/2- of 2'/2jarig volbloed LINCOLN RAM. Geïmporteerd met stamboek. Brieven met ouderdom, fokker en prijs opgaaf adresseeren aan G. REINDERS ABBRING Baflo (Gr.) chard bedarend. „Alles is in orde...." Instinctmatig was Sue nu opgestaan. De w re ede honende lach van Sir Marmaduke weerklonk in haar .geheugen, wat zij op dat oogenblik niet kon verklaren, piaar dat haar dkong om de bevende oude vrouw in haar armen te nemen en te beschermen. „Moeten Squire Boatfield eni ik daaruit begrijpen, dat uw broer Adam onverklaarbaar verdwenen is, se dert den avond dat de vreemdeling zoo, ong'elukkig aan jzijn1 einde kwam? Wel, Bo-atifiëld", ging hij nu voort, zich tot dezen wendende, toen Richard niet ant woordde, „mij dkinikt, dat gij, als hoogste magis traat-persoon, niet behoeft te vr-agen wat uw plicht meebrengt. Een bevel tot arrestatie moet ge teekenen en wel terstond, voor de schurk aan de justitie ont snapt. Ik kan morgen te Dover zijn bij den Chef der politie, daar, intusschen moet Pyot met' zijn agent-en hier ook niet stil zitte,n." „Wat zegt hij, lieve", vroeg de oude vrouw fluiste rend, en zich vastklemmende aan Sue, die bijna even ang'stig was als zij. „W-at is er gaande?" „Waar is uw neef Adam?" vroeg de Cha.vasse barsch. „Dat weet ik niet", antwoordde zij terstond met een vaste stem, terwijl zij zich z-acht losmaakte uit de armen van- Sue, die haar wilde dwingen, -achteraf te blijven. „Ik weet het net!" herhaalde zij. „Wat gaat. het u aan! Zoudt gij hem willen beschuldigen, dien vreemden ongeluksvogel uit den weg geruimd te hebben Schril en hiide klonk haar stem, in 'de lage kame'r: haar fletsche oogen parelden van tranen- over eigen leed, maar meer nog van medelijden met den man, die haar jongen durfde beschuldigen. Hij trachtte Martha's blik te tarten, en zijn spot lach vol te houden. Buiten de woning hoorde men een mengeling van stemmen en gesehuiffel van barrevöeters op de gladde steenen voor de deür. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4