DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 V R IJ D A G 16 SEPTEMBER, onderwijzer in liet boekhouden BINNENLAND FEUILLETON. Hef nest van den sperwer. No. 218 Deze Courant wordt eiken avond, behaive op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. KENNISGEVING. LUCHTVAART. f 1 ALKMAARSCHE COURANT. IA VI Zijdie zich met 1 October op dit blad abonneerenontvangen de tot dien datmn verschijnende nummers franco en gratis. De Uitgevers. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1843 (Staatsblad Ho. 22) ter kennis der ingezete nen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvanger dei- Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter in vordering zijn overgegeven: DE KOHIEREN DER PERSONEELE BELAS TING Nos. 10 en 11 voor het dienstjaar 1910, exe cutoir verklaard door den Directeur der directe belas tingen in Noordholland! te Amsterdam den 13 Septem ber 1910; i dat ieder vprpliclR is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden yoet, te voldoen en dat hedeD ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen be zwaarschriften kunnen worden ingediend, ^lirtnaar, den 15 September 1910, Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de betrek king van voor het herlialingsondcrwijs voor jongens in deze gemeepte tegen eene belooning van f 1,per lesuur. Stukken in te zenden bij het gemeentebestuur vóór •f op 19 September a.s. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATHSecretaris. MONUMENT OP HET JULIANA VAN STOL- BERGPLEIN. Het monument op het Juliana van Stolbergplein in Pen Haag- tea* herinnering' aan de geboorte van Prin- EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES OROZY, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 68) HOOFDSTUK XXXVIII. DE DOODE GETUIGT. Er werd voorzichtig op de deur geklopt, wat allen deed' opspringen. Een vreemdl en weifelend! voorge voel van oen crisis woelde in .al'ler hart. De strijd van schuldig- of onschuldig, van» den beschuldigde en riin verdediging, zou beslist worden. Het getik op de deur deed! aan geesten denken, want het werd niet eiTV0 ,r Eindelijk werd er andermaal (geklopt, .ambert ging- naar de deur en deed! die open. ijn co Magistraten hie*?" vroeig een be- eehroomde stem. „Squire Boatfield is hier en Sir Marmaduke de Cha- Lambert. „Wat is er, Mat? Kom DJ ilill Oil. Wtr-Tfna'aUi V°eu hij z«n naam hoor de noemen - blij dat hij da beklemming, die binnen benauwend1 drukte, van zich af kon fcchudden. .„Vat is er, Mat?" vroeg hij. Een man met een grof hemd en dito broek in hooo-e laarzen gestoken, reikende tot aan zijn dijen, stond eerbiedig in de deur. Hij was blootshoofds, en zijn plat afhangend haar, nat van den regen en glimmen de van den ijzeü, w.a.s door dein zwaren wind opgejaagd. Toen hij den Squire zag, sloeg hij aan. W,°rdlt laat-'. S(iuire," zeide hij beschroomd. - „Wij dragers zijn gereeden het is meer dan ses Juliana, zal Dinsdag 20 dieaer te halfdrie namens H. M. de Koningin worden onthuld! door Z. K. II. Prins Hendrik. De plechtigheid zal worden opgeluisterd door een zangkoor onder leiding van den heer Arnold Spoel, met medewerking van de Koninklijke Militaire Ka pel vani het regiment grenadiers en jagers. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer zal Dinsdag 20 September, des namiddags te uur, eene vergadering houden. JI. IJ. S. M. EN PERSONEELSORGANISATIE. Aan „L. en V." wordt van welingelichte zijde het volgende medegedeeld: Tot' voor korten tijd was het de gewoonte van den Ra,ad van Toezicht op de Spoor wegdiensten om de directie dier Hollandsche IJzeren gpoorweg-Mij. inlichtingen te| vragen over eventueel voorkomende grieven em aanmerkingen betreffende de ■wettelijke regelingen, welke gesignaleerd werden in Jiet orgaan dier Nederl. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. De directie der IT. IJ. S. M. heeft nu den Raad medegedeeld', dat zij voortaa'n verschoond wenscht te blijven van verzoek om inlichtingen betref fende grieven in genoemd! blad voorkomende. HET AMERIKAANSCHE CONGRES. Gevolg- gevende aan het adres van dr. A. Kuyper c. inzake het Am,e r ik a arische Congres, heeft de Mi nister yan Pinnenlandsche Zafcein goed' gevonden, als nog ook onze Regeering op het Congres1 te Mexico te doen vertegenwoordigen, en haar afgevaardigde te machtigen ter kennisse van het Congres te brengen, dat zij bereid zal worden gevonden het Congres van 1912 in onze Residentie te ontvangen. (St.) GEMENGD NIEUWS. IN DE CEL OPGEHANGEN. Uit Haarlem wordt! gemeld, dat de rijwieldief Mul der, uil Amsterdam, zich in de Haarlemsche gevange nis heeft oijgehangen. TELEGRAAFDRAAD GESTOLEN. Langs 's-Gravenw,eg te Rotterdam is gisternacht weder een 400 M. rijkstelegraafdraad! afgesneden. HET KANAAL OVER. Fransche bladen melden dat Wolffe en Ooms we gens ongunstig- water en weerstoestand bun pogingen om het Kanaal over te zwemmen tof het volgend jaar hebben uitgeteld. Waarschijnlijk zullen van 20 tot 30 October op het vliegterrein te Ede hoogte en af stands-wedstrijden ge houden worden fussehen een vijf of zestal vliegers, waaronder de Hollanders Wijnmalen en Ililgers. Op het programma staat o1. a. een vlucht naar het vlieg terrein te Zoesterberg. Pief vliegterrein te Ede is, zoöals men weet, misschien wel het mooiste van Euro pa. De buitenbaan alleen is 5 K.M. lang. ®r' Sybrandy te Warga, lid van de Nederland sche Vereeniging voor Luchtvaart hegff een woord van protest doen hooren tegen hef houden van vliegdemon- straties te Te§uwarden, zoo kort na den noodlottigen val van den Nederlandschen vlieger van Maasdijk. DRINKWATERVOORZIENING. Woensdagmorgen is een' detachement van het regi ment genietroepen, ter sterkte van 5 fhan, naar Ter schelling vertrokken tot het doen van boringen. Da staatscommissie voor drinkwatervoorziening een uur om bij de groote kerk te komenmet. zoo'n vracht, wil ik maar zeggenAls hef UEdele blieft, dan zouden we graag de kist dicht maken, en op weg gaan." Marmaduke had zich ook naar de deur begeven. Hij em d'e Squire overzagen het troepje dragers. Het was lang over drieën, en de zware Isneeuwwolken aan de lucht verdonkerden het sobere winterlicht en brachten een vroegen avond. In de grauwe belichting kon men de dragers zien sf-aam, ietiwat afgezonderd van de nieuwsgierigen. Allen waren blootshoofds, en droe gen dikke grove hemden, en wollen broeken, grijs of bruin, van kleur, samenvloeiende met d!e doffe eenkleu righeid van den achtergrond. 1 usschem hen in, stond op den modderigen weg, de lange grenen1 kist. Het laken dat er overheen lag en zwaar doorregent! was, sloegi wanluidend tegen de zijplanken van de kist. Omhoog fladderden kauwen in de rondte, begeerig naar hun aalsi Ecmige vrouwen hadden zich onder de mannen ge mengd, aangetrokken door het bijzondere van het ge val, heui gemak prijs gevende vo:or de nieuwsgierig heid. Zij haddien den bovenrok over het hoofd gesla gen, em geleken op ovale hallons, gedragen dooi"klei ne bemodderde voeten. Toen Sue den droevigen stoet zag, had zij een smee kenden, blik op Squire Boatfield geslagen. Haar man haar Prins! De afstammeling van de Bour bons1, de hervormer van Frankrijk, daar liggende onherkenbaar, afschuwelijk en verpletterd', ih een ruwe planken kist', in der haast door een dorpstimmer man ineen geslagen. Mocht een laatls'te groet aan den doode gebruikelijk zijn, Sue wemschte hem niet te zien. Dat dit niet van haar verlangd zou worden; had haar blik naar den Squire gebeden. In dien wensch had! zij ook de oude Martha begrepen, die door de geopende deur, de dra gers had gezien en de grenen kist, zooals die op de modder stond. Ook was Lambert, den stoet' ziende, naar de oude artha, gegaan, die goede ziel, die hem en zijn roeder bij zich in huis had! genomentwee dak- heeft van den minister van oorlog de bereidverklaring ontvangen boringen te doen verrichten door een de tachement geniesoldaten met reeds aanwezig' rijksma teriaal, dat gediend heeft bij den aanleg van bronnen in de verdedigingswerken. Daarna zal de commissie de gemeente Terschelling verder helpen met het ma ken van plannen en berekeningen. JAN OLIESLAGERS. We lezen irn het Dagboek van een) Amsterdammer in de Tel.: Jan Olieslagers heb ik zien vliegen, maar meer nog dan van zijn vlucht over de stad héb ik verbaasd .ge staan van de geestdrift onzer Amsterdamsehe vrou wen. Dat was het wonder ,en niet die machine daar hoog' in/ de lucht. Vrouwen, die je anders1 met geen stok de^ deur uitkrijgt, stonden Woensdagmorgen al om half negen op 't vliegterrein tot hü'n lieve enkels in de modder en bleven ier uren staan; dalmes, die zich in geen veertig jaar sneller bewogen hadden dan een oude, rheumatische boa met eksteroogen, huppelden als gazellen den auto tegemoet, waarmee Jan aan kwam, en toen ie uitstapte, werd ie omringd' door vier gratiën, die samen 'n drietal eeuwen torsten en als onze bereden politie, die de misdaad gelukkig wist te voorkomen, niet potig' had opgedrongen, zouden ze hem gezoend hebben! Jan wierd er bleek van. Vrouwen die al kuisöhelijk blozen als je het waagt een blik te werpen naar hun voetjes, heb ik den vlieger bij zijn laatste landing tegemoet zien draven met de rokken hoog in de lucht, en als ik mijn) oogen niet snel had neergeslagen.... ach! 't Is wonderlijk. En teiedere briefjes d'at Jan, die toch waarlijk geen schoonheid' is, kreeg'! Twaalf per dag' gemiddeld, ver telde ie me en hij liet me er een stuk of wat zien. De edelste namen las ik, de liefste woordjes, de heerlijkste beloften en de bedwelmiendste geuren stegen er uit en maakten een mensch draaierig. Ah wèl zei Jan, de vliegsport is een skoone sport zulle! 't Is wonder lijk. Wiji moderne mannen, hebben zoo goed als geen ge legenheid, onzen mannenmoed be toonen. De draken zijn opgeruimd, jonkvrouwen zijn niet meer te verlos sen, verlossen tegenwoordig zichzelf, schatten zijn niet meer te veroveren en de Siegfrieds en de d°Ar- tagnan's zitten van negen tot vijven op hun kantoor kruk. Mannenmoed moet op die wijze uitsterven. Maar is het niet heerlijk, dat in de boezems van de moeders onzer zonen nog altijd de bewondering gloort voor al wat onversaagd en dapper is en dat het slechts een zwak tochtje behoeft, om uit te laaien? De vrouw, de bewaardster onzer heiligste idealen is 't niet skoon, ah wel, zulle? Een geestdriftig en' dankbaar bewonderaar van Antwerpschen Jan zendt aan hiet N. v. d. D. de vol gende dichterlijke ontboezeming, waarmede hij zijn overkropt gemoed ontlast Bewezen wordt steeds imjtner meer: „Wij staan in 't teeken van 't verkeer!" Voor het eerst in mijn leven Za,g ik de vliegmachine zweven. Statig volgde zij haar baian, En een huiv'ring greep mij aan, Een huiv'ring van ontzag Voor wat de mensch vermag. Rusteloos heeft zijn geest gezocht, Tot hij 't antwoord vinden mocht. O, hoe is mijn hart verblijd, Een kind te zijn van dezen tijd! Een jonge dame uit ,Leenwarden, wilde gaarne met Olieslagers opstijgen en vliegen. Zij ontving van Jan, tot haar groobeu spijt een briefkaart, meldende: Mejuffer „Tot mijn groot spijt, moet ik U melden alsdat ik geene reisigers kan medenemen, ómrede dat mijn to«- stel maar eene plaats bevat. Met achting', gegroet, JAN OLIESLAGERS. DE URKER SCHOKKER. Onder Monster is het l'ijk van den schipper van den verongelukten Urker schokker aangespoeld. De lijken, die reeds den dag na het vergaan aan spoelden, zijn naar Urk vervoerd. EEN TUINSTAD. Op een mooi gelegen terrein tusschen Wagenweg en Zandvoortschelaan te Heemstede zal een tuinstad worden aangelegd. Een aantrekkelijk plan is daarvoor ontworpen me» breede wegen en behoud van flinke slooten, waarvan de kanten met bloemen zullen worden beplant. Do jaarlijksche huurwa'arde der perceelen zal min stens 300 bedragen; elk perceel zal omgeven moeten zijn door een flink terrein, bestemd voor tnin. Bij dé tegenwoordige zucht van buitenwonen zal deze aanleg zeker in veler smaak vallen, te meer daar de woningen van gas1- en waterleiding zullen worden voorzien. AANBESTEDING. Door de provincie NoordUIolland is aanbesteed het maken en leveren van betonblokken voor de -golfbre kers van de havenhoofden te IJmuiden. Minste in schrijver L. Volker te Sliedreöht en A. Bos Pzn., t» Dordrecht, 8500. 101026 knapen, die zij van haar arbeid had onderhou den! Ook hij verwachtte v.an den menschlievenden Squire, dat hij van de bijna zeventigjarige vrouw niet zou vorderen, wat haar kracht te boven zóu gaan. 1 e zamen gaven zich de heide jongelui alle moeite, om Martha najar een achterkamertje te krijgen, van waar zij de treurige voorbereidselen niet zou kunnen zien, noch ook den langzamen optocht lanigs den weg- naar. de hoofdkerk, of het geklepper kon hooren van de lijkwa tegen de kist, een echo van het geklep van Acol's klok. Ma,ar de oude vrouw verzette zich hardnekkig. Zij worstelde letterlijk met de jong© lieden. Er waren in haar woning juibt woorden geuit, die zij duidelijker wilde hoorenvaige beschuldigingen waren opgewor pen een wreede spottende lach had) door het huis geklonken, omdat er een van haar jongens Adam niet was. „Neen, neen!" zeide zij rustig en vastberaden, toen Richard haar drong tot weggaan. „Laat dat, jongen, dwing me niet! Je' kan met je allen de oude vrouw niets wijsmaken. De ILeere God heeft wel wol in mijne ooren gestopt, opdat ik niet zou behoeven te hooren). maar mijn oogen zijn goed!. ik ken je gezichtenik lees er op wat er gezegd of gedacht wordt!" En zich onverhoeds los makende ui't de ar men, die haar met zacht geweld omklemden, ging' zij regelrecht op Sir Marmaduke af, en zei: „Zeg op, man, beschuldigt gij Adam?" Een onwillekeurig welgemeend „Neen!" ontsnapte den vriendelijken, eerlijken Squire. Maar Marmaduke haalde de ischouders op. De crisis, die hij, door zijn bangheid om ook iets aan het lot over te laten, uitlokte, was nabij. Of de geheele ^waarheid aan' den dag' zou komen, wist hij niet. Werkelijk geloofde hij het op dat oogenblik wel. Hij voelde niet, dat 'hij Marmaduke was en voor zijn eigen veiligheid moest handelen, hij voelde zich een andere persoonlijkheid, voor wien Sir Marmaduke de C havasse terecht stond, een verschijning, een geest uit de voorwereld, een droomfiguur, -en die hem vonnissen moest. SPEELHUIZEN. Gisteren werd vanwege den Sta'at bij deurwaarders- pxploit aanzegging gedaan, dat) hij in hoogei' beroep komt tegen het vonnis, door den president der recht bank te 's-Gravenhage, in kort geding gewezen, waar bij beyolen wordt de staking' van zekere politiemaatre- g'elen teg'en de speelhuizen (het plaatsen van posten, die het publiek den toegang verbieden) en waarbij de Staat werdi veroordeeld tot 200 schadevergoeding en in de kosten van het proces. UIT DE RIJP. Alhier is bij het baggeren ©en steenen kau gevonden van 1590. Op die kan staian teekeningen, o.a. een danspartij. Ook leest men er een versje op. UIT OUDKARSPEL. Gister viel een kind vain O. te water en werd na verloop van een korten tijd gezien door den kostgan ger van O., zekere C„ die het voor dood uit het water haalde. V. d. Berg-, gemeente-veldwachter, wist na ©enigen tijd bewerking de levensgeesten op te wekken waarna onmiddellijk dr. Vogelzang werd gehaald. EEN BRUTAAL STUKJE. Bij den goud- en zilverkashouder Ameling Merkes te Rotterdam, werd tot tweemalen toe een nieuw zil veren horloge afgehaald. De man, die de horloges af haalde, bediende zich van een gefingeerd volgbriefje, gesteld ten, name van een geregelden afnemer van den goud- en zilverkashouder. Gisteren is het bedrog uitgekomen ien het is aan een rechercheur gelukt, de hand op den oplichter te leggen toen deze gisterenavond1 voor de derde maal in den winkel kwam met een volgbriefje voor een hor loge. De man, die naar het politiebureau in de Moermand- Hij wist, dat hij voor zijn eigen veiligheid niet an ders te doen had dan absoluut.niets-doen! Want aan die ziekelijke nieuwsgierigheid, die hem twee da'- gen Lang beheerscht en tot domhedein gedrongen had, was ten volle voldaan. Nu bleef hij nog maar alleen, om te weten wat men dacht over den mysterieusen I rins en yan diens noodlottig' einde in de Eppel-baaj. Dank zij den Satan en dienis handlangers1, het on kenbaar maken van den doode was hem vólkomen ge lukt. Maar terwijl hij met de grootste onverschilligheid naar de oude Martha keek, keek zij, met da grootste opmerkzaamheid naar ieder gezicht, om daarop te lezen wat er in dat brein gedacht werd over Adam, haar jongen! „Die vreemde duivel heeft dus met zijn dood nog ellende gebracht!" zeide zij overluid, terwijl haar stem eerst bevend, hoe langer hoe vaster werd. „De Heer heeft het hem bij zijn leven niet laten doen. de duivel heeft hem geholpen, toen hij doodl was Maar ik zeg u, dat Adam er geen' schuld aan 'heeft! Er stak geen kwaad) in den jongen. soms wat ruw, maar geen kwaad. hij had geen vader om hem op te voeden. zijn moeder was een ijdeltuit. dus bleef alleen de oude vrouw over, om naar de jongens te zien. Maar kwaad stak er in den jongen niet!" Ilaar stem ging' over in gesnik, haar keel zwol om te stikken. Maar met een kracht, ongewoon bij een vrouw van' haar leeftijd, bedwong zij haar schreien, en was voor een oogenblik stil. De grauwe schemering was door die open deur der woning binnengedrongen, waarbij Mat, blootshoofd en nederig, nog altijd! op het woord wachtte, dat de kist kon worden gesloten. Sir Marmaduke had de oude vrouw in haar luide al leenspraak willen stuiten, maar als verlamd' stond hij daar, alsof hij versteend! was, zoo stram voelde hij zich een marmeren beeld, een 'spook, een schaduw beeld, dat bestond, maar zich niet kon bewegen. (Word» vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1