DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang ZATERDAG 17SEPTEMBER. BINNENLAND. No. 219 1910. Nationale Militie. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. O Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dif nummer bestaat uit 3 bladen. Zitting van dan Militieraad. HET LEZEN YAN EEN COURANT EN COURANTEN OP DE INRICHTINGEN YAN ONDERWIJS. Na een wijle toevensi te mid'den van zoetgeurige bloemenkelken, leidde d'e Gastvrouwe Koningin Eli sabeth naar deru eersten landauwer, terwijl Koningin Wilhelmina door Koning Albert -naar het tweede rij tuig werd vergezeld. Oo'k Pri-nsi Hendrik nam daarin achterwaarts rijdend plaats. In een viertal koetsen had het gevolg plaats genomen. NEDERLANDSCH ESKADER IN AUSTRALIe. AL&MAARSCHE COURANT. lAVIi BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ALKMAAR brengen ter kennis van de lote- lingen dezer gemeente van de lichting 1911, dat de zitting van den Militieraad' in liet 3e district van ISToordholland zal worden gehouden ten Raadhuize te Hoorn en wel voor zooveel de gemeente Alkmaar be treft, op DONDERDAG 13 OCTOBER 1910, des voormiddags te 10 ure voor de lotingsniummers 1 tot en met 80, en op VRIJDAG 14 October d. a. v., des voortniddags te 10 ure, voor de lotingsnuüuners 81 tot en met 193. Volgens art." 74 der Militiewet 1901 moet in die zitting verschijnen: de loteling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelij ke gesteldheid of gebreken, of wegens gemis van de gevorderde lengte. Deze loteling moet verschijnen voor den Militieraad, binnen wiens rechtsgebied hij voor de militie heeft geloot, tenzij op zijn verzoek, de heer Commissaris der Koningin in de provincie, waarin hij heeft geloot, het verschijnen voor een ande ren Militieraad heeft toegestaan. De loteling, die wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Militieraad te verschijnen, wordt onderzocht op de plaats waar hij zidhi bevindt', mits deze binnen het Rijk gelegen zij. Bevindt deze persoon zich niet binnen het Rijk, dan wordt te zijnen aanzien verwezen naar art. 8 van het K. B. van 2 December 1901, Stbl. No. 230, gewijzigd bij besluit van 17 Octo ber 1904, Stbl. No. 234. Ook de lotelingen, die onderling de overeenkomst hebben aangegaan, waarvan sprake is in de 4e zin snede van art. 47 en in den tweeden volzin van art. 50 der Militiewet 1901 (in hetzelfde jaar geboren broe ders) moeten voor den Militieraad verschijnen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 16 September 1910. (Ingezonden) Wanneer men whist speelt, neemt men steeds elk nieuw spel met dezelfde animo en nieuwsgierigheid op als het vorige, oin te kijken wat voor kaarten men gekregen heeft. Met gelijksoortige nieuwsgierigheid spoedt zich een der huisgenooten, als de krant er is, naar d.e bus, om te zien wat er in staat. Vooral geldt dit van de jongere leden van het gezin, wier belang stelling uit den aard der zaak grooter is dan hij de oudere memscben. De, teleurstelling is in beide ge vallen dikwijls niet gering. De speler zegt dan: „Wat voor vervelénde kaarten krijg ik vanavond", de cou rantlezer zegt of denkt: „In dié kranten staat ook nooit iets." Maar bij het rangschikken en bij het nauwkeuriger nazien, gebeurt het dikwijls, dat de mooie, kaarten eerst later voor den dag kofnen, en blijkt ten slotte dat 't spel toch wel kans op winst geeft. Zoo loont het gewoonlijk ook de moeite, een courant met aan dacht in te zien en te lezen, en dan ontdekt men meestal iets, waarmede men zijn voordeel kan doen. De, gewone gang van zaken is echter, dat men den inhoud evensnel vergeet als de speler, die zich het voorgaande spel niet meer herinnejrt. „Gelezen" worden de couranten door enkelen „door gebladerd" worden de nieuwsbladen in duizenden ge zinnen. En dat het vluchtig kennis nemen van enkele telegrafische 'berichten hoegenaamd geen nut afwerpt behoeft geen betoog. Hoe gaat 't meestal? Berichten, die geen inspan ning vereischen worden bij voorkeur uitgepikt. Er zijn een groot aantal lezers, die voldoening gevoelen, wanneer ze weten, dat de ponnies van Prinses Juliana „Tommy en Poppy" beeten, dat er ergens brand ge weest is of twee auto's tegen elkaar gereden zijn, Zij zijn heelemaal voldaan als ze weten, dat een minnend paar in 't water gesprongen is of zich wederzijds heeft doodgeschoten. „Gut, wat is dat verschrikkelijk" zegt men dan. Een courant moet populair zijn: „voor elck wat wile." Er bestaat nu eenmaal een groote meederheid van lezers, die gemengde berichten als eenig geestelijk voedsel nuttigen en daarmede moet de redactie na tuurlijk rekening houden. Ook dient zij bij het men gen van die berichten voor afwisseling te zorgen: zwarte ,en lichtere partijen moeten naast elkaar staan, naast tragische relaseu moet de courant ook grapjes geven. Voor deze laatste rubriek komt de moppentrommel voor den dag; en vroeger het is al lang geleden ^daetietafel stond, een groote blikken trommel, met een massa papiertjes er in. Ik zag den redacteur met een zoet-laohend gezicht een handjevol van deze papiertjes er uit nemen, evenals de kruidenier uit de bus een handvol kruidnoten of sausjes grabbelt, en die aan de keukenmeid, die voor Mevrouw boodschappen doet, present geeft. Als we zoet waren, kregen wij er ook van! De courant werd dan gebruikt om de leege doppen in te_ doen, pmdat anders het tafelkleed' zoo vol niet die dingen raakte; Hoewel het gehalte van tallooze bladen geen beter ot verdient, dan om tot omhulsel te dienen van saus- jesdioppen, moet toch erkend) worden, dat het dagblad hoe langer hoe meer de bron wordt, waaruit men zijn wetenschap put. En eveneens moet men erkennen, dat' de courant van onzen tijd veel wetenswaardigs bevat, veel inhoudt, dat gelezen verdient te worden -en dat ons gezichtsveld verruimt. Doch dit doel kan uitsluitend bereikt worden als men zich de moeite en tijd gunt om met aandacht en nauwkeurigheid te lezen. Wanneer het lezen van couranten gepaard ging met het uitknippen en het verzamelen van berichten, op dezelfde wijze als nu met postzegels en! prentbriefkaarten geschiedt, dan zoude het nut grooter zijn, omdat ons geheugen daar door te hulp werd gekomen. Nieuwe kennis zoude daarmede worden aangekweekt en de herinnering aan het bekende verlevendigd. Aardrijkskunde vergeet men niet, wanneer men nieuwsbladen leest. Namen van landen en steden brengt 't weder in gedachte en van de noordpool kan menigeen zich tegenwoordig evengoed een voor-stel- liwg maken, alsof hij er tegelijk met Peary geweest is. Zelfs al laat men de politiek buiten beschouwing, dan blijft er nog genoeg op 'het gebied van kunst, literatuur, handel en nijverheid over, om algemeene ontwikkeling deelachtig te worden. Een goede recen sie wekt op tot lezing van een boek, -een critiek van een tooneelspel, om het stuk zoo mogelijk te gaan zien; particuliere correspondenten zorgen er voor dat wij te weten komen wat in groote steden voorvalt wat er tijdens het 'bezoek van Koning Albert aan Ko ningin Wilhelmina gesproken is, weet bijv. ieder Alk maarder. Dat dus de met zorg geredigeerde courant een da gelijks vloeiende bron van kennis is', lijdt geen twij fel. Evenmin, dat uit die bron niet geput wordt wat er uit gehaald kon worden. Neemt men dit aan, dan doet zich de vraag voor, of het niet zoowel voor de lezers als voor de uitgevers van buitengewoon groot belang ware, indien de smaak van het publiek zich kon wijzigen. In dien ged'achtengang, dunkt ons, zoude er geen doeltreffender middel zij.n, dan reeds op de openbare lagere school -in d.e ho'ogere klassen natuurlijk eenig.en tijd' te wijden aan bet nauwkeurig lezen van ee'mmige gedeelten vam couranten. De dood van een vorstelijk persoon 'zal, om een voorbeeld te noemen, onwillekeurig zelfs bij den scholier de neiging doen ontstaan, iets meer van de geschiedenis van dat land te weten. Menig leerling denkt, dat hij voor het pleizier van zijn leeraar, allerlei „onzin" leert. De stof leeft niet voor hem, hij begrijpt niet waarom hij dit en dat moet weten. Wordt het geleerde e'chter door toepasselijke voorbeelden, die in bet dagelijks leven voorkomen, toegelicht, dan zal zijn belangstelling in niet geringe mate toenemen. Practisch zoude zijn, des zomers, enkele berichten, zelfs in de lagere klassen te laten lezen- over jongens, die bij het zwemmen verdrinken, en '-s winters in 't water vallen, door zich op een-nachts ijs te wagen. Ja, zelfs voor leerlingen van gymnasia, die zich tal van uren verdiepen- in schrifturen van vóór onze jaar telling en voor Habéësscholieren, zouden tal van be richten omtrent sociale en economische aangelegenhe den, uitvindingen en wetenschappelijke onderzoekin gen van onzen tijd hoogst nuttig zijn. Evenals in 't dagelijks- leven de courant meer ,en meer het boek vervangt, zal men op school voor het nieuwsblad een plaats moeten inruimen. Het lezen- moet geleerd worden, het uitkiezen van het wetens waardige vereiseht leiding. Boeken zijn voortreffelijk. Maar wie de schoolboe ken ziet, die bij stapels dagelijks medegenomen wor den, zal tot zijn schrik ontwaren, dat tal van exempla ren voor de helft onopengesneden zijn. Zou de courant op school niet een zeer goed! middel zijn om interest voor tal van aangelegenheden op- te wekken? Misschien zal het noodig blijken, dat door leeraren, althans aanvankelijk een blad geredigeerd wordt, voor de school bestemd'. Zij kunnen ook uit de vakken, die het groote publiek niet aantrekken, voor -hunne leerlingen verzamelen, wat voor nieuws ontdekt of toegepast wordt. Zelfs zouden opstellen van scholie ren, die letterkundige neigingen toonen', da-arm opge nomen kunnen worden. Maar de hoofdzaak moet blijven, de keuze te leiden en datgene wat belangrijk is en onze kennis verruimt, nauwkeurig te lezen, zoodat -er wat van 'blijft. Het bespreken van dit onderwierp door den onder wijzer, kan onze -smaak verbeteren, onze aandacht in betere richting leiden, onze practische kennis, die in t leven zoo noodig is, uitbreiden, -en bovenal ons af houden om den geest met allerlei nietigheden bezig te houden. LUCIUS. DE RIJKSMIDDELEN. De vermeerdering in de opbrengst der Rijksmiddelen heeft ook in Augustus voortgeduurd. Bij een totaal cijfer van j 12.555.718 its de opbrengst van het vorige jaar Augustus met 584.000 overtroffen, waarbij valt op te merken dat toenmaals tegenover het vorige jaar reeds' eene vermeerdering van 804.000 kon worden geconstateerd. Ook thans hebben wederom de midde len, die als maatstaf van de algemeene ontwikkeling van handel en verkeer kunnen gelden het grootste gedeelte to-t de vermeerdering bijgedragen. Uit de in voerrechten werd 145.000 of 14V2 meer ontvan gen. De suikeraccijns' gaf 307.000* meer, d.i. 11% De accijns op het geslacht' toont eene vermeerdering met 79.000, d. i. 19 aan, d-e loodsgelden eene toe- na-me met 7500, of 3 terwijl -posterijen 103.000 en telegraphen' 26.000, meer gaven, d'. i. re-s-p. 9 en 8 In het geheel gaven deze middelen derhalve 667.500 meer dan in de overeenkomstige maand- van het vorig jaar. Daartegenover valt slechts voor één der middelen die met de bedrijvigheid i-n zaken verband houden eene vermindering waar te nemen. De zegelrechten bleven namelijk 33.000, d. i. 73/4 bij 1909 ten ach ter, blijkbaar een gevolg van het dure geld en de daar mede samengaande mindere bedrijvigheid op emissie- gebied. De ac-cijn-s op binnen- en buitenlandsch -gedistilleerd he-eft 261.000 meer gegeven dan- in de overeenkom stige maand van het vo-rige jaar. Bij 1/12 der raming blijft de opbrengst dezer -heffing evenwel ruim 2% ton ten achteren. Het nadeelig verschil tegenover de ra ming is dus weder grooter geworden dan in Juli, toen het slechts 164.000 bedroeg. Het toenmaals uitge sproken vermoeden- dat w-e-ersinvloeden wellicht niet vreeijid! waren geweest aan de betrekkelijk hooge op brengst, wint hierdoor aan waarschijnlijkheid. Dank zij het iets ruimer binnenkomen der bedrijfs- en vermogensbelasting valt bij de directe belastingen een accres van 122.000 te vermelden. De altijd' wis selende successierechten gaven daarentegen 286.000 minder, terw-ijl de opbrengst der domeinen 165.000 lager was- dan in het vorig jaar, toen echter een ab normaal hoog bedrag inkwam. Vatten wij de cijfers- voor de- acht maanden samen, dan blijkt dat het tota-al-generaal der middelen ad 115.843.000, die, van het vorige jaar met 5.879.000, overtreft, maar daarentegen bij 8/12 der raming nog 5.2222.000 t-en achteren blijft. Hiervan komt even wel 4.044.000 op de d'irecte belastingen, welke achter stand vóór het einde van het belastingjaar zal worden ingehaald. Tegenover de opbrengst' in de eerste acht maanden van 1909 valt voor de directe -belastingen eene ver meerdering van 1.381.000 t-e co-nstate-eren, waarvan 707.000 uit opcenten op- d'e bedrijfs- en vermogens- bel isti-ng. De overige middelen gaven vo-or de eerste acl t maanden derhalve slechts l1/4 millioen minder dan de raming, hetgeen als zeer guns-tig is te beschou- we| als men ini het oog houdt dat de jenever-accijns- in tleac period-e 2.617.000 en de wijn-accijns 211.000 beneden de raming zijn gebleven, dank zij de belang rijke vermindering in het gebruik die op de, accijns- verhooging is gevolgd. Waar bovendien de opbrengst der domeinen door toevallige omstandigheden 271.000 te-n' achteren is gebleven bij het vorige jaar, bedraagt h-et nadeelig verschil voor de genoemde middele-n circa 3 1/10 mil lioen, waaruit volgt dat d'e andere middelen citca 1,8 ïnillioen meer hebben opgebracht dan de raming. Trekt men hiervan meerdering' der 'successierechten ad 158.000 af, dan blijkt, dat de middelen die met den algemeenen welvaartstoes-tand der bevolking ver band houden eene verdere bevredigende expansie aan- toon-en. BEZOEK BELGISCH KONINGSPAAR. Koningin E'mkna had zich gistermorgen naar den ontvangstsalon van het Baarnsche H. S. M.-station begeven om Hare gasten te ontvangen. Langs den gansehen weg vond zij bij de aanzienlijke menigte een eerbiedige groetenis. De koninklijke wachtsalon, die in den regel zoo weinig vorstelijks he-eft, was nu met leliën e-n rozen en een schat van smijdig loover tot een kostelijke bloe- menhal geworden. Zachtkleurige tapijten dekten den grond en ook het plankier was- door palmen afgeschut, terwijl -een breede Smyrna looper van de spoorbaan tot de ontvangstsalon was gelegd'. Koningin Emtna werd' door den burgemeester van Baarn F. F. baron d'Aulnis de Bourouill be groet, terwijl' ook de stationschef, de he-er P. Lange- veld, TI. M. zijn opwachting kwam miaken. Buiten wachtten duizenden, door slechts weinige rijksveld wachters ordelijk s-aamgedirongen, de komst der vorste lijke bezoekers. Precies- op tijd', 12 uur 13, is de koninklijke trein bij na geruischlo'os bin-nengeschoven. Koningin Wilhel mina noodde het Belgisch Koningspaar 'bij het verla ten yan den s-alonwagen voor te gaan. Dus traden Ko ning Albert en zijne Gemalin, Koningin' Elisabeth, het eerst op de Koningin-Moeder toe, die voor het salon rijtuig Hare gasten begroette. Een allerhartelijkste verwelkoming volgde. Voor den o-ntvang-stsalon werden da leden! van het gevolg aan de vorstelijke personen voorgesteld, terwijl Koningin Emma in den ontvan-gsts-alon den burge meester van Baarn presenteerde. Een blij hoezee 'werd aangeheven toen d-e stoet zich in beweging stelde, en langs den] gewonen weg naar Soestdijk reed. Bij het tuinhek voor het Paleis, waar wel het tal rijkste deel der toeschouwers tot -een compacte massa was bijeen gedrongen, d-aar verdichte de opgetogen heid tot een hartelijke ovatie. Er werd niet snel, slechts in een matigen draf geredten en zoo duurde de rit naar het Paleis wel ruim een kwartier uurs. Zoo spoedig de koninklijke stoet het Paleis'bordes had betreden, verspreidden de toes'chouwer-s- zich in al le richtingen en weldra waren slechts weinige groepjes gebleven, die op het mos tussehen de 'beuken hun pic nic-hielden. Tegen twee uur keerden velen terug naai de laan tegenover het Paleis om liet uitrijden voor den autotocht door het Gooi te zien. Zij moesten daarvoor vele minuten wachten over hebben, want eerst te half drie reed) de auto van den Prins voor, voerende 's Prinsen standaard. Tien minuten later reed Koningin Emma met hare Belgische Gasten en Prins Hendrik uit. Koningin Wilhelmina maakte, naar verluidde, met de Prinses een wandelrit door het koninklijk park. Omstreeks drie uur maakten de leden van het gevolg in een drietal auto's eveneens een to'cht i-n de omstre-" ken van Soestdijk. Het weder was aangenaam koel, praehtweder voor een auto-tocht. Het intiem bezoek aan Soes-tdijk nam juist kwart over vier een einde. Toen werd naar het station gere den, deze-n keer in draf, alwaar de koninklijke trein met 16 minuten vertraging zou vertrekken. De Ko ninklijke Gastvrouwe begeleidde hare Gasten naar den trein, waar een allerhartelijkst afscheid plaats vond. Toen de trein zich in beweging stelde, daverden hoezee's los, die niet verstomden vóór de tre-in uit het gezicht was. Ook-iangs den weg van het paleis naar het station bevond zich een zeer talrijk publiek. Gistermiddag te vijf minuten over vijven een kwartier na den vastges-telden tijd -reed de Ko ninklijke trein weder h-et Centraal-Station te Amster dam binnen. Om kwart over vijf reed de koninklijke stoet het Paleisplein op. De talrijke schare, die zich wederom op den Dam had verzameld, juichte de vorsten toe. Het gevolg der beide hoven, dat omstreeks' half vijf van het watertochtje was teruggekomen, was naar -het Centr-aal-station gereden ten volgde thans de koninklij ke rijtuigen. In d-e- Troonzaal ten Paleize werd1 gistermiddag te ongeveer half zes de Belgische kolonie door Koning Albert en Koningin Elisabeth ontvangen. Gisteravond' tegen negen uur werd- uitgereden tot het bijwonen van het concert in het Concertgebouw. Aan het einde van elk nummer gaf Koning Al-bert het sein tot applaus. Langdurig handgeklap, waarvan Z. M. zelf het voor beeld gaf, dankte mevrouw! Noordewier voor de voor dracht van het laatste lied. Ruim half elf was het Co-ncert geëindigd, en terwijl allen weder van hun zetels rezen verlieten de Konink lijke gasten, weder uitgeleid do :r Burgemeester en Wethouders, onder de tonen der volksliederen do zaal. Nog een oogeniblik werd! d'e dirigent Willem Men gelberg ontboden 0111 den dank van de Koningin- in ontvangst te nemen voor het genot, Haar en Haar gasten bereid. Te elf uur keerden d-e Hooge Bezoekers op het Pa leis terug. KONINGIN WILHELMINA NAAR BRUSSEL? Reuter seint uit Brussel1: De Etoile meldt, dat Koningin Wilhelmina meer dan waarschijnlijk in de tweede helft van October een bezoek aa-n liet-Belgi-sohe hof zal brengen. Uit Sydney wordt gemeld: Het Nederlandsche es-kader, bestaande uit de pant serschepen De Ruyter, Koningin-Regentes en Hertog Hendrik, is hier aangekomen en hartelijk ontvangen. Er zullten verscheidene feestelijkheden plaats hebben. liet eskader vertrekt den 26sten dezer naar Mel bourne. GEMENGD NIEUWS. Mr. A. W. KAMP. De in Alkmaar ook bekende declamator mr. A. W. Kamp is van zijn reis na-ar Ind'ië in den Haag terug gekeerd, zeer tevreden over het in Ind'ië behaalde suc ces. Hij hoopt dezeru winter weder humoristische voordrachten te houden. BELGISCHE EN NEDERLANDSCHE JOURNALISTEN. Den Belgischen journalisten die te Am-sterdam tij dens het bezoek van Koning, Albert en Koningin Eli sabeth vertoeven is Donderdag door hunne Ams-ter- damsche college's in American TIote-1 een vriend-en- maal aangeboden. Het souper kon eerst, laat in den avond', na afloop der beroepsbezigheden, plaats hebben, maar het munt te desniettemin uit door gro'ote gezelligheid. De harten van Noorder en Zuid-erbroeders vonden elkander spoedig, eli het groote bloemstuk dat aan het hoofd' van de tafel was geplaatst, en de vereenigde Belgische en Nederlandsche vlaggen voorstelde, mociit als symbool gelden van d-en geest di-e aan tafel onder de vakgenooten der beide landen 'heerschte. Van de gevoelens welke wederzijds gekoesterd werden, legden getuigenis af de heer H. Tersteeg, voorzitter van de Am-sterdamsche Pers, en Mr. Jules Hoste Jr., namens de B-elgen. Namens- den) Nederlandschen Journalis tenkring voerde de heer J. Funke, vice-voorzitter van die-n lering het woord. DE TOESTAND TE WAALWIJK. Te Waalwijk wordt d-e toestand' dagelijks onrustba render. Donderdagavond! werd de arbeider der schoenfabriek van Van Schijndel Piet, van Diem, die door de stakers dier fabriek verdacht wordt dat door zijn toedoen een werkman van elders was aangeno men, door de stakers mishandeld. De werkwilligen worden door marechaussees van en naar de' fabriek begeleid. Voor de woning van den heer Van Söhijn- del hebben samenscholingen plaats. DE LANDBOUWFEESTEN TE HOORN. (Vervolg.) Onze wandeling vanaf de Roode Steen vervolgende, trekt Gouw en Nieuwstraat onze aandacht door de kleurrijke, doch fraaie versiering met verschillende wapenborden en waar een 3-tal poorten een bijzonder kijkje waard zijn. Zeer op z'n plaats vonden we de poort voor het stadhuis, waarop- -een hulde' wordt ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1