KEUKENBOTER, -o Een nieuwe KIEVIET, o- Eelaardappelen. Steeds het NIEUWSTE Schouteostraat 18. Wed. JSC. VAN BEEK EERSTE HYGIëNISCHE Mi1 TJ Laat den bezorger eenige keeren bij U aankomen als proef en Gij zult daardoor overtuigd zijn, dat dit brood is: uiterst billijk in prijs, van prima kwaliteit Koopt de wintervoorraad Anthraciet bij D, BLAAÖW, ct Ikmaar§ch WarenliuiN. „De Gracieuse". Het beste Hollandsche Dames-Modeolad. De Lange de Moraaz, Belangrijke Veiling II I G. YERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein In- en Verkoop fan Mndsrae schilderijen. GYMSCHOENEN ïolpns foorsclirlft. vroeger LftflT» thans KINHEIMSTRAAT, Larensche Kunsthandel. HERMs. COSTER ZOON, Wed. G. H. MEIJROOS, Laat. Deventer Machinefabriek, voorheen J- L. NERING BöGEl 4 Co., Filiaal W. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrijf. J. KOEMAN. Telef. 243. Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmaatschappij, Lijn Haarlem-Alkmaar. /x TVTTVTg: A A^a.T*Ri3>ar (voor jongelieden beneden 18 jaar). TARIEF: (PRIJZEN IN GULDENS). Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET' Salonboot met glasbeschutting aan dek. Prijs per drie maanden f 1,37(2 N V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. IlERMs COSTER ZOON, Nted. Spaar- en Incasso-Bank. Lokaal „Harmonie". Tennis- en Voetbalschoenen. REPARATIE-INRICHTING. aan den West er weg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Nico G. Meijroos O.Hi., Voor de Jeugd o- PENSION ZONNEDUIN -o Verbeterde Solan* Probeert dan eens het brood der en daardoor z=z= Zomer- en Wïnterprijzen zijn bij hem gelijk. Officiëele Opening van het diorloopend Warenhuis, ingang Langestraat 24 en Achterstraat 49, HALF OCTOBER. Voordam C 9. "PRIJSCOURANT VET en SPEK c. E1E JS- S3 N, a g g Prijs gevraagd voor 20 waggons goede AARDAPPELEN, te leveren 10 in 't najaar 1910 en 10 in '4 voorjaar 1911. Franco op waggon. Franco brieven lelt. L. P. 5490 Alg. Adv.-bnr. D. Y. ALTA, Warmoesstr. 76—78, Amsterdam HEERENHOEDEN. HOLL. en ENGELSCHE PETTEN. KINDERMUTSEN. ZUIGGAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. Prima DAVO-CARBID. Aanbevelend. Haarlem. Schoten. Santpoort. Eerste Klasse. Haarlem. Tweede Klasse. Velsen. Beverwijk. Noorddorp. Castricum. Limmen. Heiloo. 3.50 2.25 1 Alkmaar Schoten. Santpoort. Velsen. Beverwijk. Noorddorp. Castricum. Limmen. 7.— Heil 7.— l REGIN DER MAAND TE RICHTEN AAN DE DIRECTIE TE VELSEN, Ondergeteekende deelt zijn geachte Cliëntèle roede, dat het van heden al gewenscht is, om zekerheid te hebben de gevraagde goederen aanwezig te vinden, zijne inkoopen in de zaak aan de ACHTERSTRAAT te doen. Door verhuizing wordt de sorteering in het magazijn Fnidsen onvol ledig, terwijl in de nieuwe zaak ACHTERSTRAAT de te verkoopen goederen reeds aanwezig zijn en er bovendien voor stipte uitvoering der orders gezorgd kan worden. Ook schippers en vrachtrijders worden verzocht hunne opdrachten in de zaak ACHTERSTRAAT ai te geven. voorheen Fnidsen 63 en. Mient 11, thans LANGESTRAAT 24 en ACHTERSTRAAT 49. ■W LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 - 8 - 10 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 9.30 - 2.15 - 4 - 6 uur Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - 12.15 - 4.15 uur Van Haarlem naar Zaandam 1015 - 2.15 - 6.15 uur. Hiervan is het eerste nummer van het Winterseizoen verschenen met gratis KINDERN CJMMER. Abonnementen worden aangenomen door de Inspecteur: G. ROSKAMP Gz-, Perzische, Smyrna en AxminBter Tapijten, Koehaar en Axminster Karpetten, Tafel- kleeden, Vachten, Coupons en Stukken smaakvolle Gang- en Traploopers, Perzische Stoelkleedjes, Divan Kleeden, Tochtdekens en een zeer mooie collectie Bed- en Deurkleedjes, Alles te bezichtigen op Zondag 18 September van 13 tot 4 uur. 9.7S Ir d? Tevens ontvangen een ruime Keuze GONO MAÏZENA is De Beste. HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN, ZWAKKEN EN GEZONDEN - ACHTERSTRAAT B 21 Naast VROOM DREESMANN. EERSTE KLAS Te bevragen bij A. O. DEN BOESTERD, Toussaintstr. 9. A. J. P.'a EIERPUDDING is versterkend en zeldzaam lekker. Ze kost tien cent per pakje. Koop het eens ge neemt ze dan steeds. LEVERT PRIMA A 50 cent per Iialf kilo, franco huis. Briefkaarten worden vei'goed. zoo laag mogelijk genoteerd. RAUW OSSENNIERVET 40 ct. per 5 ons, bij 5 pond 40 ct. GESMOLTEN OSSENVET 40 ct. per 5 ons, bij 5 pond 85 eb RAUWE REUZEL bij 5 pond 45 ct., bij 5 ons 45 ct. GESMOLTEN VET 40 ct. per 5 ons. VET SPEK bij 5 pond 40 ct., bij 5 ons 40 ct. MAGER SPEK bij 5 pond 45 ct., bij 5 ons 45 ct. Aanbevelend, OEDEGRACHT 339, hoek ZILVERSTRAAT. AMSTERDAM: Heerengracht 495. LAREN (N.-H).Villa Manvo. Taxaties, Restaureeren van onde sckilderyen. —o Olieverfportretten. o— OP AANVRAGE TE ONTBIEDEN. ZOOEVEN VERSCHENEN door C. JOH. KIEVIET. Met 8 groote platen van Jolian Braakensiek. Prys ingenaaid f 3.40. In pracktband f 3.90 VERKRIJGBAAR in den Boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Voordam C 9, - ALKMAAR, - Telef. No. MANTEL- en 8TOFFENMAGAZIJN. Wascheeht, krimpvrij, 80 c.M. breed voor Blousen, Ochtend-Japonnen, Kinderjurkjes, enz. enz. Verkrijgbaar bij J. HWIEEERS, Alkmaar. In Aanbevelend GEESTERSIN GEL 34e, ALKMAAR, I beveelt zich aan voor de levering en [plaatsing van Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzerhandelaren, ISmeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdeeling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver- I schillende systemen van KOPPELBUSSEN, I zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR- I CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN I in alle grootten. Men vrage prijs. Begrootingen worden |op aanvraag kosteloos verstrekt IIJWIEE-LANTAARNS en prima kaarslai ia rus, verkrijgbaar bij IS fciilIM liviauil^vwiav %M4 1.75 8.50 3.75 3.50 3.— 1.75 6.- 7.- 10,50 10. 4.75 4.— 3.— 2.25 2.— 8,50 7.50 6.75 5.50 10.— 9.- 7,75 6.75 5.25 4.— 3.50 2.25 9.7.— 6,75 6.25 4. 3.50 2.25 5.50 3.50 2.25 1.25 1.50 1.50 2.25 2.— 1.50 2.50 2.25 2.— 1.25 4.— 3.25 2.75 2.— 1.50 5.— 4.- 3.50 2.75 2.50 1.50 6.— 5.— 4.50 3 75 8.50 2.25 1.50 6.— 5.50 5.— 4.50 3.75 2.25 1.50 7,50 6,— 5.50 5.— 4.25 3— 2.25 1 50 Alkmaar. _1U J- XIlJCj-L t ilitilkXYl») I AIM Xij-ill 0tUVVJJn.afl.MA V F-ij;; ijj-y,- IV het Yoordeeligst in 't gebruik. te leveren balf September, October of November. mM. f 1.45 f 1.55 f 1.30 No. 1 afm. 20/3(J ®°/ö0 ^/ro 30/50 No. 2 Bij afname van minstens 5 H.L. 1.40 Correspondenten van de ITtrechtsche Algemeene Braudwaarborg- Maatscbappij, yej'zekeren tegen BRANDSCHADE? Wie in de eerste vier klassen uitloot, ontvangt ongevraagd, onmiddellijk, nog denzelfden dag, gratis, franeo en in gesloten couvert zijn nieuw nummer, geldig voor dezelfde klasse. Van der Wondestr. 15, ALKMAiR, ten overstaan van Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, op Maandag 19 September 1910, 's morgen» 9 uur, van eene belangrijke partij Vanaf nieuwste kïeurep en stoffen. J. H. WIIiJUpRS, Alkmaar, - Telef. 347, VV Telefoonnummer 59. Houttil B 17. "Hs- - Accurate regeling. Degelijke garantie. Stoomdr. van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4