\m DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BL00KERS! DAALDERS No. 221 Honderd en twaal de Jaargang DINSDAG 20 SEPTEMBER. Nationale Militie* FEUILLETON. Het nest van den sperwer. Kwade praktijken bij de keuring van lotelingen. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Zitting van den Militieraad. ALRMAARSCHE COURANT Zy die zich mei 1 October op dit blad abouneerenontvangen de tot dien datum verschijnende nummers franco en gratis. I> e Uitgevers. KOFFIE is duurder geworden, doch kost nog steeds f 1.50 per bus van I KÜO (2 pond). Kleinere bussen naar verhouding. M BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ALKMAAR brengen ter kennis van de lote- lingen dezer gemeente van de lichting 1911, dat de zitting van den Militieraad in het 3e district van Noordholland zal worden gehouden ten Raadhuize te Hoorn en wel voor zooveel de gemeente Alkmaar be treft, op DONDERDAG 13 OCTOBER 1910, des voormiddags te 10 ure voor de lotingsnlummers 1 tot en met 80, en op VRIJDAG 14 October d. a. v., des voormiddags te 10 ure, voor de lotingsnummers 81 tot en met 193. Volgens art. 74 der Militiewet 1901 moet in die zitting verschijnen: de loteling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelij ke gesteldheid of gebreken, of wegens gemis van de gevorderde lengte. Deze loteling moet verschijnen voor den Militieraad, binnen wiens rechtsgebied hij voor de militie heeft geloot, tenzij op zijn verzoek, de heer Commissaris der Koningin in de provincie, waarin hij heeft geloot, het verschijnen voor een ande ren Militieraad heeft toegestaan. De loteling, die wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Militieraad te verschijnen, wordt onderzocht op de plaats waar hij zich bevindt, mits deze binnen het Rijk gelegen zij. Bevindt deze persoon zich niet binnen het Rijk, dan wordt te zijnen aanzien verwezen naar art. 8 van het K. B. van 2 December 1901, St-bl. No. 230, gewijzigd bij besluit van 17 Octo ber 1904, Stbl. No. 234. Ook de lotelingen, die onderling de overeenkomst hebben aangegaan, waarvan sprake is in de 4e zin snede van art. 47 en in den tweeden volzin van art. 50 der Militiewet 1901 (in hetzelfde jaar geboren broe ders) moeten voor den Militieraad verschijnen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 16 September 1910. EEN ROMANTISCH VERHAAT. UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES OROZY, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 71) Hij had gezien, en in zijn hart haar feerbiedigd om de intense kracht, die zij ontwikkelde om in haar uiterlijk niets tö verraden aan de omstanders, hoe ze inwendig ineenkromp bij de ontdekking, die iedere vrouw het bewustzijn zou hebben doen verliezen. En omdat hij zag, dat de veronderstel de speelpop in die mate zich wist te beheerscben, naderde hij haar niet, doch deed eenigie poging om haar zijne sympathie te toonen. Hij wist dat ieder woord van hem tot haar, niet anders zou kunnen zijn dan een uiting van verachting voor den man, die Sue èn hem met een doodelijken haat achtervolgde. v ^®,n, terugblijven overtuigd, was Ri chard bij de oude vrouw gebleven, die hij opgetild had van den moddengen grond en nu ondersteunde. Mat, de voorman, was naar zijn gezellen gegaan en 11a een kort woord van uitlegging, hadden zij zich om de kist geschaard. Zich krommende voor hun taak, waarbij hun spieren dreigden te verlammen en Ït W .«n voorhoofd stond, tilden zij de kist met het stoffelijk overschot van Adam Lafiibert om hoog en zetten die op hunne schouders. Daarna gin gen ze er mee naar de smederij, om daar den overlede ne een laatsten groet te laten brengen aan zijn werk plaats; waarna zij hem langs het smalle voetpad, lang zaam en eerbiedig, naar het woonhuis droegen. Zij moesten bukken om onder den ingang door te gaan en hunne sterke schouders bezweken bijna onder dien De BURGEMEESTER VAN ALKMAAR, Overwegende, dat gebleken is, dat er nog steeds personen zijn, die er hunne praktijk van maken, om aan lotelingen, tegen betaling van eene som gelds, hunne hulp aan te bieden, ten einde hunne onge- schiktverklaring voor den militiedienst te verkrijgen. W A A K 8 C' II U W T voor bovcnlit'iioelde praktijken en wijst belanghebbenden met nadruk op het bepaalde in art. 206 van het Wetboek van Strafrecht, luidende als volgt „Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar wordt gestraft 10. hij, die zich opzettelijk voor den dienst bij de militie ongeschikt maakt of laat maken 20. hij, die een ander op diens verzoek opzettelijk voor den dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dood tengevolge heeft wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. Brengt verder te hunner kennis, dat de bemoeiing van bovenbedoelde personen in geen enkel opzicht tot afkeuring van d|n betrokkene kan leiden, terwijl de raadpleging dier personen den loteling slechts financieel nadeel kan berokkenen. De Burgemeester van Alkmaar, G. RIPPING. M U S E U M. Gelegenheid tot bezichtigingtegen betaling van 10 cent per persoon op Zondag 25 September a.s., 's middags van 1 tot 3 uur. Ingang Breestraat. Het is verboden in de lokalen te rooken. ALKMAAR, 20 September. De jaarlijksche bijeenkomst van de Duitsche soci aal-democratische arbeiderspartij, welke ongeveer een week duurt en daarom vermoedelijk partijdag heet, wordt dit jaar in Maagdenburg gehouden en wel te gelijk met de manoeuvres van het. vierde armeekorps, zoodat de hotels er voor de eene helft gevuld! zijn met officieren en voor de andere met afgevaardigden. Ook dit jaar trekt het congres de aandacht, misschien nog meer zelfs dan voorheen. In de eerste plaats, omdat de Duitsche partij in stemmen tal en in aantal man daten steeds vooruitgaat er zijn dit jaar 8 soc.-de- mocratische Rijksdagafgevaardigden bijgekomen ten tweede, omdat zij zich bij de toenemende ontevre denheid in steeds meer sympathie mag verheugen, ten derde, omdat een deel der burgerlijke partijen gaarne zou zien, dat het bij de eerstvolgende verkiezingen tot een samengaan met deze partij kwam en ten vierde, omdat een ander deel hoopt, dat het in de partij tot een .scheuring zal komen. Als bij ons zijn er n.l. in de Duitsche sociaal-democratische partij zekere ernsti ge geschillen. Het revisionisme heeft ook daar zijn intrede gedaan er zijn partijgenooten voor wie de leer van Marx geen onveranderlijk evangelie is, die hiervan durven afwijken, en er geen bezwaar tegen hebben met andere partijen samen te gaan. En er zijn andere partijgenooten, die dit verraad aan de roode bovenmatigen last. Martha en Richard volgden achter de zes mannen, naar de daartoe ingeruimde voorkamer. Dat was de thuiskomst van Adam Lambert. De anderen Squire Boatfield en Mevrouw De Chavasse, Lady Sue en Sir Marmaduke waren op zij gegaan om den kleinen stoet voorbij te laten. Zoo dra Richard Lambert en de oude vrouw zich achter in de woning hadden terug getrokken, gingen de vier genoemden, onder pijnlijke gedachten, uit de woning, naar den grooten weg. Er was voor het oogenblik niets meer voor hen te doen in de kleine woning, waar de geheimzinnige slui er over den gruwzamen moord opgelicht was door eene vrouwenhand. HOOFDSTUK XL. EDlTHA's TERUGKEER. Squire Boatfield was heelemaal van streek. Nog nooit in zijn leven had zijn ambt als magistraat hem zoo moeielijk geschenen, noch zijn plicht als Generaal- majoor van het district zoo bezwaarlijk. Een onbestem de maar verontrustende vrees had hem "'bevangen de vrees dat, als hij zijn plicht deed en het onderzoek van den geheimzinnigen moord voortzette, hij iets ver schrikkelijks en afschuwelijks zou vinden, daar hij lie ver buiten bleef. Hij trachtte luchthartig van de Dames afscheid te nemen, nogthans schroomde hij, Lady Sue in de oogen te zien. Indien die getuigden van al de ellende en angst, die zij moest gevoelen, dan was dat voor iederen man een hartroerend gezicht. Hij gaf Edit ha den gébruikelijken handkus, maar maakte een eerbiedige én toch sympathische buiging voor het jonge meisje, dat- zoo moedig den giftbeker van smart en schande in één teug had geledigd. Instinctmatig vermeed! hij, Marmaduke een hand te geven; hij was werkelijk blij, dat deze op zijn afscheid- nemen niet had gelet. Hij scheen in gedachten verzon ken. zaak achten, die vreezen, dat men door mee te doen aan de z. g. n. kleine hervormingen, de groote hervor mi lig zal tegenwerken. Dit jaar zijn het voornamelijk de kwesties van het stemmen voor een begrooting en het brengen van een bezoek aan het hof welke op den voorgrond treden en in verhand waarmede dan ook tal van klinkende moties zijn ingediend. Men verwacht voor heden, Dinsdag, over deze zaken heftige discus sies, te meer omdat ditmaal de beproefde leiding" van den heer Singer ontbreekt en een ander partijgenoot voorzitter is. Zij, die op een scheuring hopen, mee nen, dat deze omstandigheid tot de verwezenlijking van hun wensch kan bijdragen. Wij gelooven ten on rechte, immers hoe heet het debat ook moge worden op den voorgrond zal blijven staan, dat men onder de - tegenwoordige omstandigheden tot eiken prijs den vrede moet bewaren. Een -speciaal geschil tusschen de beide behoeders van de onvervalschte leer, mej. Ro sa Luxemburg eu den heer Karl Kautsky over de al I gemeene werkstaking zal misschien een kleine afwis seling in de discussies brengen. Wat het samengaan met andere partijen aangaat. een des-betref f enden wensch vinden wij vanochtend door niemand minder dan Theodoor Wolff in het Ta- geblatt uitgesproken. Hij betoogt onomwonden, dat het democratische liberalisme en de sociaal-democratie elkaar noodig hebben en dat als eenige voorwaarde moet worden gesteld, dat de laatste zich herziet, het Starre Marxisme laat vareji, ophoudt een kaste-partij te zijn: „men kan en moet eisehen, zegt hij, dat de kasteoverheersching, die men uit de bovenste verdie pingen wil wegjagen (n. 1. der jonkers en agrariërs) niet door het kelderraam weer binnenkomt." En dan verder: De sociaal-democratie zal van hare orthodoxe irewoonten afstand doen, zoodra zij zal hebben begre- t pen, dat zij zonder samenwerking met- het liberalisme Itot onmacht g'edoemdi is en dat een overwinning hij een verkiezing, waarvan men geen practisch gebruik maken kan, slechts een volksvermakelijkheid blijft Men zal in Maagdenburg zien, hoe ver dit inzicht, dat do verstandigsten zich reeds eigen gemaakt hebben, in de partij doordringt en of de sociaal-democratie slechts onvruchtbare partij-triumfen zoekt, dan wel mede wil helpe-n om een meerderheid van links to stand te brengen." In de voorvergadering en in- het openingswoord van den voorzitter, dat heette te handelen over „het- prole tariaat in het openbare en in het politieke leven, werd zeer sterk de Koningsberger rede van den Duit- schen Keizer besproken, terwijl een der sprekers, dr. 1 rank uit Mannheim ook de rede van den kroonprins aan kritiek onderwierp. „Wij zijn thans zoo ver zeide hij ironisch dat, nadat de vader anderhalf jaar gezwegen heeft, nu, naast de vader ook de zoon begint te spreken. Ik hoop van harte, dat het voor beeld van den kroonprins niiet door al zijn broeders zal worden nagevolgd. Want daar wij van kroon prinsen rijkelijk voorzien zijn, zou de Duitsche sociaal democratie onmogelijk genoeg protestverg-aderingep De Squire sloop nu door de klage huisdeur. De nach telijke duisternis viel weldra in, en van hier naar Sar re was een lange ellendige rit. Gelukkig had hij twee knechts bij zich, ieder met een lantaarn gewapend. Zij stonden bij zijn sterk ge spierd rijpaard, een eind den weg op, die van hier recht op Sarre aanliep. Niet ver van den ingang' tot de smederij zag Boat field den kleinen Constabel Pyot in druk gesprek met Lotlied Busy, den keldermeester van Sir Marmaduke. De man sprak onophoudelijk door en met groote op gewondenheid, terwijl Pyot blijkbaar van ongeduld verging, maar toch bevreesd was om iets te zullen mis sen van 's mans uitvoerig verhaal. 1 oen Pyot Boatfield zag', liet hij plotseling meester Busy staan, die verwonderd midden in een zin bleef steken en met open mond den weglooper nastaarde. Eerbiedig nam Pyot den hoed af, nabij den Squire ko mende. „Mag ik u om een bevelschrift verzoeken?" vroeg hij. „Hoe, een bevelschrift? Waarvoor?" vroeg de waar dige Squire, die werkelijk terugdeinsde, en zóó in de war was van wege den gruwelijken moord, die hem zooveel verplichtingen oplei, dat zijn hoofd er bijna van barstte. «Ik geloof, dat de schurk slimmer is dan wij dach ten. Wij moeten hem niet laten ontsnappen, UEde- le!" antwoordde Pyot. „Ik ben heelemaal beduusd! Waar moe het bevel schrift voor dienen?" „Tot gevangenneming van den man, die door het volk Prins van Orleans wordt genoemd. Ik kan van avond nog agenten uitzenden, om de grenzen van ons district te bewaken. De moordenaar kan niet ver weg- zijn, en hij moet de kleeren van den smid inge- 1 ui ld hebben tegen de zijne. We zullen hem dus spoe dig' hebben; maar het zou kunnen wezen, dat hij vrien den heeft „Vrienden „Mogelijk is hij wel een echte Prins, UEdele!" zei- de I yot, die zelf moest lachen over zijn reronderstel- kunnen houden," enz. Men begrijpt, dat deze betoogtrant bij de talrijke bezoekers der vóórvergadering in den smaak viel. In dertijd is, wij meenen door den heer Bebel in den Rijksdag, gezegd, dat een keizerrede een onbetaalde maar ook onbetaalbare propaganda voor de sociaal democratische partij was. De waarheid hiervan blijkt in deze dagen: de sociaal-democraten maken van de onhandige keizerrede een handig gebruik. En had de regeering in den heer v. Bülow tenminste nog iemand, die hen aandurfde en hen ook dikwijls aan kon, in den heer v. Bethmann Hollweg heeft zij een rijkskanselier, die lilosofeerend1 zich troost met de woorden „de gunst van het publiek is van oudsher veranderlijk," en niet sterk genoeg is om den strijd aan te binden noch in staat om aan de heerschende algemeene ontevreden heid een einde te maken. Vandaar mede, dat de soci aal-democratie in Duitsehland zulke góede dagen be leeft. HET BEZOEK VAN KONINGIN WILHELMINA AAN BRUSSEL. De Brusselsche Gazette meldt dat het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Brussel eerst in het voor jaar van het volgende jaar zal plaats hebben. EEN BELANGRIJK BEZOEK. I)e Loudensche berichtgever van de Tel. schrijft: „Ik verneem dat de Medical Offibiers of Health men zou ze in ons land noemen hoo-fd-inspecteurs der volksgezondheid van tien der voornaamste E,ngel- sche steden eerlang' naar Nederland' zullen komen om onder bevoegde leiding en voorlichting studie te ma ken van al hetgeen in ons vaderland van overheidswe ge wordt gedaan om de zuiverheid! van de producten, die wij uitvoeren, te waarborgen, clus om te zien onze vleeschkeuring, boter-controle, e. d. HULDE AAN DE MARINE. De Koningin heeft door tusschesnkomst. van den Mi nister van Marine, Hr. Ms. tevredenheid te kennen ge geven over do Koninklijke Marine bij het vlöotibezoek van den Koning en de Koningin der Belgen in de wa teren van Amsterdam. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD HOLLAND. De najaarszitting der provinciale staten van NoorA- holland zal worden geopend op Dinsdag 6 December e.k. KAMERVERKIEZING TE EINDHOVEN. Zondag had de stemming voor den vacanten Kamer zetel in het district Eindhoven, in de afdeelingen der R. K. Kiesvereeniging plaats. De heer mr. dr. J. ran Best werd de officieele candidaat der R. K. Kiesver eeniging Eindhoven. Een stemming zal toch moeten plaats hebben, daar vanwege de S. D. R. P. met den heer Spiekman zal worden uitgekomen. Gemengd nleiiww. EEN BURGEMEESTER IN DIENST. Bij het 7de regiment infanterie te Naarden doet zich, zoo meldt de Tel., hettzeker niet alledaag'sche ge val voor, dat onder de miliciens1 der lichting 1903, die voor herhalingsoefening-en onder de wapenen zijn, zich een Edelachtbare bevindt, n.l. de nieuwbenoemde bur gemeester van Werkendam, die voor de laatste maal bij zijn corps onder de wapenen is, alvorens bij de landweer over te gaan. ling. „Zeker, zeker!.Dat zou kunnen zijn." „Hij zou machtige vrienden kunnen hebbenof de zoodanige, die zich tegen de politie. misschien wel tegen ons zullen verzetten. dan kon een bevel schrift van dienst zijn. „Zeker, ge hebt gelijk, Constabel!" zeide Boatfield. „Ga met mij mee naar Sarre, dan geel ik u van avond nog een mandaat. Hebt gij uw paard hier?" „Neen, UEdele, maar neem mij niet kwalijk, door met u naar Sarre te gaan, verliezen wij te veel tijd, zoodat de agenten eerst morgen zouden kunnen uitgaan." „Wat, in 's hemelsnaam, moet ik dan doen?" riep de Squire uit, ongeduldig over het oponthoud, daar hij er naar verlangde 0111 weg te kunnen gaan en bij zij a gezeiligen vuurhaard al de kwellende emoties van lezen onvergetelijken dag' te kunnen vergeten. „De jonge Lambert is een boekenwurm, UEdele!" wierp Pyot op, die gang achter de zaak wilde zetten, ziende dat zijn ijver, mits bekroond met succes, be vordering voor hem zou brengen. „Er moet papier en inkt in dat huis zijn. Als UEdele een paar woordjes wilde schrijven en teekenen, iets dat ik aan een kommandeerenden officier zou kunnen too nen, of aan den hoofd-commissaris te Dover, want ik meen dat eenigen van ons daar heen moeten. UEdele neme liet mij niet kwalijk. wij zouden geblameerd zijn. En misschien gestraft worden. indien wij zoo'n schurk ongehangen lieten. „Zooals gij wilt, man, zooals ge wilt, zal het gebeu ren zei de goede Squire. „Maar wacht even!" voegde hij er bij, ziende dat Pyot, overblij, zich reeds omgekeerd had, om naar de woning te gaan. „Waekt lot Sir Marmaduke en de dames weg zijn." (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1