Hollantlsche Maatschappij van Landbouw. Langsstraai, fiosk Heuttll. Alkmaar. COÖP. VER.ONSBËLANG't Laat. f'. OUOES, Ridderstraat, Alkmaar. 'tllZ Praclitig Ie klas HEESEiiJWiEL, Dr. DEGENAAR Insluithaard RliwlelmagazijB, St. üomsM. ïeysns inrichting isor iHsat eo isparatiewerk. ZstöfdopsYönds SaucijsenbroodjeSe Dienstbode qevraagd daqdienstbode, Bezoekt het FESTIVAL en AVON 1 )TUKiYFEEST op Woensdag 21 en CONCOURS HIPPIQÜE op Don derdag 22 September. Gummi Capes (gewicht 5 ons). Gummi Regenjassen. Waterproot Capes. Waterproof Regenjassen. Oliepakken. Oliejassen (lange). Zuidwesters. AD VERTEN TIEN. Curatele. a 26 CENT per 5 ons, fijn linnen damast TAFELGOED. Fnidsen 84. A. IMHüLSEN. gemenbel. Zit- en Slaapkamer heeft de praktijk hervat. ICcsek. en Banketh. Dunlop Buitenbanden f 5.50, Dunlop Binnenbanden I 3.00, Optocht Landbouwfeest. ZIE VERSER PROGRAMMA'S. Kapel, 10 mu-. Dg. <fe Eves, ufeg 1 Wederom geregeld verkiijgbaar de EXAMENS BOEKHOUDEN, enz. dj; graaf alsmede alle soorten FIJN GEBAK. v£?gsringenKETTINGEN' TR0UW" en VERL0' ONTVANGEN Solied en vertrouwd adres. Telefoon 205. WITTE TRUIEN, WITTE BROE&EN, SPORTRIEMEN, W. B U E R S, HOUTTIL. CADETTENSCHOOL. De Cadetten zijn allefl met verlof teruggekeerd lieden hebben de lessen aen, aanvang genomen. EE IN GELOOPEN. De secretaris eener duivenivereenigiiig van eene on der den rook van Maastricht gelegen gemeente, had bijna bij iederen duivenwedstrijd' het niet te versma den buitenkansje, dat zijne duifjes het eerst aankwa men, en derhalve ook de eerste prijzen behaalden. Het was wel vreemd, dat telkenmale de duiven van den secretaris overwinnend uit den vliegkamp kwa men, doch niemand1 vermoedde, dat de secretaris met foefjes te werk ging, die vroeg of laat moesten uit komen. Op het eind der vorige maandl kwam het bedrog uit. De duiven der clubleden waren verzonden naar Alk maar, met beleefd Verzoek om de diertjes om 7 uur ir. den ochtend in vrijheid! te laten. Doch wat was gebeurd, zooals thans is gebleken? Dat de duiven, blijkens een op den vrachtbrief aange brachte kantteekening, wegens het ongunstige weer niet om 7 uur, doch om 11 uren waren losgelaten. De eerste duif va,n den secretaris was edhter reeds ten 11 uur en 7 minuten op haar hok aangekomen. Tableau In 7 minuten tijd had dus de duif den weg van Alkmaar naar de omgeving van Maastricht afgelegd. Doch de secretaris zou zijne zaak nog wanhopiger maken. Hij Veranderde op den vrachtbrief het cijfer 11 in 7, om zoodoende zijn droef figuur te trachten te red den. Hoe dit bedrog- kon plaats hebben? Wel, de prijswinnende d'uiven werden, doodeenvou dig niet mee op reis gestuurd, doch wachttere ge- jl'téinpèïd dp yleiigels, geduldig dpn tijd! af, wanneer ?e onbewust Laar oneerlijke rol zouden moeten spelen, Het bestuurslid1 werd in >een plechtige vergadering van de d'uiVenclub ter verantwoording geroepen; de secretaris bekende deemoedig het gepleegde bedrog, en verzekerde, dat 'het niet de eerste maal was, dat hij zijne collega's-duivenmelkers zóó bij den neus had ge nomen, De justitie werd met de feiten in kennis gesteld, doch nu deze alles punktelijk heeft pnde^cht, fegeht' |iet yerzoeltschriften, om die duiveiiliistorie in 'den (tpofpot'tg stoppén 1 (L. Hi) EEN SLANG GEVANGEN, Pe heey van der Wissel aan de Nieuwpocirtslaau fib feier toonde ons heden een slang, welke door zijn kat gevangen was. Het was een ringslang van 70 oM. lengte de eenige slang die in deze omgeving- nog wel voorkomt en die gelukkig niet gevaarlijk is. STOOMTRAM EGMOND—ALKMAAR- BERGEN. ppdiirendo de maand! Mei werden met de stoomtram Eg-mondAlkmaarBergen 36836 reizigers vervoerd én bedroeg de opbrengst van reizigers- en goederen vervoer 04-14.385. j Landbouwtentoonstelling 21 en 22 Sept. iriHTOCTWffli1 'HlBl—Ml II— 1IIMI III!II i elk hunner een herinneringsalbum werd aangeboden. Tijdens hot, bezoek lagen de namen der Koninklijke bezoekers B. A. W. en II. in schitterende juweelen ten toongesteld', beiden voorzien van eveneens in juwee len neergeschreven wapens der beide vorsten-huizen. De heer A. Asseher i» naar wij vernemen beuoemdi tot chevallier in de Leopoldsorde. Nadat de Koninklijke Vorstenparen hunne ingeno menheid hadden te kennen gegeven, en daarbij niet nalieten bijzonder dank te zeggen voor hetgeen men had aanschouwd, werd afscheid genomen. Daarna werd naai het station gereden, vanwaar om 11.40 uur vertrokken werd! tot het brengen van een be zoek door LI. M. en Hare Hooge Ga.sien aan de Ko ningin-Moeder te Soestdijk. BAARN, iö September'. Aan het station alhier werden de ILooge. Bezoekers d:oor H. M. de Koningin- Moeder hartelijk verwelkomd en begroet. Zij vergezel de zelf de jonge Vorstenparen naar haar lustslot, het Paleis te Soestdijk. Tn deze anders zoo rustige gemeente vielen den Bel gischen Koning en Koningin geestdriftige toejuichin gen ten deel. Ook onze Koningin, Haar Koninklijke Moeder en Prins Hendrik werden luide door de bevol king- toegejuicht, aleize werdl het dejeuner gebruikt. naar Amsterdam dp In den namiddag werd weer terugtocht aanvaard. AMSTERDAM, 16 September. Te bij vijven kwa- men de Koninklijke Personen aan het Centraalstation uit Raarn ip de hoofdstad terug. Ook nu weer waren vele toeschouwers op het Stationsplein aanwezig. Onmiddellijk werd langs het Damrak, waar eveneens velen waren opgesteld die den stoet hartelijk toejuich ten naar het Paleis op den Dam teruggereden Ten I aleize zou na kwart over vijf de ontvangst, plaats hebben van de leden der Belgische kolonie, hoofden van hier te lande gevestigde oonsulaten enz. Na het dfuur volgt het bezoek aan het door de Gemeente Amsteidam aangeboden gala-concert in het Doneert gebouw, PREDIKBEURTEN. 1$ September 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Weener, van Haarlem. Avond 6 uur, Ds. Verwaal, Heid. Cat. Zondag 26, JfyAng.-Luth. Kerk, 10 uur, J)s. Manssen, Ev. Lutli, Pred, te Zaandam, Doopggez, Kerk, 10 uur, Ds. E. Pekema, van IJmui- den. Op beroep. Rem.-Geref. Kerk, 10 uur, Ds. de Regt. Gereform. Kerk. Voormiddag 10 uur, Ds. Wechge- laer. Avond 6 uur, Ds. Wechgelaer, Cat. Zondag 3, aatste vraag. Hersteld Apostoliscbe Gemeente, Schoolstraat, voormiddag 10 uur en namiddag 4 uur, godsdienst oefening. Laatste Berichten. KlUCEitLIJUE STAND. GEBOREN: 15 Sept. Abraham, z. v. Nicolaas Abraham Godijn eg Maria Anna Zomerdijk. 16 Sept. Hex-man, y. Jan Hendriks en Jannetje van cle Vegte. ONDERTROUWD: 15 Sept. Louwrens Tuin te Beverwijk en Adrian.a Ge- rarda Jacoba Blaauw te Alkmaar. BEVOLKING. Onderstaand persoon wordt verzocht zich ten spoe digste ter Secretarie aan te melden, tusschen 9 en 1 uur F. W. H. OUDENS, gekomen van Amsterdam. Aid, Rev. Alkmaar. OVERSTROOMING. DEN HAAG, 16 September. Een heden uit, Cpra- ijau Ipi departement van' koloniën ontvangen iele- gram bevat het bericht, dat op het eiland' Sint Mar tin, een zoutmeer overstroomd is en de wegen ver woest zijn. HET BEZOEK VAN HET BELGISCH VORSTEN PAAR. AMSTERDAM, 16 September. De dag v.an heden was allereerst gewijd aan het brengen van epn bezoek aan de DiamaiUslijperij der firma Asseher, gelegen in de Tolstraat. Ten 10 ure hedenmorgen werd uitgereden en bega ven de Koninklijke Gasten zich naar deze diamantslij perij. Het publipk bracht ook in deze straat den Vorstelij- kaftpljjjse begroetingen. Tip den geopeu.- tlpn ingang stpndep'de heérei) Asseher,om dp"'Hooge Bezoekers te ontvangen. Nadat de Koninklijke Bezoekers waren uitgestegen, stelde II. M. Koningin Wilhelmina den heer A. As seher van Amsterdam aan Z. M. Koning Albert en Koningin Elisabeth voor. De heer Joseph Asseher uit Parijs was mede ter ontvangst aanwezig. liet Hooge gezelschap werd naar het priVé-kantoor geleid, ver sierd mefc orchideeën, alwaar achtereenvolgens wer den voorgesteld! de hear E. Asseher uit Parijs, L. As seher uit Parijs en de heeren J. Asseher en J. Lissau- er beiden van Amsterdam. Mevrouw A. Asseher bood Koningin Wilhelmina epn bouquet bloemen aan, ter wijl Mej. Asseher Koningin Elisabeth op dezelfde 1WZ® haar Ijulde betuigde. Vervolgens werd onmid dellijk de rondgang door dp fabriek ondernomen. Al lereerst werd het kloven van groote diamanten en het snijden der edelgesteenten getoond. Wat dit snijden aangaat werd' zoowel het machinaal als het met de hand snijden der juweelen toegelicht. Hierop kwam men bij de zagerij alwaar deze jongste tak der dia mantindustrie in oogenschouw werd genomen en waarbij gelegenheid werd gevonden er op te wijzen dat deze zaagbranche de laatste jaren zeer sterk is uitgebreid. Y an de wandeling door de fabriekszalen, welke thans volgde dient te worden gemeld dat op vier verschillende plaatsen voor elk der Vorstelijke Personen afzonderlijk d'u& onder geleide van een der firmanten het slijpen werd bezichtigd en zulks zoowel van groote steenen als v,an klein brillant en roosjes Ea afloop van deze demonstratie der diamantbewer king begaven de Hooge Gasten zich naarYhet groote sorteerkantoor, waar een tentoonstelling van diaman ten gelijk thans zelden of nooit kon worden getoond, in oogenschouw werd genomen. Door hen werden vervolgens bezichtigd collecties di amant, modellen van den Oullinan en van andere be- logmde steenen door deze firma bewerkt. Ook trok- ken de aandacht de uitgespreide collecties diamanten van het zuiverste water en van verschillende kleur prachtverzamelingen, waarover de Koninklijke Perso nen telkens hunne bewondering te kennen gaven Ook informeerde Koning Albert naar verschillende bijzon- dei heden, waarvoor hij de meeste belangstelling toon- Naast het resultaat van dezen buitengewonen ar- Deid had ook een eereplaats gekregen de groote zilve- ïan bowl door wijlen Koning Edüardi VII na afloop van de bewerking- .als bijzonder bewijs van wijlen Z. s hulde voor een dei-gelijken arbeid aan de firma Asseher geschonken. Tenslotte zetten de vier Vorste lijke bezoekers hun namen in het gedenkboek, waarna IN YOOltKAAD. Bïarktbeijcüteu, Voorloopig Kaa^bcriclit, ALKMAAR, 16 Sept. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f kleine fabriekakaas f 83.kleine boerenkaas f 32.commissie f 32.50, middelbare f 33.—. Aangevoerd 325 stapels, wegende 160000 Kilogram. Handel goed. ALKMAAR, 16 Sept. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 5003 H.L. Tarwe f 7,— a 8,40, rogge (n.) f 5.65 a f 6.gerst (n.) f 4.70 a f 0.gerst cliey. f 5,50 a 1 6,10, haver t 2,25 a f 3,65, bruine-boonen f.12>50 a 1?,—, paarde id. f 7,10, witte id. f 19 a 22j citroen id. f 17,a rood mosterdzaad f 21, a f 22,50, karwijzaad f 13,a f 13.25, blauwmaan- zaad f 15,a erwten groene f 13,50 a 22, grauwe f 14,25 a 21,—, vale f 14,— a f 16,25. TUINBOUW- eu HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAABj 16 Sept. Heden werd besteed voor Aardappelen f 1.60 a f 2.10 per 35 K.G. ('./2 H.L.), appelen f 1.80 a 3.per t/2 H.L., Roodekool (le soort) 4- a 2.50, Witte kool f 4.per 100, gelekool f5.—- per 100, Savoije kool f 3.50 per 100, Wortelen f 0.20 a 0.30 per 10 bos, Slaboonen 3—a 41 2 ets pei-l/2K.G., Snij boonen 1 1.a f 1.80 per 10Ö0, spinazie 7 ct. per mandje, Kropsla 20 a 30 ets. per 25, Komkommers 0 t ..c^s' l,er sink, postelein 8 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.30 per 25 struiken, prei 4 ct. pei bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le soort r, l'~, a 10,~> 2e soort f 2-— a 4.— per 100 stuks. Rabarber 5 ct. per hos, Uien f 2.80 per 100 stuks, Koolrapen f 3.50, Radijs ct., b'ieten f 0 BROEK OP LANGEDIJK15 Sept. Heden werd besteed voor: Aardappelen gladb. f 0.— a 0.—ronde 1 1.40 a 1 1.60, muizen f 0.— a 0.—, kleine f 0.— a wortelen f 1.40 a 8.10, bloemkool ie soort 13 a 6.— 2e soort f 1.5Q a 2,10, Roodekool f 1.80 a 3.50, kooi f 2.10 a 4.70 witte kool f 1.80 a f 4.40, züveruien f 0 - a 0-, uien f 1.80 a 2.10, slaboonen 1 0.41 Nep (kleine uien) f 3.— a 3.50. Bieten f - R. Bloemkool f 5.50 a 8,— NOÜRDSCHARWOUDE, 15 Sept. Groote muizen zak aardappelen, zilveruien f 1.70" a 1.90, drielingen f 0, a f 0.—- p. 50 K.G., roode kool f 2.50 ad gele nep f 3.- a 3.25. uien f 1.70 a 1.90, gele kool f 3.50 a 4.—, witte f 2.40 a 3.— BOVENKARSPEL, 16 Sept. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 2.60 a 2.70, ronde f 0 a 0,—, groote muizen f 2.70 a f 2.80, kleine muizen Aanvoer zak, bloemkool le soort f 7.— a 9.—, 2e i 3,— a 4.50 per 100, roode kool f 2.50 a 3.5o' gele kool f 3— a 4.-, witte f 2a 3,~, Bieten I 5,— a TELEGRAE1SCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 16 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICH T. (Geldig tot den avond van 17 September). in het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 774.7 te Malinhead. De laagste stand van den barometer 734.6 te Iiapa- randg, VERWACHTING. Zwakke meest noordoostelijke wind; 's morgens no- veligi daarna licht bewolkt, droog weer, zelfdp tempe ratuur. Bij beschikking van den Heer Rechter commissaris in het faillissement van sh-Tit <i<i t ,J- GROOTmonteur, Rochussen- ïo i f i s-Gravenhage, is bepaald: 1 dat de schuldvo r cl e r luge n bij den Curator 1910 W° ingediend vóór den lsten October 2 dat de V e r i f i c a 11 e - v e r g a d e r i n g zal plaats hebben op Zaterdag 15 October 1910, des voor- mln' te P ri l u!lr" 'het gebouw der Arrondis- ments-Rechtbank te s-Graverihage. De Curator Mr. J. D. VERBROEK Daendelstraat 23, Den Haag. Aangifte v«ui- opleiding -» examens vöór 1 October, I. PRINS Aas., Otidcgracht A 285b. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDIIOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Yoordam, G 11, Alkmaar. pCt. 2% 5 6 5 4 4 4 4 5 4 D/2 pref. Staatslecningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND, Bulgarije Tabaksleeniim Brazilië Fun^g Mexidp. binnen!, Japan Oostenrijk Jan, Juli Ruslabd Hope Consol 1908 1894 6e Em. Iwang Dombr. ïs Financ. en Indus tr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollaudsck Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc, uand. div, Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew, Wostersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medau N. Astihan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst, Rubber Cult, Geeons. Holl. Petrol. Cert. A Kon Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Goinm Amerik Stoomv.-Mij. Marina Comm. Preferent MarinebonH Pern Comm. Preferent Spoor wegleaningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staataspoorw. Deii spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. I» pref, Mis K Texas G. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 Koers van 15 Sept, 16 Sept. pCt 4i/s aand. div. v. pCt. 4 3 3 2Vs 4 5 5 74 977/18 1033/8 487/b 93% 94 87»A 88 qci 8711/je 947/m lOOiA 973A 184 126 1641/s 136 133i/s 610 267 310 50 Vj 98 585 431 80 232 77% 344 421 238 406i/s 482 226 185 1073/, 141% 173 285 801 108 63'/g 2 sA 273/8 70s/lft 48% 154% 5%6 16 62is/ia 11% 39% 77% 84 203 99 106 U 313/8 26 29% 63% SI8/* 40 Vs 97 3D/16 113% 23% 167 17% 193 87 107% 104% 967/i« 161 1706/8 481 74 103%8 48% 937/8 87SA 88% 99% 871% 100% 184% I641/4 136 264% 97 30 228 79 419% 235 399% 476 226 184 105 175% 286 107 623/4 203/16 27% 683/4 47% 155 6i/w I53/4 626/8 11% 39 84 204 98 105% 803/4 25% 621/8 313/4 393/4 30 /8 112 23 166% I63/4 192 101% 95k '/is 171% Promieleeningon. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-ered. BfcLGIE. Antwerpen 1S87 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 llö'érs van het geld. Prolongatie 5 pCt. D TIededeelingen. Heden bracht de Nederlaiiclsche Bank haar wisseldisconto op 4 en haar promessen- 11-conto op 4/2' Staatsfondsen kalm. Russen op (.c-zelfde1 prijzen. Tabakken zonder affaire. Olfew,aar den 111 flauwere stemming, het slot daarentegen vast Culturen kalm. Mijnen evenals Rubberwaarden stil. Amerika opende iets lager, het Verloop was kalm en het sjot prijshoudend. Ondertrouwd GERUIT en JOHANNA KOM. Siboga (Sumatra's Westkust), Hillegom, 16 September. Huwelijksvoltrekking 29 Sept. a.s. Lij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk- maar d.d. ^September 1910, is Mevrouw HENDRICA i MOERBEEK, weduwe van den heer HENDRIK j ADRIANUS BOTS, particuliere, wonende te Alkmaar, j gesteld onder curiitele. j De Procureur van den verzoeker COHEN STUART. S'/2 en a CENT PER STUK. KEN LÖOPE vanaf de LAAT de RIDSLEK- S f RAAT in naai' het Goudmagazijn van F. OUD ES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud, GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN de nieuwste dessius in Kousters xeiult gaarne fruneo oj» aanvrage Uw dw. dnr., Gevraagd tegen 1 November met Pension. Brieven met opgaaf van conditiën, onder letter R, Boeldi. VAN ECK, Gorinchem. legen I November of eerder, flink loon, wascli buitenshuis. Br. lett. P 170, Bur. van dit Blad. even buiten de stad, in de gemeente ALKMAAR, een net BURGERWOONIIITS met beplante Moestuin ook geschikt voor renteniers. Te bevragen bij den heer J. MUIS, Kennemer- straatweg, Alkmaar. nog slechts eenmaal bereden zeer billijk over te nemen. Adres „Café Centrum", Laat, hoek Vlaan- derhof, Alkmaar. GEVRAAGD EEN FLINKE ^11 het BURGEE WEESHUIS, loon l* per week. TE KOOP, wegens PLAATSGEBREK, zoo goed als nieuw, met koper gemonteerd. Te bevragen bij J SMIT, Mr. Smid te BERGEN. Een net JONGMENSCH gevr., eenigsz. bekend Nic; slliJden' v- 8- g- V- Br. lett. Z, boekli. HUIG, Zaandam. met 1 jaar schriftelijke garantie. PAYGLOI* - - - ALKMAAR. Voor haastwerk belt men 205 op en het werk wordt direct gebaald en uitgevoerd. alles iu alle maten. Verkrijgbaar bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3